Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter, bedrifter og andre virksomheter, Asker kommune, Akershus

DatoFOR-2014-09-09-1178
PublisertII 2014 hefte 4 s 533
Ikrafttredelse16.09.2014
Sist endret
Endrer
Gjelder forAsker kommune, Akershus
HjemmelFOR-2004-06-01-931-§12-6, LOV-1981-03-13-6
Kunngjort18.09.2014   kl. 16.15
KorttittelForskrift om utslipp av sanitært avløpsvann, Asker

Hjemmel: Fastsatt av Asker kommunestyre 9. september 2014 med hjemmel i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 12-6, jf. lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven).

§ 1.Formål

Forskriftens formål er å beskytte miljø, drikkevann og vassdrag mot uheldige virkninger av utslipp av avløpsvann.

§ 2.Virkeområde

Denne forskriften gjelder utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, fritidsbebyggelse, bedrifter og lignende virksomhet med innlagt vann i Asker kommune, og hvor utslippet ikke overstiger 50 pe. Forskriften gjelder bare for bebyggelse som ikke er knyttet til offentlig avløpsanlegg.

§ 3.Definisjoner

Definisjonene i forurensningsforskriftens § 11-3 gjelder for denne forskriften. I tillegg gjelder følgende: 

Innlagt vann: Vann fra vannverk, brønn, cisterneanlegg eller lignende som gjennom rør eller slange er ført innendørs. Med innlagt vann menes også innvendig røropplegg som forsynes av vann fra tank eller lignende (innvendig eller utvendig). 

Vesentlig økning av utslipp: Økning av utslipp som følge av bruksendring fra fritidsbolig til helårsbolig, utvidelse av bolig-/fritidsbebyggelse, innlegging av vann osv. 

Gråvann: Alt sanitært avløpsvann bortsett fra avløp fra toaletter og urinaler. 

Tot-P: Total fosfor. 

BOF5 : Biokjemisk oksygenforbruk over fem døgn. Dette er et mål på innhold av organisk stoff i vann. 

TKB/E.Coli: Tarmbakterier 

Resipient: Vannforekomst som mottar forurensninger fra avløpsanlegg. Resipient for infiltrasjonsanlegg er grunnvann/hengende grunnvann. Resipient for alle andre typer anlegg er overflatevann (sjø, elv, tjern). 

ADK1-kurs: Kurs i praktisk utførelse av ledningsanlegg for vann og avløp. 

Kildeseparering: Avløpsløsning der avløp fra toalett og urinal er atskilt fra gråvannet. Eksempler på slike løsninger er tett tank for klosettavløp, biologisk toalett, forbrenningstoalett el. Løsningen benyttes i kombinasjon med renseanlegg for gråvann. 

Etterpolering: Anlegg/innretning for å øke sikkerheten mot uønskede utslipp og for ytterligere å redusere innholdet av smittestoffer og næringsstoffer etter minirenseanlegg dersom det er sannsynlig at anleggstypen ikke alene klarer utslippskravene.

§ 4.Forholdet til utslipp etablert før denne forskriften trådte i kraft

Utslipp etablert før 1. januar 2007, og som det på tidspunkt for etablering ikke måtte innhente tillatelse for etter det på den tid gjeldende regelverk, er ulovlige fra 1. januar 2017. Utslippene kan likevel bestå inntil kommunen gir pålegg om opprydding. Alle anlegg skal være endret i samsvar med utslippstillatelsen innen 18 måneder etter at vedtak om tillatelse er endelig, dersom det ikke er satt annen frist i tillatelsen.

Alle anlegg som ikke oppfyller kravene satt i denne forskriften, og som er eldre enn 10 år, kan kreves rehabilitert. Dette gjelder etter forurensningslovens § 18. Alternativet er at eiendommen knyttes til offentlig avløpsanlegg dersom slikt finnes i rimelig nærhet.

§ 5.Avløpsnettet

Avløpsnettet skal, uten at det medfører uforholdsmessig store kostnader, dimensjoneres, bygges, drives og vedlikeholdes med utgangspunkt i den beste tilgjengelige teknologi og fagkunnskap, særlig med hensyn til;

-Avløpsvannets mengde og egenskaper
-Forebygging av lekkasjer og innlekking av overvann
-Begrensning av forurensning av resipient som følge av overløp.
§ 6.Krav til utslipp

Anleggene skal oppfylle følgende utslippskonsentrasjoner, regnet som årlig middelverdi (gjennomsnittsverdi): 

Tabell 1. Krav til utslippskonsentrasjoner

Parameter:Utslippskonsentrasjon:
Tot-P< 1,0 mg/l (Dette tilsvarer en renseeffekt på > 90 %)
BOF5< 25 mg/l (Dette tilsvarer en renseeffekt på > 90 %)
TKB (termostabile koliforme bakterier)< 1000 stk./100 ml

Analyser skal utføres av laboratorier som er akkreditert for de aktuelle analysene. Kommunen kan stille krav om at anleggseier regelmessig tar prøver av restutslippet. Unntatt er infiltrasjonsanlegg og tette tanker, der det normalt ikke kan tas prøver.

