Forskrift for vann- og avløpsgebyrer, Songdalen kommune, Vest-Agder 

DatoFOR-2014-10-22-1411
PublisertII 2014 hefte 5
Ikrafttredelse01.01.2015
Sist endret
Endrer
Gjelder forSongdalen kommune, Vest-Agder
HjemmelLOV-2012-03-16-12
Kunngjort20.11.2014   kl. 14.15
KorttittelForskrift om VA-gebyrer, Songdalen

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Songdalen kommunestyre 22. oktober 2014 med hjemmel i lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg.

I. Generelle bestemmelser

Kommunens abonnenter betaler for vann- og avløpstjenester levert av kommunen. Forholdet mellom abonnenten og kommunen er regulert av lover og forskrifter samt av lokale reglementer, bestemmelser, regulativer og kunngjøringer. Følgende dokumenter er en del av denne forskriften:

Bilag 1. Leveringsvilkår - Drikkevann.

Bilag 2. Leveringsvilkår - Avløpstjenester.

Bilag 3. Bestemmelser for bruk av vannmålere.

Bilag 4. Bestemmelser for bruk av midlertidig tilknytning.

Andre viktige dokumenter.

1.Lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg.
2.Forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) kap. 16.
3.Forskrift 22. oktober 2014 nr. 1411 om vann- og avløpsgebyrer, Songdalen kommune, Vest-Agder (dette dokumentet).
4.Øvrige dokumenter:
-Gebyrregulativ.
-Gjeldende Normalreglement for sanitæranlegg (Tekniske og administrative bestemmelser).
§ 1.Forskriftens formål

Forskriften gir bestemmelser om beregning og innbetaling av de gebyrer abonnentene skal betale for de vann- og avløpstjenester kommunen leverer.

§ 2.Forskriftens virkeområde

Forskriften gjelder alle kommunens abonnenter, se definisjon i § 3.

§ 3.Definisjoner
-Abonnent:
-Eier/fester av eiendom som er registrert i grunnboken med eget gårds- og bruksnummer, eller eget festenummer eller seksjonsnummer (under felles gårds- og bruksnummer), som er tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning direkte eller gjennom felles stikkledning.

Samme gjelder fester av eiendom der festeavtalen ikke er registrert i grunnboken (tinglyst), men der festeren eier de på tomten plasserte bygninger, og utøver festerett slik som fremgår av lov om tomtefeste. For festeavtaler med kort festetid (feste til annet enn bolig og fritidsbolig), kan det være avtalt at annen enn fester skal være abonnent.

-Eier/fester av eiendom, som kommunen i medhold av plan- og bygningslovens § 27-1 og § 27-2 har krevd tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning.
-Abonnementsgebyr:

Årsgebyrets faste del, som skal dekke kommunens faste kostnader for vann- og/eller avløpstjenester.

-Bruksendring:

Med endring i eiendommens bruk menes her endring mellom ulike kategorier, som for eksempel bolig, fritidsbolig/hytte og nærings-/offentlig virksomhet.

-Engangsgebyr for tilknytning:

Engangsgebyr for etablering av abonnement på vann- og/eller avløpstjenester.

-Bruksenhet:

En bruksenhet i denne forskriften betyr en boenhet eller enhet til annet formål (for eksempel næringsenhet eller enhet i et kjøpesenter og i kombinerte bygg) som er registrert i matrikkelen som bruksenhet.

-Felles privat stikkledning:

Privat ledning eid i fellesskap av abonnenter som er tilknyttet det kommunale ledningsnettet via den felles private stikkledning.

-Forbruksgebyr:

Årsgebyrets variable del som betales etter forbruk (målt eller stipulert).

-Gebyrregulativet:

Betegnelsen på kommunens gjeldende prisoversikt for vann- og avløpsgebyrer. Satsene i gebyrregulativet oppdateres årlig gjennom vedtak i kommunestyret.

-Stipulert forbruk:

Forventet forbruk hos en abonnent fastsettes pr. bruksenhet.

