Forskrift om vann- og avløpsgebyr, Sunndal kommune, Møre og Romsdal

DatoFOR-2014-11-19-1414
PublisertII 2014 hefte 5
Ikrafttredelse01.01.2015
Sist endret
EndrerFOR-1998-09-08
Gjelder forSunndal kommune, Møre og Romsdal
HjemmelLOV-2012-03-16-12-§3, LOV-2012-03-16-12-§5, FOR-2004-06-01-931-§16-1
Kunngjort20.11.2014   kl. 14.15
KorttittelForskrift om va-gebyr, Sunndal

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Sunndal kommunestyre 19. november 2014 med hjemmel i lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg § 3 og § 5 og forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 16-1 annet ledd.

1. Generelle bestemmelser

Kommunens abonnenter betaler gebyrer for vann- og avløpstjenester levert av kommunen. Forholdet mellom abonnenten og kommunen er regulert av statlige lover og forskrifter samt av kommunale forskrifter og abonnementsvilkår. Sentrale bestemmelser når det gjelder vann- og avløpsgebyrer, er følgende:

-Lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg
-Forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning, kapittel 16 om kommunale vann- og avløpsgebyrer
-Forskrift om vann- og avløpsgebyr i Sunndal kommune (dette dokumentet)
-Gebyrregulativ for det enkelte år.

Øvrige dokumenter:

-Standard abonnementsvilkår for vann og avløp (tekniske og administrative bestemmelser) vedtatt av Sunndal kommunestyre den 10. november 2010 (K-sak 66/10).
§ 1-1.Forskriftens formål

Forskriften gir bestemmelser om beregning og innbetaling av de gebyrer abonnentene skal betale for de vann- og avløpstjenester kommunen leverer.

§ 1-2.Forskriftens virkeområde

Forskriften gjelder alle kommunens abonnenter, se definisjon i § 1-3.

§ 1-3.Definisjoner

I denne forskriften menes med:

a) Sanitærinstallasjoner/innvendige vann og avløpsinstallasjoner: Abonnenteide rør, installasjoner og utstyr innenfor husets yttervegg, som er tilknyttet vann- og/eller avløpsanlegg.
b) Privat vann- og avløpsanlegg: Abonnenteide private ledninger (stikkledninger) og utstyr utenfor husets yttervegg, som er tilknyttet offentlig vann- og/eller avløpsanlegg.
c) Abonnement: Avtale mellom abonnent og kommunen om vannforsynings- og/eller avløpstjenester gjennom tilknytning av sanitærinstallasjoner og private vann- og avløpsanlegg til kommunens vann- og avløpsanlegg. Det er ikke en betingelse at avtalen er skriftlig. Avtale om tilknytning via privat fellesledning regnes som abonnement.
d) Abonnent: Eier av eiendom som er tilknyttet kommunens vannforsynings- og/eller avløpsanlegg, eller som er godkjent eller krevd tilknyttet. Fester av eiendom skal stå som abonnent når gjenstående festetid da gebyrplikten inntrådte var 30 år eller mer, eller fester har rett til å få festeavtalen forlenget slik at samlet festetid fra gebyrplikten inntrådte vil kunne bli 30 år eller mer.
e) Eiendom: Fast eiendom registrert som selvstendig enhet i Matrikkelen. Seksjon etablert i henhold til lovgivningen om eierseksjoner regnes som selvstendig eiendom.
f) Bygg: Konstruksjon/byggverk med eget bygningsnummer.
g) Boenhet: Bolig eller fritidsbolig med ett eller flere rom, separat inngang og eget kjøkken.
h) Fritidsbolig: Bygning som er registrert som fritidsbolig i Matrikkelen (bygningstype 161-163).
i) Bruksareal (BRA): Bruksareal for en bygning eller bruksenhet som er registrert i Matrikkelen og beregnet med utgangspunkt i NS-3940.
j) Avløpsvann: Både sanitært og industrielt avløpsvann og overvann.
§ 1-4.Gebyrtyper

Gebyrtypene er:

a)Engangsgebyr for tilknytning for henholdsvis vann og avløp (tilknytningsgebyr)
b)Årsgebyr for henholdsvis vann og avløp
c)Oppmøtegebyr for avlesing av vannmåler
d)Gebyr for kontroll av vannmåler
e)Gebyr for plombering, stenging og gjenåpning av vannforsyning
f)Gebyr for midlertidig tilknytning.

Gebyrsatser vedtas av kommunestyret i eget regulativ.

§ 1-5.Klage og omgjøring

Det er ikke klageadgang på gebyrer som er fastsatt iht. kommunens gebyrregulativ, jf. forvaltningslovens bestemmelser.

Enkeltvedtak truffet i medhold av forskriften, kan påklages til kommunens særskilte klagenemnd.