§ 7.Krav til planlegging/krav til søknad

Alle utslipp av avløpsvann er søknadspliktig i medhold av forurensningsloven § 11. Kravene i forurensningsforskriften kap. 12 skal følges. Selve anlegget er også søknadspliktig, og det skal søkes om tillatelse til tiltak i medhold av § 20-1 i plan- og bygningsloven.

Ved etablering av nye utslipp skal prosjekterende foreta en samlet vurdering av forurensningssituasjonen i nærområdet/nabolaget, dvs. foreta en samlet vurdering av den avløpsmessige belastning bebyggelsen i et område vil gi i grunn ev. resipient.

Grunnundersøkelse skal alltid gjennomføres og danne grunnlag for valg av avløpsløsning og dimensjonering av anlegg.

Brukerinteresser som antas å bli berørt av utslippet, herunder interesser knyttet til drikkevannsforsyning, rekreasjon og næringsvirksomhet, skal beskrives av nøytral fagkyndig.

Forundersøkelser, områdebefaringer og detaljundersøkelser ved planlegging av separate avløpsanlegg skal utføres iht. NORVARs prosjektrapport nr. 49/1994, grunnundersøkelser for infiltrasjon – små avløpsanlegg.

Ved nyanlegg/utvidelse på annenmanns grunn skal det foreligge erklæring fra grunneier om tillatelse til dette. Dette gjelder både for ledningsanlegg og renseanlegg. Kopi av erklæring skal vedlegges søknad om utslipp. Erklæringen skal tinglyses etter at tillatelse er gitt og bekostes av tiltakshaver.

Ved fellesanlegg skal en kopi av tinglyst sameieavtale vedlegges søknad om utslipp. Erklæringen skal tinglyses etter at tillatelse er gitt og bekostes av tiltakshaver.

§ 8.Krav til kompetanse

Den som utfører arbeidene på stedet skal kunne dokumentere relevant kompetanse, for eksempel utdannelse som maskinentreprenør eller rørlegger, og tilleggsutdannelse i form av ADK1-kurs eller 2-dagers kurs i bygging/installasjon og prosjektering av mindre avløpsanlegg fra Norsk Rørsenter, eller tilsvarende. I tillegg skal vedkommende kunne dokumentere erfaring fra tilsvarende arbeider.

Den prosjekterende skal være nøytral fagkyndig og skal ha tilstrekkelig hydrogeologisk kompetanse. Den prosjekterende skal ha kompetanse til å vurdere resipientens tilstand og aktuelle brukerinteresser. Det kreves dokumenterte kunnskaper på høyskolenivå, med vekt på vannfaglige emner.

§ 9.Godkjente renseløsninger

Følgende, godkjente renseløsninger kan benyttes:

-Lukket infiltrasjonsanlegg. Utføres i henhold til VA/Miljøblad nr. 59 og Norvar-rapport 49/1994, «Grunnundersøkelser for infiltrasjon – små avløpsanlegg». Anlegget skal ha støtbelastning med pumpe. Det skal monteres peilerør for å kunne kontrollere eventuell vannoppstuvning i anlegget.
-Våtmarksfilter med forfilter/biofilter. Utføres i henhold til VA/Miljøblad nr. 49. Forfilteret/biofilteret skal ha støtbelastning med pumpe.
-Minirenseanlegg. Skal ha dokumentasjon som tilfredsstiller NS-EN-12566-3 eller tilsvarende standard for rensegrad, slamproduksjon og gjennomsnittlig lufttemperatur. Det skal etableres etterpolering etter minirenseanlegg, se § 10.
-Tett tank for toalettavløp. Godkjennes bare for toalettavløp og ev. urinal, og bare i kombinasjon med godkjent renseløsning for gråvann. Det skal være installert alarm som varsler i god tid før tanken er full. Tett tank for toalettavløp skal være minimum 6 m³ for helårsboliger og 3 m³ for fritidsboliger.
-Biologisk filter. Godkjenningen gjelder bare for gråvann. Utføres i henhold til VA/Miljøblad nr. 60. Anlegget skal ha støtbelastning med pumpe.
-Biologisk filter + infiltrasjon i stedlige masser.

Alle renseanlegg/infiltrasjonsanlegg skal ha dokumentasjon på at anerkjent dimensjonering og utforming er benyttet. Dokumentasjonen skal utføres av fagkyndige.

Slamavskiller skal utføres i henhold til VA/Miljøblad nr. 48. Slamavskiller skal plasseres slik at den kan tømmes hele året med tankbil. Kommunen kan gi nærmere opplysninger om krav til avstand/høydeforskjell fra veg.

