Forskrift om gebyrregulativ, Ullensvang herad, Hordaland

DatoFOR-2014-06-30-1976
PublisertII 2016 hefte 3
Ikrafttredelse30.06.2014
Sist endretFOR-2016-03-07-1037
Endrer
Gjelder forUllensvang kommune, Hordaland
HjemmelLOV-2008-06-27-71-§33-1, LOV-2012-03-16-12-§5, LOV-1981-03-13-6-§12-4, LOV-2009-04-17-19-§6, LOV-2009-04-17-19-§8, LOV-2005-06-17-101-§32, LOV-1995-05-12-23, LOV-2003-11-28-98
Kunngjort08.09.2016   kl. 15.00
KorttittelForskrift om gebyrregulativ, Ullensvang

Heimel: Fastsett av Ullensvang heradsstyre 30. juni 2014 med heimel i lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) § 33-1, lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg § 5, lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) § 12-4, lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann (havne- og farvannsloven) § 6 og § 8, lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering (matrikkellova) § 32, lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova), lov 28. november 2003 nr. 98 om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) mv. Endret ved forskrift 7 mars 2016 nr. 1037. 

Ullensvang kommune har fastsett gebyrregulativ etter plan- og bygningsloven med fleire. Regulativet kan ein få ved å venda seg til Ullensvang herad, eller på kommunen si heimeside www.ullensvang.herad.no.

Gebyrregulativet tek til å gjelde straks.