Forskrift om inntak til videregående opplæring og formidling til læreplass, Aust-Agder fylkeskommune

DatoFOR-2014-10-21-1682
PublisertII 2014 hefte 5
Ikrafttredelse01.01.2015
Sist endret
Endrer
Gjelder forAust-Agder
HjemmelFOR-2006-06-23-724-§6-2, FOR-2006-06-23-724-§6a-2, LOV-1998-07-17-61
Kunngjort18.12.2014   kl. 16.20
KorttittelForskrift om inntak til videregående opplæring, Aust-Agder

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Aust-Agder fylkesting 21. oktober 2014 med hjemmel i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova § 6-2 og § 6A-2, jf. lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova).

I. Generelt

§ 1.Virkeområde

Denne forskriften gjelder inntak til offentlige videregående skoler, samt formidling av lærlinger og lærekandidater, i Aust-Agder fylkeskommune.

II. Inntak

§ 2.Søknad om inntak til videregående skoler i Aust-Agder

Aust-Agder fylkeskommune har ikke inntaksregioner. Søkere kan derfor i utgangspunktet søke til videregående skoler i hele fylket, uavhengig av bosted.

Fylkesrådmannen kan likevel fordele søkerne på de ulike skolene etter geografiske/trafikale eller pedagogiske kriterier.

Søkere kan henvises til nærmeste videregående skole som har det aktuelle utdanningsprogrammet/programområde.

Søkere fra Østregionen (Risør, Gjerstad, Tvedestrand, Vegårshei, Åmli) kan henvises til videregående skoler i Østregionen.

Søkere fra Arendal øst (øst for Saltrødbukta og øst for Nesheim skole) kan henvises til videregående skoler i Tvedestrand kommune.

Søkere fra Vestregionen (Birkenes, Lillesand, Grimstad) kan henvises til videregående skoler i Vestregionen.

Søkere fra Setesdal og Iveland kan henvises til videregående skoler i Setesdal.

Søkere som må bo borte for å fullføre opplæring i videregående skole, vurderes individuelt.

Aust-Agder fylkeskommune har inngått følgende inntaksavtale med Vest-Agder fylkeskommune:

-Søkere bosatt i Høvåg og Birkenes kommune kan søke skoleplass i Vest-Agder for tilbud som ikke finnes ved Møglestu videregående skole.
-Søkere fra Iveland kommune kan enten søke skoleplass i Aust-Agder eller Vest-Agder. Søkere fra Iveland kommune som søker skoleplass i Vest-Agder, behandles på lik linje med søkere fra Vennesla kommune.

Søkere som omfattes av inntaksavtale med Vest-Agder, konkurrerer ikke om plass ved samme tilbud både i Aust- og Vest-Agder.

§ 3.Inntak til Vg1

Søker må prioritere tre utdanningsprogram ved innsøking til Vg1. Innenfor hvert utdanningsprogram kan det prioriteres inntil tre skoler.

Inntaket foretas på bakgrunn av poengsum (konkurransepoeng) basert på karakterer fra grunnskolen.

Dersom søker ikke har tilstrekkelige konkurransepoeng til å komme inn på noen av sine prioriterte skoler, vil søker bli søkt videre til andre skoler som tilbyr de prioriterte utdanningsprogrammene.

Søker som ikke fører opp tre forskjellige utdanningsprogram, vil bli plassert vilkårlig på utdanningsprogram på V g1 med ledig kapasitet dersom søker ikke har tilstrekkelige konkurransepoeng til å komme inn på sine prioriterte ønsker.

§ 4.Inntak til Vg2 og Vg3

Søker kan prioritere samtlige programområder som han/hun er kvalifisert til ved innsøking til Vg2 eller Vg3. Innenfor hvert programområde kan søker prioritere inntil tre skoler.

Inntaket foretas på bakgrunn av en poengsum (konkurransepoeng) basert på karakterer. Ved innsøking til Vg2 legges karakterer fra V g1 til grunn, og ved innsøking til Vg3 legges karakterer fra Vg2 til grunn.

Dersom søker ikke har tilstrekkelige konkurransepoeng til å komme inn på søkers prioriterte programområder og skoler, vil søker bli videresøkt til andre programområder som han/hun er kvalifisert til, men som søker selv ikke har prioritert i søknaden.

