Forskrift og retningslinjer for gravearbeider og etablering av anlegg i og ved det kommunale vei- og gatenettet, Kristiansund kommune, Møre og Romsdal

DatoFOR-2014-12-02-1683
PublisertII 2014 hefte 5
Ikrafttredelse02.12.2014
Sist endret
Endrer
Gjelder forKristiansund kommune, Møre og Romsdal
HjemmelLOV-1963-06-21-23-§32, LOV-1963-06-21-23-§57
Kunngjort18.12.2014   kl. 16.20
KorttittelGraveforskrift, Kristiansund

Hjemmel: Fastsatt av Kristiansund bystyre 2. desember 2014 med hjemmel i lov 21. juni 1963 nr. 23 om vegar (veglova) § 32 og § 57. 

1. Generelle bestemmelser og orientering
1.1 Generell orientering

Vegloven 21. juni 1963 nr. 23 § 32 første ledd stiller krav om tillatelse fra veimyndigheten for å kunne legge ledninger av alle slag over, under, langs eller nærmere offentlig vei enn 3 m fra veikant.

I medhold av vegloven § 57, 2. ledd nr. 1 er det forbudt å grave, ta bort masser eller gjøre andre inngrep på eiendomsområdet til offentlig vei uten tillatelse fra veimyndigheten.

De overstående bestemmelsene gir veimyndigheten adgang til å stille nærmere krav og vilkår overfor den som søker og eventuelt får tillatelse til å legge ledninger og/eller til å grave i eller nærmere 3 m fra offentlig vei.

Veglovens § 32 med dens forarbeider hjemler også adgangen til å kreve gebyr, slik at kommunen ikke påføres unødige kostnader som følge av at det blir etablert ledninger i vei, herunder oppfølging og kontroll.

Kristiansund kommunes eierrådighet over kommunal grunn gir kommunen rett til å regulere bruken av slik grunn, ut i fra samfunnsmessige hensyn. Det skal på denne bakgrunn alltid søkes om tillatelse fra veiholder, Kristiansund kommune, før graving i eller i tilknytning til kommunal vei.

For etablering av anlegg i kommunal vei skal det også søkes om etablering, jf. punkt 2.4.

1.2 Hensyn bak reglene

Graving i offentlige vei- og gatearealer og andre offentlige arealer medfører ulemper for trafikanter, gående, syklende, næringsdrivende og beboere i graveområdet. I tillegg medfører graving fare for redusert trafikksikkerhet.

Hensikten med reglene er blant annet å sikre at kommunale gater og veier ikke blir påført unødige skader eller kvalitetsmessig forringelse ved arbeid i eller nær vei eller gate, samt å sikre god og trygg fremkommelighet for alle typer trafikanter i anleggsperioden. Gjennom disse reglene ønsker kommunalteknikk å kunne bidra til en effektiv og hensynsfull gjennomføring av gravearbeidene samt en fullgod istandsetting etter graving.

Reglene gjelder for graving i eller nær det kommunale vei- og gatenettet, herunder offentlige arealer eid av kommunen.

1.3 Virkeområde

Disse reglene gjelder for:

-All graving i kommunalt veiareal inklusiv veiens sikkerhetssone (Se Statens vegvesens håndbok N301 Arbeid på og ved veg).
-Graving i og ved kommunal veigrunn i uregulert område.
-Graving i annen veigrunn (dvs. grøfter, veiskråninger og lignende) i og ved kommunale veier.
-Graving i grøntarealer og i andre offentlige areal eid av kommunen, i og langs kommunale veier.
-Inngrep i faste installasjoner og lignende som er fundamentert i veigrunn.
-Annet arbeid som medfører bruk av utstyr og innretninger på veigrunn.

Kommunal veigrunn er all veigrunn i henhold til vegloven § 1, som er åpen for alminnelig ferdsel og vedlikeholdes av Kristiansund kommune. Kommunal veigrunn er i denne forbindelse også inkludert privat grunn som disponeres av kommunen til vei- og trafikkformål. Som vei regnes fortau, snuplass, opplagsplasser, holdeplasser, parkeringsplasser, bruer, grøntanlegg og annet som står i forbindelse med vei.

Plan- og bygningslovens bestemmelser om søknadspliktige tiltak og ansvarsrett med videre gjelder uavhengig av denne forskrift.

1.4 Graving i riks- og fylkesveier

For graving i riks- og fylkesveier i kommunen skal det innhentes tillatelse fra Statens vegvesen etter veglovens regler.

1.5 Andre berørte aktører som må kontaktes

Det er en rekke aktører som har egne anlegg i og ved kommunal vei som må kontaktes før gravetillatelse blir gitt. Anvisninger som gis av aktørene må følges.

Ved graving innenfor registrerte kulturområder/kulturminner må gravearbeidene først godkjennes av Fylkeskonservatoren/Riksantikvaren, og slik godkjenning må vedlegges gravesøknad som sendes kommunalteknikk.

1.6 Samordning av graveoperasjoner i vei

Ledningseier skal på et så tidlig tidspunkt som mulig informere veiholder og andre interessenter om planer og mulige traseer. Dette slik at eventuell samordning/koordinering av anlegg kan forekomme og eventuelle konflikter mellom interessentene kan avdekkes på et tidlig tidspunkt.