Kommunen kan frafalle påløpt gebyr helt eller delvis dersom særlige grunner tilsier det. Gebyr må betales innen forfallsdato selv om gebyrvedtaket er påklaget. Klager som fremstår som prinsippsaker, behandles av Kommunestyret.

§ 1-6.Fritidsboliger

For fritidsboliger gjelder tilsvarende regler som for bolig.

2. Engangsgebyr for tilknytning

§ 2-1.Gebyrplikt

Engangsgebyr for tilknytning (tilknytningsavgift) skal betales i følgende tilfeller:

a)Nybygg
b)Tilleggsgebyr kreves for tilbygg eller påbygg som øker bygningens areal:
-for boligeiendom når økningen i arealet fører til økning i antall boenheter, jf. § 1-3 bokstav g
-for annen eiendom når økning i bygningens areal er over 50 %
c)Eksisterende bygg som tilknyttes eller som kommunen krever tilknyttet
d)Eksisterende bygg med tilknytning som ikke er godkjent
e)Annen permanent tilknytning til kommunalt vann- eller avløpsanlegg, f.eks. vanningsanlegg for landbruk, idrettsanlegg mv.

Engangsgebyret for tilknytning betales ikke i følgende tilfeller:

a)Bygg med midlertidig tilknytning, f.eks. brakkerigg. Kommunen kan fastsette varighet for tilknytningen
b)Særskilt tilknytning av sprinkleranlegg.
§ 2-2.Utforming av gebyret

Engangsgebyret (tilknytningsgebyret) fastsettes pr. m² bruksareal (BRA) beregnet med grunnlag i NS-3940 eller eksisterende arealdata.

Engangsgebyret forfaller til betaling ved påkrav etter at rammetillatelse er gitt eller senest ved tilknytning. Krav om betaling skal sendes senest 2 md. etter at godkjent byggesøknad foreligger. Ved utvidelse av eksisterende bygg forfaller engangsgebyret til betaling ved påkrav eller senest 2 måneder etter godkjent byggesøknad.

§ 2-3.Gebyrsats

Størrelsen på gebyrsatsene fastsettes årlig av kommunestyret og fremkommer av gebyrregulativet.

Gebyrsatsen skal være det som var gjeldende gebyrsats da kommunen mottok komplett byggesøknad eller søknad om tilknytning.

For eksisterende bygg med tilknytning som ikke er godkjent, betales tilknytningsgebyr etter gjeldende sats på det tidspunktet kravet framsettes.

§ 2-4.Ansvar og betalingsfrist

Abonnenten har ansvaret for betaling av engangsgebyret for tilknytning. Gebyret skal være betalt når tilknytning foretas.

3. Årsgebyr

§ 3-1.Gebyrplikt og ikrafttreden

Årsgebyr skal betales for alle eiendommer som:

a)er tilknyttet kommunalt vann- eller avløpsanlegg
b)er pålagt tilknytning i medhold av lov, og fristen for tilknytning er utløpt.

Gebyrplikten inntrer:

a)for enhet med stipulert forbruk: ved tilknytning
b)for øvrige enheter: når vannmåler er eller skal være installert.
§ 3-2.Eiendom uten godkjent tilknytning eller frakobling

Er tilknytning ikke godkjent av kommunen, skal abonnenten betale gebyr fra og med det tidspunkt tilknytningen er foretatt. Har kommunen ikke annet beregningsgrunnlag, utmåles gebyret etter skjønn. Slik beregning innebærer ikke at kommunen har godkjent tilknytningen.

Er frakobling ikke godkjent av kommunen, skal abonnenten betale gebyr inntil frakoblingen er godkjent.

§ 3-3.Ansvar for gebyrene

Abonnenten har ansvar for betaling av gebyr, uansett om gebyrkravet er rettet mot abonnenten eller annen regningsmottaker.

Abonnenter som samarbeider om felles vannmåler, er solidarisk ansvarlige for gebyrene. Gjelder slikt samarbeid et sameie etter lov om eierseksjoner, er hver abonnent ansvarlig for mengdevariabel del av gebyret i forhold til sin eierandel, dersom ikke annen fordeling er fastsatt i sameiets vedtekter eller bindende vedtak i sameiet.

§ 3-4.Utforming av gebyrene

Det beregnes årsgebyr for henholdsvis vannforsyning og avløp med:

Todelt gebyrmodell:

-En fast del (fastledd)
-En mengdevariabel del (forbruksledd).

Hvor stor andel av årsgebyret som skal være hhv. fast og variabel del, fastsettes hvert år i gebyrregulativet. Det samme gjelder gebyrsatsene.

For bolig beregnes fastleddet som en fast sats pr. boenhet. Kommunen kan vedta ulik sats for henholdsvis boligeiendom, fritidseiendom og annen eiendom. For annen eiendom beregnes fastleddet som en fast sats pr. vannmåler, eventuelt avløpsmåler, men slik at hver eiendom betaler fastledd selv om flere eiendommer samarbeider om felles vannmåler.

