Forskrift om inntak til videregående opplæring og formidling til læreplass, Troms fylkeskommune

DatoFOR-2014-12-09-1785
PublisertII 2014 hefte 5
Ikrafttredelse01.01.2015
Sist endret
Endrer
Gjelder forTroms
HjemmelFOR-2006-06-23-724-§6-2, FOR-2006-06-23-724-§6a-2, LOV-1998-07-17-61
Kunngjort29.12.2014   kl. 14.35
KorttittelForskrift om videregående opplæring, Troms

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Troms fylkesting 9. desember 2014 med hjemmel i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova § 6-2 og § 6A-2, jf. lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova).

I. Generelt

§ 1.Formål

Formålet med den lokale forskriften er å fastsette rettigheter og plikter for søkere til videregående opplæring i Troms. Den lokale forskriften utfyller kapittel 6 og kapittel 6A i forskrift til opplæringslova (heretter oppl.), og fastsetter hvordan Troms fylkeskommune skal gjennomføre inntak og formidling.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder for inntak til videregående opplæring i offentlige videregående skoler, landslinjer og landsdekkende linjer, regionale tilbud og formidling til opplæring i bedrift i Troms.

II. Inntak

§ 3.Inntaksområde

Troms er delt inn i inntaksregioner. Regioninndelingen kan endres av fylkestinget.

Søkere med ungdomsrett har rett til skoleplass i den regionen de er folkeregistrert per 1. januar det året de søker. Dersom de flytter til en annen region, må dette være dokumentert av folkeregisteret per 1. mars samme år.

Søkere som flytter mellom regioner etter 1. mars, kan tas med i inntaket dersom det foreligger særlige grunner.

Søkere med ungdomsrett har rett til skoleplass utenfor regionen de er folkeregistrert i når aktuelt opplæringstilbud ikke tilbys av Troms fylkeskommune i regionen.

Søkere bosatt på Svalbard kan søke opplæring i alle regioner. Rettighetene til disse søkerne bestemmes av gjeldende avtale.

§ 4.Skoleplass i annet fylke

Troms fylkeskommune kan etter søknad innvilge gjesteelevsgaranti i andre fylker. Vilkåret er at søkeren har ungdomsrett og at programområdet ikke tilbys i Troms.

Søknad om gjesteelevsgaranti eller kjøp av plass i annet fylke kan også innvilges dersom søkeren kan dokumentere andre særlige grunner.

Fylkesutdanningssjefen inngår avtaler med andre fylkeskommuner om gjesteelevsgarantier.

§ 5.Flytting

For å være med i inntaket til videregående opplæring må det være meldt flytting til Troms innen 1. mars i inntaksåret.

Søkere som flytter til Troms etter 1. mars, kan tas med i inntaket dersom det foreligger særlige grunner.

§ 6.Behandling av søknad som mottas etter søknadsfrist

Søknadsfristen er 1. februar for søkere som faller inn under forskrift til oppl. § 6-8, første ledd og 1. mars for elever som søker seg inn i det ordinære inntaket, jf. forskrift til oppl. § 6-8 andre ledd.

Søknad som mottas etter fastsatt frist, vil bare bli behandlet i den utstrekning det er mulig, jf. forskrift til oppl. § 6-8 fjerde ledd. Fristoverskridelse må begrunnes skriftlig.

Dersom det ikke er mulig å behandle søknaden, vil søknaden bli avvist og eventuelt behandlet for inntak det etterfølgende skoleåret, jf. forskrift til oppl. § 6-8 fjerde ledd.

§ 7.Endring av søknad etter søknadsfrist

Etter søknadsfristen 1. februar, kan søker som har fortrinnsrett ved inntaket, jf. § 20 i den lokale forskriften, ikke endre søknaden.

Søker som har frist 1. mars, eller søker som har frist 1. februar i forbindelse med søknad om individuell vurdering etter forskrift til oppl. § 6-23, § 6-25 eller § 6-38, kan endre søknaden sin en gang. Søknad om endring må være anbefalt av rådgiver.

Søknad til landslinjer/landsdekkende linjer kan ikke endres etter fristen 1. mars.

§ 8.Inntak til landslinjer, landsdekkende linjer og statlige videregående skoler

Søkere fra hele landet konkurrerer likt ved inntak til landslinjer og landsdekkende tilbud. Det samme gjelder for søkere til statlige skoler.

Inntaket skjer på grunnlag av konkurransepoeng basert på karakterer.

Fylkesutdanningssjefen utarbeider retningslinjer for inntak til landslinjer i Troms.

§ 9.Inntak til V g1 Musikk, dans og drama

Inntil 50 % av søkerne kan tas inn på grunnlag av en ferdighetsprøve (inntaksprøve) i tillegg til en poengsum (konkurransepoeng) basert på karakterer.

Søker som har V g1 Musikk, dans og drama som sitt første ønske, kan fremstille seg til en ferdighetsprøve. Prøven avholdes i den fordypning og ved den skolen som er satt opp som første ønske.

Søker som fremstiller seg til en ferdighetsprøve kan få tilleggspoeng etter retningslinjer fastsatt av fylkesutdanningssjefen. Maksimalt antall tilleggspoeng som kan gis er 12.

§ 10.Inntak til V g1 Idrettsfag

Inntil 50 % av søkerne kan tas inn på grunnlag av dokumenterte idrettslige ferdigheter i tillegg til en poengsum (konkurransepoeng) basert på karakterer.

