Forskrift om endring i forskrift om tømming av slamavskillere og tette tanker, Vestre Toten kommune, Oppland

DatoFOR-2014-10-23-1492
PublisertII 2014 hefte 5
Ikrafttredelse01.01.2015
Sist endret
EndrerFOR-2007-05-03-660
Gjelder forVestre Toten kommune, Oppland
HjemmelFOR-2004-06-01-931-§12-13, LOV-1981-03-13-6
Kunngjort04.12.2014   kl. 15.15
KorttittelEndr. i forskrift om slamavskillere, Vestre Toten

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Vestre Toten kommunestyre 23. oktober 2014 med hjemmel i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 12-13, jf. lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven).

I

I forskrift 3. mai 2007 nr. 660 om tømming av slamavskillere og tette tanker, Vestre Toten kommune, Oppland gjøres følgende endringer: 

§ 4 skal lyde:

§ 4. Tømming av slamavskillere mv.

For boliger med slamavskiller for både grå- og svartvann, skal tømming skje hvert 2. år.

For boliger med slamavskiller for kun gråvann, skal tømming skje hvert 2. år.

For boliger med slamavskiller for gråvann og med wc tilknyttet tett tank skal slamavskiller tømmes hvert 2. år og tett tank tømmes hvert år.

For fritidsboliger skal tømming skje hvert 3. år for alle typer anlegg.

For forretninger, bedrifter, skoler o.l. skal tømming skje hvert år for alle anlegg.

Tømmeåret regnes fra 1. januar–31. desember.

Tømmingen skal utføres slik at beboerne ikke unødig sjeneres av støy, lukt og søl. Anlegget skal forlates i lukket stand.

Tømmefirmaets kjøretøy skal være slik innrettet at tømming og transport kan skje på en hygienisk og estetisk måte. Under transport må avløpsvann/slam sikres slik at det ikke lekker ut. 

§ 8 skal lyde:

§ 8. Søknad om fritak

Bolighus som står ubebodd kan innvilges midlertidig fritak for tvungen septikktømming.

Fritak gis først etter skriftlig søknad. Boliger som har fått tømt sitt avløpsanlegg for året før kommunen mottar slik søknad, skal betale fullt gebyr for dette året uavhengig av hvor mange måneder boligen har vært ubebodd.

For boliger som har vært bebodd mer enn 8 måneder av året skal avløpsanlegget tømmes og belastes med fullt gebyr.

Rådmannen kan gi hel eller delvis dispensasjon fra den pliktige septiktømmingen i tilfeller hvor det ville være åpenbart urimelig å pålegge tømming.

Søknaden sendes Vestre Toten kommune, Planavdelingen.

II

Forskriften trer i kraft 1. januar 2015.