Forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmåling, Krødsherad kommune, Buskerud

DatoFOR-2014-11-27-1866
PublisertII 2014 hefte 5
Ikrafttredelse08.01.2015
Sist endret
Endrer
Gjelder forKrødsherad kommune, Buskerud
HjemmelFOR-2009-06-26-864-§18, LOV-2005-06-17-101
Kunngjort08.01.2015   kl. 15.00
KorttittelForskrift om unntak fra oppmålingsfrister, Krødsherad

Hjemmel: Fastsatt av av Krødsherad kommunestyre 27. november 2014 med hjemmel i forskrift 26. juni 2009 nr. 864 om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften) § 18 tredje ledd, jf. lov 17. juni 2005 nr. 101 om eiendomsregistrering (matrikkellova).

§ 1.Formål

Hensikten med forskriften er å utsette fristen for gjennomføring av oppmålingsforretning i vinterhalvåret.

§ 2.Utsatt tidsfrist for gjennomføring av oppmålingsforretning

Tidsfristen som er fastsatt i matrikkelforskriften § 18 første ledd løper ikke i perioden 15. oktober til 15. mai.

§ 3.Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft samme dato som den blir kunngjort i Norsk Lovtidend.