§ 5.Inntak til Vg3 studiespesialiserende programområde

Søker til Vg3 studiespesialiserende programområde har rett til å fortsette på samme skole hvor Vg2 er fullført, dersom han/hun har fullført og bestått alle fag og søkt som fulltidselev etter inntaksforskriften. Forutsetningen er at det søkes om inntak påfølgende år, og at den skole der han/hun har fullført Vg2 på, er første prioritet.

§ 6.Inntak til V g1 musikk, dans og drama

Inntil 50 % av søkerne kan tas inn på grunnlag av en ferdighetsprøve (inntaksprøve), i tillegg til en poengsum (konkurransepoeng) basert på karakterer.

Det er bare søkere som har satt opp V g1 musikk, dans og drama som sitt første ønske som kan fremstille seg til en ferdighetsprøve. Prøven avholdes i den fordypning som er satt opp som første ønske.

§ 7.Inntak til V g1 idrettsfag

Inntil 50 % av søkerne kan tas inn på grunnlag av dokumenterte ferdigheter (idrettslige kriterier) i tillegg til en poengsum (konkurransepoeng) basert på karakterer.

Søkere som ønsker tilleggspoeng, må sende dokumentasjon fra idrettskrets, som bekrefter forholdet, til skolen.

§ 8.Inntak til landslinjer og landsdekkende tilbud

Søkere fra hele landet konkurrerer likt ved inntak til landslinjer og landsdekkende tilbud.

Inntak skjer på grunnlag av konkurransepoeng basert på karakterer.

Aust-Agder fylkeskommune kan begrense antall inntatte fra Aust-Agder til Vg2 anleggsteknikk på grunn av antall læreplasser i faget.

Søkere til Setesdal vidaregåande skule, avd. Hovden, Vg1, Vg2 og Vg3 studiespesialisering med skiidrett, tas inn på grunnlag av dokumenterte ferdigheter (idrettslige kriterier), i tillegg til poengsum (konkurransepoeng) basert på karakterer.

Søkere som har fullført Vg2 arbeidsmaskiner ved Sam Eyde videregående skole, kan prioriteres ved inntak til Vg3 anleggsmaskinmekaniker ved denne skolen.

§ 9.Inntak av elever med rett til spesialundervisning og som har sterkt nedsatt fysisk eller psykisk funksjonsevne

Fylkesrådmannen avgjør om det foreligger tungtveiende grunner for at en søker som oppfyller vilkårene i forskrift til opplæringslovas § 6-17, bør tas inn til et bestemt tilbud.

Søkeren har ikke rett til inntak på en bestemt skole.

§ 10.Utvekslingselever som søker seg inn til Vg3

Søker med opplæringsrett og som er elev ved en skole i utlandet, kan tas inn til Vg3 etter en individuell vurdering ved den prioriterte skolen.

§ 11.Endre status fra å være fulltidselev til deltidselev

Rektor avgjør om en søknad fra en fulltidselev om å bli deltidselev skal innvilges. Søknad kan bare innvilges når det foreligger dokumenterte tungtveiende grunner eller når eleven har fullført fag tidligere (omvalg).

§ 12.Inntak av deltidselever til Vg2/Vg3

Elever som ikke oppfyller vilkårene i forskrift til opplæringsloven § 6-28 eller § 6-37, kan i særlige tilfeller likevel tas inn som deltidselev.

Det er fylkesrådmannen som tar inn deltidselever med ungdomsrett i forbindelse med inntak av elever.

Inntak av deltidselever skjer etter at fulltidselever er tatt inn.

Deltidselever med ungdomsrett vil bli tatt inn før deltidselever uten ungdomsrett. Ved ledige plasser vil også elever uten rett kunne bli tatt inn.

§ 13.Søknadsfrist

Søknadsfristen er 1. februar for søkere som faller inn under forskrift til opplæringslova § 6-8, 1. ledd, og 1. mars for elever som søker seg inn ved det ordinære opptaket, jf. forskrift til opplæringslova § 6-8, 2. ledd.

