Forskrift om vann- og avløpsgebyr, Randaberg kommune, Rogaland

DatoFOR-2014-09-11-1179
PublisertII 2014 hefte 4
Ikrafttredelse01.01.2015
Sist endret
Endrer
Gjelder forRandaberg kommune, Rogaland
HjemmelLOV-2012-03-16-12-§5, FOR-2004-06-01-931-§16-1
Kunngjort18.09.2014   kl. 16.15
KorttittelForskrift om VA-gebyr, Randaberg

Hjemmel: Fastsatt av Randaberg kommunestyre 11. september 2014 med hjemmel i lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg § 5 og forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 16-1 annet ledd.

§ 1.Generelle bestemmelser

Kommunens abonnenter betaler for vann- og avløpstjenester levert av kommunen. Forholdet mellom abonnenten og kommunen er regulert av statlige lover og forskrifter, samt av kommunale reglementer og bestemmelser. De viktigste dokumentene er listet nedenfor:

-Lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg
-Forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften), kapittel 16
-Forskrift 11. september 2014 nr. 1179 om vann- og avløpsgebyr i Randaberg kommune (dette dokumentet)
-Gebyrregulativ for det enkelte år
-Sanitærreglement for Randaberg kommune, administrative bestemmelser
-Standard abonnementsvilkår for vann og avløp, tekniske bestemmelser
-Serviceerklæring for vann.
§ 2.Definisjoner

I denne forskriften menes med:

a)Sanitærinstallasjoner/innvendige vann- og avløpsinstallasjoner: Abonnenteide rør, installasjoner og utstyr innenfor husets yttervegg, som er tilknyttet vann- og/eller avløpsanlegg.
b)Privat vann- og avløpsanlegg: Abonnenteide private ledninger (stikkledninger) og utstyr utenfor husets yttervegg, som er tilknyttet offentlig vann- og/eller avløpsanlegg.
c)Abonnement: Avtale mellom abonnent og kommunen om vannforsynings- og/eller avløpstjenester gjennom tilknytning av sanitærinstallasjoner og private vann- og avløpsanlegg til kommunens vann- og avløpsanlegg. Det er ikke en betingelse at avtalen er skriftlig. Avtale om tilknytning via privat fellesledning regnes som abonnement.
d)Abonnent: Eier av eiendom som er tilknyttet kommunens vannforsynings- og/eller avløpsanlegg, eller som er godkjent eller krevd tilknyttet. Fester av eiendom skal stå som abonnent når gjenstående festetid da gebyrplikten inntrådte var 30 år eller mer, eller fester har rett til å få festeavtalen forlenget slik at samlet festetid fra gebyrplikten inntrådte vil kunne bli 30 år eller mer.
e)Eiendom: Fast eiendom registrert som selvstendig enhet i Matrikkelen. Seksjon etablert i henhold til lovgivningen om eierseksjoner regnes som selvstendig eiendom.
f)Bygg: Konstruksjon/byggverk med eget bygningsnummer.
g)Boenhet: Bolig eller fritidsbolig med ett eller flere rom, separat inngang, adgang til vann og toalett uten å gå gjennom annen bruksenhet.
h)Fritidsbolig: Bygning som er registrert som fritidsbolig i Matrikkelen.
i)Bruksareal (BRA): Bruksareal for en bygning eller bruksenhet som er beregnet med utgangspunkt i NS 3940. Bruksarealet er registrert i Matrikkelen. Garasjer og utvendige boder regnes ikke som bruksareal.
j)Avløpsvann: Både sanitært og industrielt avløpsvann og overvann.
k)Gårdsbruk: landbrukseiendom som brukes som ledd i næringsvirksomhet.
§ 3.Gebyrplikt

Plikten til å betale vann- og/eller avløpsgebyr gjelder følgende abonnenter:

a)Fast eiendom som er tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning, direkte eller gjennom privat samleledning.
b)Eiendom som kommunen i medhold av plan- og bygningslovens § 27-1 eller § 27-2 har krevd tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning.
§ 4.Gebyrtype

