Forskrift for vann-, avløps- og septikgebyrer, Melhus kommune, Sør-Trøndelag

DatoFOR-2014-11-11-1942
PublisertII 2015 hefte 1
Ikrafttredelse01.01.2015
Sist endret
EndrerFOR-2007-02-13-209, FOR-2005-11-22
Gjelder forMelhus kommune, Sør-Trøndelag
HjemmelLOV-2012-03-16-12, LOV-1981-03-13-6, FOR-2004-06-01-931
Kunngjort05.03.2015   kl. 14.45
KorttittelForskrift for va-gebyrer, Melhus

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Melhus kommunestyre 11. november 2014 med hjemmel i lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg, lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) og forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) kapittel 16.

1. Generelle bestemmelser

§ 1-1.Relaterte dokumenter

Kommunens abonnenter betaler for vann- og avløpstjenester levert av kommunen. Forholdet mellom abonnenten og kommunen er regulert av lover og forskrifter samt av lokale reglementer, bestemmelser, regulativer og deklarasjoner.

De viktigste dokumentene er listet nedenfor:

1.Lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg
2.Lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall
3.Sentral forskrift om vern mot forurensning av 1. juni 2004 nr. 931
4.Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Melhus kommune (dette dokumentet)
5.Bestemmelser for bruk av vannmålere i Melhus kommune
6.Forskrift for utslipp av avløpsvann fra bolig- og fritidsbebyggelse i Melhus kommune av 16. mars 2010 nr. 218
7.Øvrige dokumenter:
-Gjeldende gebyrregulativ 2014
-Normalreglement for sanitæranlegg (Tekniske og administrative bestemmelser)
-Serviceerklæring for vannforsyning
-Serviceerklæring for avløpshåndtering
-Serviceerklæring for septiktømming.
§ 1-2.Forskriftens formål

Forskriften gir bestemmelser om beregning og innbetaling av gebyrer abonnentene skal betale for tjenester kommunen leverer innen vann, avløp og septiktømming.

§ 1-3.Forskriftens virkeområde

Forskriften gjelder alle kommunens abonnenter.

§ 1-4.Definisjoner

I denne forskriften menes med: 

Sanitærinstallasjoner/innvendige vann- og avløpsinstallasjoner: Rør, installasjoner og utstyr innenfor husets yttervegg, som er tilknyttet vann- og/eller avløpsanlegg. 

Privat vann- og avløpsanlegg: Private ledninger (stikkledninger) og utstyr utenfor husets yttervegg, som er tilknyttet offentlig vann- og/eller avløpsanlegg. Som privat anlegg regnes videre ethvert anlegg som kommunen eller annet offentligrettslig organ selv ikke har bygd, ikke har overtatt ansvaret for eller på annen måte påtatt seg ansvaret for gjennom skriftlig erklæring eller ved sin handlemåte/adferd. 

Abonnement: Avtale mellom abonnent og kommunen om vannforsynings- og/eller avløpstjenester gjennom tilknytning av sanitærinstallasjoner og private vann- og avløpsanlegg til kommunens vann- og avløpsanlegg. Avtale om tilknytning via privat fellesledning regnes også som abonnement. 

Abonnent: Eier eller fester av eiendom med vann- og/eller avløpsinstallasjoner som enten er tilknyttet kommunens vannforsynings- og/eller avløpsanlegg direkte eller gjennom felles privat stikkledning, eller som er godkjent eller har fått pålegg om tilknytning, eller har privat avløpsanlegg. 

Boenhet: Som boenhet regnes enhver bruksenhet som har minst ett rom og separat inngang, og hvor man har adgang til vann og toalett uten å gå gjennom annen bruksenhet. Leilighet i borettslag regnes som en boenhet. 

Fritidsbolig: Bygning som er registrert som fritidsbolig med bygningstype 161–163 i Matrikkelen. 

Avløpsvann: Kloakk fra private eiendommer, industrielt avløp og overvann. 

Septik: Slam fra slamavskillere og tette tanker tilhørende private avløpsanlegg. 

Reinstallering av vannmåler: Bytte av vannmåler som ødelegges/stanser i løpet av garantitiden. 

Utskifting av vannmåler: Når vannmålers garantitid er i ferd med å utgå skal vannmåler byttes ut med en ny i henhold til kommunens utskiftingsplan.