-Leveringsvilkår

Et dokument som beskriver abonnentenes og kommunens rettigheter og plikter, samt hva som skjer når disse ikke overholdes og hvilke klagemuligheter som finnes. 

-Årsgebyr:

Det samlede gebyr som betales årlig av abonnenter for kommunens vann- og/eller avløpstjenester. Årsgebyret består av abonnementsgebyr og forbruksgebyr.

II. Vann- og avløpsgebyrer

§ 4.Gebyrtyper

Følgende gebyrtyper gjelder for henholdsvis vann- og avløpstjenester:

-Engangsgebyr for tilknytning
-Årsgebyr (abonnementsgebyr og forbruksgebyr)
-Gebyr for vannmåler (vannmålergebyr)
-Gebyr for midlertidig tilknytning
-Gebyr for avlesning/kontroll av vannmåler
-Gebyr for ikke å ha installert vannmåler
-Gebyr for brudd på hagevanningsrestriksjoner.
§ 5.Engangsgebyr for tilknytning

Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg krever at det betales engangsgebyr for tilknytning til vann- og/eller avløpstjenester.

Engangsgebyret betales for bebygd eiendom eller ved førstegangsoppføring av bygg på eiendom, som blir tilknyttet offentlig vann- og/eller avløpsnett.

Engangsgebyret skal være likt for alle abonnenter og skal betales ved første gangs tilknytning.

Størrelsen av gebyret fastsettes årlig av kommunestyret og fremkommer av Gebyrregulativet.

Kommunen kan fastsette avvikende engangsgebyr for tilknytning når tilknytningen krev ekstra høye/lave kostnader.

§ 6.Årsgebyr

Årsgebyret for henholdsvis vann- og avløpstjenester betales av alle abonnenter og består av to deler:

-abonnementsgebyr
-forbruksgebyr.

Samlede abonnementsgebyrer for kommunale vanntjenester skal dekke kommunens forventede faste kostnader knyttet til vanntjenester. Resten dekkes inn gjennom forbruksgebyret.

Samlede abonnementsgebyrer for kommunale avløpstjenester skal dekke kommunens forventede faste kostnader knyttet til avløpstjenester. Resten dekkes inn gjennom forbruksgebyret.

Årsgebyret skal beregnes fra og med måneden etter at eiendommen er tilknyttet kommunalt ledningsnett.

Størrelsen av abonnementsgebyr og forbruksgebyr fastsettes årlig av kommunestyret og fremkommer av Gebyrregulativet. 

Abonnementsgebyr

Abonnementsgebyret betales pr. bruksenhet, jf. § 3. 

Forbruksgebyr

Alle abonnenter betaler forbruksgebyr basert på faktisk (målt) vannforbruk og pris pr. m³ . Forbruket måles med installert vannmåler.

Forskriften krever installering av vannmålere hos alle abonnenter.

For alle abonnenter gjelder at avløpsmengde regnes lik vannmengde, se dog § 8.

Abonnenter som ikke har installert vannmåler betaler et stipulert forbruk på 200 m³ pr. bruksenhet.

Abonnenter som før 2003 ikke hadde installert vannmåler kan fortsatt betale etter stipulert forbruk dersom rørlegger ved søknad kan dokumentere at ombyggingskostnadene blir uforholdsmessig dyre. Det forutsetter kommunal godkjenning av rørleggers vurdering.

§ 7.Vannmålergebyr

For installasjon, bruk og vannmålergebyr gjelder kommunens bestemmelser.

Kostnader for installasjon, drift, avlesning m.m. dekkes av abonnenten. Pris for vannmålergebyr fremkommer av Gebyrregulativet.

§ 8.Avvik i årsgebyret

Dersom avløpsmengden fra en abonnent er vesentlig større eller mindre enn det målte vannforbruk, kan forbruksgebyret for avløp baseres på målt eller stipulert/beregnet avløpsmengde (utslipp).

For næringsvirksomhet og offentlig virksomhet, hvor avløpsvannets sammensetning avviker fra vanlig husholdningsavløp og virker henholdsvis fordyrende/besparende på drift og vedlikehold av kommunens avløpsanlegg, kan det beregnes et påslag/fradrag til forbruksgebyret for avløp basert på de forventede ekstrautgiftene/besparelsene.