Gebyrtypene er:

a)Engangsgebyr for tilknytning til vann.
b)Engangsgebyr for tilknytning til avløp.
c)Årsgebyr for vann (summen av fast og variabel del).
d)Årsgebyr for avløp (summen av fast og variabel del).
e)Gebyr for leie av vannmåler.
f)Oppmøtegebyr for avlesning av vannmåler.
g)Gebyr for stenging og gjenåpning av vannforsyning.
§ 5.Gebyrsatser

Gebyrsatsene fastsettes årlig av kommunestyret, og trer i kraft fra det tidspunkt kommunestyret bestemmer. Gebyrsatsene fremkommer av Gebyrregulativet, og finnes tilgjengelige på Randaberg kommunes hjemmesider.

Gebyrsatsen skal være det som var gjeldende gebyrsats da kommunen mottok komplett byggesøknad eller søknad om tilknytning.

For eksisterende bygg med tilknytning som ikke er godkjent, betales tilknytningsgebyr etter gjeldende sats på det tidspunktet kravet fremsettes.

§ 6.Arealberegningsmetode

I den utstrekning gebyrberegningen gjøres avhengig av bebyggelsens størrelse, skal det være bruksarealet (beregnet etter NS 3940) som danner grunnlaget for gebyrfastsettelsen.

§ 7.Tilknytningsgebyr 

§ 7-1. Gebyrplikt

Tilknytningsgebyr for tilknytning til vann og/eller avløp skal betales for:

a)nybygg.
b)tilknytning av eksisterende bygg, eller bygg som kommunen krever tilknyttet.
c)tilbygg eller påbygg, dersom dette fører til en utvidelse av bruksarealet med minst 10 m² . Dette gjelder også for eiendommer hvor man tidligere har betalt en minsteavgift for tilknytningsgebyr og/eller årsgebyr.
d)eksisterende bygg med tilknytning som ikke er godkjent.

Tilknytningsgebyr for tilknytning til vann og/eller avløp betales ikke for:

a)bygg som har midlertidig tilknytning i opp til ett år, for eksempel brakkerigg. Dersom tilknytningen varer i mer enn ett år, skal tilknytningsgebyr ilegges. 

§ 7-2. Beregning av gebyret

Tilknytningsgebyret fastsettes per m² bruksareal (BRA).

Kommunen kan i særlige tilfelle bestemme at gebyret skal beregnes separat for den enkelte enhet.

Dersom bygget erstatter et bygg som tidligere har vært lovlig tilknyttet, trekkes det opprinnelige byggets bruksareal fra ved beregning av tilknytningsgebyret. Vilkåret er at ny igangsettingstillatelse gis innen 5 år etter at bebyggelsen er fjernet eller frakoplet. 

§ 7-3. Særlige regler for gårdsbruk

For gårdsbruk skal kun de rom i driftsbygning/produksjonsbygg som har innlagt vann og er tilknyttet avløp (for eksempel toalett, dusj, kjøkken, melkerom, garderobe) regnes som gebyrpliktig bruksareal for beregning av tilknytningsgebyr for tilknytning til avløp, i tillegg til boligenes bruksareal. 

§ 7-4. Ansvar og betaling

Den som er abonnent på det tidspunkt gebyrplikt oppstår, er ansvarlig for betaling av gebyret, og vil få tilsendt faktura. Gebyret faktureres ved gitt igangsettingstillatelse, og senest ved tilknytning.

§ 8.Årsgebyr 

§ 8-1. Gebyrplikt og tidspunkt for inntredelse

Årsgebyr skal betales for alle eiendommer som:

a)er tilknyttet kommunalt vann- eller avløpsanlegg
b)er pålagt tilknytning i medhold av lov og fristen for tilknytning er utløpt.