Alle ledningseiere skal ved planlegging av etablering av anlegg ta hensyn til at også andre skal kunne føre frem sine anlegg i veigrunnen. Ved kryssing av hovedveier kan kommunen forlange at det legges ned inntil fire ekstra trekkrør dersom kryssingsstedet vurderes som aktuelt for annen kryssing. Trekkerørene bekostes og disponeres av kommunen, men legges ned vederlagsfritt av entreprenøren.

Alle anlegg over 40m skal være søkt samordnet/koordinert med øvrige anleggseiere. I sentrumsnære strøk gjelder dette også mindre anlegg. Dokumentert samordning skal vedlegges gravesøknaden.

1.7 Entreprenørs kvalifikasjoner

For graving i offentlig vei i Kristiansund kommune skal entreprenør og eventuelle underentreprenører ha lokal eller sentral godkjenning som utfører for grunn- og terrengarbeider, tiltaksklasse 2 eller 3. For definisjon av tiltaksklasse henvises det til Direktoratet for byggkvalitet.

1.8 Entreprenørs ansvar under arbeidet

Entreprenører som er gitt gravetillatelse er ansvarlig for arbeidet og for at forskriftsreglene og retningslinjene i dette dokument følges, selv om entreprenøren eller byggherren engasjerer underentreprenør for å utføre hele eller deler av arbeidet.

Entreprenøren har ansvaret for tiltaket og anleggsområdet fra arbeidet blir igangsatt og til det er sluttført. Enhver skade eller ulykke som forårsakes av entreprenør eller dennes underentreprenør som følge av blant annet mangelfull skilting, avsperring eller igjenfylling, er entreprenørens ansvar.

Entreprenøren skal ha gyldig ansvarsforsikring på vanlige vilkår. Forsikringen skal dekke erstatningsansvar for enhver skade som entreprenøren, eller eventuelle underentreprenører, kan påføre veiholder eller tredjemann og materiell eller bygninger i forbindelse med gravearbeidet. Forsikringsbeløpet skal ikke være mindre enn 150 G (grunnbeløpet i folketrygden).

1.9 Normer for utførelse

Entreprenør og byggherre plikter å gjøre seg kjent med og rette seg etter følgende normer og håndbøker:

-Statens vegvesens Håndbok N301 Arbeid på og ved veg
-Statens vegvesens Håndbok N200 Vegbygging
-Statens vegvesens Håndbok N100 Veg- og gateutforming
-VA-norm for Kristiansund kommune
-NS 3420, del K: Terrengarbeider

Søker må selv skaffe tilveie normer og håndbøker samt holde seg oppdatert på eventuelle endringer i disse. Videre må søker følge de til enhver tid gjeldene instrukser og regler fra andre instanser som kan bli berørt av arbeidet.

1.10 Gebyr for dekning av kommunens kostnader

Kristiansund kommune kan kreve gebyr for dekning av sine merkostnader med saksbehandling, kontroll og eksternt mottak og liknende, knyttet til oppfølging av den aktuelle gravesøknaden eller etableringssøknaden.

Ved avvik som medfører ekstra arbeid utover normal saksbehandling/kontroll (se kap. 7), kan kommunen kreve inndekning av påløpte kostnader i form av ekstra gebyr.

Det vil bli krevd gebyr som erstatning for verdiforringelse for istandsatt graveområde, slik at veiholder får dekket kostnader til økt vedlikehold som over tid vil oppstå etter et gravearbeid. Det vil ikke bli krevd forringelsesgebyr dersom istandsettelsen oppfyller både bredde- og lengdekravene i Tabell 1.

Kristiansund kommunes bystyre vedtar gebyrgrunnlaget og satsene i den årlige budsjettbehandlingen.

GravestedBreddeLengde
Kjørebane og gater i kvartalsbebyggelseEtt kjørefelt (3,5m)Helt kvartal
Kjørebane, veier utenfor kvartalsbebyggelseEtt kjørefelt (3,5m)Minimum 80m
Veibane (kantstein til kantstein)Hele breddenMinimum 40m
Fortau og gang-/sykkelanleggHele breddenMinimum 25m

Tabell 1: Bredde- og lengdekrav som hvis oppfylt ikke vil gi krav til gebyr for verdiforringelse.

1.11 Ledningsnett/-anlegg i vei

Eieren og/eller brukeren er forpliktet til for egen regning å foreta de endringer på ledningsanlegget/installasjonen, eventuelt fjerne det, som kommunen senere måtte anse som nødvendig. Vurderingen vil bli basert på en avveining av kommunens og berørte parters interesser.

1.12 Dispensasjoner

Det er anledning til å søke om dispensasjon fra bestemmelsene i denne forskrift dersom det foreligger særlige grunner. Bakgrunnen for søknad om dispensasjon skal belyses på en slik måte at det klart fremgår hvilke konsekvenser både avslag og godkjennelse av søknaden får. 

2. Søknad, behandling og planlegging

Før graving kan igangsettes skal entreprenøren alltid sende søknad til kommunalteknikk om gravetillatelse. Rutiner og regler for slike søknader er beskrevet nærmere i dette kapittelet.

2.1 Søknaden

Søknad om gravearbeider skal leveres elektronisk, på www.gravemelding.no/kundeportal. Det vil bli krevd én gravemelding per gate gravearbeidet omfatter.

