Forskrift om inntak og formidling til videregående opplæring, Hedmark fylkeskommune

DatoFOR-2014-11-04-1440
PublisertII 2014 hefte 5
Ikrafttredelse01.12.2014
Sist endret
Endrer
Gjelder forHedmark
HjemmelLOV-1998-07-17-61-§3-1, LOV-1998-07-17-61-§3-3, LOV-1998-07-17-61-§3-9, LOV-1998-07-17-61-§4a-3, FOR-2006-06-23-724-§6-2, FOR-2006-06-23-724-§6a-2
Kunngjort27.11.2014   kl. 15.40
KorttittelForskrift om videregående opplæring, Hedmark

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Hedmark fylkeskommune ved fylkestinget 4. november 2014 med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) § 3-1 sjette og åttende ledd, § 3-3 fjerde ledd, § 3-9 femte ledd og § 4A-3 første ledd og forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova § 6-2 og § 6A-2.

Kapittel 1. Formål og virkeområde

§ 1.Formål

Formål med denne forskriften er å regulere spesielle forhold rundt inntak til videregående opplæring og formidling til læreplass i Hedmark. Bestemmelsene skal sikre likebehandling av søkere til videregående opplæring i Hedmark.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder for inntak til offentlig videregående opplæring og formidling av lærlinger og lærekandidater i Hedmark.

Kapittel 2. Vilkår for inntak og bruk av rett til videregående opplæring

§ 3.Bruk av rett til videregående opplæring for ungdom

Forskrift til opplæringslova § 6-4 regulerer bruk av ungdomsrett til videregående opplæring etter opplæringslovas § 3-1.

Telledato for bruk av rett i Hedmark fylkeskommune er 1. november. Elever som avbryter opplæringen etter denne dato blir registrert med ett års forbruk av retten. Ikrafttredelse fra og med skoleåret 2014/2015.

Søkere som av ulike grunner har behov for å utvide retten ut over det som opplæringslovas § 3-1 gir mulighet for, må søke fylkeskommunen om dette.

§ 4.Fulltidselev og deltidselev

Jf. forskrift til opplæringslova § 6-5 skal fylkeskommunen avgjøre om søknaden fra en fulltidselev om å bli deltidselev skal innvilges. Hedmark fylkeskommune har delegert til skolene v/rektor å behandle søknader om overgang fra fulltidselev til deltidselev. Det skal foreligge tungtveiende grunner for å innvilge slike søknader. Tungtveiende grunner er i utgangspunktet uforutsette forhold som eleven ikke kan lastes for.

En fulltidselev skal tas inn til et fullstendig utdanningsprogram på V g1 eller et fullstendig programområde på Vg2 og Vg3, jf. forskrift til opplæringslova § 6-5 første ledd. Elever som gjør omvalg blir tatt inn som fulltidselever, jf. forskrift til opplæringsloven § 6-5, femte ledd men vil få status som deltidselev dersom de har fullført og bestått ett eller flere fellesfag fra før. Tidligere sluttvurderinger skal følge eleven helt frem til vitnemålet, med mindre eleven tar faget på nytt som privatist.

§ 5.Utvekslingselever

Jf. forskrift til opplæringslova § 6-6, skal fylkeskommunen reservere plasser for utvekslingselever fra andre land.

Dette gjelder som hovedregel de elevene som kommer via utvekslingsorganisasjoner. For at fylkeskommunen skal kunne innfri dette og ha en garanti for skoleplass, må søknaden foreligge innen 1. juli. Søknader etter denne dato skal tas hensyn til så langt det er mulig.

Kapittel 3. Søknad om inntak

§ 6a.Søknadsfrist

Søknadsfristene for inntak til videregående opplæring er 1. februar eller 1. mars jf. forskrift til opplæringslova § 6-8.

Søkere med ungdomsrett i Hedmark som i samarbeid med oppfølgingstjenesten leverer søknad etter søknadsfristene, skal tas hensyn til så langt det er mulig. For å kunne delta i hovedinntaket må søknaden være registrert senest 1. juli. Dette gjelder også for søkere plassert i institusjon etter opplæringslovas § 13-2 og § 13-3 a.

Søkere uten ungdomsrett blir trukket i poengsum hvis de søker etter 1. mars.

