Forskrift om renovasjon av husholdningsavfall, Tinn kommune, Telemark

DatoFOR-2014-09-17-1213
PublisertII 2014 hefte 4
Ikrafttredelse17.09.2014
Sist endret
Endrer
Gjelder forTinn kommune, Telemark
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§30, LOV-1981-03-13-6-§33, LOV-1981-03-13-6-§34, LOV-1981-03-13-6-§37, LOV-1981-03-13-6-§73, LOV-1981-03-13-6-§79, LOV-1981-03-13-6-§83, LOV-1981-03-13-6-§85, FOR-2004-06-01-930
Kunngjort25.09.2014   kl. 15.00
KorttittelForskrift om husholdningsavfall, Tinn

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Tinn kommunestyre 17. september 2014 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) § 30, § 33, § 34 § 37, § 73, § 79, § 83 og § 85 og i forskrift 1. juni 2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften).

Kapittel 1. Innledende bestemmelser

§ 1-1.Formål

Forskriften har som formål å sikre miljømessig, samfunnsøkonomisk og helsemessig forsvarlig oppsamling og behandling av husholdningsavfall i Tinn kommune. Forskriften regulerer det avtalemessige forholdet mellom Tinn kommune og kommunens abonnenter. Den skal også sikre og ivareta kommunens forpliktelser i henhold til gjeldende lovverk og de til enhver tid gjeldende planer for avfallsområdet.

§ 1-2.Virkeområde

Forskriften gir bestemmelser om den kommunale hente- og bringeordning for husholdningsavfall, og gjelder alle registrerte grunneiendommer i Tinn kommune der det oppstår husholdningsavfall, herunder også hver enkelt seksjonerte del av bygning og hver enkelt selvstendig boenhet i bygning.

Som selvstendig boenhet i bygning som ikke er seksjonert, regnes alltid hver enkelt bolig med eget kjøkken. Likt med selvstendig boenhet regnes inntil to hybler med felles kjøkken. Utover to hybler som deler felles kjøkken, regnes én boenhet per to hybler. Tinn kommune avgjør i tvilstilfelle hva som skal regnes som selvstendig boenhet i bygning som ikke er seksjonert.

Forskriften gjelder også for hytter og fritidseiendommer.

Denne forskriften gjelder kildesortering, innsamling, oppsamling og transport av husholdningsavfall. I tillegg omfatter forskriften oppsamling, innsamling og transport av farlig avfall fra husholdninger der mengden ikke overstiger den grensen som til enhver tid gjelder i avfallsforskriftens kapitel 11 om farlig avfall.

Forskriften gjelder også avfallsgebyr, og gir bestemmelser om virkeområde og prinsipper for gebyrfastsettelse.

Næringslivet er i henhold til forurensingslovens § 32 pliktige til å sørge for at eget avfall gjenvinnes eller håndteres på annen lovlig måte.

Tinn kommune kan gi nærmere retningslinjer for gjennomføring av forskriftens bestemmelser.

§ 1-3.Definisjoner 

Abonnent: Eier eller langsiktig fester av bebygd eiendom som omfattes av den kommunale renovasjonsordningen. 

Avfall: Kasserte løsøregjenstander eller stoffer. 

Bringeordning: Kildesorteringssystem der abonnenten selv bringer sitt kildesorterte avfall til en gjenvinningsstasjon. 

Bygge- og rivingsavfall: Avfall som oppstår ved riving av ulike bygningselementer (vegger, tak, gulv, grunnmurer osv.), samt fra ulike innredningselementer (skap, hyller, faste benker osv.). 

Farlig avfall: Avfall som ikke hensiktsmessig kan håndteres sammen med husholdningsavfall eller næringsavfall fordi det kan medføre alvorlig forurensning eller fare for skade på mennesker eller dyr. 

Fellesløsning for fritidseiendommer: Oppsamlingsenheter, eksempelvis containere, som blant annet er utplassert i hytteområder for oppsamling av husholdningsavfall fra fritidseiendommer. 

Gebyrregulativ: Kommunens gjeldende prisoversikt for avfallsgebyrer. Satsene i gebyrregulativet oppdateres årlig gjennom vedtak i kommunestyret. 

Gjenvinningsstasjon: Et spesielt tilrettelagt område med organisert oppsamling av sortert avfall. 