Ved krav om plan for trafikkavvikling og sikring ved arbeidsstedet (arbeidsvarlingsplan) må det av planen fremgå blant annet midlertidig omlegging av busstrasé for å ivareta en forsvarlig trafikksikker og skadefri mulighet for passering med alle busstyper. Det samme gjelder for alle typer utrykningskjøretøy og myke trafikanter. Arbeidsvarslingsplan skal utarbeides av den virksomhet som skal ha ansvar for arbeidsvarslingen mens arbeidet pågår. Skiltmyndigheten (veiholder) sin oppgave begrenser seg til å vurdere og eventuelt godkjenne arbeidsvarslingsplaner samt å legge ved spesielle bestemmelser.

2.2 Behandling

Veiholder har funksjon for å ta i mot, videresende, gi tilbakemelding, ha oversikt over og besvare henvendelser vedrørende gravemeldinger.

Behandlingstiden er satt til maks 3 virkedager. En forutsetning for behandling av søknaden er at skjemaet er fullstendig utfylt. Dersom det av uforutsette grunner ikke er mulig å overholde fristen, vil søker bli informert.

2.2.1 Betingelser knyttet til gravetillatelsen

Gravetillatelse gis alltid med det forbehold at pålagte undersøkelser er gjort og pålagte opplysninger er innhentet. Entreprenør er ansvarlig for å ha tilstrekkelig grunnlag for en sikker gjennomføring av gravearbeidet. Veiholder påtar seg ikke ansvar for rør, kabler, ledninger og lignende som ligger i grunnen fra før ved utstedelsen av gravetillatelser.

Veiholder kan kreve at veien midlertidig utvides eller omlegges for å oppnå tilstrekkelig trafikksikkerhet og fremkommelighet. Veiholder kan også kreve egen sikret fotgjengerpassasje forbi arbeidsstedet eller adkomst til bygninger langs veien.

Det vil normalt ikke bli gitt gravetillatelse i veier/gater som er ny- eller reasfaltert i løpet av de 3 siste årene. Ved slike og enkelte andre situasjoner skal det fortrinnsvis bores/presses under veien fremfor å grave når grøftetraseen går på tvers eller tilnærmet på tvers av veien. Hevder søker at dette ikke kan gjennomføres på bakgrunn av tekniske årsaker skal disse dokumenteres, slik at veiholder kan vurdere om graving likevel kan tillates. Ved graving i nybygd vei kan veiholder forlenge fristen utover 3 år, dersom stedlige forhold tilsier det.

2.2.2 Utvidet tidsramme for gravetillatelsen

Utvidelse av tidsramme kan normalt gis kun en gang. Forespørsel om utvidelse skal være faglig begrunnet. Ved særskilte tilfeller kan kommunen vurdere en 2.gangs utvidelse. Søknad om utvidet tidsramme må skje før arbeidsperiodens utløp.

2.3 Planlegging av gravearbeidet
2.3.1 Tillatelse fra grunneier

Før graving settes i gang må entreprenør varsle grunneier og få samtykke i arbeidet.

2.3.2 Påvisning av eksisterende anlegg

Den som er ansvarlig for gravingen plikter å få påvist innmålte kabler, fjernvarme, vann- og avløpsledninger eller andre innretninger (varmekabler, signalkabler, styringskabler, TV-kabler, polygonpunkt, skilt o.l.) som kan bli berørt av gravingen. Påvisningen må anses som retningsgivende da plassering, dimensjoner og material kan avvike fra virkelig beliggenhet. Anvisninger som gis for å unngå skader på disse installasjonene må følges nøyaktig.

Dersom eksisterende anlegg eller drift og vedlikehold av disse kan bli påvirket av arbeidet, skal planene legges frem for de respektive anleggseiere.

Dersom grensemerker kan bli skadet eller fjernet skal plan- og bygningsenheten ved oppmålingsavdelingen gi samtykke på forhånd.

2.3.3 Tidspunkt for oppstart og avslutning

Tidsrommet for når arbeidet ønskes gjennomført skal fremgå av gravesøknaden. Veiholder godkjenner når gravearbeidet kan startes, og når arbeidet skal være avsluttet. Veiholder kan gi pålegg om at arbeidet må utføres samtidig eller koordineres med annet arbeid på en veistrekning, jf. pkt. 1.6.

2.3.4 Fremdrift

Alle gravearbeider skal planlegges på en slik måte at tiden som medfører ulemper for trafikantene blir kortest mulig. Dersom arbeidene pågår etter fastsatt sluttdato, kan veiholder forlange oppgravde grøfter gjenfylt. Dersom gravingen består av lange eller mange enkeltgravinger, kan istandsettingsarbeidene kreves utført fortløpende uavhengig av om hele arbeidet er avsluttet eller ikke.

2.3.5 Trafikkavvikling og renhold

Entreprenøren skal iverksette arbeidsvarslingsplanen, og har vedlikeholdsansvar for skilt og sperringer så lenge arbeidet pågår og til jobben er ferdigstilt.

Dersom trafikk skal opprettholdes forbi arbeidsstedet må entreprenøren utføre renhold, snørydding og strøing av kjørebane og fortau på en måte som sikrer fremkommelighet for alle brukere, hvis gravearbeidet medfører at veiholders rutiner ikke kan benyttes.

Forsøpling/tilgrising/tilsmussing som skyldes aktivitet i forbindelse med gravearbeidene er uten unntak entreprenørens ansvar. Dette inkluderer også renhold av veibane og fasader, og tømming av sluk og stikkrenner som er tettet under/etter gravearbeidet. Dersom renholdet ikke er tilfredsstillende og entreprenøren ikke retter seg etter pålegg fra veiholder, kan veiholder utføre renholdet for entreprenørens regning.

