Forskrift om inntak og formidling til videregående opplæring, Nord-Trøndelag

DatoFOR-2014-10-01-1345
PublisertII 2014 hefte 5
Ikrafttredelse01.10.2014
Sist endret
Endrer
Gjelder forNord-Trøndelag
HjemmelFOR-2006-06-23-724-§6-2, FOR-2006-06-23-724-§6a-2, LOV-1998-07-17-61
Kunngjort06.11.2014   kl. 15.15
KorttittelForskrift om videregående opplæring, Nord-Trøndelag

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Nord-Trøndelag fylkesting 1. oktober 2014 med hjemmel i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova § 6-2 og § 6A-2, jf. lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova).

Kapittel 1. Virkeområde og formål

§ 1.Virkeområde

Forskriften gjelder for inntak og formidling til videregående opplæring i Nord-Trøndelag.

Inntak til videregående opplæring skjer i henhold til bestemmelser i opplæringsloven med forskrift, kap. 6, samt lokal inntaks- og formidlingsforskrift. I tillegg regulerer vedtak i Fylkesrådet inntaksområder, rutiner og inntaksregler.

§ 2.Formål

Formålet med denne forskriften er å ivareta rettssikkerheten for elever, lærlinger, lærekandidater og voksne med rett til videregående opplæring i Nord-Trøndelag. Denne lokale forskriften er hjemlet i forskrift til opplæringsloven § 6-2.

Kapittel 2. Vilkår for inntak og bruk av rett til videregående opplæring

§ 3.Inntaksområde

Hele fylket vurderes som ett inntaksområde. Søkere gis tilleggspoeng (nærskolepoeng) på en definert videregående skole tilknytta søkerens bostedskommune.

Detaljert beskrivelse finnes på www.vilbli.no.

§ 4.Søknadsfrist

Søknadsfristen er 1. februar for søkere som faller inn under forskrift til opplæringslova § 6-8 1. ledd, og 1. mars for elever som søker seg inn i det ordinære inntaket, jf. forskrift til opplæringsloven § 6-8 2. ledd.

Søknader som mottas etter søknadsfrist, vil bli behandla fram til 30. juni. Søknader som mottas etter denne dato, blir ikke behandla før i 2. inntakskjøring, og vil da bli vurdert for inntak etter at søknader mottatt innen fristen er tatt inn.

§ 5.Vilkår for inntak

Asylsøkere i ungdomsrettsalder (til og med 24 år), men uten avgjort oppholdstillatelse, kan tas inn til videregående opplæring dersom øvrige vilkår for inntak til videregående opplæring er oppfylt. Det må dokumenteres at søkeren er inne i en søknadsprosess om oppholdstillatelse.

§ 6.Forbruk av rett til videregående opplæring

For elever som slutter i løpet av skoleåret settes tidspunktet for forbruk av rett som hovedregel til 1. november.

For lærlinger/lærekandidater som hever lærekontrakten, vil retten regnes som forbrukt etter 3 måneder fra start læretid.

Dersom det er tvil om hvorvidt retten er oppbrukt eller ikke, foretas en individuell vurdering.

§ 7.Endring av status fra fulltidselev til deltidselev

Mulighet til å avgjørelse om endring av status fra fulltidselev til deltidselev er delegert til rektor ved de videregående skolene. Søknad om endring av elevstatus godkjennes kun når det foreligger tungtveiende grunner. Med tungtveiende grunner menes for eksempel elev som har opplevd noe traumatisk, blir syk, har omsorgsansvar eller lignende.

Elever som har stryk i ett eller flere fag eller manglende fag, skal ha en helhetlig vurdering om de kan tas inn til neste nivå. I den helhetlige vurderinga fyller skolen og eleven i fellesskap ut et skjema som danner grunnlag for behandling av søknaden i inntakssammenheng.

Deltidselever med ungdomsrett tas inn før søkere uten rett, men etter fulltidselever med rett. Deltidselever som ønsker å forbedre karakterer i fag, må ta faget som privatist. Disse tas ikke inn som deltidselever i videregående opplæring. 