Restriksjoner for vannforbruk eller kortere avbrudd i leveranse eller mottak av avløp, gir ikke grunnlag for reduksjon i gebyrene. Forhold som gir grunnlag for reduksjon av gebyrene fremkommer av kommunens Leveringsvilkår – Drikkevann/Avløpstjenester.

§ 9.Midlertidig tilknytning

Med midlertidig tilknytning menes bygg/anlegg som har innlagt vann/avløp, men hvor bygget/anlegget ikke er i permanent bruk, og/eller kun skal brukes i en begrenset periode. Et eksempel på slikt anlegg er anleggsbrakker.

Eier/fester av eiendommen skal betale abonnementsgebyr og forbruksgebyr etter gjeldende regler, med avregning i forhold til den tid tilknytningen er operativ. Størrelsen av gebyr fremkommer av Gebyrregulativet.

Det betales ikke engangsgebyr for tilknytning, men alle kostnader vedrørende tilknytning og frakobling belastes eier/fester av eiendommen.

Midlertidig tilknytning gjelder for opp til ett år, med mulighet for å søke om forlengelse. For øvrig gjelder kommunens Tekniske bestemmelser, jf. I. Generelle bestemmelser.

§ 10.Pålegg om utbedring

Kommunen kan gi abonnenten et pålegg om å utbedre egne avløpsanlegg innen angitt frist, jf. forurensningsloven § 7. Iht. forurensningsloven § 73 kan det gis tvangsmulkt dersom forholdet ikke er utbedret når fristen er utgått. Dersom den ansvarlige ikke etterkommer pålegget kan kommunen sørge for iverksetting av tiltakene, jf. forurensningsloven § 74.

Kommunen kan gi abonnenten et pålegg om å utbedre egne drikkevannsanlegg innen angitt frist. Dersom forholdet ikke er utbedret når fristen er utgått, stipuleres årsforbruket.

§ 11.Innbetaling av gebyrer

Abonnenten står ansvarlig for betaling av gebyrene.

Kommunen sender faktura for engangsgebyr for tilknytning til abonnenten etter at det er gitt tillatelse til tilknytning. Engangsgebyr for tilknytning forfaller til betaling innen 30 dager. Dersom abonnenten trekker søknad om tilknytning, eller at tiltaket ikke er igangsatt innen 3 år, kan abonnenten etter søknad få tilbakebetalt engangsgebyret.

Abonnementsgebyr og forbruksgebyr innkreves på felles faktura og fordeles over 4 terminer pr. år.

Gebyr for midlertidig tilknytning faktureres særskilt.

Avlesning av målt vannforbruk foretas én gang pr. år. Forbruksgebyret betales a konto fordelt over 4 terminer basert på fjorårets forbruk. Avregning skjer fortrinnsvis på 1. termin (faktura) året etter.

Dersom abonnentens vannforbruk har endret seg vesentlig fra siste måleravlesning, kan kommunen endre a konto beløpet. Abonnenten skal varsles før slik endring finner sted. 

Ved brann eller ved at eiendommens bygninger blir revet.

Etter søknad kan kommunen gi fritak for årsgebyret når gebyrpliktig eiendom fysisk frakobles kommunens ledningsnett. Ved innvilget søknad om fritak opphører abonnementet når melding om at anboringspunktet er plombert er mottatt. Ny tilknytning av eiendommen krever ikke ny betaling av engangsgebyr for tilknytning. Kostnader ved frakobling og ny tilknytning dekkes fullt ut av abonnenten. Arbeidet skal utføres etter kommunens anvisning.

III. Avsluttende bestemmelser

§ 12.Innkreving av gebyrer

Forfalt krav på årsgebyr er sikret med pant i eiendommen etter panteloven, § 6-1. Både årsgebyr og engangsgebyr for tilknytning er ellers tvangsgrunnlag for utlegg. Gebyrene kan kreves inn av kommunen etter regler for innkreving av skatt.