2.3.6 Hensyn til omgivelsene

Veiholder kan fastsette til hvilke tider av døgnet det tillates å arbeide på stedet. Veiholder kan kreve at gravearbeid utføres utenom normal arbeidstid når hensyn til ferdsel og trafikkavvikling på veien gjør det nødvendig.

Entreprenøren må planlegge sitt arbeid slik at kravene i støyforskriftene overholdes. Entreprenøren må selv sørge for eventuell dispensasjon fra støyforskriftene og ved nattarbeid.

2.3.7 Til- og frakopling av gatelys i graveområdet

Det skal alltid meldes fra i gravesøknaden dersom gatelyset blir berørt av gravearbeidene. Kommunen er eier av kommunalt gatelys og all til-/frakopling av gatelys skal foretas av kommunen eller den kommunen har gitt slik myndighet til, og bekostes av entreprenøren. Bestilling av til-/frakopling gjøres direkte til kommunalteknikk.

Der gatelys kobles ut eller i de tilfeller veier og fortau og gang-/sykkelanlegg må legges vesentlig om, må midlertidig tilsvarende belysning settes opp og driftes av tiltakshaver i den mørke årstiden.

2.3.8 Graving på grunn av lekkasje eller kabelfeil

Dersom graving på grunn av lekkasje, kabelfeil eller ledningsbrudd må foretas omgående, skal dette så snart som mulig meldes til veiholder. Søknad om gravetillatelse skal innsendes veiholder via gravemeldingsportalen i normal arbeidstid, og senest påfølgende virkedag. Gravearbeidet skal likevel meldes som en gravehenvendelse via den døgnåpne gravemeldingsportalen for uthenting av kart med informasjon om ledningsnett i grunnen. Utenom normal arbeidstid skal det varsles til Kristiansund kommunes beredskapsvakt via brannvesenet på telefon 71 57 42 50.

Krav om tilfredsstillende varsling og avsperring av arbeidsstedet i henhold til håndbok N301 gjelder.

2.4 Søknad om etablering av anlegg i offentlig veigrunn og plassering av dette
2.4.1 Generelt

Å etablere ethvert anlegg i offentlig veigrunn er søknadspliktig i henhold til § 32 i veglova, herunder etablering av nye anlegg, rehabilitering og utskifting av eksisterende anlegg. Anleggseier vil være ansvarlig for at anlegget er prosjektert og utført i tråd med gjeldende krav.

Veiholder kan stille særlige vilkår for tillatelsen i forbindelse med gjennomføring av arbeidene.

2.4.2 Søknad om etablering av anlegg

Søknadsskjema for å etablere anlegg i offentlig veigrunn skal fylles ut, med vedlagt kart over traseen i målestokk som tydelig viser hvor i veiarealet anlegget blir liggende. I tillegg skal det også vedlegges en generell profil av grøftetraseen, som beskriver bredder, dybder samt hvilke masser som er tenkt brukt. I særlige tilfeller kan det stilles krav om at all øvrig infrastruktur i anleggsområdet blir kartlagt.

2.4.3 Behandlingstid

Søknad om gravetillatelse kan sendes inn samtidig med søknaden om å legge ned anlegg, men behandlingstiden for sistnevnte er satt til 3 uker.

2.4.4 Plassering av kabler og ledninger

I utgangspunktet skal alle kabler og ledninger plasseres i veigrøfter, fortau og gang-/sykkelanlegg. Unntak vil være dersom det er plassmangel i disse arealene.

Søker er ansvarlig for at nye anlegg ikke plasseres slik at de er til hinder for vedlikehold av bestående anlegg. Kabeltraseer må ikke legges over vann- og avløpsledninger, men sideforskyves. Kryssing av vann- og avløpsledninger skal fortrinnsvis skje tilnærmet vinkelrett på vann- og avløpsledningene.

Alle kabler og ledninger skal plasseres med minimum 0,6 m overdekning og minimum 0,6 m under eventuelle stikkrenner. For høyspentkabler er minimumskravet 1 meter. Videre skal kabler og ledninger legges med en minimumsavstand til kummer og stendere på 1 meter. For øvrig vises det til kommunens VA-norm. Microtrenching vil ikke bli tillatt.

Den enkelte kabel-/ledningseier må dokumentere at de fører register over plassering både i X-, Y- og Z-retning, type ledning osv. Veiholder kan kreve å få dokumentasjon på kabler/ledninger som ligger i veigrunn, kostnadsfritt. Dette har sammenheng med å kunne ta en vurdering av når veiens kapasitet er nådd.

2.4.5 Trekkekummer i vei

Trekkekummer skal ikke plasseres i vei ved nyanlegg. Ved anlegg hvor det ligger gammel infrastruktur, skal det tilstrebes å flytte kum ut av vei. I de tilfeller dette ikke er mulig kreves minimum 40-tonns lokk. Plassering i grøntareal er å foretrekke framfor i vei eller fortau/gang- og sykkelanlegg. Nye og utskiftede kummer skal merkes med eiers firmanavn/logo eller annen merking som veiholder kan identifisere eier etter. 

3. Gjennomføring av gravearbeidet
3.1 Kontroll av gravetillatelse og etableringstillatelse

Gravetillatelse og etableringstillatelse, godkjent varslingsplan/skiltplaner og loggbok skal oppbevares på gravestedet og forevises på forlangende til veiholders representant eller politiet.