For nybygg beregnes årsgebyr fra dato for midlertidig brukstillatelse. For eksisterende bygg beregnes årsgebyr fra dato for tilknytning.

Gebyrplikten er uavhengig av om det er utendørs tappepunkt/vannpost eller om det er innlagt vann. 

§ 8-2. Gebyrets oppbygning

Årsgebyrene for vann- og avløpstjenester består av to deler:

a)Abonnementsgebyr (fast del, «grunnavgift»)
b)Forbruksgebyr (variabel del).

Hvor stor andel av årsgebyret som skal være henholdsvis fast og variabel del, fastsettes hvert år i Gebyrregulativet.

For bolig og fritidsbolig beregnes fastleddet (grunnavgiften) som en fast sats per boenhet. For annen eiendom beregnes fastleddet (grunnavgiften) som en fast sats per vannmåler, eventuelt avløpsmåler, men slik at hver eiendom betaler fastledd (grunnavgift) selv om flere eiendommer samarbeider om felles vannmåler. 

§ 8-3. Betaling etter målt forbruk

Forbruksgebyr etter målt forbruk skal betales for:

a)Alle næringseiendommer, inkludert landbrukseiendommer og gartnerier.
b)Boenheter med svømmebasseng/boenheter med utvendig eller innvendig basseng på over 3 m³ .
c)Anlegg med varig eller midlertidig tilknytning, for eksempel en borerigg i forbindelse med oppføring av bygg eller anlegg. Dette gjelder også for anlegg på en ubebygd eiendom som kunne vært krevd tilknyttet etter plan- og bygningsloven § 27-1 eller § 27-2 hvis den hadde vært bebygd.

Disse eiendommene skal:

a)Ha installert vannmåler
b)Lese av vannmåleren en gang i året, og levere resultatet til kommunen.

Både kommunen og den enkelte gebyrpliktige kan kreve at forbruksgebyret skal fastsettes etter målt forbruk.

For midlertidige tilknytninger kan kravet om vanlig vannmåler fravikes dersom vannforbruket kan fastsettes på andre måter. 

§ 8-4. Betaling etter stipulert forbruk

Boliger som ikke har vannmåler, skal betale forbruksgebyr etter stipulert forbruk, dersom abonnenten eller kommunen ikke krever at det skal betales etter målt forbruk.

Stipulert forbruk beregnes ut fra boligenes størrelse (bruksareal) i henhold til et forholdstall (mellom bruksareal og vannvolum) som er fastsatt i Gebyrregulativet. 

§ 8-5. Kombinasjonsbygg

For kombinasjonsbygg (bygg som består av en eller flere boligenheter, samt en eller flere virksomheter) gjelder følgende:

a)For boligenhetene beregnes forbruksgebyret som hovedregel etter stipulert forbruk.
b)For virksomhetene beregnes forbruksgebyret etter målt forbruk.
c)Dersom det er en felles måler for boligenhetene og virksomhetene, beregnes forbruksgebyret samlet etter målt forbruk. 

§ 8-6. Beregning av gebyr

Som hovedregel gjelder at avløpsmengden regnes lik vannmengden ved beregning av forbruksgebyr. Unntak fra dette er nevnt i § 8-6, femte ledd.

Restriksjoner på vannforbruket, avbrudd i vannleveransen eller i mottak av avløpsvann gir ikke grunnlag for reduksjon av gebyrene.

Fraflytting eller fravær gir ikke grunnlag for reduksjon av gebyrene. Er bebyggelsen på eiendommen fjernet, eller ødelagt slik at den ikke kan brukes, betales årsgebyr inntil stikkledning er frakoblet (plugget) ved hovedledningen.

Vannforbruk til sprinkleranlegg er ikke gebyrpliktig.

For eiendom som ikke brukes som bolig, og der avløpsmengden er vesentlig større eller mindre enn vannforbruket, kan avløpsgebyret beregnes ut fra målt avløpsmengde.