2. Vann-, avløps- og septikgebyrer

§ 2-1.Gebyrtyper

Følgende gebyr gjelder for vann- og avløpstjenester, og fremgår i kommunens gebyrregulativ:

-Tilknytningsgebyr
-Årsgebyr
-Tilleggsgebyrer.

Gebyrene reguleres årlig i forbindelse med vedtak av kommunebudsjettet.

Gebyrenes inndeling fremkommer av gebyrregulativet.

§ 2-2.Tilknytningsgebyr

For bolighus, borettslag og fritidseiendom betales engangsgebyr for tilknytning pr boenhet. For tilbygg/påbygg som medfører ny boenhet, betales nytt tilknytningsgebyr.

Bygg for ideelle organisasjoner, som velforeninger, idrettslag og religiøse organisasjoner, betaler tilknytningsgebyr tilsvarende en boenhet for den delen som nyttes til formålet.

For gårdsbruk betales tilknytningsgebyr pr driftsbygning.

For næringsvirksomhet/offentlig virksomhet betales tilknytningsgebyr etter byggets bruksareal, minimum tilsvarende to boenheter. For tilbygg/påbygg som medfører økt næringsareal, betales nytt tilknytningsgebyr tilsvarende økningen.

Abonnenten har ansvar for betaling av tilknytningsgebyr. Gebyret skal være betalt når tilknytning foretas.

Dersom privat stikkledning skal omlegges, eller at eiendommen skal frakobles vann og/eller avløp, skal dette søkes om og godkjennes av kommunen.

Senest fire uker etter at tilknytning eller frakobling er foretatt, skal det sendes ferdigmelding til kommunen. Unnlates dette, og kommunen må etterlyse ferdigmelding, kan abonnenten belastes et purregebyr for dette.

§ 2-3.Årsgebyr

Følgende gebyr inngår i årsgebyret:

-Abonnementsgebyr vann og kloakk
-Forbruksgebyr vann og kloakk
-Gebyr for leie av vannmåler
-Septikgebyr.

Abonnements-, forbruks- og septikgebyr beregnes fra og med dato for utstedt ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse. Dersom eiendommen tas i bruk før dette tidspunkt beregnes gebyr fra og med den dato eiendommen er tatt i bruk. 

§ 2-3-1. Abonnementsgebyr vann/avløp

For bolig betales ett abonnementsgebyr pr. eiendom. Dersom gårdsnummer/bruksnummer er oppdelt i ulike feste- eller seksjonsnummer, betales ett abonnementsgebyr pr. feste-/seksjonsnummer.

For borettslag betales ett abonnementsgebyr pr. boenhet/borettsandel.

Offentlige virksomheter og næringsvirksomheter betaler ett abonnementsgebyr pr. eiendom. Er det boenheter på eiendommen, betales i tillegg ett abonnementsgebyr for bolig.

Fritidseiendommer betaler abonnementsgebyr tilsvarende halv bolig.

Ideelle organisasjoner, som velforeninger, idrettslag og religiøse organisasjoner, betaler abonnementsgebyr som for bolig for den del av bygget som benyttes til formålet. 

§ 2-3-2. Forbruksgebyr vann/avløp

Alle eiendommer betaler forbruksgebyr basert på faktisk (målt) vannforbruk og pris pr. m³ . Forbruket måles med vannmåler.

Avlesning av målt vannforbruk foretas en gang pr. år. Forbruksgebyret betales à konto basert på fjorårets forbruk. Avregning skjer fortrinnsvis på 1. termins faktura året etter.

Eiendommer uten installert vannmåler betaler forbruksgebyr basert på bruksareal (BRA). 

§ 2-3-3. Gebyr for bruk av kommunal vannmåler

Det betales årlig leie for bruk av kommunal vannmåler. Satsen fremkommer av gebyrregulativet. 

§ 2-3-4. Septikgebyr

Boligeiendommer betaler septikgebyr pr. boenhet.

Boligeiendommer som mangler utslippstillatelse i henhold til lokal avløpsforskrift betaler tilleggsgebyr pr. avløpsanlegg og/eller eiendom.

Deler flere eiendommer felles avløpsanlegg, belastes hver eiendom for tilleggsgebyr.