§ 13.Vedtaksmyndighet

Vedtak etter denne forskrift fattes av rådmannen.

§ 14.Klage

Avgjørelser etter forskriften, som er enkeltvedtak, følger forvaltningslovens kap. IV–VI og kan påklages. Klagen sendes til den instans som har fattet vedtaket. Ankeinstans er klagenemnda.

Vedtak om gebyrenes størrelse er forskrift og vedtas av kommunestyret, jf. forvaltningslovens kap. VII.

§ 15.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2015. 

Bilag 1 – Drikkevann – leveringsvilkår 

1. Felles mål

Både du som abonnent og vi som leverer drikkevannet ditt ønsker det samme: Best mulig tjeneste for lavest mulig pris. Men for å få dette til må vi begge holde oss til visse regler.

I dette dokumentet vil du finne hvilke regler som gjelder og hva du kan gjøre når du mener tjenestene ikke er slik de bør være. 

2. Kommunens forpliktelser

2.1 Levere drikkevann som næringsmiddel 

Vannkvalitet

Drikkevann skal, ved uttak fra kommunal ledning, oppfylle krav stilt i Drikkevannsforskriften, dvs. være hygienisk betryggende, klart og uten fremtredende lukt, smak eller farge. 

Trykk

Ved en normal driftssituasjon skal vanntrykket ved tilknytningspunktet til kommunal ledning være mellom 2 og 8 bar. (Trykk over 6 bar kan ødelegge husinstallasjoner, se Abonnentens forpliktelser). 

Leveringssikkerhet

Vi forsyner deg med tilstrekkelig mengde drikkevann til eget forbruk. Vannet leveres kontinuerlig 24 timer i døgnet. Det kan imidlertid oppstå situasjoner med korte avbrudd i leveransen. I slike tilfeller gjelder følgende:

-Ingen planlagte avbrudd i vannforsyningen skal vare lengre enn 8 timer.
-Ved uforutsette stopp i vannforsyningen, f.eks. ledningsbrudd, skal kommunen tilstrebe å gjenopprette vannforsyningen innen 8 timer.
-Dersom vannforsyningen uteblir i mer enn 8 timer, vil du få tilkjørt vann til husholdningsforbruk, levert på sentrale steder.
-Ved flere enn 5 brudd på samme ledningsstrekning i løpet av det siste året skal kommunen vurdere å renovere ledningsstrekningen.
-Ved ledningsbrudd eller storbrann kan kommunen stenge vanntilførselen uten forvarsel. 

2.2 Informere, varsle og holde kontakt med abonnentene

-Alle planlagte stopp i leveransen (f.eks. ved reparasjoner) eller inngrep som medfører avvik i vannkvalitet av betydning for deg (f.eks. ved spyling av ledningsnett) varsles.
-Kommunen skal varsle deg umiddelbart, ved akutt forurensning, som kan påvirke drikkevannet i en grad som gjør at det ikke lenger er hygienisk betryggende.
-Vi informerer deg gjennom media om endringer i priser og/eller leveransen før du mottar første faktura. Informasjon om vannkvalitet gis på oppfordring.
-Kommunal forskrift om vann- og avløpsgebyrer, gjeldende prisliste, dette dokumentet og annen informasjon om kommunens vannforsyning finnes på kommunens hjemmeside.
-Vi ønsker å drive aktivt informasjonsarbeid gjennom media, ved direkte kontakt og via skriftlig materiell for å øke din kunnskap, og dermed utvikle/vedlikeholde et positivt forhold til oss i kommunen.
-Dine henvendelser vedrørende driftsproblemer (både skriftlige og muntlige) besvares raskest mulig og senest innen 3 uker fra mottakstidspunktet. 

2.3 Kontrollere og vedlikeholde kommunens vannmålere

-Vannmålere eid av kommunen skal kontrolleres og vedlikeholdes (ev. skiftes) etter fastsatt vedlikeholdsprogram der frekvensen avhenger av målertype, størrelse, forbruk m.m. 