Hageavfall: Kvister, greiner, planterester og gress som fjernes fra tomta som det oppstår på. 

Henteordning: Kildesorteringssystem der kildesortert avfall hentes av godkjent renovatør. 

Hentested: Sted hvor oppsamlingsenhet(er) stilles i påvente av innsamling. 

Husholdningsavfall: Avfall fra private husholdninger, herunder større gjenstander som inventar og lignende. 

Næringsavfall: Avfall fra offentlige og private virksomheter og institusjoner, det vil si avfall fra profesjonelle aktører som oppstår som følge av deres virksomhet. 

Oppsamlingsenhet: Container, beholder, sekk eller lignende. Tinn kommune bestemmer valg av type og utforming ut fra hva kommunen finner forsvarlig, rasjonelt og estetisk akseptabelt. 

Permanent oppsatt campingvogn: Campingvogn som er oppstilt på samme oppstillingsområde i tre måneder eller mer. Campingvogn plassert på lagerplass blir ikke regnet som permanent oppstilt den tiden den står på lager, og det kan dokumenteres at den ikke er i bruk. 

Våtorganisk avfall: Matrester (både vegetabilsk og fra kjøtt/fisk), skrell og avskjær fra tilberedning av mat, kaffe/teposer, planterester eller lignende.

Kapittel 2. Kommunal avfallsordning

§ 2-1.Generelt

I Tinn kommune er det lovpålagt innsamling av husholdningsavfall. Alle eiendommer mv. som faller innenfor § 1-2 omfattes av denne renovasjonsordningen.

Kommunen skal samle inn husholdningsavfall, transportere og levere husholdningsavfallet til mottaks-/behandlingsanlegg (henteordning).

Kommunen skal sørge for at det finnes gjenvinningsstasjoner hvor husholdningsavfall som ikke er omfattet av den kommunale henteordningen skal bringes til (bringeordning).

Abonnenten skal kildesortere og levere avfallet etter kommunens anvisning. Dette gjelder både hente- og bringeordninger.

For fritidseiendommer skal husholdningsavfall bringes til Tinn kommunes fellesløsninger for fritidseiendommer. Dersom det ikke er plass til avfallet plikter abonnenten å ta med seg avfallet og finne plass i en annen fellesløsning.

§ 2-2.Henteordning

Kommunen har en lovpålagt plikt til å sørge for innsamling av husholdningsavfall. Innsamlingen skal gjennomføres slik at belastningen for omgivelsene hva angår støy, lukt, støv, miljøutslipp og trafikale forhold blir så liten som mulig. Det skal tas hensyn til renovatørenes arbeidsmiljø.

Avfallet skal hentes etter gjeldende hentefrekvens som fastsettes av Tinn kommune.

Abonnenten plikter å gi melding til kommunen dersom det oppdages mangler ved henteordningen.

Ingen kan uten kommunens godkjenning samle inn husholdningsavfall i Tinn kommune.

§ 2-3.Bringeordning – gjenvinningsstasjoner

Abonnenten plikter å bringe sitt kildesorterte avfall, som på grunn av sin type, størrelse eller tyngde ikke er omfattet av henteordningen, til kommunens gjenvinningsstasjoner. Kommunen plikter å sørge for brukervennlige og hensiktsmessige gjenvinningsstasjoner for kildesortert avfall.

Ved levering til kommunal gjenvinningsstasjon plikter abonnenten å overholde de til enhver tid gjeldende leveringsbetingelser.

§ 2-4.Plassering av oppsamlingsenheter

Alle oppsamlingsenheter må plasseres slik at de ikke gir hygieniske ulemper eller er til sjenanse (dvs. praktisk og estetisk) for andre, verken ved oppbevaring eller i forbindelse med tømming.

På hentestedet skal oppsamlingsenhetene plasseres lett tilgjengelig på et plant og fast underlag på bakkenivå. Det skal settes av tilstrekkelig areal til plassering og håndtering av oppsamlingsenheter og adkomsten skal være fri fra hindringer som kan gjøre hentingen vanskelig.

Vinterstid skal adkomsten være ryddet for snø og om nødvendig være strødd.

Enhetene skal plasseres slik at renovatørene er sikret mot forulempninger fra husdyr.

Dersom plasseringen av en oppsamlingsenhet utgjør en skaderisiko, forringer renovatørenes arbeidsmiljø eller medfører andre ulemper, kan Tinn kommune kreve at enhetene omplasseres.