§ 6b.Endring av søknad etter søknadsfrist

Endring av ønsker i perioden 1. mars til 15. april kan godtas under forutsetning av tilstrekkelig begrunnelse og dokumentasjon. Endring av søknad etter 15. april, medfører normalt at søkeren blir trukket i poengsummen på nye ønsker.

§ 7.Krav til søknaden

Forskrift til opplæringslova § 6-9 omhandler krav til søknaden. Hedmark fylkeskommune stiller i tillegg krav om at søkere skal søke til nærmeste skole som har det utdanningsprogrammet/programområdet de ønsker.

Regioninndeling og nærmere regler er som følger:

a)Region 1 – Nord-Østerdal

Kommuner: Os, Folldal, Alvdal, Tynset, Tolga og Rendalen.

Videregående skoler: Nord-Østerdal og Storsteigen.

-Søkere fra regionen kan også søke Røros videregående skole i Sør-Trøndelag hvis det blir nærmeste skole som har utdanningsprogrammet/ programområdet de ønsker.
-Søkere fra Rendalen kommune kan også søke Midt-Østerdal videregående skole i region 2.
b)Region 2 - Sør-Østerdal

Kommuner: Engerdal, Trysil, Stor-Elvdal, Åmot og Elverum.

Videregående skoler: Elverum, Midt-Østerdal og Trysil.

-Søkere fra Engerdal kommune kan også søke skoler i region 1 hvis det blir nærmeste skole som har utdanningsprogrammet/programområdet de ønsker.
-Søkere fra Åmot kommune søker fritt mellom Midt-Østerdal videregående skole og Elverum videregående skole.
c)Region 3 - Hedmarken

Kommuner: Ringsaker, Hamar, Løten og Stange.

Videregående skoler: Ringsaker, Stange, Storhamar, Hamar Katedralskole og Jønsberg.

-Søkere med postadresse Furnes søker fritt mellom Ringsaker videregående skole og de videregående skolene i Hamar.
-Søkere fra Løten kommune søker fritt mellom Elverum videregående skole og de videregående skolene i Hamar.
-Søkere med postadresse Ottestad søker fritt mellom de videregående skolene i Stange og de videregående skolene i Hamar.
-Søkere fra Brøttum med postadressene Åsmarka, Brøttum, Mesnali, Sjusjøen, Næroset eller Lismarka, kan i tillegg søke til videregående skoler på Lillehammer i Oppland fylke.
d)Region 4 - Glåmdal

Kommuner: Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Eidskog, Våler, Åsnes og Grue.

Videregående skoler: Sentrum, Skarnes, Solør og Øvrebyen.

-Her foreligger det ingen særlige regler, og det er kun regelen om å søke til nærmeste videregående skole som har utdanningsprogrammet/programområdet som gjelder.

Reglene i denne paragrafen kan avvikes dersom søker kan begrunne og dokumentere spesielle grunner.

§ 8.Praktisering av videresøk i inntaket

Hedmark fylkeskommune praktiserer videresøk dersom søkere ikke klarer å konkurrere seg inn til noen av sine aktive ønsker. Ved videresøk kan søkeren få tilbud om skoleplass ved en annen skole enn vedkommende har satt opp på søknaden. Søkere til Vg2 og Vg3 kan også bli videresøkt til andre programområder innenfor det utdanningsprogrammet de har startet på.

§ 9.Særlige regler om inntak til V g1 idrettsfag

Jf. forskrift til opplæringslova § 6-11, første ledd kan fylkeskommunen fastsette særlige regler for inntak til V g1 idrettsfag.

Skolene i Hedmark benytter denne ordningen, hvor inntil halvparten av plassene kan vurderes etter andre kriterier enn karakterpoengsum. Primærsøkere til V g1 idrett kan skaffe seg tilleggspoeng ved å sende inn tilleggsskjema og dokumentasjon på idrettslige prestasjoner. Tilleggsskjema og dokumentasjon sendes til aktuell skole innen 1. mars. Dokumentasjonen må være på minimum kretsnivå og inneholde referanser fra idrettsmiljøet som søker er aktiv innenfor. Skolen foretar en helhetlig vurdering av søkers prestasjoner i idretten på bakgrunn av innsendt dokumentasjon og referanseinnhenting.