Omvalg

Ved omvalg tas eleven inn som fulltidselev. Det betyr at eleven følger undervisningen i alle fag, med unntak av de fag hvor eleven har sluttvurdering/standpunktkarakter med karakteren 2 eller bedre. Eventuell forbedring av karakterer må tas om privatist. Etter inntaket gis eleven status som deltidselev.

§ 8.Endring av søknad etter søknadsfristen

Endring av søknader godkjennes fram til 1. mai. Endringer etter den tid vil ikke bli tatt til følge med mindre det foreligger en sakkyndig vurdering eller at det har oppstått en akutt situasjon. Dette må i tilfelle dokumenteres.

Endring etter 1. inntak kan godkjennes, men søkeren blir da plassert bak søkere på venteliste.

§ 9.Skoleplass i annet fylke

Gjesteelevsgaranti kan innvilges dersom søker har ungdomsrett og søker et offentlig skoletilbud som ikke finnes i Nord-Trøndelag. Slik garanti kan også gis dersom det dokumenteres spesielle årsaker til at en søker må gå på skole i et annet fylke. Dette kan være sosiale eller medisinske årsaker.

Nord-Trøndelag fylkeskommune har samarbeidsavtale med enkelte skoler i utlandet. Disse tilbudene er forhåndsgodkjent som Vg2-tilbud. Informasjon om tilbudene og søknadsfrist finnes på www.vilbli.no.

§ 10.Utvekslingselever

Utvekslingselever fra utlandet skal ikke konkurrere seg inn, men det settes av et tilstrekkelig antall plasser for disse. 

Skolegang i annet land

Norske elever som har tatt videregående opplæring i utlandet, må ha godkjenning på at skoleåret tilsvarer samme utdanningsnivå som i Norge. De som har vært i utlandet og fått forhåndsgodkjenning på at skoleåret tilsvarer Vg2 i Norge, reserveres plass på Vg3 når de kommer tilbake. Vedtak om godkjenning av skoleåret i utlandet må dokumenteres.

Dersom skoleåret i utlandet ikke godkjennes. Må søkeren konkurrere seg inn på Vg2 på vanlig måte.

§ 11.Flytting

Søkere blir i inntaket behandlet som hjemmehørende i Nord-Trøndelag når søker

-er under 18 år og har flyttet til Nord-Trøndelag før 1. mars.
-er over 18 år og har flyttet til Nord-Trøndelag før 15. juni.
-har flyttet sammen med dine foresatte til Nord-Trøndelag før 15. juni.
-flytter mellom sine foresatte før 15. juni.
§ 12.Inntak til enkelte utdanningsprogram 

Inntak til V g1 musikk, dans og drama

På V g1 musikk, dans og drama kan det tildeles plasser til søkere som ønsker å bli vurdert for inntak på grunnlag av ferdigheter i tillegg til karakterer.

Enkelte skoler gjennomfører opptaksprøve og prioriterer i forhold til inntak. 

Inntak til V g1 idrettsfag

På V g1 idrettsfag kan det tildeles plasser til søkere som ønsker å bli vurdert for inntak på grunnlag av ferdigheter i tillegg til karakterer.

Det er skolene i samarbeid med Idrettskretsen som vurderer og prioriterer disse søkerne. Inntil 10 % av plassene tildeles ut fra idrettslige kriterier, og karaktersnittet kan ikke være lavere enn 3.

Inntak til spissa toppidrett skjer på grunnlag av fysiske, tekniske og taktiske ferdigheter på høyt nivå. 

Inntak til V g1 TAF/BAF (teknisk allmenne fag/byggtekniske allmenne fag)

Inntak til TAF/BAF innafor teknikk og industriell produksjon og innafor bygg- og anleggsteknikk skjer på grunnlag av termin1-karakterer i matematikk og naturfag samt intervju. Søkeren må ha tilbudet som sitt første ønske på søknaden og ha minimum karakteren 5 i de to faga for å bli innkalt til intervju. 

Inntak til Vg2 ambulansefag

Inntaket skjer på bakgrunn av karakterer og intervju.