Søknader fra søkere med opplæringsrett som mottas av inntakskontoret etter søknadsfrist, vil bare bli behandlet i den utstrekning det er mulig, jf. forskrift til opplæringslova § 6-8, 4. ledd.

Søker må begrunne fristoverskridelse skriftlig.

I den utstrekning det ikke er mulig å behandle søknaden, vil søknaden bli avvist og melding vil bli sendt søker.

§ 14.Flytting

For å være med i inntaket til videregående opplæring må det være meldt flytting til Aust-Agder innen 1. mars.

Søkere som flytter til Aust-Agder etter 1. mars, kan tas med i inntaket dersom det foreligger særlige grunner.

§ 15.Bruk av retten til videregående opplæring

Søker med lovfestet rett til videregående opplæring bruker ikke av retten dersom opplæringen utgjør 1/3 eller mindre av timetallet til et utdanningsprogram eller et programområde, jf. forskrift til opplæringslova § 6-4, 1. ledd.

Retten anses ikke brukt dersom sluttmelding mottas av skolen innen 1. november.

§ 16.Fremmøte første skoledag

Elever må møte på skolen første skoledag.

Dersom en elev uteblir fra skolen første skoledag uten gyldig grunn, mister vedkommende skoleplassen.

Ved sykdom plikter eleven å gi beskjed til skolen snarest mulig, og senest innen oppmøtetidspunkt første skoledag, om at vedkommende ikke kan møte. Forholdet må dokumenteres med legeerklæring.

§ 17.Rektors rett til inntak av elever

Rektor har ikke rett til å ta inn elever så lenge fylkesrådmannens inntaksarbeid ikke er avsluttet.

Etter at fylkesrådmannen har avsluttet inntaksarbeidet, delegeres ansvaret for videre inntak til rektor. Rektor skal følge ventelistene som er utarbeidet fra fylkesrådmannen.

Når alle søkere med ungdomsrett på venteliste har fått tilbud om skoleplass, kan rektor gi tilbud til søkere med ungdomsrett som ikke står på venteliste. Deretter kan det gis tilbud til søkere uten ungdomsrett i følgende prioritering:

-Søkere med voksenrett som står på venteliste
-Søkere med voksenrett som ikke står på venteliste
-Voksne med fullføringsrett som står på venteliste
-Voksne med fullføringsrett som ikke står på venteliste.

Søkere uten rett som er bosatt i Aust-Agder fylkeskommune, kan tas inn etter at alle søkere med rett til utdanning har fått tilbud, og det fortsatt er ledige plasser.

Fylkesrådmannen vil gi retningslinjer for når inntak av søkere uten ungdomsrett kan påbegynnes, samt for når inntaket avsluttes og ventelistene kan fravikes.

III. Formidling

§ 18.Kvalifisering

Alle søkere med opplæringsrett formidles fortløpende etter at søknaden er registrert. Søkere som ikke er kvalifisert, tas ut av formidlingen 1. august. Det samme gjelder søkere som er hjemmehørende i andre fylker, og søkere fra Aust-Agder uten rett til videregående opplæring i henhold til opplæringsloven § 3-1 og § 4A-3.

§ 19.Bruk av rett

Bruk av rett tar utgangspunkt i forskrift til opplæringsloven § 6-4. Retten er brukt når 1/3 av total opplæringstid er brukt opp. Det legges til grunn at opplæringstiden skjer i begynnelsen av læretiden. Verdiskapningsdelen inngår ikke i beregning av total opplæringstid.

§ 20.Vg3 i skole

Søkere med opplæringsrett som ikke har fått læreplass innen 15. august, skal innen 1. september ha blitt kontaktet for avklaring med tilbud om Vg3 i skole. Innen 15. september vil alle som har takket ja til Vg3 i skole, få et konkret tilbud om plass basert på søkers Vg2.

IV. Felles bestemmelser

§ 21.Mindre endringer i forskriften

Fylkesrådmannen har rett til å foreta mindre endringer i forskriften.

Dersom endringene er av en slik art at de påvirker elevenes muligheter for inntak til bestemte tilbud, skal endringene behandles politisk.

§ 22.Nærmere retningslinjer

Fylkeskommunen utarbeider nærmere retningslinjer og rutinebeskrivelser.

§ 23.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2015.