3. Abonnentens forpliktelser

Dine forpliktelser er fastsatt i kommunens forskrift om vann- og avløpsgebyrer og i kommunens tekniske og administrative bestemmelser og innebærer i hovedsak at du skal:

-Betale vanngebyrer i henhold til mottatt faktura.
-Sikre at private stikkledninger blir lagt etter kommunens bestemmelser.
-Sikre at innvendige installasjoner (husapparater og sanitæranlegg) blir dimensjonert og valgt basert på vannkvalitet, driftstrykk og trykkvariasjoner som er på kommunens vannledning. I trykksoner mellom 6–8 bar anbefales du sikre dine innvendige installasjoner ved bruk av reduksjonsventil.
-Dersom du driver virksomhet som stiller spesielle krav til leveranse av drikkevann er du selv ansvarlig for å få informasjon om vannets kvalitet, driftssikkerhet mm. og eventuelt tegne nødvendige forsikringer.
-Vedlikeholde dine private anlegg i henhold til kommunens bestemmelser (sanitæranlegg, stikkledninger og felleseid private ledningsnett tom. anboringsklammeret på kommunens hovedledning).
-Søke å utbedre lekkasjer på dine private anlegg snarest, eventuelt innen gitte frister.
-Kjenne til plassering av reduksjonsventil/sikkerhetsventil og utvendig stoppekran.
-Tilrettelegge for at kommunen selv kan foreta inspeksjoner av dine installasjoner ved behov.
-Foreta avlesning av vannmåler og innmelding innen gitt tidsfrist, samt overholde andre betingelser i tekniske bestemmelser for bruk av vannmåler.
-Varsle kommunen ved uregelmessigheter i vannforsyningen.
-Abonnenten skal uten ugrunnet opphold varsle kommunen dersom det oppdages at vannmålerens plombering ikke er i orden eller at det er uttak av vann «før/på utsiden» av vannmåleren.
-For øvrig innrette deg etter anvisninger og informasjon fra kommunen. 

4. Andre tilbud knyttet til drikkevannet

-Der vannledningsnettet er dimensjonert og utstyrt til dette kan vannet fra kommunalt ledningsnett benyttes til brannslukking og ved andre nødsituasjoner.
-I tørkeperioder, eller i andre perioder med kapasitetsproblem, kan kommunen imidlertid innføre restriksjoner mot hagevanning. Du vil bli varslet minst 24 timer før innføringen. Abonnenter som unnlater å etterkomme innførte vanningsrestriksjoner, vil dersom det etter advarsel gjentar seg, bli ilagt et gebyr for brudd på hagevanningsrestriksjoner. Gebyr fastsettes årlig av kommunestyret og fremkommer av gebyrregulativet.
-Der kapasiteten tillater dette, og etter avtale med kommunen, kan du benytte drikkevann til eget sprinkleranlegg, landbruksvanning og andre former for vannuttak. 

5. Pris og betalingsbetingelser

Prisen for vannleveransen er fastsatt i henhold til kommunens forskrift om vann- og avløpsgebyrer, og går i sin helhet til dekning av kommunens kostnader knyttet til vannforsyningen. Størrelsen på gebyret fastsettes (revideres) årlig av kommunestyret og fremkommer av gebyrregulativet.

Årsgebyret fordeles på fire terminer i året. Med vannmåler betaler du forbruksgebyret først som et a konto beløp, som deretter avregnes ved første termin etterfølgende år. Dersom ditt forbruk stipuleres betaler du lik sum på hver regning.

Installasjonen av vannmåler bekostes av abonnenten. I tillegg betales årlig vannmålergebyr.

Ved forsinket betaling tilkommer renter etter morarenteloven. Ved uteblitt betaling av årsgebyr har kommunen rett til å ta pant i eiendommen etter panteloven § 6-1. 

6. Klage, prisavslag og erstatning

Dersom du mener at det har oppstått mangel ved vannleveransen i forhold til det som er beskrevet foran eller i forhold til krav i drikkevannsforskriften, kan du sende klage til kommunen. Klagen bør sendes så raskt som mulig etter at mangelen er oppdaget.

