Forskrift om tilsyn med bygninger, områder m.m., Øvre Eiker kommune, Buskerud

DatoFOR-2014-09-24-1289
PublisertII 2014 hefte 4
Ikrafttredelse01.11.2014
Sist endret
Endrer
Gjelder forØvre Eiker kommune, Buskerud
HjemmelLOV-2002-06-14-20-§13
Kunngjort16.10.2014   kl. 15.00
KorttittelForskrift om tilsyn med bygninger mv., Øvre Eiker

Hjemmel: Fastsatt av Øvre Eiker kommunestyre 24. september 2014 med hjemmel i lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 13 fjerde ledd.

§ 1.Formål

Den lokale forskriften skal gjennom bestemmelser om tilsyn bidra til å forebygge brann i nærmere bestemte bygninger eller områder som ikke omfattes av brann- og eksplosjonsvernlovens bestemmelser om særskilte brannobjekter.

§ 2.Virkeområde

Den lokale forskriften gjelder følgende bygninger og områder i kommunen:

-Bygninger som benyttes av fire eller flere personer med behov for assistert rømning.
-Verneverdig tett trehusbebyggelse med fare for områdebrann.
§ 3.Gjennomføring av tilsyn

Tilsyn med bygninger, områder som følger av § 2 skal gjennomføres hvert 4. år eller etter egen særskilt risikovurdering på det enkelte objekt eller objektgruppe.

§ 4.Myndighet

Den myndighet som er tillagt kommunestyret kan delegeres til leder av brannvesenet.

§ 5.Pålegg

Kommunestyret kan gi pålegg om retting av avvik i henhold til gjeldende lovgivning eller gjennomføring av nødvendige sikringstiltak i medhold av brann- og eksplosjonsvernloven § 14.

§ 6.Klage

Vedtak truffet av kommunestyret/leder av brannvesenet etter delegert myndighet kan påklages i henhold til brann- og eksplosjonsvernloven § 41.

§ 7.Ikrafttredelse

Den lokale forskriften trer i kraft 1. november 2014.