3.2 Skilt med navn og norsktalende representant på arbeidsstedet

Navn på utførende (ansvarlig) virksomhet/entreprenør skal være tydelig angitt på gravestedet, f.eks. på sperremateriell. Ansvarlig entreprenør bør fortrinnsvis ha norsktalende representant på anleggsstedet.

3.3 Beskyttelse av omliggende asfalt

Før graving kan starte skal asfalten skjæres minimum 50 cm utenfor antatt topp grøftekant og skal til en hver tid være minimum 50 cm utenfor, slik at asfaltdekke utenfor gravingen ikke undergraves og skades. Grøfter skal fortrinnsvis krysse veien vinkelrett. Skjæringen skal være i rette linjer uten innhogg og denne skal være parallell med og/eller vinkelrett på veien.

Utstyr eller redskap som kan skade asfalten må ikke komme i direkte kontakt med asfaltdekke utenfor gravestedet. Dette gjelder f.eks. beltegående maskiner og maskiner med støttelabber. Dersom slikt utstyr blir brukt, må spesielle beskyttelsestiltak settes i verk, f.eks. lemmer eller gummilabber. Dersom områder utenfor selve gravestedet likevel blir påført skade, skal de skadde områdene settes i fullverdig stand etter gravingen og eventuelt forlanges utbedret slik som beskrevet i kap. 5.

3.4 Sikring mot ras og setninger i tilstøtende grunn

Entreprenøren har ansvaret for at grøfteprofilet utformes slik at ras unngås og hensynet til arbeidssikring ivaretas i henhold til gjeldende bestemmelser.

3.5 Graving rundt kummer og sluk

Ved graving inntil kummer og sluk skal disse alltid frigraves for å sikre at det ikke oppstår hulrom rundt kummen/sluket ved gjenoppbygging og at asfaltskjøter ikke berører kummen/sluket. Avstand mellom kum og skjærekant skal ikke være mindre enn 50 cm. Det henvises for øvrig til kravene i kap. 3.3.

3.6 Grøntanlegg

Det skal tas særlige hensyn slik at grøntanlegg i eller langs vei ikke skades eller ødelegges. Skjæringer, fyllinger, anleggstrafikk og andre tiltak, både permanente og midlertidige, i vernesonen til særegne enkelttrær og allétrær skal godkjennes av kommunalteknikk før tiltak iverksettes.

3.7 Graving i veigrøfter, skråninger

Dersom gravingen kan føre til problemer med overvann skal entreprenøren avklare dette i samråd med kommunen. Entreprenør er ansvarlig for eventuelle skader som oppstår pga. arbeid i veigrøfta.

Dersom grøften vil føre til at overvann fra den ene siden av veien renner gjennom veien og inn på eiendom til veiholder eller tredjepart på en uønsket måte, skal grøften tettes med et ikke-drenerende materiale inn mot overvannskilden.

3.8 Lagring av oppgravde masser

Alle masser skal lagres utenfor kjørebanen og ikke være til hinder for sikt, den øvrige trafikken eller gående og syklende. Masser som ikke skal gjenbrukes på gravestedet er entreprenørens ansvar å transportere til godkjent lagringsplass, deponi eller gjenvinningsanlegg. Asfaltflak og freste asfaltmasser skal sorteres for seg og leveres på godkjent lagringsplass/deponi for slike materialer, mens hel brostein og annen gatebelegning er kommunal eiendom og skal behandles etter anvisning.

3.9 Fjerning av snø og is

Ved graving om vinteren skal snø og is fjernes fra grøftetraseen og det skal påses at snø og is ikke kommer ned i grøften ved igjenfylling. 

4. Igjenfylling

Søker er ansvarlig for at igjenfylling av grøften/området utføres fagmessig. Som hovedregel skal håndbok N200 Vegbygging benyttes for oppbygging av underbygning og forsterkningslag. Veiholder kan gi nærmere anvisning på faktablad.

4.1 Gjenfyllingsmasser

Som hovedregel tillates kun rene, knuste steinmaterialer fylt tilbake i grøfta, jamfør material- og dimensjoneringskrav gitt i håndbok N200.

4.2 Komprimering

Oppbygning av veien over installasjonene skal utføres lagvis i horisontale sjikt. Hvert lag komprimeres med egnet komprimeringsutstyr. Tabell 2 viser egnet komprimeringsutstyr med tilhørende maksimal lagtykkelse. Dersom annet utstyr ønskes brukt skal entreprenøren redegjøre for dette og utstyr skal da godkjennes av kommunen. 2–3 tonns vibrasjonsvals kan stort sett benyttes uten restriksjoner i veinettet. Det er søkers ansvar at det velges komprimeringsutstyr som ikke skader bygninger, etc.

KomprimeringsreglerLagtykkelse
MaskinkultSand/grus Sams pukkSiltAntall overfarter
Vibrasjonsplate
50-100 kg15 cm
100-200 kg20 cm
400-500 kg30 cm35 cm25 cm
600-800kg40 cm50 cm35 cm
Gravemaskinmontert vibrasjonsplateSe bruksanvisning som følger utstyret
Vibrasjonsstamper («Hoppetusse»)
75kg
35 cm25 cm
Håndholdt («gå») vibrasjonsvals
600-800 kg
20 cm15 cm4-6
Tandem vibrasjonsvals 2000 kg30 cm30 cm20 cm4-6

Tabell 2: Komprimeringsregler

4.3 Igjenfylling rundt ledninger

For igjenfylling rundt ledninger og kabler gjelder lednings- og kabeleiernes bestemmelser. I tillegg skal omfyllingsmasser tilfredsstille veiholders krav til stabil underbygning av veien.