§ 10.Krav til etterpolering

Godkjente etterpoleringsløsninger er:

-Etterpolering i biologisk filter/filterkum med støtbelaster.
-Etterpolering ved infiltrasjon i stedlige og eller tilkjørte løsmasser.
-Etterpolering i gamle renseenheter etter gjennomført oppgradering (f.eks. gamle infiltrasjonsanlegg).
§ 11.Krav til utslippssted

Følgende metoder for utslipp etter rensing tillates:

-Infiltrasjon i grunnen. Dette forutsetter at løsmassene har tilstrekkelig hydraulisk kapasitet. Etterpolerings- og utslippsgrøfter skal utføres i henhold til VA/Miljøblad nr. 59 og Norvar-rapport 49/1994, «Grunnundersøkelser for infiltrasjon – små avløpsanlegg». Det må i alle tilfeller tas hensyn til hydraulisk kapasitet. Etterpolerings- og utslippsgrøfter skal støtbelastes med pumpe og utstyres med peilerør.
-Utslipp til sjøen. Utslippsdyp skal være minst 2 m under laveste lavvann. Avstand til badeplass eller andre brukerinteresser skal være minst 50 m.
§ 12.Krav til lukt

Avløpsanlegget skal dimensjoneres, bygges, driftes og vedlikeholdes på en slik måte at omgivelsene ikke utsettes for sjenerende lukt.

§ 13.Krav til drift og vedlikehold

Eiers ansvar og plikter:

-Anlegget skal driftes og vedlikeholdes slik at alle krav etterfølges.
-Anlegget skal til enhver tid fungerer etter hensikten. Dersom dette ikke er oppfylt kan anlegget kreves oppgradert.
-Kumlokk skal alltid være lett tilgjengelig for inspeksjon slik at kontroll av anlegg kan utføres. Pga. sikkerhetsmessige grunner må alle kumlokk sikres på forsvarlig måte.

Eiere av anlegg skal inngå drifts- og vedlikeholdsavtale med leverandør eller firma som etter Askers kommunes vurdering har tilstrekkelig kompetanse. Avtalen skal vedlegges søknad om utslippstillatelse. Disse punktene skal være regulert i avtalen for; minirenseanlegg, våtmarksfilter og biofilter for gråvann:

a)Den fagkyndiges servicebesøk: antall besøk pr. år (minst ett besøk) og oppgaver som skal utføres ved service, som kontroll av slammengde, tømming av slam, kontroll av vannkvalitet og av alarm
b)Den fagkyndiges beredskapsordning for å sikre eieren rask assistanse ved behov, f.eks. ved funksjonssvikt på anlegget
c)Plikt for den fagkyndige til å bidra til årsrapport til kommunen
d)Levering av deler
e)Eventuelle andre forhold av forurensningsmessig betydning for anlegget.

Ved eventuell konkurs/opphør hos leverandør skal eier inngå drifts- og vedlikeholdsavtale med annen fagkyndig virksomhet, godkjent av kommunen. Ny serviceavtale må være underskrevet dersom anlegget fortsatt skal være i drift. Ved salg av bolig/fritidshus skal avtalen overføres til ny eier slik at anlegget sikres tilstrekkelig oppfølging. Kontaktinformasjon på ny eier skal sendes kommunen.

§ 14.Krav til rapportering

Firma/leverandør som har drifts- og vedlikeholdsavtale skal oversende årsrapport til kommunen innen 1. februar påfølgende år. Årsrapporten skal minimum inneholde følgende:

-Gnr./bnr.
-kort beskrivelse av anlegget
-omtale av driftsforhold forrige år, med spesiell vekt på driftsproblemer
-resultat av foretatte analyser.

Alle prøver skal analyseres av laboratorier som er akkreditert for de aktuelle analysene. Analysemetoder nevnt i forurensningsforskriftens kapittel 11, vedlegg 2 punkt 2.2 skal benyttes. Alternativt kan analysemetoder med dokumentert høy korrelasjon med analysemetodene i vedlegg 2 punkt 2.2 til kapittel 11 benyttes.

Unntak fra kravet om årsrapportering gjelder infiltrasjonsanlegg der det skal sendes inn rapport kun hvert 5. år innen 1. desember.

§ 15.Tilsyn

Kommunen eller den som kommunen bemyndiger har anledning til å foreta tilsynsbesøk ved anleggene. Første tilsyn skal gjennomføres i løpet av ett år etter at anlegget er ferdiggodkjent. Tilsynene vil deretter vanligvis bli gjennomført ca hvert 7. år. Kommunen har imidlertid anledning til å foreta tilsyn utover dette. Kommunen har også anledning til å foreta tilsyn i anleggsperioden.

Kostnader i forbindelse med kommunens tilsyn bekostes anleggseier gjennom eget tilsynsgebyr fastsatt av kommunestyret.

§ 16.Unntak

Når særlige grunner foreligger, kan kommunen gjøre unntak fra forskriften. Det kreves da søknad om dispensasjon.

§ 17.Ikrafttreden

Forskriften trer i kraft 16. september 2014.

§ 18.Klageadgang

Vedtak truffet av kommunen i medhold av bestemmelsene i denne forskriften kan påklages til Fylkesmannen. 

Kommentar: Brudd på forskriften er straffbart, jf. forurensningsloven § 78. Kommunen kan gi pålegg om retting og om tvangsmulkt dersom pålegget ikke gjennomføres, jf. § 73, og i særlige tilfelle gjennomføre pålegget selv for den ansvarliges regning, jf. § 74.