Forskrift om tømming av slamavskillere, Randaberg kommune, Rogaland

DatoFOR-2014-09-11-1180
PublisertII 2014 hefte 4
Ikrafttredelse01.01.2015
Sist endret
Endrer
Gjelder forRandaberg kommune, Rogaland
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§30, LOV-1981-03-13-6-§34, LOV-1981-03-13-6-§26
Kunngjort18.09.2014   kl. 16.15
KorttittelForskrift om tømming av slamavskillere, Randaberg

Hjemmel: Fastsatt av Randaberg kommunestyre 11. september 2014 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) § 30 og § 34, jf. § 26.

§ 1.Virkeområde

Forskriften gjelder tømming av tanksystem for oppsamling av avløpsslam og avløpsvann i hele kommunen.

§ 2.Definisjoner
a)Avløpsvann: både sanitært og industrielt avløpsvann og overvann.
b)Slamavskiller (septiktank): tank med overløp for oppsamling av slam fra sanitært avløpsvann.
c)Tett tank: samleinnretning uten overløp for oppsamling av sanitært avløpsvann.
d)Returvann: vann etter avvanning av slammet.
e)Abonnent: eier av eiendom som omfattes av den kommunale slamordningen. Fester av eiendom skal stå som abonnent når eiendommen er festet bort for 30 år eller mer, eller festeren har rett til å få festet forlenget slik at den samlede festetid blir mer enn 30 år.
f)Transportør: er den som utfører ordningen.
g)Minirenseanlegg: et prefabrikkert anlegg for biologisk og/eller kjemisk rensing av avløpsvann.
h)Tanksystem: system med en eller flere tanker for oppsamling og rensing av avløpsvann, f.eks. minirenseanlegg, slamavskiller, tett oppsamlingstank for avløpsvann.
§ 3.Tvungen tømmeordning

Kommunen skal sørge for tømming av tanksystem, uansett hvor ofte systemet må tømmes.

Kommunen kan gjennomføre tømmingen i egen regi, eller engasjere privat tømmefirma.

For minirenseanlegg er det kun krav til kommunal tømming der tømming ikke inngår i drifts- og vedlikeholdsavtalen for anlegget.

§ 4.Tømming av slamavskiller

Tømming skal foretas:

a)For eiendom med fast bosetting og toalett tilknyttet tanksystem: minst hvert 2. år.
b)For flere eiendommer med fast bosetting og toalett tilknyttet felles tanksystem: minst 1 gang per år.
c)For eiendom med fast bosetting uten toalett tilknyttet tanksystem, og for fritidsbebyggelse: minst hvert 4. år.
d)For eiendom med tett tank: minst hvert år.
e)For minirenseanlegg der tømming ikke inngår i drifts- og vedlikeholdsavtalen for anlegget: minst 1 gang per år.

Abonnent skal føre tilsyn med tanksystemet og melde fra til kommunen ved behov for hyppigere tømming. Kommunen kan også kreve å foreta hyppigere tømming.

Tømming av tette tanker skal primært skje etter bestilling til slamtømmer fra abonnent. De som ikke er bestilt tømt per 1. juni vil bli tømt senest i løpet av oktober måned.

§ 5.Gebyr

Kommunen fastsetter gebyrregulativ for tømming, og kan fastsette differensierte gebyrer. Regulativet med gebyrsatser vedtas av kommunestyret.

Gebyr kan fastsettes som årlig gebyr, selv om tømming gjennomføres sjeldnere enn hvert år.

Abonnenter som omfattes av bestemmelsene i denne forskriften skal betale slamgebyr.

For anlegg med behov for hyppigere tømming enn det som tilsvarende anlegg har, kan kommunen ilegge et tilleggsgebyr som vil utgjøre kommunens faktiske kostnader med å få tømt tanksystemet.

Ved registrering av ny abonnent, eller ved endring av eksisterende abonnement, blir nytt gebyr beregnet fra den første i måneden etter at endringen er meldt til Randaberg kommune. Tilsvarende blir gebyret beregnet frem til den siste dagen i måneden der gebyrplikten avsluttes.

Eier eller fester av eiendom der det oppstår slam definert etter denne forskrift, plikter straks å melde fra til Randaberg kommune dersom han ikke fra før står i gebyrregisteret.

§ 6.Abonnentens plikter

Abonnenten skal sørge for at anlegget som skal tømmes er lett tilgjengelig for tømming med bil.

Tildekking av kumlokk og lignende med snø, is, jord osv. skal fjernes av abonnenten før tømming skal utføres.

§ 7.Varsling og gjennomføring av tømming

Varsel om tidspunkt for tømming vil bli gitt på den måten som kommunen til enhver tid finner hensiktsmessig.

Transportøren har rett til å plassere nødvendig utstyr på eiendommen for å utføre tømmingen.

Tømmingen skal utføres slik at beboerne ikke sjeneres unødig av støy, lukt o.l. Tanksystemet skal forlates i lukket stand, og grinder, porter og dører skal lukkes, eventuelt låses.

§ 8.Rett til inspeksjon

Kommunen kan befare og kontrollere så vel anlegg under utførelse som eksisterende anlegg.

§ 9.Klageadgang

Det er ikke klageadgang på gebyrer som er fastsatt iht. kommunens gebyrregulativ, jf. forvaltningslovens bestemmelser.

Enkeltvedtak truffet i medhold av denne forskriften, kan påklages til særskilt klagenemnd, jf. forvaltningsloven § 28 andre ledd.

Gebyr må betales innen forfallsdato selv om gebyrvedtaket er påklaget.

§ 10.Sanksjoner og straff

Ved manglende eller feilaktig utførelse i henhold til bestemmelsene i denne forskrift, vil det bli gitt melding fra Randaberg kommune om retting.

Brudd på forskriften kan straffes med bøter, jf. forurensningsloven § 79, 2. ledd.

§ 11.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2015.

Denne forskriften erstatter det som omhandler slam i forskrift 21. september 20061 om vann- og avløpsgebyr, Randaberg kommune.

1Ikke kunngjort i Norsk Lovtidend.