Forskrift for oljetanker, Nøtterøy kommune, Vestfold

DatoFOR-2014-10-29-1738
PublisertII 2014 hefte 5
Ikrafttredelse01.11.2014
Sist endret
Endrer
Gjelder forNøtterøy kommune, Vestfold
HjemmelFOR-2004-06-01-931, LOV-1981-03-13-6
Kunngjort23.12.2014   kl. 13.30
KorttittelForskrift om oljetanker, Nøtterøy

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Nøtterøy kommunestyre 29. oktober 2014 med hjemmel i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) kapittel 1 og lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven).

§ 1.Formål

Formålet med denne forskriften er å motvirke fare for forurensning fra oljetanker ved å stille krav til oljetankenes tilstand og kvalitet og krav om regelmessig kontroll.

§ 2.Virkeområde

Bestemmelsene i denne forskriften gjelder for alle nedgravde oljetanker med kapasitet opp til 3200 liter olje, samt overgrunnstanker over 200 liter i kommunen.

Bestemmelsene i forskriften gjelder for hele kommunen.

Unntatt fra bestemmelsene i forskriften er alle nedgravde oljetanker eller andre anlegg som faller inn under de til enhver tid gjeldende forskrifter om tiltak for å hindre lekkasje fra nedgravd tank med brannfarlig væske klasse A.

§ 3.Definisjoner 

Ansvarlig

Med den ansvarlige menes den som er ansvarlig etter forurensningsloven § 7. Bruker av nedgravd oljetank er den ansvarlige dersom bruker skal sørge for faktisk vedlikehold og drift av oljetanken. Eier regnes alltid som ansvarlig dersom bruker ikke oppfyller sitt ansvar etter denne forskrift. 

GUP-tank

Med GUP-tank menes oljetank av glassfiberarmert, umettet polyester. 

Nedgravd tank

Med nedgravd tank menes tank under bakkenivå, som anvendes eller er tenkt å anvendes til oppbevaring av olje, og som ligger slik til at ikke hele tanken kan inspiseres utvendig. 

Olje

Med olje menes etter denne forskriften alle petroleumsprodukter med flammepunkt over 23 °C. 

Oljetank

Alle oljetanker som anvendes til oppbevaring av petroleumsprodukter med flammepunkt over 23 °C. 

Overgrunnstank

Med overgrunnstank menes tank som ligger over bakkenivå, som anvendes eller er tenkt å anvendes til oppbevaring av olje, og som ligger slik til at hele tanken kan inspiseres utvendig. 

Særlig korrosjonsbeskyttet ståltank

Med særlig korrosjonsbeskyttet ståltank menes en ståltanktype som er sikret mot korrosjon med belegg eller katodisk beskyttelse både utvendig og innvendig.

§ 4.Tankkvalitet

Oljetanker som graves ned, skal være produsert i samsvar med de retningslinjer som til enhver tid følger av Norsk Standard.

I tilfeller hvor oljetankens egenskaper er slik at spesielle forsiktighetsregler må ivaretas for å hindre mulig lekkasje som følge av skade under transport, håndtering eller installasjon, skal skriftlig instruks for disse aktivitetene følge med hver tank ved levering fra produsenten.

§ 5.Kontroll av oljetanker

Den ansvarlige for oljetanken plikter å iverksette tilstandskontroll for å sikre at tanken til enhver tid er i betryggende stand. Det skal gjennomføres periodiske tilstandskontroller, jf. § 6, eller et system for automatisk lekkasjeovervåking, jf. § 7.

Kontrollen skal utføres av kvalifisert personell. Kontrollen skal dokumenteres skriftlig. Dokumentasjonen skal oppbevares av den ansvarlige og kontrolløren. Kontrolløren skal forelegge dokumentasjon for kommunen etter gjennomført tilstandskontroll.

En oljetank som ikke er i betryggende stand, skal enten tas ut av bruk eller utbedres etter alminnelige aksepterte metoder. En oljetank som har vært gjenstand for en slik utbedring, kan ikke tas i bruk før det er gjennomført ny tilstandskontroll.