Næringseiendommer betaler septikgebyr pr avløpsanlegg, med tilleggsgebyr pr. m³ for slamavskiller med dimensjon over 4 m³ .

Næringseiendommer som mangler utslippstillatelse i henhold til lokal avløpsforskrift betaler tilleggsgebyr pr. avløpsanlegg og/eller eiendom.

Fritidseiendommer betaler halvt septikgebyr.

Fritidseiendommer som mangler utslippstillatelse i henhold til lokal avløpsforskrift betaler tilleggsgebyr pr. avløpsanlegg tilsvarende halvt septikgebyr.

§ 2-4.Tilleggsgebyr
-Purregebyr for manglende ferdigmelding
-Gebyr for kontroll av vannmåler
-Gebyr for reinstallasjon av vannmåler
-Gebyr for ekstratømming
-Gebyr for nødtømming
-Oppmøtegebyr for manglende klargjøring av veg/avløpsanlegg.
§ 2-5.Tømmefrekvens septik

Bolig- og næringseiendommer med utslippstillatelse skal tømmes minimum hvert annet år. Bolig- og næringseiendommer som mangler utslippstillatelse i henhold til lokal avløpsforskrift skal tømmes minimum en gang i året.

Fritidseiendommer med utslippstillatelse skal tømmes minimum hvert fjerde år. Fritidseiendommer som mangler utslippstillatelse i henhold til lokal avløpsforskrift skal tømmes minimum annen hvert år.

Eiendommer med tette tanker eller minirenseanlegg skal tømmes minimum en gang i året, og betale ordinært septikgebyr ved årlig tømming.

For tømming utenfor årlig tømmeplan betales gebyr for ekstratømming. For tømming som må utføres akutt, dvs. innen et døgn, må det betales et gebyr for nødtømming. Slutt-tømming i forbindelse med tilknytning til kommunalt avløp er inkludert i septikgebyret.

Dersom vei eller avløpsanlegg ikke er klargjort, og tømmebil må returnere uten å få fullført oppdraget, må det betales et oppmøtegebyr.

§ 2-6.Bruk av vannmåler

For bruk av vannmåler gjelder dokumentet Bestemmelser for bruk av vannmåler i Melhus kommune.

I spesielle tilfeller kan kommunen etter søknad dispensere fra plikten til å installere måler. Ved innvilget fritak skal forbruk baseres på beregning av bruksareal, samt pris pr. m³ . Ved manglende vannmåleravlesning fra abonnent, vil kommunen ilegge abonnenten et gebyr for kontroll av vannmåler, dersom kommunen må foreta en kontrollavlesning.

For alle abonnenter gjelder at målt vannforbruk inn tilsvarer samme mengde i avløp ut. Ved store avvik kan kommunen godkjenne bruk av fradragsmåler som måler differansen.

Dersom det må foretas reinstallasjon av vannmåler, og årsaken til dette ligger hos abonnenten, må denne betale et gebyr for reinstallasjon. Det skal da hensyntas hvor lenge vannmåleren har vært montert.

Oppdager kommunen at vannmålerens plombering er brutt, kan kommunen foreta en tillegg fakturering dersom beregning viser at målt forbruk er lavere enn forventet.

§ 2-7.Avvik i årsgebyr

Restriksjoner for vannforbruk eller kortere avbrudd i leveranse eller mottak av avløp, gir ikke grunnlag for reduksjon i gebyrene. Forhold som gir grunnlag for reduksjon av gebyrene fremkommer av kommunens serviceerklæringer for vann, avløp og septik.

§ 2-8.Fritak av årsgebyr

Etter søknad kan kommunen gi fritak fra hele eller deler av abonnementsgebyret når avgiftspliktig eiendom eller deler av denne er dokumentert frakoblet kommunalt ledningsnett.

For fritak av septikgebyr må det dokumenteres at vanninntaket eller avløpsanlegget er frakoblet.

Fritak kan også søkes dersom en bolig består av to boenheter, men kun bebos av en familie; foreldre med umyndige barn/fosterbarn.

Fritaksperioden må gjelde minimum 6 måneder, og gjelder normalt for en eller to terminer. Dersom boligen vurderes ubeboelig, kan det gis fritak for lengre periode. Dersom det oppdages avvik i henhold til innvilget søknad oppheves fritaket og abonnenten svarer abonnementsgebyr for hele fritaksperioden.