For igjenfylling over det nivå som omfattes av lednings- og kabeleiernes bestemmelser, følges bestemmelsene i denne forskriften. 

5. Istandsetting av dekke
5.1 Asfaltering av graveområde

Asfaltering skal utføres umiddelbart etter at gravearbeidene er utført, og senest innen 1 mnd. Dersom gravingen består av lange grøfter eller mange enkeltgravinger som medfører at arbeidet pågår over lang tid, skal istandsettingsarbeidet utføres fortløpende. Dette er uavhengig av om hele arbeidet er avsluttet eller ikke. Kravet omfatter ikke legging av slitelag, som skal legges sammenhengende for hele graveområdet.

All asfalt, også på fortau og gang-/sykkelanlegg, skal komprimeres med vibrasjonsvals. Unntak er arealer som er mindre enn 5 m² og arealer tett inntil gatemøbler, bygningsfremspring og lignende, som komprimeres med egnet vibrasjonsplate med tilstrekkelig tyngde.

Det tillates kun en langsgående asfaltskjøt i det aktuelle trafikkarealet etter gravingen i vei, og denne må ikke ligge i hjulsporet.

5.1.1 Krav til asfalttykkelse

Asfaltdekket skal ha minimum samme tykkelse og lagvis bestå av de samme eller tilsvarende asfaltkvaliteter som eksisterende dekke. Dersom å fastslå eksisterende asfalttype ikke lar seg gjøre skal oppbygging skje etter håndbok N200 Vegbygging med de krav som gjelder for nyanlegg med tilsvarende veikategori og trafikkmengde.

5.1.2 Krav til jevnhet ved nyasfaltering

Ved nyasfaltering skal dekket ha en jevnhet som er i samsvar med Statens vegvesens håndbok N200. Det vil si at målt med en 3 m lang rettholt i veiens lengderetning skal maksimum ujevnhet være mindre enn 6 mm. Krav til jevnhet gjelder også for skjøter.

5.1.3 Minstebredde på gjenstående asfalt

I tabell 3 på neste side fremgår krav om minste gjenstående bredde av eksisterende asfaltdekke før istandsetting av graveområdet vil utløse krav om reasfaltering av hele eller deler av veibredden.

Dersom det forefinnes tversgående asfaltskjøter nærmere graveområdet enn 2 m, skal ny asfalt legges fram til denne skjøten. Dersom det graves punktvis med innbyrdes avstand mindre enn 5 m i mellom gravehullene, skal det foretas en sammenhengende istandsetting.

Ved avdekking av dårlig asfalt i tilstøtende område ved gravehull, plikter entreprenør å opplyse kommunen om dette og skal gå i dialog angående utbedring.

Berørt trafikkarealOmfang og gravebredderKrav til dekkefornyelse
VeibaneAll graving i veibane
Mer enn halve veibredden
Hele kjørefeltbredden reasfalteres /
Halve veibredden reasfalteres
Hele veibredden reasfalteres
Fortau og gang- og sykkelanleggAll graving i fortau, gang- og sykkelanlegg
Gravingen berører kantsteinlinje
Hele bredden reasfalteres
Veibane renkappes 20 cm fra kantsteinlinje og reasfalteres
Øvrige arealerAvstand fra renskåret asfalt til skjøt, vertikalt hinder, kantstein eller lignende er mindre enn 1 mDekket fornyes helt inn til skjøten/hinderet

Tabell 3: Når det vil bli stilt krav til istandsetting av dekke i en større utstrekning enn graveområdet.

5.1.4 Krav til gjenoppretting av asfaltering

For setninger inntil 15 mm i løpet av nevnte treårsperiode vil det kreves at entreprenøren utfører reparasjon av gravestedet. Ved setninger større enn 15 mm må asfalten fjernes og gravestedet komprimeres godt før det asfalteres på nytt. Ved store setninger vil det bli vurdert om alle massene må skiftes ut og komprimeres lagvis i henhold til reglene i dette dokumentet.

5.2 Midlertidig istandsetting

Dersom permanent istandsetting av en graving ikke kan utføres umiddelbart etter igjenfylling (vintergraving), skal entreprenøren legge et midlertidig asfaltdekke med fortrinnsvis varm asfalt. Kan ikke varmasfalt skaffes, kan det etter avtale med kommunen legges et midlertidig dekke med kaldasfalt. Minimum tykkelse i kjørebanen er 4 cm og på fortau 2 cm. Asfaltdekket skal komprimeres med vibrovals eller lignende.

Permanent istandsetting etter vintergraving skal utføres straks forholdene ligger til rette for et fagmessig godt resultat. Veiholder kan gi dispensasjon fra tidskravet hvis klimatiske forhold tilsier det.

5.3 Øvrig istandsettingsarbeid
5.3.1 Remerking og gjenoppsetting av nedtatte skilt

Veimerking (gangfelt, stopplinje, kjørefeltlinje) som fjernes//skades i forbindelse med graving skal erstattes med samme type etter asfaltering. Dersom værforhold i vinterhalvåret gjør det umulig å utføre istandsettingen på en fagmessig måte skal arbeidet prioriteres når forholdene om våren tillater dette.

