Forskrift om renovasjon, Lyngdal og Farsund kommuner, Vest-Agder

DatoFOR-2014-11-06-1379
PublisertII 2014 hefte 5
Ikrafttredelse01.01.2015
Sist endret
Endrer
Gjelder forLyngdal og Farsund kommuner, Vest-Agder
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§9, LOV-1981-03-13-6-§30, LOV-1981-03-13-6-§33, LOV-1981-03-13-6-§34, LOV-1981-03-13-6-§37, LOV-1981-03-13-6-§79, LOV-1981-03-13-6-§83, LOV-1981-03-13-6-§85
Kunngjort13.11.2014   kl. 14.30
KorttittelRenovasjonsforskrift, Lyngdal og Farsund

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Lyngdal kommunestyre 9. oktober 2014 og Farsund kommunestyre 6. november 2014 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) § 9, § 30, § 33, § 34, § 37, § 79, § 83 og § 85.

Kap 1. Generelle bestemmelser

§ 1.Formål

Forskriften har som formål å sikre miljømessig og helsemessig forsvarlig oppsamling, innsamling, transport, gjenvinning og sluttbehandling av avfall. Forskriften regulerer hvordan Renovasjonsselskapet for Farsund og Lyngdal AS (RFL) på vegne av kommunene skal oppfylle kravene til håndtering av husholdningsavfall etter forurensningsloven.

Lokale etablerte retningslinjer til denne forskrift

-Retningslinjer for renovasjonsteknisk plan.
-Retningslinjer for beregning av renovasjonsgebyr og dispensasjon/ fritak/unntak.
-Retningslinjer for godkjenning av privat kjørevei for renovasjonskjøretøy.

Gebyrregulativ for det enkelte år vedtas av kommunestyret.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder oppsamling, innsamling og sortering av husholdningsavfall. Forskriften gjelder også sortering, gjenvinning og hjemmekompostering av avfall, samt avfallsgebyr og hytterenovasjon.

Grensene for renovasjonsområdet faller sammen med kommunegrensene.

Forskriften gjelder i forholdet mellom renovasjonsabonnentene, RFL og kommunene og beskriver hvilke plikter den enkelte har. Kommunene kan gi nærmere retningslinjer til forskriften.

Denne forskrift hjemler også plikt til å utarbeide renovasjonsteknisk plan i forbindelse med byggeprosjekter og planer.

Rådmannen kan etter søknad dispensere fra plikten til å delta i ordningen dersom særlige grunner tilsier det.

RFL er kommunens instrument for å ivareta kommunens lovmessige plikt til mottak av avfall fra private husholdninger. Selskapet driver innsamling, mottak og behandling av avfall og har eiendomsretten til det innsamlede avfallet. Selskapets virksomhet følger av vedtekter og aksjonæravtale fastsatt i kommunestyret. De er også medvirkende i utarbeidelse og revideringer av retningslinjer til denne forskrift.

§ 3.Definisjoner 

Abonnent:

Eier av boenhet, hytte eller annen fritidsbebyggelse som omfattes av den kommunale avfallsordningen.

Dersom eiendommen er festet bort for 30 år eller mer, skal likevel festeren regnes som abonnent. Det samme gjelder hvis festeren har rett til å få festet forlenget, slik at samlet festetid blir mer enn 30 år. Ved dødsbo blir bostyrer eller arving som har ansvaret for de økonomiske kravene den aktuelle eiendommen hefter for, regnet som abonnent, i uskifta bo blir abonnementet overført til den som sitter i uskifte. 

Abonnement:

Den rettslige plikt abonnenten har til å stå tilknyttet den kommunale renovasjonsordningen. 

Alternativ avfallsløsning:

Dypoppsamler, bunntømt container eller lignende. 

Avfall:

I denne forskrift forståes avfall som kasserte løsøregjenstander eller stoffer. Som avfall regnes også overflødige løsøregjenstander fra tjenesteyting, produksjon og renseanlegg osv. Avfall deles inn i hovedgruppene husholdningsavfall, næringsavfall og farlig avfall. 

Boenhet:

Avgiftspliktig enhet med alle fasiliteter. Enebolig med en hybel ansees som en enhet. 

Elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall):

Alle produkter som er avhengige av elektrisk strøm eller elektromagnetiske felt for å fungere, samt utrustning for generering, overføring, fordeling og måling av slike strømmer eller felt. 

Farlig avfall:

Som farlig avfall regnes avfall som ikke hensiktsmessig kan håndteres sammen med annet husholdningsavfall fordi det kan medføre alvorlige forurensinger eller fare på mennesker og dyr. Eksempler er spillolje, maling, lim, lakk, løsemidler, plantevernmidler, kvikksølvtermometer osv. 

Felles abonnement:

Flere abonnenter som deler samme oppsamlingsenheter for de ulike avfallstyper. En av abonnentene må stå ansvarlig som kontaktperson ovenfor kommunene/RFL, mens hver enkelt eiendom tilknyttet fellesabonnementet står økonomisk ansvarlig for sin andel av gebyret. 

Husholdningsavfall:

Avfall fra alle typer boliger med privat husholdning, også boliger som ikke benyttes regelmessig, herunder hytter/fritidshus etc. 

Hybel:

Er en ikke selvstendig boenhet. Som oftest deles funksjonene kjøkken og/eller bad med andre hybler (hybelgrupper) eller med en primærleilighet. 

Hybelleilighet (Leilighet):

Er en selvstendig boenhet som innehar alle nødvendige funksjoner. 

KFK-holdige kuldemøbler:

Kuldemøbler (kjøleskap, frysebokser og lignende) hvor det er brukt KFK i kjølesystem eller isolasjon. 

Kildesortering:

Med kildesortering forståes at abonnenten holder visse avfallstyper adskilt og legger disse avfallstypene i anviste oppsamlingsenheter eller bringer disse til godkjent mottakssted. 

Kjørbar vei:

Vei der bil som henter avfallet kan komme frem på en forsvarlig måte. Kravene er fastsatt i egne retningslinjer til denne forskrift. 

Matavfall:

Biologisk nedbrytbart avfall som egner seg til kompostering eller annen biologisk behandling. 

Næringsavfall:

Avfall fra offentlige og private virksomheter og institusjoner. 

Oppsamlingsenhet:

Plastbeholder, container, dunk eller sekk og stativ hvor ulike typer avfall skal anbringes. 

Papiravfall:

Alt rent og tørt papir, papp og kartong. 

Plastavfall:

All ren og tørr plastemballasje som ikke har blitt brukt til farlig avfall. 

Renovasjonsteknisk plan:

Et dokument som skal vise hvordan oppsamling og henting av avfall og tømming av slam er planlagt utført i et reguleringsområde eller på egen eiendom. 

Renovasjonsrett:

En stadfestet rett som gir eiendom rett til å plassere sine oppsamlingsenheter på annen eiendom. En slik rett skal være tinglyst. 

Restavfall:

Brennbart avfall det ikke er opprettet egne sorteringsordninger for og som ikke er farlig avfall. Herunder bleier. 

RFL:

Renovasjonsselskapet for Farsund og Lyngdal AS.

Kap. 2. Innsamling av husholdningsavfall m.m.

§ 4.Tvungen renovasjon

Det er lovpålagt kommunal renovasjon for husholdningsavfall i Farsund kommune og Lyngdal kommune. Alle boenheter der det kan oppstå husholdningsavfall skal være med i den kommunale renovasjonsordningen. Videre skal hytter og annen fritidsbebyggelse være med i den kommunale renovasjonsordningen.

For boenheter og fritidsbebyggelse under oppføring, blir det beregnet renovasjonsgebyr fra og med midlertidig brukstillatelse/ferdigattest er utstedt. Ved registrering av nytt abonnement, eller ved endring av eksisterende abonnement, blir nytt gebyr regnet fra den dagen endringen faktisk blir gjennomført.

§ 5.Avfall som ikke omfattes av kommunal innsamling

Næringsavfall omfattes ikke av lovpålagt kommunal avfallsordning.

Flytende avfall, større gjenstander, varm aske, dyrekadaver, eksplosive eller selvantennende stoffer og smittefarlig avfall omfattes ikke av innsamlingsordningen og må ikke plasseres i oppsamlingsenheten, men leveres godkjent mottak. RFL har ikke konsesjon til mottak av eksplosiver, smittefarlig avfall og dyrekadaver.

Elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall) skal ikke plasseres i oppsamlingsenheten. Disse produktene leveres til forhandler eller godkjent mottak.

Alt farlig avfall skal leveres direkte til forhandler eller godkjent mottak.

§ 6.Gebyrpliktig avfall

Abonnenten skal betale gebyr til kommunen i henhold til gebyrregulativet, herunder grunngebyr og avfallsgebyr, samt gebyrer for eventuelle tilleggstjenester. Disse fastsettes av kommunen i samsvar med forurensningslovens § 34. Gebyrregulativet kan også inneholde ulike rabattordninger for eksempelvis fellesløsninger og samarbeid.

Det kan kreves betaling for ulike tilleggstjenester som f.eks. lengre henteavstand og bruk av større oppsamlingsenhet enn standard størrelse.

Priser for levering av avfall direkte til de kommunale mottakene fastsettes av RFL.

§ 7.Dispensasjon/fritak/unntak

Kommunen kan i spesielle tilfeller etter skriftlig søknad gi dispensasjon fra en eller flere av bestemmelsene i forskriften. Det er en forutsetning at en slik dispensasjon er forenlig med forskriftens formål og i tråd med retningslinjene. Det kan settes vilkår ved dispensasjonen. Dispensasjonen/fritak gjelder fra søknad/melding er mottatt og har ikke tilbakevirkende kraft.

§ 8.Farsund kommune og Lyngdal kommune sine plikter

Kommunene skal sikre innsamling av husholdningsavfall fra eiendommer som omfattes av denne forskriften. Ansvaret for den praktiske innsamlingen ligger hos RFL.

Kommunene skal også behandle søknader om dispensasjon/unntak/fritak i henhold til gjeldende regelverk.

Rådmannen eller den han/hun har delegert myndighet til kan påby eller besørge anskaffelse av nye eller flere oppsamlingsenheter, dersom det mangler oppsamlingsenheter eller volumet er for lite.

Kommunen kan kreve at flere abonnenter benytter felles oppsamlingsenheter der dette er hensiktsmessig for å oppfylle formålet i § 1.

§ 9.RFL sine plikter

RFL skal utføre kommunene sine lovpålagte oppgaver innen innsamling, gjenvinning og behandling av avfall i samsvar med gjeldende miljøkrav, samt drive miljøstasjon med mottak av farlig avfall. Innsamlingen skjer i henhold til fastlagt tømmeplan. RFL plikter å påse at renovasjonskjøretøyene til enhver tid er rett utstyrt og skodd etter forholdene.

RFL skal som en del av dette gi abonnentene et tilbud om kildesortering av husholdningsavfall. Renovasjonsselskapet sørger for å levere til abonnentene det fastsatte antall sekker/poser. RFL skal videre informere abonnentene om den ordningen som gjelder, blant annet tømmedager ved henting av avfall, åpningstider for avfall som må leveres til sortering. Ved endring av tømmerutiner og andre forhold i avfallsordningen som er av vesentlig betydning, skal abonnenten varsles på en hensiktsmessig måte.

Det er RFL sitt ansvar å sørge for oppsamlingsenheter til husholdningsabonnentene, unntaket er oppsamlingsenheter som inneholder faste installasjoner. Bytte og reparasjon av oppsamlingsenhetene som følge av endringer i abonnementet, naturlig slitasje eller forhold som abonnenten ikke kan klandres for, er også ansvaret til RFL. RFL tar avgjørelse på når en oppsamlingsenhet må repareres eller fornyes.

Innsamling av avfall skal utføres slik at abonnenten unngår unødige helse- og miljøulemper som støv, lukt eller støy. Eventuelt søl fra selve tømming av oppsamlingsenheter skal fjernes i forbindelse med tømming. Etter tømming skal oppsamlingsenheten settes tilbake til hentestedet. Under transport skal avfallet sikres slik at det ikke faller av.

RFL tar eierskapet til, og ansvaret for disponeringen av avfallet så snart det er hentet inn eller levert gjennom de avfallsordningene som gjelder.