§ 13.Frammøte første skoledag

Dersom en elev ikke møter ved skolestart uten å ha gitt skolen beskjed, mister vedkommende plassen andre skoledag kl. 1500.

§ 14.Inntak til landslinjer og landsdekkende tilbud

Søkere fra hele landet konkurrerer likt ved inntaket til landslinjer og landsdekkende tilbud. Inntaket skjer på grunnlag av konkurransepoeng basert på karakterer. Søknaden sendes søkerens bostedsfylke.

Inntak til landslinje for yrkessjåfører skjer i samarbeid med opplæringskontor. Opplæringskontoret reserverer 10 plasser pr. kurs under forutsetning at de har læreplasser til dem før de tas inn.

§ 15.Søknad og inntak til statlige skoler

Søknad om skoleplass ved statlige videregående skoler skal skje direkte til den fylkeskommunen hvor skolen ligger.

Kapittel 3. Inntak til Vg1, Vg2 og Vg3

Bestemmelse for inntak til Vg1, Vg2 og Vg3 fremgår av opplæringslova § 3-1 og forskrift til opplæringslova § 6-13 – § 6-44.

§ 16.Inntak av elever med rett til spesialundervisning og som har sterkt nedsatt fysisk eller psykisk funksjonsevne

Fylkeskommunen avgjør om det foreligger tungtveiende grunner for at en søker som oppfyller vilkårene i forskrift til opplæringslovens § 6-17 bør tas inn til en bestemt skole, selv om søkeren ikke har tilstrekkelige konkurransepoeng til å komme inn på skolen.

Søkeren har ikke rett til inntak på en bestemt skole.

§ 17.Individuell behandling

Fylkeskommunen kan, dersom det foreligger tungtveiende grunner, ta inn søkere på individuelt grunnlag når søkeren dokumenterer et særlig behov for det.

§ 18.Inntak til Vg1

Søkere må prioritere tre utdanningsprogram ved innsøking til Vg1. Innenfor hvert utdanningsprogram kan det prioriteres inntil fire skoler.

Inntaket skjer på bakgrunn av poengsum (konkurransepoeng) basert på karakterer fra grunnskolen.

Dersom søker ikke har tilstrekkelige konkurransepoeng til å komme inn på noen av sine prioriterte skoler, vil søker bli søkt videre til andre skoler som tilbyr de prioriterte utdanningsprogrammene.

Søker som ikke fører opp tre forskjellige utdanningsprogram, kan bli plassert vilkårlig på utdanningsprogram på V g1 med ledig kapasitet.

§ 19.Inntak til Vg2 og Vg3

Vilkåret for inntak til Vg2/Vg3 er at søkeren har bestått i alle fag fra Vg1/Vg2.

Søker kan prioritere inntil tre programområder som han/hun er kvalifisert til ved innsøking til Vg2 eller Vg3. Innenfor hvert programområde prioriteres inntil fire skoler.

Inntaket foretas på bakgrunn av en poengsum (konkurransepoeng) basert på karakterer. Ved søking til Vg2 legges karakterer fra V g1 til grunn, og ved søking til Vg3 legges karakterer fra Vg2 til grunn.

Dersom søker ikke har tilstrekkelige konkurransepoeng til å komme inn på prioriterte programområder og skoler, vil søker bli videresøkt til andre programområder som han/hun er kvalifisert til, men som ikke er prioritert i søknaden.

§ 20.Inntak av deltidselever til Vg2/Vg3

Søkere som ikke oppfyller vilkårene i forskrift til opplæringslovens § 6-28 eller § 6-37, kan etter en helhetsvurdering likevel tas inn som fulltidselev. Denne vurderingen gjøres av avgiverskole og søker i fellesskap.

Søkere som mangler karakter i ett eller flere fag fra V g1 eller Vg2 kan tas inn som deltidselev. Inntak av deltidselever skjer etter at fulltidselever er tatt inn.

Kapittel 4. Inntak av voksne

Bestemmelse for inntak av voksne framgår av opplæringslova § 4A-3 og forskrift til opplæringslova § 6-45 – § 6-49.