Søker vil på bakgrunn av skolens vurdering kunne få 0 – null eller 10 – ti poeng som legges til søkers karakterpoengsum. Søker får skriftlig tilbakemelding fra skolen på resultatet av skolens vurdering. Det endelige inntaket foretas av fylkeskommunen i juli/august.

§ 10a.Særlige regler om inntak til V g1 musikk

Jf. forskrift til opplæringslova § 6-11, første ledd kan fylkeskommunen fastsette særlige regler for inntak til V g1 musikk, dans, drama.

Skolene i Hedmark benytter ordningen hvor inntil halvparten av plassene kan vurderes etter andre kriterier enn karakterpoengsum. Primærsøkere til V g1 musikk kan skaffe seg tilleggspoeng ved å delta på opptaksprøve ved aktuell skole før endelig inntak foretas.

Søker må benytte et tilleggsskjema som sendes til skolen innen 1. mars. På opptaksprøven skal søker gjennomføre en teoritest og en sangtest, samt spille på sitt hovedinstrument. Dokumentasjon vektlegges ikke. Opptaksprøven resulterer i 0 – null, 5 – fem eller 10 – ti poeng som legges til søkers karakterpoengsum. Søker vil få skriftlig tilbakemelding fra skolen om resultatet av opptaksprøven. Det endelige inntaket foretas av fylkeskommunen.

§ 10b.Særlige regler om inntak til V g1 dans eller drama

Stange videregående skole benytter denne ordningen, hvor inntil halvparten av plassene kan vurderes etter andre kriterier enn karakterpoengsum. Primærsøkere til V g1 dans eller V g1 drama kan skaffe seg tilleggspoeng ved å delta på opptaksprøve før endelig inntak foretas.

Søkere må benytte et tilleggsskjema som sendes til skolen innen 1. mars. På opptaksprøven skal søkeren gjennomføre en individuelt forberedt audition, et intervju og en uforberedt gruppeøvelse. Dokumentasjon vektlegges ikke. Opptaksprøven resulterer i 0 – null, 5 – fem eller 10 – ti poeng som legges til søkerens karakterpoengsum. Søker får skriftlig tilbakemelding fra skolen på resultatet av opptaksprøven. Det endelige inntaket foretas av fylkeskommunen i juli/august.

§ 11.Inntak til landslinjer

Jf. forskrift til opplæringslova § 6-12 skal søkere fra hele landet konkurrere likt på landslinjer. Søknad til landslinjer registreres i søkerens hjemfylke.

Søkere som er tatt inn etter fortrinnsretten i § 6-17 i forskrift til opplæringslova i sitt hjemfylke, kan ikke påberope seg fortrinnsrett til landslinje i Hedmark etter § 6-30 i samme forskrift.

Søkere etter fortrinnsrett jf. § 6-31 og § 6-32 i forskrift til opplæringslova, kan tas inn dersom de innfrir kravene i § 6-28 eller § 6-37 i samme forskrift.

§ 12.Inntak til statlige videregående skoler

Jf. Forskrift til opplæringslova § 6-44 skal søkere fra hele landet stille likt ved inntak til de samiske videregående skolene og de statlige skolene med utdanningsprogram for naturbruk.

Søknad om inntak sendes til skolefylket.

Kapittel 4. Inntak til videregående trinn 1, 2 og 3 (Vg1, Vg2 og Vg3)

§ 13.Vilkår for inntak til Vg1

I henhold til forskrift til opplæringslova § 6-13 er vilkår for inntak til videregående opplæring at søkeren har fullført norsk grunnskoleopplæring eller tilsvarende. Dette kan dokumenteres ved vitnemål for fullført norsk grunnskole eller stadfesting av at søkeren fyller ett av kravene i § 6-13, bokstav a, b eller c.

I tillegg er det noen særskilte regler for minoritetsspråklige:

a) Minoritetsspråklige søkere som er skrevet ut av norsk grunnskole har rett til videregående opplæring uavhengig av antall år i skole, faglig nivå eller norskkunnskaper.

b) Minoritetsspråklige søkere som kan dokumentere eller sannsynliggjøre minimum 9 års allmenn grunnskoleopplæring i hjemlandet har rett til videregående opplæring.

c) Minoritetsspråklige søkere som har vitnemål fra grunnskole for voksne har rett til videregående opplæring dersom de har standpunktkarakter og har gjennomført eksamen som kreves for å få vitnemål fra grunnskole for voksne. Minoritetsspråklige som ikke har vurderingsgrunnlag i ett eller flere fag er ikke kvalifisert. Det samme gjelder de som ikke har møtt til eksamen.