§ 6.Periodiske tilstandskontroller

Det skal utføres tilstandskontroll i henhold til følgende tidspunkter: 

Enkeltbunnet ståltank

Første kontroll foretas etter 15 år, deretter periodisk kontroll hvert 5 år. Dersom påviste korrosjonsskader er små, av begrenset omfang og hovedsakelig forekommer utvendig, kan kontrollintervallet forlenges fra 5 til 10 år, dersom det installeres katodisk beskyttelse. Katodisk beskyttelse skal installeres innvendig og/eller utvendig i betraktning av hvor korrosjonsskadene forekommer. Utvendig katodisk beskyttelse etterprøves ved potensial- og strømmålinger for å bekrefte at systemet fungerer. 

Dobbeltbunnet ståltank

Første kontroll foretas etter 15 år, deretter periodisk tilstandskontroll hvert 5 år. En grundig utført og dokumentert tetthetsprøving av dobbeltbunnen er tilstrekkelig tilstandskontroll. 

Dobbeltvegget tank

Et kontinuerlig overvåkningssystem, jf. § 7, er tilstrekkelig tilstandskontroll for dobbeltveggede tanker, samt for tanker som sammen med kunststoffduker (linere) og systemer som gir dobbeltveggeffekt. Det skal føres en revisjonsbok der service, alarmer, reparasjoner og funksjonsprøvinger loggføres. 

GUP-tank

Det skal gjennomføres trykktesting omlag 2 år etter nedgraving. Ved tilfredsstillende resultat av denne trykktestingen gjennomføres ordinær førstegangskontroll ved 30 års alder. Denne tilstandskontrollen benyttes i fastsettingen av senere kontrolltidspunkt og kontrollintervaller. 

Rekondisjonert ståltank

Første kontroll foretas etter 10 år, deretter periodisk kontroll hvert 5. år. 

Særlig korrosjonsbeskyttet ståltank

Første kontroll foretas etter 20 år. Denne kontrollen benyttes til fastsetting av senere kontrolltidspunkt og kontrollintervaller.

§ 7.Automatisk lekkasjeovervåking av dobbeltveggede tanker

I de tilfellene der automatisk lekkasjeovervåkning anses tilstrekkelig etter § 6 skal overvåkningssystemet være i overensstemmelse med spesifikasjoner i denne paragraf.

Overvåkningssystem for automatisk kontinuerlig tilstands- eller lekkasjeovervåkning skal gi alarm før væske lekker ut av tanken og ut i det omkringliggende miljøet. Varslingssystemet skal i henhold til dette gi alarm dersom førstebarrieren svikter slik at tankinnholdet kommer i kontakt med annenbarrieren, og dersom annenbarrieren er defekt, slik at den ikke kan oppfylle sin funksjon hvis førstebarrieren svikter. Alarm skal gis hurtig slik at risiko for forurensning minimaliseres. Følsomheten i systemet skal være minst så god at en lekkasje gjennom tankvegg på 0,76 liter per time gir lekkasjealarm. Systemet skal være operativt til enhver tid. Det skal føres revisjonsbok over service, alarmer, reparasjoner, kontroller og funksjonsprøvinger.

Den ansvarlige skal sørge for at det til enhver tid finnes en driftsansvarlig person for tanken. Denne personen skal kjenne prinsippene i tankens og overvåkningssystemets oppbygning og funksjon, og skal være ansvarlig for daglig drift og kontroll, inklusiv føring av revisjonsbok.

Overvåkningssystemet skal kontrolleres minst en gang pr. uke. Det skal foreligge en skriftlig prosedyre for hvordan slik kontroll skal gjennomføres. Minst hvert femte år skal det foretas en mer omfattende kontroll av at overvåkningssystemet fungerer. Den skal omfatte funksjonstest av alarmen og kalibrering av måleutstyret som brukes i overvåkningssystemet.

Den ansvarlige skal sørge for at det etableres en beredskap som kan iverksette nødvendige skadebegrensende tiltak når varsling om lekkasje har funnet sted. Det må foreligge skriftlige prosedyrer for hva som skal skje dersom alarmen utløses, eller dersom avvik forekommer ved den løpende oppfølgingen.

Prosedyrene må omfatte en plan for hvordan tank skal tømmes og tankinnhold sikres, samt andre tiltak for å hindre at det oppstår skadevirkninger på miljøet dersom det konstateres lekkasje. Beredskapen skal prøves minst hvert femte år i sammenheng med en mer omfattende kontroll av overvåkningssystemet.