§ 10.Abonnentens plikter 

10.1 Husholdningsrenovasjon

Abonnenten som omfattes av den kommunale innsamling av husholdningsavfall skal sørge for å sette frem oppsamlingsenheter på rett sted, til rett tid i henhold til tømmekalender og i tråd med krav til henteavstand og kjørbar vei. Det henvises til retningslinjer for godkjenning av privat kjørevei for renovasjonskjøretøy.

Abonnenten skal påse at bruken og plasseringen av oppsamlingsenhetene skjer i samsvar med disse forskriftene. Abonnenten er ansvarlig for skader på oppsamlingsenheten som skyldes feilaktig bruk. Abonnenten er ansvarlig for opprydning av avfall som havner på utsiden av oppsamlingsenhetene.

Det er abonnentens plikt å sortere sitt avfall i henhold til gjeldende retningslinjer. Dersom det gis bestemmelser om økt kildesortering kan abonnenter bli pålagt å ha flere oppsamlingsenheter.

Dersom det viser seg at det utvalgte antall og volum på oppsamlingsenhetene ikke er tilstrekkelig for eiendommen, er det abonnentens plikt å ordne med utvidelse av abonnementet.

Ved gjentatte feilsorteringer av avfall kan kommunen på abonnentens regning gjennomføre nødvendig sortering for å sikre forsvarlig kvalitet på avfallet som skal til gjenvinning.

Abonnenten plikter å kontrollere at mottatt faktura stemmer med den tilbudte tjenesten. 

10.2 Hytte- og fritidsboligrenovasjon

Det er abonnentens plikt å sortere sitt avfall i henhold til de til enhver tids gjeldende retningslinjer og bringe dette til utsatte oppsamlingsenheter for hytte og fritidsboliger. Avfallet må være forsvarlig emballert.

Oppsamlingsenheter som er utplassert og merket for hytter og fritidsboliger skal kun benyttes til husholdningsavfall fra hytter og fritidsboliger som deltar i ordningen. Avfall fra bygge- og rivningsarbeider samt oppryddingsavfall, møbler etc. omfattes ikke abonnementet og skal leveres til godkjent mottak.

Abonnenten plikter å kontrollere at mottatt faktura stemmer med den tilbudte tjenesten.

§ 11.Hjemmekompostering 

11.1 Generelt

Hjemmekompostering er en frivillig ordning for abonnenter som tilfredsstiller kravene i nedenforstående 11.2. Ordningen innebærer at abonnenten selv håndterer alt sitt våtorganiske avfall via varmkompostering hele året. Den ferdige komposten brukes på egen eiendom.

Abonnenter som inngår slik avtale med kommunen får redusert renovasjonsgebyr i henhold til retningslinjer og satser fastsatt av kommunen. 

11.2 Krav til abonnenten

Det må inngås forpliktende avtale om komposteringen. Denne avtalen regulerer de praktiske, hygieniske og helsemessige sidene ved komposteringsordningen.

Det er en forutsetning at abonnenter som har avtale om hjemmekompostering ikke leverer våtorganisk avfall til den kommunale renovasjonen eller kvitter seg med det på annen måte.

Abonnenten må ha tilstrekkelig bruksareal (blomsterbed, kjøkkenhage eller lignende) til å nytte ferdig kompost. Alternativt må abonnenten gjøre rede for annen mulig bruk av komposten som gjødsel/jordforbedringsmiddel utenfor egen tomt. Alternative løsninger skal være godkjent av kommunen.

Det må brukes godkjent komposteringsbeholder. Abonnenten må delta på komposteringskurs i kommunens regi, eller på annen måte godtgjøre at han/hun har tilstrekkelig kunnskap til å gjennomføre hjemmekompostering i henhold til avtalen. 

11.3 Avtalebrudd/oppsigelse

Rådmannen, eller den han/hun har delegert myndighet til har rett til å foreta inspeksjon og kontroll av at abonnentene oppfyller de krav som er stilt i forskrift og avtale. Ved brudd på disse, kan kommunen si opp avtalen med umiddelbar virkning, og innlemme abonnenten i det ordinære renovasjonssystemet. Abonnenten kan si opp avtalen med 1 måneds varsel.

Kap. 3. Renovasjonsteknisk planlegging

§ 12.Plikt til å ha renovasjonsteknisk plan

Alle som foreslår en reguleringsplan eller utbyggingsavtale i regionen, plikter å utarbeide en renovasjonsteknisk plan for det området planforslaget omfatter.