Kommunen vil da sjekke forholdene så snart som mulig, noe avhengig av sakens karakter. Uansett vil du få tilbakemelding senest innen 3 uker.

Dersom kommunen bekrefter at det har oppstått en mangel, kan du iht. kjøpsloven kreve å få den utbedret. Dersom mangelen dreier seg om at vannforsyningen uteble i mer enn 8 timer, kan du få tilkjørt vann til husholdningsvann.

For å få avklart dine rettigheter vedrørende prisavslag og erstatning kan du kontakte ditt forsikringsselskap, kommunen eller det lokale forbrukerkontoret. 

Mest aktuelle lover og forskrifter

-Lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg.
-Lov 13. juni 1969 nr. 26 om skadeserstatning.
-Lov 13. mai 1988 nr. 27 om kjøp.
-Forskrift 4. desember 2001 nr. 1372 om vannforsyning og drikkevann (Drikkevannsforskriften).
-Forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften).
-Forskrift 22. oktober 2014 nr. 1411 om vann- og avløpsgebyrer, Songdalen kommune, Vest-Agder.

Bilag 2 – Avløpstjenester – leveringsvilkår 

1. Felles mål

Både du som abonnent og vi som tar imot avløpsvannet ditt ønsker det samme: Best mulig tjeneste for lavest mulig pris. Men for å få dette til må vi begge holde oss til visse regler.

I dette dokumentet vil du finne hvilke regler som gjelder og hva du kan gjøre når du mener tjenestene ikke er slik de bør være. 

2. Kommunens forpliktelser

1.Bortledning og rensing av avløpsvann
-Spillvann (kloakkvann) skal ledes bort og renses kontinuerlig 24 timer i døgnet slik at det ikke skaper lukt eller hygieniske problemer på din eiendom.
-Bortledningen skal heller ikke føre til overløpsutslipp i lokale vassdrag ved normal driftssituasjon.
-Kommunen skal drifte, vedlikeholde, utbedre og renovere avløpsanleggene for å tilfredsstille både gjeldende lover, forskrifter og konsesjoner, samt tilstrebe å oppfylle kommunens egne mål i forhold til vann- og vassdragskvalitet.
-Dersom det oppstår et driftsproblem ved kommunalt ledningsnett, slik som tilstoppinger eller stopp på en pumpestasjon, skal kommunen ha et beredskapssystem for å kunne handle raskt for å fjerne årsaken til problemene.
2.Informere, varsle og holde kontakt med abonnentene
-Ved akutte utslipp til vann og vassdrag, som kan ha betydning for deg, blir du varslet så snart som mulig.
-Vi informerer deg gjennom media om endringer i priser og/eller avløpstjenestene før du mottar første faktura.
-Kommunal forskrift om vann- og avløpsgebyrer, gjeldende prisliste, dette dokumentet og annen informasjon om kommunens avløpstjenester finnes på kommunens hjemmeside.
-Vi ønsker å drive aktivt informasjonsarbeid gjennom media, ved direkte kontakt og via skriftlig materiell for å øke din kunnskap, og dermed utvikle/vedlikeholde et positivt forhold til oss i kommunen.
-Dine henvendelser vedrørende driftsproblemer (både skriftlige og muntlige) besvares raskest mulig og senest innen 3 uker fra mottakstidspunktet. 

3. Abonnentens forpliktelser

Dine forpliktelser er fastsatt i kommunens forskrift om vann- og avløpsgebyrer og i kommunens tekniske og administrative bestemmelser og innebærer i hovedsak at du skal:

-Betale avløpsgebyrer i henhold til mottatt faktura.
-Sikre at private stikkledninger blir lagt etter kommunens bestemmelser, inkl. tilstrekkelig høyde over nærmeste vannforekomst.
-Vedlikeholde dine private anlegg i henhold til kommunens bestemmelser (sanitæranlegg, stikkledninger og felleseid private ledningsnett til og med tilknytningspunktet på kommunens hovedledning).
-Søke å utbedre lekkasjer på dine private anlegg snarest, ev. senest innen gitte frister.
-Koble ut gammel slamavskiller der kommunen krever det.
-Aldri tømme rester av kjemikalier, oljer, fett, løsemidler m.m. eller gjenstander som bleier, hår, Q-tips (vattpinner), sanitetsbind og lignende i toalettet.
-Der flomfaren er kjent, sikre eiendommen mot oversvømmelser ved å installere selvlukkende sluk (med tilbakeslagsventil).
-Varsle kommunen ved forstyrrelser/uregelmessigheter ved avløpssystemet.
-For øvrig innrette deg etter anvisninger og informasjon fra kommunen. 