d) Minoritetsspråklige søkere som ikke kan dokumentere kravene i bokstavene b og c, henvises til hjemkommunen for realkompetansevurdering. For å være kvalifisert etter denne ordningen må kommunen gjennom et enkeltvedtak stadfeste at søkeren har kompetanse som tilsvarer minst karakteren 2 i de fem fagene som kreves for å få vitnemål fra grunnskole for voksne. Vedtaket må sendes fylkeskommunen innen 1. april.

e) Det kan i særskilte tilfeller gjøres unntak fra kriteriene i bokstavene b til d for elever på egne tilbud for minoritetsspråklige.

§ 14.Fortrinnsrett til et særskilt utdanningsprogram

Hjemkommunen skal etter forskrift til opplæringslova § 6-15, fjerde ledd melde aktuelle søkere til Hedmark fylkeskommune innen 1. oktober det året søkeren går i 10. klasse.

Dersom meldingen mangler opplysninger eller dokumentasjon, blir hjemkommunen orientert jf. forvaltningslovens § 7. Alternativt videresendes meldingen til PP-tjenesten for sakkyndig vurdering før søknadsfristen 1. februar.

PP-tjenesten skal utrede og ta stilling til om søkeren innfrir de formalkrav som fremgår av § 6-16 i forskrift til opplæringslova. Søkerens motivasjon, mestring eller mulighet for grunnkompetanse skal ikke vektlegges eller vurderes i sakkyndig vurdering. PP-tjenesten skal vurdere alle utdanningsprogrammene opp mot denne fortrinnsretten.

Søkere etter § 6-15 i forskrift til opplæringslova som ikke meldes inn til Hedmark fylkeskommune innen fristen, kommer ikke inn under denne fortrinnsretten med mindre det kan dokumenteres særlige grunner for forsinkelse.

Søkere skal føre opp tre utdanningsprogram og har rett til inntak på ett av disse.

Søknad om fortrinnsrett kan kun påberopes én gang og gjelder ikke ved omvalg. Det er heller ikke tilsvarende fortrinnsrett til inntak på Vg2.

§ 15.Fortrinnsrett for søkere med sterkt nedsatt funksjonsevne

Hjemkommunen skal jf. forskrift til opplæringslova § 6-17 melde aktuelle søkere til Hedmark fylkeskommune innen 1. oktober det året søkeren går i 10. klasse. Det må legges ved dokumentasjon som underbygger søkerens behov, men det er ikke krav til ny sakkyndig vurdering fra PP-tjenesten. Hedmark fylkeskommune kan be om dette hvis tilmeldingen ikke er godt nok opplyst.

Søkere som er tatt inn etter § 6-17 i forskrift til opplæringslova, kan søke om inntak til Vg2 eller Vg3 etter § 6-30 i samme forskrift. Det er da en forutsetning at søker ble tatt inn på V g1 etter denne fortrinnsretten. Søkeren må ha et særlig behov for å fortsette på en bestemt skole som er tilrettelagt for søkerens vansker. Søkere som er tatt inn etter fortrinnsrett i § 6-17 i forskrift til opplæringslova, har rett til å fortsette på samme skole, og vil bli rangert foran nye søkere etter denne fortrinnsretten.

Søkere etter § 6-17 i forskrift til opplæringslova som ikke er tilmeldt Hedmark fylkeskommune innen fristen, kommer ikke inn under denne fortrinnsretten med mindre det kan dokumenteres særlige grunner for forsinkelse.

Det er ikke klagerett på avslag etter denne paragrafen, så lenge det ikke finnes noen rettighet knyttet til å bli tatt inn på en bestemt skole.

§ 16.Fortrinnsrett for søkere med vedtak om utvidet tid

I § 6-19 og § 6-32 i forskrift til opplæringslova stilles det krav til sakkyndig vurdering med anbefaling om utvidet tid på utdanningsprogrammet/programområdet søkeren går.

Søknad om utvidet tid skal sendes Hedmark fylkeskommune innen 15. november året før inntaket. Videre må skolen ha fattet enkeltvedtak om spesialundervisning og utarbeidet en individuell opplæringsplan som tar utgangspunkt i at eleven må bruke to år på samme trinn.

