Forskrift om gebyrer for saksbehandling og tilsyn av utslipp av oljeholdig avløpsvann, Melhus kommune, Sør-Trøndelag

DatoFOR-2014-11-11-1382
PublisertII 2014 hefte 5
Ikrafttredelse01.01.2015
Sist endret
Endrer
Gjelder forMelhus kommune, Sør-Trøndelag
HjemmelFOR-2004-06-01-931-§11-4, LOV-1981-03-13-6
Kunngjort13.11.2014   kl. 14.30
KorttittelForskrift om oljeholdig avløpsvann, Melhus

Hjemmel: Fastsatt av Melhus kommunestyre 11. november 2014 med hjemmel i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 11-4, jf. lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven).

§ 1.Formål

Forskriften skal sikre at kommunen får dekket sine kostnader for saksbehandling og tilsyn med utslipp av oljeholdig avløpsvann.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder gebyrer for kommunens saksbehandling og tilsyn i medhold av forurensningsforskriften kapittel 15 og 15A.

§ 3.Saksbehandlingsgebyr

Det skal betales et engangsgebyr for saksbehandling ved:

-søknad etter forurensningsforskriften § 15-4.
-søknad etter forurensningsforskriften § 15A-4.

Saksbehandlingsgebyr skal også betales ved avslag på søknad.

Gebyret skal samlet ikke overstige kommunens kostnader knyttet til saksbehandling på forskriftens virkeområde.

Størrelsen på saksbehandlingsgebyrene fastsettes årlig av kommunestyret og framkommer av gebyrregulativet.

§ 4.Tilsynsgebyr

Tilsynsgebyr skal betales av:

-alle som har tillatelse etter forurensningsforskriften § 15-5.
-alle som har tillatelse fra kommunen eller er underlagt forskrift etter forurensningsforskriften § 15A-4.

Gebyret skal belastes alle oljeutskilleranlegg innenfor kommunens myndighetsområde.

Gebyret skal samlet ikke overstige kommunens kostnader knyttet til tilsyn på forskriftens virkeområde.

Størrelsen på tilsynsgebyrene fastsettes årlig av kommunestyret og framkommer av gebyrregulativet.

§ 5.Innbetaling av gebyrer

Kommunen sender faktura for saksbehandlingsgebyr når vedtak er fattet. Tilsynsgebyr skal betales som en årlig avgift.

§ 6.Innkreving av gebyrer

Gebyrene er tvangsgrunnlag for utlegg, jf. forurensningsloven § 52a og tvangsloven kapittel 7.

Kommunen kan i særlige tilfeller frafalle krav om gebyr.

§ 7.Vedtaksmyndighet

Enkeltvedtak i henhold til denne forskrift fattes av kommunen, i henhold til gjeldende delegasjonsreglement.

§ 8.Klage

Enkeltvedtak etter denne forskrift kan påklages innen 3 uker fra meddelelse om vedtaket er mottatt, jf. forvaltningsloven § 27 og § 28.

Vedtak om gebyrenes størrelse, som framkommer av gebyrregulativet, er forskrift, og kan derfor ikke påklages.

§ 9.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2015.