Søknad om fritak må leveres i begynnelsen av fritaksperioden, frist er 15. januar og 15. juli.

3. Midlertidige vann- og avløpsløsninger

§ 3-1.Midlertidig tilknytning til offentlig vann og/eller avløp

Midlertidig tilknytning skal omsøkes. Det skal betales ordinært tilknytningsgebyr for hver boenhet. For eiendommer med behov for midlertidig tilknytning, for eksempel anleggsbrakker, skal det betales årsgebyr i henhold til § 2-2. Midlertidig tilknytning gjelder for opp til to år, med mulighet for å søke om forlengelse. Det kreves montert vannmåler.

§ 3-2.Midlertidig bruk av privat avløpsanlegg

Eiendom som ikke er i permanent bruk, og benytter seg av midlertidig septik, skal ha tømming gjennom den kommunale tømmeordningen. For tjenesten betales gebyr tilsvarende ekstratømming, jf. vedtatt gebyrregulativ.

4. Innbetaling av gebyrer

§ 4-1.Innbetaling av gebyrer

Forfalt krav på årsgebyr er sikret med pant i eiendommen etter lov om pant § 6-1. Tilknytningsgebyr innkreves i egen faktura og skal være betalt når tilknytning foretas. Årsgebyr og tilknytningsgebyr kan kreves inn av kommunen etter regler for innkreving av skatt.

§ 4-2.Retting av feil

Abonnenten plikter å ta kontakt med kommunen innen forfall dersom fakturaen er feil.

Ved vesentlige feil eller mangler ved gebyrberegningen, skal beregningen rettes og differansen gjøres opp. Krav som er foreldet etter reglene om foreldelse av fordringer, dekkes normalt ikke.

§ 4-3.Mottak av vann- og/eller avløpstjenester uten godkjent tilknytning

Ved mottak av vann- og/eller avløpstjenester uten godkjent tilknytning skal gebyr betales fra det tidspunkt tilknytningen ble foretatt. Har kommunen ikke annet beregningsgrunnlag, utmåles gebyret etter skjønn. Slik beregning innebærer ikke at kommunen har godkjent tilknytningen. Tilknytningsgebyr betales etter gjeldende sats på det tidspunktet kravet fremsettes.

Ved tap av kommunale inntekter kan også erstatningskrav bli stilt til utførende virksomhet (entreprenør/rørlegger).

Dersom frakobling er foretatt uten godkjenning skal abonnenten betale gebyr inntil frakoblingen er godkjent.

§ 4-4.Ansvar for gebyrene

Abonnenten har ansvar for betaling av gebyr, uansett om gebyrkravet er rettet mot abonnenten eller annen regningsmottaker.

Abonnenter som samarbeider om felles vannmåler, er solidarisk ansvarlige for gebyrene. Gjelder slikt samarbeid sameie etter lov om eierseksjoner, er hver abonnent ansvarlig for mengdevariabel del av gebyret i forhold til sin eierandel, dersom ikke annen fordeling er fastsatt i sameiets vedtekter eller bindende vedtak i sameiet.

5. Pålegg om utbedring

§ 5-1.Eiendommer tilkoblet kommunalt vann- og/eller avløpsnett

Kommunen kan gi abonnenten pålegg om å utbedre eget vann- og/eller avløpsanlegg innen en nærmere angitt frist jf. forurensningslovens § 7.

Dersom en eiendom er tilknyttet kommunalt avløpsnett via privat slamavskiller kan kommunen gi pålegg om utkobling av slamavskiller. Dersom pålegg ikke etterkommes innen angitt frist, kan kommunen ilegge tvangsmulkt i henhold til forurensningslovens § 73.

Kommunen kan sørge for iverksetting av tiltak, jf. forurensningslovens § 74.

§ 5-2.Eiendommer med septik/privat avløpsanlegg

Kommunen kan kontrollere avløpsanlegget. Dersom feil og mangler blir oppdaget ved anlegget kan kommunen gi pålegg om utbedring med hjemmel i forurensningslovens § 7 og § 18 og lokal avløpsforskrift, forskrift for utslipp av avløpsvann fra bolig- og fritidsbebyggelse, vedtatt av Melhus kommunestyre 16. mars 2010.