Ved innvilget søknad om utvidet tid kan det søkes om inntak etter fortrinnsrett jf. § 6-19 eller § 6-32 i forskrift til opplæringslova.

§ 17.Søkere til V g1 som har rett til spesialundervisning, og som mangler vurdering med karakter i mer enn halvparten av fagene

Forskrift til opplæringslova § 6-22, første ledd regulerer inntak av søkere til V g1 med rett til spesialundervisning, og som mangler karakterer i mer enn halvparten av fagene.

Disse søkerne må dokumentere at de har enkeltvedtak om spesialundervisning og mangler karakterer i mer enn halvparten av fagene. I tillegg må ungdomsskolen/ hjelpeinstansen gi en skriftlig vurdering av søkerens ønsker, slik at Hedmark fylkeskommune får grunnlag for å vurdere hvilket utdanningsprogram søkeren bør tas inn på. Dersom Hedmark fylkeskommune mener at søknaden ikke er godt nok begrunnet, kan PP-tjenesten for videregående opplæring bli brukt som rådgivende instans.

§ 18.Søkere til V g1 som har hatt rett til særskilt språkopplæring etter opplæringslova § 2-8, og som mangler vurdering med karakter i mer enn halvparten av fagene

Forskrift til opplæringslova § 6-23, første ledd regulerer inntak til V g1 av søkere som har hatt rett til særskilt språkopplæring og som mangler karakterer i mer enn halvparten av fagene.

Søkere må dokumentere at de har enkeltvedtak om særskilt språkopplæring i ungdomsskolen og mangler karakterer i mer enn halvparten av fagene. I tillegg må ungdomsskolen/hjelpeinstansen gi en skriftlig vurdering av søkerens ønsker, slik at Hedmark fylkeskommune får grunnlag for å vurdere hvilket utdanningsprogram søkeren bør tas inn på.

§ 19.Søkere som av andre særlige grunner må behandles individuelt

Forskrift til opplæringslova § 6-25, første ledd og § 6-38, første ledd regulerer inntak av søkere som av andre særlige grunner må behandles individuelt til henholdsvis V g1 og Vg2/Vg3. Det er ikke satt krav til hvilke instanser som kan være sakkyndig. Dersom Hedmark fylkeskommune mener at søknaden ikke er godt nok begrunnet, kan PP-tjenesten for videregående opplæring bli brukt som rådgivende instans.

§ 20.Søkere til V g1 uten vurdering med karakter i halvparten av fagene

Søkere til V g1 som i henhold til forskrift til opplæringslova § 6-26 første ledd mangler karakterer i mer enn halvparten av fagene og som ikke har enkeltvedtak om spesialundervisning siste skoleår, skal forholde seg til søknadsfrist 1. mars. Søknaden vurderes individuelt og søkeren får svar i det ordinære inntaket.

§ 21.Vilkår for inntak til Vg2 og Vg3 og inntak på individuelt grunnlag for søkere som ikke har bestått i alle fag

Vilkår for inntak til Vg2 og Vg3 er bestått i alle fag jf. forskrift til opplæringslova § 6-28, første ledd. Søkere som ikke har bestått i alle fag kan likevel tas inn som fulltidselever hvis de oppfyller vilkårene for inntak etter § 6-35 til § 6-38 i samme forskrift.

Søkere som ikke har bestått i ett eller flere fag kan med bakgrunn i forskrift til opplæringslova § 6-37, første ledd, likevel tas inn som fulltidselev dersom man etter en helhetsvurdering finner det forsvarlig. Det er skolen som foretar vurderingen av søkerens kompetanse, orienterer søker og eventuelt innstiller. Fylkeskommunen ved inntakskontoret foretar helhetsvurderingen og fatter vedtaket.

Kapittel 5. Inntak av voksne søkere til videregående opplæring

§ 22.Vilkår for inntak

Rett til videregående opplæring for voksne er regulert i opplæringslova § 4A-3. Dette gjelder søkere som fyller minst 25 år i løpet av kalenderåret.

Forskrift til opplæringslova § 6-3 regulerer krav om lovlig opphold. For inntak til videregående opplæring for voksne som søker på bakgrunn av § 4A-3 i opplæringslova er det et vilkår at søkeren har lovlig opphold i Norge. Søknad om videregående opplæring etter § 4A-3 fra en som venter på vedtak om oppholdstillatelse blir ikke behandlet.