Mengdevariabel del beregnes etter målt eller stipulert forbruk, som vannforbruk i m³.

Det gis ikke nedsatt gebyr pr. m³ for storforbrukere av vann.

§ 3-5.Ansvar for opplysninger om abonnent

Abonnenten skal melde endringer i abonnementsforholdet til kommunen.

Inntil kommunen har mottatt melding og inntil kommunen har oppdatert abonnentdata fra Matrikkelen, skal abonnenten betale årsgebyr som tidligere.

Godkjente endringer av gebyret trer i kraft fra etterfølgende måned.

§ 3-6.Beregning av gebyr

Samme forbruk i m³ legges til grunn for beregning av både vanngebyr og avløpsgebyr.

Vannforbruk til sprinkleranlegg er ikke gebyrpliktig.

Fraflytting eller fravær gir ikke grunnlag for fradrag i gebyr. Er bebyggelsen på eiendommen fjernet, eller ødelagt slik at den ikke kan brukes, betales fastledd inntil stikkledning er frakoblet (plugget) ved hovedledningen.

For næringsvirksomhet der forbruket av vann til produksjon medfører at mengden av avløpsvann avviker vesentlig fra målt vannforbruk, kan kommunen basere avløpsgebyret på egen måling av tilført avløpsvann til kommunalt nett, eller på særskilt avtale.

For avløpsvann som avviker fra vanlig husholdningsavløp og virker fordyrende på drift og vedlikehold av kommunens avløpsanlegg, kan kommunen fastsette et tillegg til avløpsgebyret til dekning av merkostnadene. I slike tilfeller inngås det en separat avtale mellom kommunen og abonnenten.

For avløpsvann fra produksjonsprosess e.l. som etter egen tillatelse fra kommunen er tillatt ført i grunnen, i privat ledning direkte til vassdrag eller sjøen, eller i separat kommunal overvannsledning, betales ikke avløpsgebyr. Slikt vann skal måles separat.

§ 3-7.Betaling etter stipulert forbruk

Boliger skal betale gebyr etter stipulert forbruk, dersom abonnenten eller kommunen ikke krever at det skal betales etter målt forbruk.

Stipulert forbruk beregnes ut fra boligenes størrelse (bruksareal), der det i gebyrregulativet fastsettes et forholdstall mellom bruksareal og vannvolum.

Har eiendommen utvendig eller innvendig basseng på over 3 m³, skal den betale gebyr etter målt forbruk.

§ 3-8.Betaling etter målt forbruk

Gebyr etter målt forbruk skal betales for:

a)Bygg for næringsformål, offentlige formål o.l.
b)Bygg for både bolig- og andre formål (blandingsbygg).
c)Annet anlegg med varig eller midlertidig tilknytning i henhold til § 2-1.

For midlertidige tilknytninger kan kravet om vanlig vannmåler fravikes, dersom vannforbruket kan fastsettes på andre måter.

Boligabonnent har rett til å montere vannmåler og betale gebyr etter målt forbruk.

Kommunen kan pålegge abonnent med stipulert forbruk etter § 3-7 å installere vannmåler og betale gebyr etter målt forbruk.

Boligabonnent som har installert måler frivillig, kan kreve abonnementet endret til betaling etter stipulert forbruk.

§ 3-9.Retting av feil gebyrberegning

Har mangelfulle eller feil opplysninger ført til feilaktig gebyrberegning, skal beregningen rettes og differansen gjøres opp. Krav som er foreldet etter reglene om foreldelse av fordringer, dekkes normalt ikke.

§ 3-10.Gebyrreduksjon i medhold av forbrukerkjøpslovens regler om prisavslag

Abonnent har rett til reduksjon i gebyr (prisavslag) ved feil eller mangel ved vannforsyningen i medhold av forbrukerkjøpslovens regler om prisavslag. Abonnent har rett til redusert gebyr i følgende tilfeller:

a)Ved ikke varslet avbrudd i vannforsyningen i mer enn 24 timer
b)Ved ikke varslet avbrudd i vannforsyningen mer enn 2 ganger i løpet av ett kalenderår, og hvert avbrudd varer lenger enn 8 timer
c)Når hygienisk kvalitet på vannet er så dårlig at det må kokes før bruk til drikke eller matlaging.

Vilkår for gebyrreduksjon er at mangelen skyldes forhold på kommunens side, for eksempel forurensing i vannkilde eller feil ved kommunalt anlegg. Kommunen plikter å bidra til å avklare ansvarsforholdet.

Generell anbefaling om koking som sikkerhetstiltak etter trykkfall på grunn av reparasjon, spyling, brannslokking mv., gir ikke gebyrreduksjon. Sats for gebyrreduksjon fastsettes i gebyrregulativet.