Abonnenten er ansvarlig for at adkomstveg er fremkommelig, og at anlegget er klargjort for tømming. Det skal være maksimalt 50 meter fra oppstillingsplass for tømmebil til tank. Det må videre ikke være mer enn 8 meters høydeforskjell fra tank til inntak på slambil, eventuelt høyde i terrenget.

Kommunen kan gi pålegg om utbedring dersom anlegget ikke er tilgjengelig for tømming.

6. Avsluttende bestemmelser

§ 6-1.Vedtaksmyndighet

Vedtak etter denne forskrift fattes av kommunestyret eller den som er delegert myndighet i henhold til kommunens delegasjonsreglement.

§ 6-2.Klage og omgjøring

Det er ikke klageadgang på gebyrer som er fastsatt i henhold til kommunens gebyrregulativ, kommunale avgifter for vann, kloakk og septik jf. forvaltningslovens bestemmelser.

Enkeltvedtak truffet i medhold av forskriften, kan påklages til kommunens klagenemnd.

Klage sendes til den instans som har fattet vedtaket, og innen tre uker etter mottatt vedtak. Kommunen kan frafalle påløpt gebyr helt eller delvis dersom særlige grunner tilsier det. Gebyr må betales innen forfallsdato selv om gebyrvedtaket er påklaget.

§ 6-3.Ikrafttredelse og overgangsregler

Forskriften trer i kraft 1. januar 2015.

Fra samme tid oppheves tidligere forskrift 13. februar 2007 nr. 209 om vann- og avløpsgebyrer, Melhus kommune, Sør-Trøndelag.

§ 6-4.Endring av forskrift

Vedtatt forskrift gjelder inntil ny forskrift vedtas av kommunestyret. 

Bestemmelser for bruk av vannmålere i Melhus kommune

Vedtatt av kommunestyret 11. november 2014 som vedlegg til forskrift om vann- og avløpsgebyrer.

§ 1.Generelt

§ 1-1. De administrative og tekniske bestemmelsene for kommunale og private vannmålere skal brukes til beregning av vann- og avløpsgebyrer. Bestemmelsene er underlagt Forskrift for vann- og avløpsgebyrer.

§ 2.Anskaffelse og installasjon

§ 2-1. Melhus kommune har vedtatt at alle eiendommer som er tilknyttet det kommunale vann- og/eller avløpsnettet skal ha vannmåler. Abonnenten velger om det skal benyttes privat eller kommunal vannmåler.

§ 2-2. Kommunale vannmålere er kommunens eiendom og innkjøp av selve måleren bekostes av kommunen. Kommunen bestemmer type, plassering og størrelse på måleren, tilpasset forbruket på eiendommen.

§ 2-3. Kommunen bekoster installasjon der sanitæranlegget er tilrettelagt for vannmåler. Abonnenten må selv bekoste eventuelle tilleggskostnader vedrørende installasjon, flytting, avinstallering eller reinstallering av måleren. Abonnenten betaler et årlig gebyr for leie av vannmåler, som inkluderer anskaffelse, administrasjon og rutinemessig utskifting ved garantitidens utløp. Kommunen kan foreta kontroll, vedlikehold og eventuelt reinstallering av vannmåleren. Dersom årsaken til reinstallering ligger hos kommunen, vil kommunen bekoste nevnte handling. I motsatt fall må abonnenten bekoste det utførte gjøremål. Gebyret fastsettes av kommunen og fremgår av gebyrregulativet.

§ 2-4. Installasjon av privat eller kommunal måler skal utføres av en godkjent rørlegger. Vannmåleren må plasseres slik at den er lett tilgjengelig både for avlesning og kontroll. Etter montasje skal vannmåleren plomberes, og installeringen skal meldes av rørlegger til kommunen på eget skjema innen 1 måned.

§ 2-5. Ved oppdeling av eksisterende eiendom med vannmåler, i nye eiendommer, skal hver av de nye eiendommene ha egen vannmåler.

§ 2-6. Pålagt vannmåler for ny eiendom skal være installert senest når det gis brukstillatelse eller eiendommen tas i bruk, og for eksisterende eiendom når den tilknyttes. Unnlates dette, skal abonnenten for boligeiendom betale stipulert årsgebyr etter § 4-4.