4. Andre tilbud knyttet til avløpstjenester

Dersom du ikke er tilknyttet kommunalt ledningsnett, men har eget avløpsanlegg med minirenseanlegg, slamavskiller og/eller tett tank gjelder egne regler, gebyrer og forskrifter. 

5. Pris og betalingsbetingelser

Prisen for avløpstjenestene er fastsatt i henhold til kommunens forskrift om vann- og avløpsgebyrer, og går i sin helhet til dekning av kommunens kostnader knyttet til avløpstjenestene. Størrelsen på gebyret fastsettes (revideres) årlig av kommunestyret og fremkommer av gebyrregulativet.

Årsgebyret fordeles på fire terminer i året. Med vannmåler betaler du forbruksgebyret først som et a konto beløp, som deretter avregnes ved første termin etterfølgende år. Dersom ditt forbruk stipuleres betaler du lik sum på hver regning. Generelt antas at avløpsmengden er like stor som vannforbruket. Abonnenter med vannmåler betaler i tillegg årlig vannmålergebyr.

Ved forsinket betaling tilkommer renter etter morarenteloven. Ved uteblitt betaling av årsgebyr har kommunen rett til å ta pant i eiendommen etter panteloven § 6-1. 

6. Klage og erstatning

Det foreligger en mangel ved avløpstjenesten når den ikke er i samsvar med beskrivelsen foran. Dersom du mener at det har oppstått en mangel kan du sende klage til kommunen. Klagen bør sendes snarest etter at mangelen er oppdaget. Kommunen vil da undersøke forholdene så raskt som mulig, avhengig av sakens karakter. Du vil i alle fall få tilbakemelding senest innen 3 uker.

Når en mangel er oppstått, plikter kommunen å utbedre den for egen regning. Utbedringen skal finne sted innen rimelig tid.

Dersom du har lidt økonomisk tap på grunn av mangel ved tjenesten, kan du kreve erstatning av kommunen, så langt mangelen ikke skyldes hindring utenfor kommunens kontroll. Hvis du har inngått egen avtale med kommunen (næringsdrivende), regulerer avtalen dine rettigheter.

For å få avklart dine rettigheter vedrørende klage og erstatning kan du kontakte kommunen direkte, eventuelt ditt forsikringsselskap eller det lokale Forbrukerkontoret. 

Mest aktuelle lover og forskrifter

-Lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg.
-Lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven).
-Lov 13. juni 1969 nr. 26 om skadeserstatning.
-Lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven).
-Forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften).
-Forskrift 22. oktober 2014 nr. 1411 om vann- og avløpsgebyrer, Songdalen kommune, Vest-Agder.