§ 8.Oljetanker som ikke er i bruk

Tanker som midlertidig tas ut av bruk, skal tømmes for olje og sikres, slik at utilsiktet påfylling ikke kan forekomme.

Tanker som permanent tas ut av bruk, skal tømmes og graves opp. Tanker som ikke kan gjenbrukes uten å representere fare for lekkasje, skal destrueres.

Kommunen kan i særlige tilfeller gi tillatelse til at tanker som permanent tas ut av bruk, rengjøres og fylles med sand, grus eller lignende i stedet for oppgraving.

For gjenfylte og oppgravde kondemnerte tanker skal påfyllingsanordningen fjernes eller sikres slik at utilsiktet påfylling og forsøk på påfylling forhindres.

§ 9.Meldeplikt

Den ansvarlige for en oljetank skal senest en måned før en oljetank graves ned, gi skriftlig melding til kommunen om tankens størrelse, konstruksjon, korrosjonsbeskyttelse, alder og kartangivelse av hvor tanken ønskes lagt ned på eiendommen.

Kommunen kan kreve tilsvarende opplysninger for eksisterende oljetanker fra den ansvarlige for oljetanken.

Blir en oljetank tatt ut av bruk, skal den ansvarlige gi skriftlig melding om dette til kommunen.

§ 10.Tilsyn, registrering og krav til kontrollør

Kommunen fører tilsyn med at bestemmelsene i denne forskriften overholdes.

Kommunen er ansvarlig for å etablere og ajourføre et register med nødvendige opplysninger om oljetanker innen kommunen.

Kommunen skal stille kvalifikasjonskrav til den som foretar kontroll etter § 6, og til den som skal foreta mer omfattende kontroll etter § 7.

§ 11.Dispensasjon

Kommunen kan dispensere fra kravene når konsekvensene av eventuell oljeforurensning anses å være ubetydelig.

§ 12.Kommunens myndighet i særlige tilfeller

I særlige tilfeller kan kommunen innføre spesielt strenge eller hyppige tilstandskontroller, aldersbegrensninger, krav til teknisk utforming, maksimalvolum og/eller forbud mot all installasjon og bruk av oljetanker.

§ 13.Klage

Enkeltvedtak fattet med hjemmel i denne forskriften, kan påklages til kommunens klagenemnd jf. forvaltningslovens § 28, 2. ledd. Klagen sendes til den instans som har fattet vedtaket.

§ 14.Tvangsmulkt

For å sikre at bestemmelsene i forskriften eller vedtak truffet i medhold av denne forskriften blir gjennomført, kan kommunen eller den Miljøverndepartementet bemyndiger, fastsette forurensningsgebyr i medhold av Forurensningsloven § 73.

§ 15.Ansvar

Reglene i kapittel 8 i forurensningsloven om erstatning for forurensningsskade kommer til anvendelse overfor den ansvarlige og kontrollør etter denne forskriften.

§ 16.Straff

Ved overtredelse av denne forskriften eller vedtak truffet i medhold av denne forskriften, kommer forurensningsloven kapittel 10 til anvendelse dersom forholdet ikke går inn under strengere straffebestemmelser.

§ 17.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft 1. november 2014. 

Kommentarer til forskrift for oljetanker i Nøtterøy kommune 

Til § 2. Virkeområde

Lokal forskrift gjelder i tillegg til sentral forskrift. Forskrift 8. juni 2009 om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen stiller også krav til lagring og utstyr. 

Til § 6. Periodiske tilstandskontroller

Dersom en kontroll må utsettes på grunn av manglende kontrollkapasitet i markedet eller andre forhold, kan det søkes om utsettelse.

Gassfriing og rengjøring er «forberedende arbeider» som skal følge Arbeidstilsynets regler og regler om spesialavfall, blant annet til metode, utstyr og dokumentasjon. De er nødvendige for arbeid inne i tanken og for å få levert en oppgravet tank til destruksjon.

Detaljert beskrivelse av kontroll av enkelt- og dobbeltbunnede ståltanker og GUP-tanker.