Ansvarlig søker i byggesak plikter å legge fram en renovasjonsteknisk plan for den eiendommen eller de eiendommene som er omfattet av tiltaket.

Kommunen kan avgjøre at renovasjonsteknisk plan ikke trenger å utarbeides.

Dersom en boligeiendom ikke har direkte tilgang med ordinær renovasjonsbil skal det være avtale om stadfestet renovasjonsrett på annen eiendom før eller i forbindelse med fradelings- eller byggesak.

§ 13.Omfanget av og innholdet i renovasjonsteknisk plan

En renovasjonsteknisk plan skal vise hvordan oppsamling og innsamling av avfall skal løses fysisk for det området eller den eiendommen planen omfatter, samt hvordan andre eiendommer eventuelt blir påvirket av den foreslåtte løsningen. Renovasjonsteknisk plan skal omfatte avfallet fra driftsfasen til eiendommen og ikke i byggeperiode, da anses avfallet som næringsavfall.

Det henvises til egne retningslinjer for renovasjonsteknisk plan.

Kap. 4. Avsluttende bestemmelser

§ 14.Renovasjonsmyndighet

Kommunestyret er kommunens renovasjonsmyndighet. Håndhevelsen av denne forskrift delegeres i overensstemmelse med kommunens regler for delegering til rådmannen.

§ 15.Innkreving av gebyrer

Krav om renovasjonsgebyr sendes ut sammen med alle andre kommunale avgifter.

Renovasjonsgebyr med påløpte renter og kostnader er sikret med lovbestemt pant etter panteloven § 6-1. Om renteplikt ved for sen betaling, tilbakebetaling og inndrivelse av renovasjonsgebyr gjelder reglene i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eiendomsskatt til kommunene § 26 og § 27 tilsvarende.

Abonnenten skal betale inn gebyret selv om det er tvist. Eventuelt for mye betalt gebyr blir refundert med renter.

§ 16.Klage

Enkeltvedtak som er fattet i medhold av disse forskrifter kan påklages i tråd med kommunens klagebehandling.

§ 17.Sanksjoner og straff

Ved gjentatte manglende eller feilaktig oppfølging av abonnentens plikter i denne forskrift vil kommunen gi pålegg om å rette opp gjeldende forhold. I tilfeller der dette medfører helsemessige problemer kan kommunen gjennomføre tiltak for abonnentens regning.

Overtredelse av denne forskriften kan utover dette straffes med bøter, jf. forurensningsloven § 79 annet ledd (straffeansvar for ulovlig handtering av avfall).

§ 18.Erstatning

Abonnenten er ansvarlig for de forurensningsskadene avfallet til abonnenten fører til etter reglene i kapittel 8 i forurensningsloven (erstatning for forurensingsskade).

§ 19.Forholdet til helseforskrifter

De lokale helsemyndigheter har ansvar for å se til at håndtering av avfall skjer i samsvar med kommunehelsetjenesteloven.

§ 20.Ikrafttredelse

Revidert forskrift gjelder for både Farsund kommune og Lyngdal kommune og gjøres gjeldende fra 1. januar 2015.

§ 21.Opphevelse

Når denne forskrift trer i kraft opphører tidligere forskrift med hensyn på renovasjon (med endring) vedtatt som følger i: 

Farsund kommune:

Forskrift 14. desember 20041 om renovasjon mv. for Farsund kommune vedtatt i Farsund kommunestyre sak 100 i medhold av lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) § 26 tredje ledd, § 30 annet og tredje ledd og § 34 med endring gjort av kommunestyret 13. juni 2006, sak 06/44 vedrørende innføring av innsamling av plastavfall oppheves. 

Lyngdal kommune:

Forskrift 15. desember 20111 om renovasjon mv. for Lyngdal kommune, gjeldende fra 1. januar 2012, vedtatt i sak 11/1808 oppheves.

Opphevelsen i begge kommune gjelder kun den del av forskriften som omhandler renovasjon. Den del som omhandler slambehandling gjelder inntil en ny revidert forskrift for slambehandling blir vedtatt.

1Ikke kunngjort i Norsk Lovtidend.