§ 2-7. Forbruksgebyr etter målt forbruk beregnes fra installeringsdato.

§ 3.Tekniske bestemmelser

§ 3-1. Alle vannmålere skal oppfylle krav til metrologisk klasse C, og ha en ratiotall på over 100 etter MID-direktivet. Alle vannmålere skal ha et volumetrisk måleprinsipp, og ha et startpunkt for måling til under Qmin = 8 l/h. Største tillatte målegrense ved et målepunkt er Qmaks = 5 m³ /h. Ved behov for større måler skal en mindre måler monteres i parallell, eventuelt kan kombinasjonsmåler monteres for å tilfredsstille krav til Qmin = 8 l/h.

§ 3-2. Det skal benyttes vannmålere med et grensesnitt som lar seg avlese elektronisk, via antenner eller strømavleser jf. Forskrift om AMS fra NVE av 24. juni 2011.

§ 3-3. Det skal, så langt det er mulig, monteres låseventil på hver side av vannmåleren. Det skal også monteres sil før vannmåleren. For næringsbygg, herunder også gårdsbruk og kombi bygg, skal det installeres tilbakeslagsventil.

§ 3-4. Både private og kommunale vannmålere skal registreres hos kommunen, og de skal skiftes ut i henhold til kommunens utskiftingsprogram. Kommunen er ansvarlig for utskifting av kommunale målere.

§ 4.Innrapportering og kontroll

§ 4-1. Innrapportering av vannmålerens målerstand foretas en gang hvert år. Abonnenten foretar avlesning og innmelding innen fastsatt frist.

§ 4.2 Kommunen kan til enhver tid selv velge å foreta avlesning/kontroll. Skjer kontrollen på bakgrunn av manglende innrapportering fra abonnenten kan abonnenten pålegges å dekke kostnaden kommunen har med å få gjennomført kontrollen (oppmøtegebyr).

§ 4-3. Viser kontrollen en feilavlesning på mer enn 5 %, foretas justering av forbruksgebyret for foregående år. Foregående års forbruk kan også endres dersom vannmåleren er stoppet.

§ 4-4. Dersom det ikke blir foretatt avlesning, vil kommunen foreta en stipulering av forbruket.

§ 4-5. Dersom det oppdages at plomberingen på vannmåleren er brutt, kan kommunen foreta beregning av forbruk ut fra skjønn, hvor man blant annet ser på areal, tidligere forbruk og antall medlemmer av husstanden. Det skal ved en slik beregning også foretas en vurdering av tidligere års forbruk. Dersom kommunen kommer til at tidligere års forbruk er for lav/høy, kan det foretas endringer i de år hvor det antas at plomberingen har vært brutt.

§ 5.Flere tilknytninger

§ 5-1. Hver eiendom skal normalt kun ha én tilknytning. I de tilfeller en eiendom har flere tilknytninger skal det installeres en måler for hver tilknytning. Eventuelle interne målere må bekostes av abonnenten.

§ 6.Eventuelle tilleggsgebyr

§ 6-1. Dersom avlesning av vannmåler ikke utføres til bestemt tid eller dersom data ikke innmeldes til kommunen, skal vannforbruket ved avregning beregnes etter forrige års forbruk med et tillegg på 25 %. Stipulert vannforbruk tilsvarer samme mengde kloakkforbruk. Eventuelt for mye innbetalt gebyr avregnes på vanlig måte etter at avlesningsdata er sendt inn.

§ 6-2. Dersom pålegg om utskifting av måler ikke blir utført innen tidsfristen skal vannforbruket ved avregning beregnes etter forrige års forbruk med et tillegg på 25 %. Stipulert vannforbruk tilsvarer samme mengde kloakkforbruk. Eventuelt for mye innbetalt gebyr avregnes på vanlig måte etter at melding om bytte av vannmåler er sendt inn.

§ 6-3. Kommunen forbeholder seg rett til å kreve full erstatning for tap eller skade på egen måler, samt kostnader i forbindelse med kontroll, reparasjon og/eller utskifting av denne.

§ 7.Ikrafttredelse

Bestemmelsene trer i kraft 1. januar 2015.

Fra samme tid oppheves tidligere bestemmelse av 22. november 2005. 1

1Ikke kunngjort i Norsk Lovtidend.