Etter lokal forskrift regnes rør tilknyttet tanken som en del av tanken. De skal derfor også kontrolleres, ved trykkprøving og utvendig kontroll etter oppgraving eller på annen måte. Kontrollformen beskrives i dokumentasjonen.

Trykkprøving etter fabrikantens anvisning er en del av prosedyren ved nedlegging alle tanker. For GUP-tanker er i tillegg krav om trykkprøving etter om lag to år for å avdekke eventuelle setningsskader. Før trykkprøving skal tanken tømmes så langt det er mulig med tankens tømmesystem (det som suger olje til brenneren).

Kontrollen dokumenteres. Dersom tid frem til neste kontroll av GUP-tank ikke angis, gjelder 20 år. 

Til § 8. Oljetanker som ikke er i bruk

Tank som ikke er i bruk skal fjernes. Kravet gjelder også rør tilkoblet tanken. Regler for gassfriing og rengjøring gjelder. Tanken leveres ved godkjent mottaksstasjon. Når tanken er løftet opp undersøkes gropa der den har ligget. Er det tegn til oljesøl varsles kommunen som vil foreta befaring og vurdere aktuelle tiltak. Er det ikke tegn til oljesøl angir entreprenøren dette i melding om fjerning. Kvittering for levering av tank vedlegges meldingen.

For tanker som ligger under bygningskonstruksjoner eller av andre årsaker ikke kan fjernes, kan det søkes dispensasjon om kravet til fjerning. Søknaden vedlegges fotografier, tegninger og annet som kan klargjøre og underbygge søknaden.

Tanken tømmes og rengjøres, om nødvendig ved å skjære hull i tilgjengelig del av tanken. Rengjøringen skal sikre at all olje og alt oljeholdig slam fjernes. Tanken skal deretter fylles med grus, sand eller annet egnet materiale. Alle tilgjengelige rør tilknyttet tanken skal fjernes. Dersom ingen del av tanken er tilgjengelig må det opplyses om det i søknaden. Brannvesenet vil da vurdere hvilke andre sikringstiltak som kan være aktuelle. 

Til § 9. Meldeplikt

Første gangs nedgraving av oljetank for fyringsanlegg regnes som byggesak eller del av byggesak. Det skal søkes om byggetillatelse. I søknaden skal det angis tankens materiale, volum og plassering. Kommunen orienterer brannvesenet om saken.

Utskifting eller fjerning av oljetank regnes ikke som byggesak. Det er da tilstrekkelig med melding til kommunen. Utførende entreprenør (rørlegger, gravefirma eller andre) sender melding til kommunen og gjenpart til eier. Eier skal oppbevare sitt eksemplar og forvisse seg om at melding sendes kommunen. Kommunen kan fravike kravet om en måneds tidsfrist.

Den som oppdager eller blir oppmerksom på nedgravd tank som ikke er registrert må medvirke til at den blir registrert ved å gjøre eier oppmerksom på registreringskravet eller selv melde fra til kommunen. 

Til § 10. Tilsyn, registrering og krav til kontrollør

Kommunen fører register over nedgravde tanker som kan utgjøre fare for brann, eksplosjon eller forurensning. Ajourhold bygger i stor grad på opplysninger fra rørleggere og andre aktører i bransjen. Det er derfor viktig at meldinger utfylles nøyaktig og sendes så raskt som mulig. På grunnlag av registeret sendes påminnelse til eiere av tanker som står for tur til kontroll.

Som kontrollører godtas firma med ansatte med rørfaglig bakgrunn (for eksempel fagbrev som rørlegger) og tilleggsutdannelse i form av bransjekurs innen oljerørlegging. Firmaet må ha et kvalitetssikringssystem. Utstyr som brukes må ha tilfredsstillende kvalitet og kalibreringsrutiner.

Som kontrollører godtas firma godkjent for trykkprøving og ansatte med tilleggsutdannelse som tankkontrollør (blått sertifikat fra Norsk Energi eller likeverdig). Firmaet må ha et kvalitetssikrings-system. Utstyr som brukes må ha tilfredsstillende kvalitet og kalibreringsrutiner. Rengjøring og gassfriing regnes som nødvendige tilleggsytelser, enten i eget eller i samarbeidende firma.