Oppsamlingsenhetene skal ikke være plassert lenger fra kjørbar offentlig vei enn 10 meter. Dersom det er medisinske årsaker kan Tinn kommune etter grunngitt skriftlig søknad godkjenne lengre gangvei enn 10 meter, men ikke lengre gangvei enn 60 meter.

Som kjørbar vei regnes her vei som er fremkommelig og som har bredde og styrke til å tåle renovasjonskjøretøy. Langs veien må det ikke være greiner eller annet som hindrer kjøring. Veien må ha en fri høyde på minst 4,5 meter. Veien skal ha snuplass og dessuten kurvatur og stigningsforhold til å betjene renovasjonsbil. Ved tvist om en vei er kjørbar etter ovenstående er kommunens syn avgjørende.

Etter tømming skal abonnenten snarest mulig flytte oppsamlingsenhetene inn på egen eiendom.

§ 2-5.Bruk av oppsamlingsenheter

Oppsamlingsenheter må kun brukes til oppsamling av avfall som omfattes av denne forskriften, og skal ikke inneholde gjenstander som kan utsette renovatøren for fare eller ulempe under håndteringen.

Varm aske må avkjøles helt før den blir emballert og lagt i oppsamlingsenheten. Aske, avfall fra støvsuger og annet avfall som kan gi støvplage, må være emballert slik at det ikke oppstår støvplage under innsamling.

I oppsamlingsenheten må det ikke legges flytende avfall, større mengder hageavfall, stein, jord, sand, grus, bygge- og rivingsavfall eller større metallgjenstander. Det må heller ikke legges etsende, eksplosivt eller selvantennelig avfall i oppsamlingsenheten. Det samme gjelder risikoavfall som sprøytespisser og annet smittefarlig avfall.

Farlig avfall skal oppbevares og pakkes etter kommunens anvisning. Utenom tømmetidspunkt skal farlig avfall oppbevares utilgjengelig for uvedkommende og da særlig barn.

Oppsamlingsenhetene skal ikke pakkes fastere enn at de lett kan tømmes. Lokket på oppsamlingsenhetene skal til enhver tid kunne lukkes helt igjen. På vinterstid er abonnenten ansvarlig for at avfall ikke er frosset fast, og dermed ikke lar seg tømme.

Tinn kommune er ikke pliktig til å tømme oppsamlingsenheter som brukes i strid med denne forskriften.

Alle oppsamlingsenheter tilhører Tinn kommune, som også har ansvaret for anskaffelse og utsetting. Kommunen avgjør når en enhet må repareres eller fornyes, og foretar reparasjoner og fornyelser etter behov.

Renhold av oppsamlingsenheter skal besørges av abonnenten. Unntatt fra dette er fellesløsninger for fritidseiendommer.

§ 2-6.Ulovlig behandling av avfall

Det er ikke tillatt å grave ned, dumpe eller henlegge avfall i Tinn kommune.

§ 2-7.Kompostering

Abonnenter kan inngå avtale med kommunen om hjemmekompostering av våtorganisk avfall dersom abonnenten har eget hageareal som er egnet for bruk av kompost. De abonnenter som tegner slik avtale og derved reduserer sin egen avfallsmengde, får en reduksjon i avfallsgebyret, såfremt abonnenten ikke legger våtorganisk avfall i oppsamlingsenhetene. Det kreves at komposteringen skjer i en beholder som godkjennes av kommunen. Abonnenten må selv skaffe beholder. Det er en forutsetning at komposteringen skjer på en hygienisk tilfredsstillende måte, som ikke tiltrekker seg skadedyr, gir sigevann, vond lukt eller virker sjenerende for omgivelsene.

Kapittel 3. Avfallsgebyr

§ 3-1.Avfallsgebyret

Abonnenter som omfattes av bestemmelsene i denne forskriften skal betale avfallsgebyr. Det skal knyttes et eget abonnement til hver selvstendig boenhet, og det skal betales gebyr for dette abonnementet i henhold til gjeldende gebyrregulativ.

Reguleringsformål eller matrikkelopplysninger er bestemmende for type abonnement. Det skal faktureres avfallsgebyr gjeldende for bolig på eiendom som er regulert til boligformål. Det skal faktureres avfallsgebyr gjeldende for fritidsbolig på eiendom som er regulert til fritidseiendom.