Skiltene skal settes opp i henhold til Statens vegvesens håndbok N300 Trafikkskilt og på samme sted. Det kreves dokumentasjon av skiltenes tilstand i ferdigmelding.

5.3.2 Oppbygning av areal med heller eller brostein

Opprinnelig belegning skal reetableres. Heller og brostein skal være hele og feilfrie. Brukte materialer skal være renset for tidligere fugematerialer.

5.3.3 Setting av kantstein

Type kantstein skal bestemmes av veiholder.

5.3.4 Fartshumper

Fartshumper som fjernes ved graving skal reetableres umiddelbart etter at asfalteringen er utført. Utførelsen skal være iht. Statens vegvesen sin håndbok V128 Fartsdempende tiltak. Fjerning eller behov for reetablering skal varsles om i gravesøknad og ferdigmelding.

5.3.5 Annet sideareal

Annet sideareal som banketter, hulkiler, grøntrabatter, grøntveikant, trær, busker og lignende skal etableres som før gravingen. 

6. Varsling, dokumentasjon og garanti
6.1 Varsling

Dersom det oppstår uforutsette hendelser ved arbeidet skal veiholder varsles umiddelbart.

6.1.1 Ved forsinkelse

Veiholder skal så tidlig som mulig varsles dersom arbeidene ikke kommer i gang til fastsatt tid. Angitt sluttdato på gravetillatelsen innebærer at alle arbeider skal være avsluttet på gravestedet.

Dersom entreprenøren ikke ser seg ferdig til angitt sluttdato må veiholder varsles i god tid for å få utvidet gravemelding. Tidlig varsling ved forutsett forsinkelse er viktig da gravetillatelse og etableringstillatelse vanligvis oppheves ved angitt sluttdato.

6.1.2 Arbeidsvarsling som ikke er i henhold til arbeidsvarslingsplan

Dersom det oppstår situasjoner underveis som varslingsplanen ikke har tatt stilling til, eller som ikke opprinnelig var planlagt, skal veiholder kontaktes. Dersom det oppdages mangler/uriktigheter ved varslingsplan plikter utførende å melde fra om dette så snart som mulig.

Dersom varslingsplanen ikke blir fulgt vil anlegget bli stanset til kravene blir oppfulgt. Ved gjentagende overtredelse, se pkt. 7.3.

6.2 Dokumentasjon

Krav til dokumentasjon vil ligge til entreprenør, og samtlige av punktene i dette delkapittel skal dokumenteres i ferdigmeldingen.

6.2.1 Før arbeidet starter

Som en del av kvalitetssikringen pålegges entreprenøren i forkant av gravearbeidet å dokumentere tilstanden på gravestedet og dets nærmeste område før arbeidet starter, overfor veiholder og tredjepart. Veiholder kan kreve at det holdes befaring eller registrering av veiarealets tilstand før arbeidet starter. Det er spesielt viktig å dokumentere forhold som kan bli gjenstand for tvister ved anleggets slutt.

All eksisterende oppmerking og skilting i og nær graveområdet skal registreres og dokumenteres (vil inngå i arbeidsvarslingsplanen).

6.2.2 Under igjenfylling

Entreprenøren skal dokumentere igjenfylling som viser gravedybde, komprimeringsutstyr, type masse, lagtykkelse, lagvis komprimering og dybde klargjort til asfaltering.

Entreprenøren er selv ansvarlig for alt arbeid som er utført på gravestedet og det er ikke krav om at veiholder skal foreta noen form for godkjenning før igjenfylling. Dersom det oppstår uforutsette hendelser/situasjoner som kan ha betydning for veiholder, skal veiholder varsles. Slikt varsel fratar ikke entreprenøren for ansvaret på gravestedet. Han kan i samarbeid med veiholder komme frem til eventuelle løsninger for å få arbeidet utført.

6.2.3 Etter avsluttet arbeid

Entreprenøren skal dokumentere tilstanden på gravestedet og dets nærmeste område etter arbeidets slutt. I dette ligger også renhold og opprydding av området. Asfaltseddel, som viser leverandør, sted, dato dekke er lagt, asfalttype og mengde skal dokumenteres i ferdigmeldingen. Nye ledningstraseer skal innmåles av ledningseier.

Dersom pålagt dokumentasjon som fremgår av kap. 6.2.1–6.2.3 ikke foreligger, kan veiholder kreve oppgraving.

6.3 Varsling ved ferdigstillelse

Når arbeidet er ferdig utført, eller midlertidig istandsatt i vinterhalvåret, innsendes utfylt ferdigmelding innen 10 virkedager via kundeportalen til gravemeldingstjenesten. Ferdigmeldingen skal inneholde all nødvendig dokumentasjon som veiholder krever i kap. 6.2. Dette er en bekreftelse på at entreprenør anser arbeidet som avsluttet og at garantitiden på tre år begynner.

Etter at ferdigmeldingsskjema er innlevert vil arbeidet bli kontrollert. Dersom veiholder ikke finner utførelsen i samsvar med disse reglene, vil pålegg om utbedring bli gitt og garantitiden vil først begynne når utbedringene er foretatt. Når arbeidet er kontrollert og funnet tilfredstillende, vil ferdigmeldingsskjema bli returnert til entreprenør.