Hvor avløpsvannets sammensetning avviker fra vanlig husholdningsavløp og virker fordyrende på drift og vedlikehold av kommunens eller IVARs avløpsanlegg, kan kommunen fastsette et tillegg til avløpsgebyret til dekning av merkostnadene. I slike tilfelle inngås det en separat avtale mellom kommunen og abonnenten.

Det gis anledning til at eiere av eiendommer i samme bygning (for eksempel seksjonerte leiligheter) etter avtale med kommunen kan faktureres felles. 

§ 8-7. Ansvar for opplysninger om abonnement

Abonnenten skal melde fra til kommunen om endringer i abonnementsforholdet.

Inntil kommunen har mottatt melding og oppdatert abonnementsdata fra Matrikkelen, skal abonnenten betale årsgebyr som tidligere. 

§ 8-8. Ansvar for gebyrene

Abonnenten har ansvar for betaling av årsgebyret, uansett om gebyrkravet er rettet mot abonnenten eller annen regningsmottaker.

Abonnenter som samarbeider om felles vannmåler, er solidarisk ansvarlige for gebyrene. Gjelder slikt samarbeid et sameie etter lov om eierseksjoner, er hver abonnent ansvarlig for mengdevariabel del av gebyret i samsvar med sin eierandel, dersom ikke annen fordeling er fastsatt i sameiets vedtekter eller bindende vedtak i sameiet. 

§ 8-9. Retting av feil gebyrberegning

Har mangelfulle eller feil opplysninger ført til feilaktig gebyrberegning, skal beregningen rettes og differansen gjøres opp. Krav som er foreldet etter reglene om foreldelse av fordringer, dekkes normalt ikke.

§ 9.Bestemmelser for installasjon og bruk av vannmåler 

§ 9-1. Installasjon

Kommunen bestemmer type, størrelse og plassering på vannmåleren.

Kommunen skal godkjenne den som skal stå for installasjon og vedlikehold, samt eventuell flytting, bytting eller fjerning av måleren.

Dersom eksisterende eiendom med vannmåler, blir oppdelt i nye eiendommer, skal hver av de nye eiendommene ha egen vannmåler.

Abonnenter kan samarbeide om felles vannmåler der det vil være uforholdsmessig kostbart å installere egen måler for hver enhet. Årsgebyr fordeles likt på abonnentene, med mindre alle abonnentene er enige om en annen fordeling, og det inngås avtale med kommunen om fordelingen.

Pålagt vannmåler for ny eiendom skal være installert senest når det gis brukstillatelse eller eiendommen tas i bruk, og for eksisterende eiendom når den tilknyttes. Unnlates dette, skal abonnenten for boligeiendom betale stipulert årsgebyr etter pkt. 8-4.

For installasjon og bruk av vannmåler gjelder for øvrig kommunens tekniske bestemmelser. 

§ 9-2. Eierforhold

Vannmåleren er kommunens eiendom, dersom ikke annen ordning er avtalt med kommunen. 

§ 9-3. Kostnader

For anskaffelse og vedlikehold av vannmåleren, betales årlig vannmålerleie iht. satser fastsatt i Gebyrregulativet.

Utgifter til installasjon og flytting av måleren betales av leieren. 

§ 9-4. Avlesning av vannmåler

Abonnenten skal lese av vannmåler så nær fastsatt tidspunkt for avregning som mulig, og sende resultatet til kommunen innen fastsatt frist.

Dersom en abonnent unnlater å lese av vannmåleren, kan kommunen selv foreta avlesning uten ytterligere varsel til abonnenten. Kommunen kan da ilegge et tilleggsgebyr som vil utgjøre kommunens faktiske kostnader med å få avlest vannmåleren. 

§ 9-5. Tilsyn og vedlikehold

Abonnenten skal holde måler lett tilgjengelig for avlesning, tilsyn og vedlikehold.