Campingplassene håndterer avfallet fra campinggjestene som tidligere. Det vil si avgift betales av driver av campingplassen.

Ved registrering av ny abonnent, eller ved endring av eksisterende abonnement, blir nytt gebyr regnet fra den første i måneden etter at endringen er meldt til Tinn kommune. Tilsvarende blir gebyret regnet frem til den siste dagen i måneden der gebyrplikten avsluttes.

Eieren står ansvarlig for gebyrene. For eiendom som er bortfestet betaler festeren isteden for grunneieren.

Abonnenten plikter straks å melde fra til Tinn kommune dersom abonnenten ikke mottar faktura for avfallsgebyr. Abonnenten plikter også å kontrollere mottatt faktura slik at avfallsgebyret er korrekt i henhold til tjenesten som faktisk utføres.

Opphør i abonnement som følge av nedrivning, brann mv. må meldes skriftlig til kommunen.

§ 3-2.Innkreving av gebyrer

Avfallsgebyr med påløpne renter og kostnader er sikret med lovpant i eiendommen (legalpant) etter lov om pant 8. februar 1980 nr. 2, § 6-1. Gebyrene kan kreves inn av kommunen etter reglene for innkreving av skatt.

§ 3-3.Gebyrdifferensiering

For å fremme avfallsreduksjon, kildesortering og gjenvinning kan kommunen innføre differensierte gebyrsatser.

Kapittel 4. Avsluttende bestemmelser

§ 4-1.Dispensasjon

Kommunen kan etter skriftlig søknad gi midlertidig fritak fra lovpålagt innsamling av husholdningsavfall fra abonnenter i boliger som er midlertidig ubebodd. Dette gjelder ikke fritidseiendommer. Fritak for boliger gis ikke for mindre enn seks måneder.

Dersom det innvilges midlertidig fritak, gis det fritak fra plikten til å betale for avfallsgebyret i fritaksperioden. Utleverte oppsamlingsenheter skal hentes inn i fritaksperioden. Kommunen kan fastsette gebyr for inn- og utkjøring av oppsamlingsenhetene. Blir boligen tatt i bruk før fritaksperioden utløper, skal kommunen varsles umiddelbart.

Det at en abonnent har flere boliger og/eller både bolig og fritidseiendom i Tinn kommune gir ikke grunnlag for reduksjon av gebyr.

§ 4-2.Dispensasjon for fritidseiendommer

Kommunen kan etter skriftlig søknad gi fritak fra innsamling av husholdningsavfall fra fritidseiendommer for følgende eiendommer:

-Fritidseiendommer som ligger mer enn to kilometer i gangavstand fra kjørbar vei sommerstid.
-Fritidsbolig som er å betrakte som kondemnert.

Det er søker som må legge frem dokumentasjon som underbygger vilkåret for å søke fritak.

Lite bruk av fritidseiendom gir ikke grunnlag for fritak eller reduksjon av gebyr.

§ 4-3.Klageadgang

Avgjørelser etter forskriften som er enkeltvedtak kan påklages i henhold til kapittel VI i forvaltningsloven av 10. februar 1967 med senere endringer. Klagen sendes til den instans som har fattet vedtaket. Klagen avgjøres av Tinn kommunes formannskap.

Vedtak om gebyrets størrelse, som fremkommer av gebyrregulativet er ikke enkeltvedtak og kan derfor ikke påklages.

Ilagt gebyr må betales i sin helhet inntil klagen er behandlet.

§ 4-4.Sanksjoner og straff

Ved overtredelse av bestemmelser i denne forskrift kan kommunen sørge for gjennomføring av nødvendige tiltak, herunder pålegg om økt beholdervolum, opprydding og ettersortering av avfallet. Ekstrakostnader forbundet med slike tiltak må betales av abonnenten.

Overtredelse av forskriften kan straffes med bøter etter forurensningslovens § 79, 2. ledd.

§ 4-5.Ikrafttreden

Forskriften trer i kraft fra vedtaksdato. Samtidig oppheves forskrift 12. juni 19971 for innsamling mv. av forbruksavfall, tømming av slamavskillere, privet, tette tanker mv. og for avfallsgebyr av Tinn kommunestyre 12. juni 1997, og dispensasjoner gitt etter denne.

1Ikke kunngjort i Norsk Lovtidend.