I vintersesongen, der det ikke er mulig å istandsette permanent pga. klimatiske forhold, skal entreprenøren sende midlertidig ferdigmelding til veiholder innen 10 virkedager etter avsluttet arbeid. Endelig istandsetting etter vinterarbeid skal sluttføres iht. kap. 5.2. og ferdigmelding sendes til veiholder innen 10 virkedager. Endelig istandsetting dekkes av opprinnelig gravesøknad. Graveperioden for gravesøknader ved vinterarbeid skal fange opp permanent istandsetting i mai.

6.4 Garantitid og skader i ettertid

Veiholder kan kreve garanti (bankgaranti eller tilsvarende garanti) som sikrer at veiholder ikke får utgifter som følge av gravearbeidet.

Dersom det i løpet av tre år etter at istandsettelsen er avsluttet, oppstår skader, setninger mv. på gravestedet, kan veiholder kreve at skadene blir utbedret innen en gitt tidsfrist. Dersom skadene ikke blir utbedret innen fristen, kan veiholder utføre arbeidet for entreprenørens regning. Garantitiden beregnes fra den angitte dato i asfaltseddelen (når slitelaget er dokumentert lagt).

Dersom et arbeid som er meldt ferdig underkjennes av veiholder i løpet av garantitiden, innebærer dette at arbeidet må rettes opp etter veiholders anvisninger. Dette vil medføre krav om ny gravesøknad/arbeidsvarslingsplan.

Byggherren og utførende entreprenør er solidarisk ansvarlig i hele garantitiden for skader på veien, annet offentlig eid areal og på eiendom tilhørende tredjemann så langt skaden skyldes forhold knyttet til gravearbeidet. Entreprenøren plikter å informere byggherren om ansvarsforholdet. 

7. Sanksjoner

Ved brudd på vilkår gitt i denne forskriften eller vilkår i tillatelse til graving eller etablering av ledningsanlegg, kan veimyndigheten tilbakekalle tillatelsen. Veimyndigheten kan i så fall foreta utbedring av gravearbeidet eller omlegging eller fjerning av det godkjente anlegget på utbyggers bekostning. Eventuelle tap som kommunen eller tredjemann måtte være påført skal dekkes av entreprenør.

Før sanksjon utøves vil entreprenøren motta skriftlig varsel med en fristangivelse for å utbedre avviket.

7.1 Graving uten godkjent tillatelse og manglende arbeidsvarsling

Skjer graving uten godkjent tillatelse, kan veiholder stanse arbeidet inntil nødvendig tillatelse foreligger. Entreprenøren pålegges igjenfylling av graveområdet inntil nødvendig tillatelse foreligger dersom det anses påkrevd. Etterfølger ikke entreprenøren pålegget, vil veiholder sørge for sikring og igjenfylling for entreprenørens regning, jf. vegloven § 58 jf. § 57. Veiholder kan om nødvendig kreve istandsetting av graveområdet.

Graving uten godkjent tillatelse og arbeid som utføres uten godkjent arbeidsvarslingsplan kan bli stanset av veiholder, og utførende kan bli belastet med gebyr tilsvarende en ordinær søknad. Utførende må levere søknad for arbeidet og belastes med enda et ordinært søknadsgebyr. Det kan eventuelt gis pålegg om å fjerne utstyr for den ansvarliges regning inntil nødvendig tillatelse foreligger.

Enhver som utfører graving uten godkjent tillatelse pålegges ansvar tilsvarende entreprenør med godkjent tillatelse. Har gravingen skjedd forsettlig eller uaktsomt kan politiet, etter påtale, ilegge bøter, jf. vegloven § 61.

Tiltak som veiholder pålegger entreprenøren å gjennomføre, skal utføres omgående og senest innenfor de frister som er gitt i pålegget.

7.2 Graving og arbeidsvarsling i strid med godkjent tillatelse

Arbeid som skjer i strid med godkjent gravetillatelse og som utgjør en fare, kan stanses av veiholder inntil de nødvendige sikringstiltak er gjennomført. På samme måte kan arbeidet stanses dersom varsling eller sikring ikke er utført i henhold til godkjent plan eller andre forhold hvor dette skaper vesentlige ulemper for trafikkavviklingen, jf. skiltforskriften § 34 nr. 1.

Overskridelse av tillatelsens tidsfrister uten at endring er meldt og godkjent, innebærer at den ansvarlige må søke om ny tillatelse.

Dersom kommunen ikke har mottatt fullstendig ferdigmelding innen fristen, vil veiholder nekte å gi entreprenøren nye gravetillatelser inntil ferdigmelding er godkjent.

Tiltak som veiholder pålegger entreprenøren å gjennomføre skal utføres omgående og senest innenfor de frister som er gitt i pålegget.

7.3 Grave- og arbeidsvarslingsforbud

Dersom entreprenøren utfører arbeid uten gravetillatelse (jf. kap. 7.1) i strid med godkjent tillatelse (jf. kap. 7.2) eller ikke retter seg etter de pålegg som veiholder har ilagt, kan veiholder for en periode (1–6 måneder) nekte å gi entreprenøren tillatelse og/eller politianmelde forholdet. Varsel innen flere avviksområder kan regnes sammen. Dersom avvikene er graverende, kan graveforbudet forlenges til 1 år.

7.4 Betalingsmislighold

Ved uoppgjorte gebyr vil veiholder ikke godkjenne nye gravesøknader/arbeidsvarslingsplaner før faktura er betalt. Fakturaer skal i sin helhet gjøres opp innen betalingsfristen. Eventuell reklamasjon på faktura må skje skriftlig med begrunnelse innen 14 dager fra fakturadato, og vil bli behandlet fortløpende.