Krav om redusert gebyr må fremmes innen to måneder etter at forholdet oppsto, dersom ikke kommunen har fattet eget vedtak om gebyrreduksjon.

4. Vannmåler

§ 4-1.Installasjon

Kommunen bestemmer:

a)hvor mange vannmålere den enkelte abonnent skal ha
b)type, størrelse og plassering
c)når måler skal installeres.

Ved oppdeling av eksisterende eiendom med vannmåler, i nye eiendommer, skal hver av de nye eiendommene ha egen vannmåler.

Abonnenter kan samarbeide om felles vannmåler der det vil være uforholdsmessig kostbart å installere egen måler for hver enhet. Årsgebyr fordeles på abonnentene etter reglene i § 3-3, 2. ledd.

Pålagt vannmåler for ny eiendom skal være installert senest når det gis brukstillatelse eller eiendommen tas i bruk, og for eksisterende eiendom når den tilknyttes. Unnlates dette, skal abonnenten for boligeiendom betale stipulert årsgebyr etter § 3-7.

For annen eiendom beregnes gebyr etter skjønn.

§ 4-2.Eierforhold

Den enkelte abonnent eier selv vannmåleren.

§ 4-3.Kostnader

Abonnenten bekoster installasjon, drift og utskifting av vannmålere.

§ 4-4.Avlesing av vannmåler

Abonnenten skal lese av vannmåler så nær fastsatt tidspunkt for avregning som mulig og sende resultatet til kommunen innen fastsatt frist.

Unnlater abonnenten å foreta avlesing, kan kommunen fastsette årsgebyret skjønnsmessig etter purring. Kommunen kan også selv foreta avlesing uten ytterligere varsel til abonnenten og kan kreve særskilt gebyr for dette.

§ 4-5.Tilsyn og vedlikehold

Abonnenten skal holde måler lett tilgjengelig for avlesing og tilsyn.

Abonnenten skal føre tilsyn med måler. Blir en måler skadd eller går tapt, skal abonnenten straks melde fra til kommunen. Som skade regnes også at plombering av måler er brutt.

Kommunen kan føre tilsyn med måler. Kontrollør fra kommunen skal legitimere seg uoppfordret.

§ 4-6.Nøyaktighetskontroll 

Egen kontroll:

-Kommunen skal veilede abonnentene om egnet metode for egen kontroll av måler 

Enkel kontroll:

-Både kommunen og abonnenten kan kreve ytterligere nøyaktighetskontroll av måler. Kommunen avgjør om kontrollen skal foretas av kommunen eller av ekstern kontrollinstans.
-Kontrollen skal foretas med måleutstyr og prosedyrer for måling som er akseptert av Justervesenet. Kontrollen skal gjelde hele det aktuelle måleområdet. 

Utvidet kontroll:

-Krever abonnenten ytterligere nøyaktighetskontroll av måler, skal abonnenten bære kostnadene ved slik kontroll dersom kontrollresultatet ligger innenfor feilmarginen etter § 4-7. I motsatt fall dekker kommunen kostnadene.

Justering eller utskifting av måleren:

-Dersom målenøyaktigheten ikke er tilfredsstillende, skal måleren justeres eller skiftes ut. Krav om endret måleområde for ny måler skal vurderes.
§ 4-7.Avregning ved feilmåling

Dersom måleren ved kontroll viser mer enn 5 % for høyt forbruk, har abonnenten krav på tilbakebetaling for feilmålingen. Er eventuell plombering av måleren brutt, har abonnenten ikke krav på tilbakebetaling.

Tilbakebetalingen regnes fra det tidspunkt feilen må antas å ha oppstått.

Krav som er foreldet etter reglene om foreldelse av fordringer, dekkes ikke.

Viser måleren mer enn 5 % for lavt forbruk, har kommunen krav på tilleggsbetaling etter tilsvarende regler.

§ 4-8.Utskifting og flytting

Er målenøyaktigheten for dårlig, bestemmer kommunen om måleren skal justeres eller skiftes ut. Når vanlig levetid for en måler er nådd, kan kommunen bestemme at måleren skal skiftes ut helt eller delvis.

Kommunen kan kreve flytting av måler som er plassert i strid med kommunens krav til plassering. Abonnenten bekoster slik flytting.

5. Ikrafttreden mv.

§ 5-1.Ikrafttreden og oppheving av tidligere forskrift

Forskriften trer i kraft 1. januar 2015.

Fra samme tid oppheves forskrift 8. september 19981 for vann- og kloakkgebyrer i Sunndal kommune, gjeldende fra 1. januar 1999, vedtatt av Sunndal kommunestyre i K-sak 70/98.

1Ikke kunngjort i Norsk Lovtidend.