Abonnenten skal føre tilsyn med måler. Abonnenten er også ansvarlig for å følge med på forbruksutviklingen, slik at lekkasjer eller feil oppdages snarest mulig. Blir en måler skadd eller går tapt, skal abonnenten straks melde fra til kommunen. Som skade regnes også at plombering av måler er brutt. Kommunen kan kreve erstatning for tap eller skade.

Kommunen kan føre tilsyn med måler. 

§ 9-6. Nøyaktighetskontroll

Både kommunen og abonnenten kan kreve nøyaktighetskontroll av måleren. Krever abonnenten nøyaktighetskontroll av måler, skal abonnenten bære kostnadene ved slik kontroll dersom kontrollresultatet ligger innenfor feilmarginen etter pkt. 9-7. I motsatt fall dekker kommunen kostnadene. 

§ 9-7. Avregning ved feilmåling

Dersom måleren ved kontroll viser mer enn 5 % for høyt forbruk, har abonnenten krav på tilbakebetaling av for mye betalt årsavgift som følge av feilmålingen. Er plomberingen brutt, har abonnenten ikke krav på tilbakebetaling.

Tilbakebetalingen regnes fra det tidspunkt feilen må antas å ha oppstått.

Krav som er foreldet etter reglene om foreldelse av fordringer, dekkes ikke.

Viser måleren mer enn 5 % for lavt forbruk, har kommunen krav på tilleggsbetaling etter tilsvarende regler. 

§ 9-8. Utskifting og flytting

Er målenøyaktigheten for dårlig, bestemmer kommunen om måleren skal justeres eller skiftes ut. Når vanlig levetid for en måler er nådd, kan kommunen bestemme at måleren skal skiftes ut helt eller delvis.

Kommunen kan kreve flytting av måler som er plassert i strid med kommunens krav til plassering. Abonnenten bekoster slik flytting.

§ 10.Innbetaling av årsgebyr 

§ 10-1. Innbetaling

For eiendom som betaler etter stipulert forbruk, innkreves abonnementsgebyret (grunnavgiften) og forbruksgebyret i to terminer per år.

For eiendom som betaler etter målt forbruk, innkreves forbruksgebyret og vannmålerleie i en termin per år. Abonnementsgebyret (grunnavgiften) innkreves i to terminer per år.

Faktura sendes til eier/fester av eiendommen.

For kombinasjonsbygg med felles måler, faktureres hver eier/fester separat med mindre annet er avtalt med kommunen.

Kombinasjonsbygg med felles måler som har avtalt med kommunen at de skal faktureres felles, faktureres via en eier/fester av eiendommen eller særskilt avtalt regningsmottaker. 

§ 10-2. Manglende innbetaling

Dersom årsgebyret ikke er betalt innen en måned etter at den gebyrpliktige har mottatt andre gangs varsel om innbetaling, kan Hovedutvalget for nærmiljø og kultur, når kommunelegen ikke motsetter seg det, stenge den kommunale vannforsyningen til eiendommen.

Kommunen kan ilegge den gebyrpliktige et tilleggsgebyr i forbindelse med avstengning og påsetting av vannforsyningen. Tilleggsgebyret vil utgjøre kommunens faktiske kostnader med avstengning og påsetting av vannforsyningen.

§ 11.Klage og omgjøring

Det er ikke klageadgang på gebyrer som er fastsatt iht. kommunens Gebyrregulativ, jf. forvaltningslovens bestemmelser.

Enkeltvedtak truffet i medhold av denne forskriften, kan påklages til særskilt klagenemnd, jf. forvaltningsloven § 28 andre ledd.

Gebyr må betales innen forfallsdato selv om gebyrvedtaket er påklaget.

§ 12.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2015.

Fra samme tid oppheves forskrift 21. september 20061 om vann og avløpsgebyr, Randaberg kommune, Rogaland.

1Ikke kunngjort i Norsk Lovtidend.