§ 21.Søknadsfrist

Det er en veiledende søknadsfrist 1. mars der hovedregelen er at den voksne får et opplæringstilbud kommende høst. Imidlertid kan voksne søke om inntak når som helst i løpet av året.

§ 22.Realkompetansevurdering

Søkere med og uten voksenrett kan få en realkompetansevurdering hvis det søkes om det.

Realkompetansevurdering gjennomføres i forkant av opplæringen og er gratis første gang (for første utdanningsprogramområde).

§ 23.Inntak av voksne

Voksne uten rett gis opplæringstilbud i den grad det er ledig plass på de voksenopplæringstilbudene som igangsettes for voksne med rett.

Minoritetsspråklige søkere uten norsk statsborgerskap og utenlandske arbeidstakere i Norge må selv dokumentere lovlig opphold (oppholds-/arbeidstillatelse) i landet.

§ 24.Inntaksrekkefølge

Ved behov for prioritering innenfor oppsatt inntaksrekkefølge skal de som har vært søkere lengst i sin inntaksgruppe jf. § 6-49 prioriteres først.

Kapittel 5. Formidling av lærlinger og lærekandidater

§ 25.Søknadsfrist

Søknader innkommet etter fristens utløp 1. mars, medfører senere formidling. Absolutt siste frist for å bli med i årets formidling er 1. mai. Søknad om formidling i samarbeid med Oppfølgingstjenesten blir behandla uavhengig av fastsatt søknadsfrist.

§ 26.Krav til søknad

Søker som skal flytte til annet fylke, må selv dokumentere flytting til inntakskontoret i tilflyttingsfylket.

§ 27.Formidling til læreplass/opplæringsplass

Søkere som skal formidles til læreplass må ha bestått alle programfag på V g1 og Vg2 innenfor det aktuelle fagområdet. Det kan tegnes lærekontrakt med søker som ikke har bestått i inntil to fellesfag hvis det foreligger en forpliktende plan for at søkere skal bestå manglende fag i løpet av læretiden.

Søkere til læreplass som har ikke bestått i flere enn to fag, kan søke opplæring i bedrift som lærekandidat. Det vil da være et vilkår at søkeren må ha bestått sitt individuelle opplæringsløp mot planlagt grunnkompetanse.

§ 28.Avtale om annen organisering av opplæringa

Søkeren kan tas inn til et 4-årig løp med veksling mellom opplæring i skole og i bedrift.

§ 29.Rett til Vg3 i skole

Søkere til læreplass som ikke har fått læreplass innen 1. september i søkeråret, vil få tilbud om Vg3 i skole. Tilbudet om Vg3 kan også gis i et annet fylke. Oppstart av Vg3 i skole skjer ca. 1. november. For voksne søkere gjelder ikke fristen 1. september.

Lærekandidatsøkere som ikke har tilbud om opplæringskontrakt innen 30. juni, har rett til alternativt Vg3 i skole. Avgiverskolen skal tilrettelegge for dette tilbudet.

Kapittel. 6. Felles bestemmelser

§ 30.Informasjonsplikt

Informasjon om regler og rutiner ved formidling av lærlinger og lærekandidater gis gjennom informasjonsbrosjyrer, informasjonsmøter, informasjon på fylkeskommunens hjemmeside, www.vilbli.no.

§ 31.Klage på vedtak om inntak

Avgjørelse om inntak til videregående opplæring er enkeltvedtak. Klageretten reguleres i henhold til forvaltningsloven. Søkere kan ikke klage på skoleplassering, jf. inntaksforskriften § 6-10.

§ 32.Mindre endringer i forskriften

Fylkesopplæringssjefen har anledning til å foreta mindre endringer i forskriften. Dersom endringene er av en slik art at de endrer elevenes muligheter for inntak til bestemte tilbud, må dette behandles og godkjennes politisk. Detaljendringer som ikke har betydning for søkers inntak, kan gjøres administrativt.

§ 33.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. oktober 2014.