Bilag 3 – Bestemmelser for bruk av vannmålere 

1. Anskaffelse, installasjon og vannmålergebyr
1.1 Måleren er kommunens eiendom og selve måleren bekostes av kommunen. Kommunen bestemmer type, plassering og størrelse på måleren, tilpasset forbruket.
1.2 Abonnenten må selv bekoste installasjon av vannmåler i konsoll og ev. flytting av måleren. Installasjon av måler skal utføres av en godkjent rørlegger i samsvar med det til enhver tid gjeldende reglement. Etter montasje skal vannmåleren plomberes av kommunen eller av godkjent rørlegger etter avtale med kommunen, og utfylt vannmålerskjema leveres kommunen.
1.3 Abonnenten betaler et årlig vannmålergebyr, som inkluderer anskaffelse, kontroll, vedlikehold, utskifting og administrasjon. Gebyret fastsettes av kommunen og fremgår av gebyrregulativet. 
2. Avlesning
2.1 Avlesning av vannmåleren foretas én gang hvert år. Abonnenten foretar avlesning og innmelding innen den fastsatte frist.
2.2 Dersom avlesning av vannmåler ikke utføres til bestemt tid eller dersom data ikke innmeldes til kommunen stipuleres årsforbruket. Kommunen kan ev. selv velge å foreta avlesning av forbruket for abonnentens regning (avlesningsgebyr). Avlesningsgebyret fastsettes av kommunen og fremgår av gebyrregulativet. 
3. Kontroll
3.1 Kommunen skal ha adgang til vannmåleren for inspeksjon og kontrollavlesning til varslet dato og tid. Vannmåleren må plasseres slik at den er lett tilgjengelig både for avlesning og revisjon/utskifting.
3.2 Kommunen kan til enhver tid foreta kontroll av vannmålere som er i bruk. Viser kontrollen en feilavlesning på mer enn 5 %, foretas justering av årsgebyret for foregående år og eventuell utskifting av måleren skjer uten kostnad for abonnenten.

Abonnenten kan kreve at kommunen kontrollerer/bytter vannmåleren. Hvis måleren har en feil på mer enn 5 %, foretas justering av årsgebyret, jf. § 3.2. Hvis måleren ikke har en feil på mer enn 5 %, må abonnenten betale et kontrollgebyr og utgifter til ekstern kontroll.

3.3 Dersom det ikke lar seg gjøre å beregne feilmålte mengder nøyaktig, uten at dette medfører store kostnader, justeres gebyret for den perioden det er tvil om etter gjennomsnittet av nærmeste avlesningsperiode før feilen ble påvist, og/eller etter at den er utbedret. 
4. Flere tilknytninger
4.1 Hver eiendom skal normalt kun ha én tilknytning. I de tilfeller en eiendom har flere tilknytninger, skal det installeres en måler for hver tilknytning. Eventuelle interne målere er kommunen uvedkommende. 
5. Annet
5.1 Når vannmåler er montert, kan denne ikke fjernes uten kommunens samtykke.
5.2 Blir en måler som er i bruk borte eller skadet, skal abonnenten omgående melde dette til kommunen. Kommunen forbeholder seg rett til å kreve full erstatning for tap eller skade. Plomberte målere kan kun åpnes av kommunens personell eller under oppsyn av kommunens personell. Er en plombe brutt, fastsettes vannforbruket for vedkommende termin til antatt forbruk ganger 4.
5.3 For installasjon og bruk av vannmålere gjelder for øvrig kommunens tekniske bestemmelser.

Bilag 4 – Bestemmelser for midlertidig tilknytning

1. Fra forskriftens § 9 Midlertidig tilknytning

Midlertidig tilknytning gjelder for arbeidsbrakker og annen bebyggelse av midlertidig art med innlagt vann/avløp, som skal brukes kun en begrenset periode. Midlertidig tilknytning gjelder for opp til ett år, med mulighet for å søke om forlengelse.

Det betales ikke engangsgebyr for tilknytning, men alle kostnader vedrørende tilknytning og frakobling belastes eier/fester av eiendommen.

Eier/fester av eiendommen skal betale abonnementsgebyr og forbruksgebyr etter gjeldende regler for næringsvirksomhet, med avregning i forhold til den tid tilknytningen er operativ. Størrelsen av gebyr for næringsvirksomhet fremkommer av Gebyrregulativet. 

2. Bestemmelser
2.1 Engangsgebyr for tilknytning betales dersom tilknytningen opprettholdes utover kommunens godkjennelse for midlertidig tilknytning.
2.2 Kommunen kan avtale (fastsette) pris i enkeltstående tilfeller med basis i regulativets priser.
2.3 Alle tilknytninger og alle frakoblinger krever søknad om tilknytning/frakobling.
2.4 For andre forhold forbundet med midlertidig tilknytning til kommunalt vann og avløp gjelder de samme administrative og tekniske bestemmelser som for vanlig/permanent tilknytning.