§ 23.Inntak av voksne med og uten rett til videregående opplæring

Forskrift til opplæringslova § 6-45 og § 6-48 regulerer inntak av voksne med og uten rett til videregående opplæring etter opplæringslovas § 4A-3.

Inntak av voksne søkere etter opplæringslovas § 4A-3 er delegert til Sentrene for voksnes læring og Fylkesdekkende senter for nettundervisning i Hedmark.

Søkere som har fullført et planlagt grunnkompetanseløp har fullført videregående opplæring, og har ikke rett til videregående opplæring for voksne etter opplæringslovas § 4A-3.

Kapittel 6. Formidling til læreplass

§ 24.Virkeområde og vilkår for formidling til læreplass som lærling eller lærekandidat

Med bakgrunn i forskrift til opplæringslova § 6A-1, tredje ledd, inngås det ikke lærekontrakt med søkere til læreplass som ikke har bestått alle programfag på Vg1/Vg2.

Det inngås som hovedregel ikke lærekontrakt med søkere til læreplass som ikke har bestått eller mangler vurdering i mer enn to fellesfag på Vg1/Vg2. Det kan inngås opplæringskontrakt med slike søkere, jf. forskrift til opplæringslovas § 6A-1, fjerde ledd.

Dersom det likevel tegnes ordinær lærekontrakt med søkere som ikke har bestått eller mangler vurdering i mer enn to fellesfag, må det foreligge en plan om at søker skal bestå manglende fag i løpet av læretiden.

Opplæringskontrakt inngås kun med søkere som har ungdomsrett. Hovedmodellen for grunnkompetanse er to års opplæring i skole og to år i bedrift.

§ 25.Søknadsfrist

Forskrift til opplæringslova § 6A-4 fastsetter frister for å søke om formidling til læreplass for lærekandidater og lærlinger.

Søkere uten ungdomsrett som søker om formidling til læreplass etter fristen, blir ikke behandlet.

§ 26.Formidling av lærlinger og lærekandidater

Forskrift til opplæringslova § 6A-6 regulerer plikter, krav og betingelser ved formidling til læreplass.

Søker som pr. 1. mars er folkeregistrert i annet fylke, formidles som hovedregel ikke. Disse skal søke i sitt hjemfylke.

Søkere til fag hvor det ikke er godkjente lærebedrifter i Hedmark varsles om at de bør velge et annet fag som bygger på deres V g1 og Vg2, eller selv ta ansvar for å kontakte potensielle lærebedrifter i andre fylker som er godkjent i det lærefaget de søker.

§ 27.Rett til alternativt Vg3 i skole

Jf. forskrift til opplæringslova § 6A-9 har søkere med lovfestet rett til opplæring etter opplæringslova § 3-1 som ikke får tilbud om læreplass, rett til inntak i et programområde på Vg3.

Det settes som en betingelse at disse søkerne har søkt om læreplass i tråd med sentral forskrift. De av disse som ikke har fått læreplass pr. 1. september føres tilbake til avgiverskolen. Avgiverskolen kontakter søker og gir tilbud om alternativt Vg3 i skole.

Søkere som allerede har takket nei til tilbud om læreplass eller skoleplass får som hovedregel ikke tilbud om alternativt Vg3 i skole.

Elever på alternativt Vg3 i skole kan også ha grunnkompetanse som mål.

§ 28.Formidling av voksne

Jf. forskrift til opplæringslova § 6A-10 kan voksne søkere med opplæringsrett etter opplæringslovas § 4A-3 formidles til læreplass. Det kan også inngås lærekontrakt med voksne som ikke har søkt om formidling. Dersom kandidaten mangler fag på V g1 og Vg2 må lærebedriften lage en plan for hvordan og når opplæring og eksamen skal gjennomføres.

Det inngås som hovedregel ikke lærekontrakt med voksne søkere etter denne paragrafen som har stryk i programfag eller mangler mer enn to fellesfag.

Det inngås ikke lærekontrakt med voksne uten opplæringsrett som mangler ett år eller mindre for å få godkjent sin praksis i forbindelse med praksiskandidatordningen.

Det inngås ikke opplæringskontrakt med voksne.

Kapittel 7. Ikrafttredelse

§ 29.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. desember 2014.