Søkere kan få tilleggspoeng etter retningslinjer fastsatt av fylkesutdanningssjefen.

Maksimalt antall tilleggspoeng som kan gis er 12.

§ 11.Bruk av retten til videregående opplæring

En elev bruker ikke av retten sin til videregående opplæring dersom eleven slutter i opplæringen før 1. november i skoleåret.

En elev som har opplæring som utgjør 1/3 eller mindre av timetallet i et utdanningsprogram/ programområde, bruker ikke av opplæringsretten jf. forskrift til oppl. § 6-4, andre ledd.

En elev som deltar i innføringskurs for minoritetsspråklige før V g1 bruker ikke av retten til videregående opplæring.

Dersom læreforhold blir hevet før åtte måneder er gått av læretiden, bruker ikke lærlingen/lærekandidaten av retten til videregående opplæring.

§ 12.Frammøte første skoledag

Eleven må møte på skolen første skoledag av skoleåret. Elev som uteblir fra skolen uten gyldig grunn første skoledag, mister skoleplassen.

Ved sykdom plikter eleven å gi beskjed til skolen snarest mulig om at han/hun ikke kan møte, og senest innen oppmøtetidspunkt første skoledag. Forholdet må dokumenteres med legeerklæring.

§ 13.Permisjon fra videregående opplæring og reservasjon av skoleplass

Søker med ungdomsrett som har tatt i mot skoleplass, og som av tungtveiende grunner ikke kan fullføre et utdanningsprogram/programområde med full fagkrets, kan søke om hel eller delvis permisjon. Eleven vil kunne få utvidet retten og fristen til å ta ut videregående opplæring med ett år, og vil primært bli tilbudt plass ved samme skole og tilbud året etter.

§ 14.Inntak av utvekslingselever og elever med utenlandsk utdanning

Elev som reiser til utlandet i forbindelse med elevutveksling, kan få forhåndsgodkjent året i utlandet som et V g1 eller Vg2 i Norge. Eleven kan søke om å få sikret skoleplass på neste trinn ved skolen som har forhåndsgodkjent året i utlandet.

Elev som ikke ønsker å få året i utlandet godkjent som et V g1 eller Vg2 i Norge skal søke om inntak til Vg2 eller Vg3 og konkurrere om skoleplass etter poeng, jf. forskrift til oppl. § 6-34.

Skolen ved rektor godkjenner hele opplæringsår fra utlandet som et V g1 eller Vg2 i Norge jf. forskrift til oppl. § 1-16. Elev som får et V g1 eller Vg2 fra utlandet godkjent skal tas inn etter individuell vurdering, jf. forskrift til oppl. § 6-36. Fylkesutdanningssjefen fastsetter retningslinjer.

§ 15.Søkere som ikke konkurrerer seg inn på tilbud de har søkt

Søker til V g1 som ikke har ført opp tre forskjellige utdanningsprogram, blir plassert på utdanningsprogram med ledig kapasitet. Søker som ikke konkurrerer seg inn på noen av sine prioriterte skoler, kan bli søkt videre til andre skoler som tilbyr de prioriterte utdanningsprogrammene.

Søker til V2 og Vg3 som ikke konkurrerer seg inn på prioriterte programområder og skoler, kan bli søkt videre til andre programområder han/hun er kvalifisert til.

Alle som blir søkt videre, får stå på venteliste til de tilbud de har søkt.

§ 16.Søkere til Vg2 og Vg3 som ikke har bestått i alle fag

Skolen skal foreta en helhetlig vurdering av om søkeren har nødvendig kompetanse til å følge opplæringen på neste trinn jf. forskrift til oppl. § 6-37. Fylkesutdanningssjefen setter rammer for hva skolen skal vurdere.

Rektor fatter enkeltvedtak om utfallet av den helhetlige vurderinga. Dersom eleven ikke har kompetanse til inntak på neste nivå, kan eleven i særskilte tilfeller søke om å bli deltidselev, jf. forskrift til oppl. § 6-39 på samme utdanningsprogram og nivå, eller om å gjøre omvalg.

Fylkesutdanningssjefen fatter vedtak. Søknadsfrist er 1. juli.

§ 17.Tilbud om påbygging til generell studiekompetanse etter oppnådd fag/svennebrev

Troms fylkeskommune tilbyr opplæring i påbyggingsfagene til generell studiekompetanse til lærlinger som har bestått fag- eller svenneprøve og alle fellesfag.

§ 18.Inntak av deltidselever

Deltidselever med ungdomsrett stiller bak søkere med ungdomsrett, fullføringsrett og voksenrett som søker om inntak som fulltidselever.

§ 19.Endre status fra å være fulltidselev til deltidselev

Rektor avgjør om en søknad om endring av status fra fulltidselev til deltidselev skal innvilges. Det må foreligge dokumenterte tungtveiende grunner for å endre slik status. Fylkesutdanningssjefen fastsetter retningslinjer.

III. Inntak av søkere med fortrinnsrett og individuell behandling

§ 20.Inntak av søkere med sterkt nedsatt funksjonsevne jf. § 6-17

De fylkeskommunale skolene i Troms skal legge til rette for at elever med store tilretteleggingsbehov og sterkt nedsatt funksjonsevne skal få et tilpasset opplæringstilbud.

Søker som ikke får plass ved den skolen han/hun har som førstevalg, vil få tilbud om plass ved annen skole som tilbyr et av de tre utdanningsprogrammene han/hun har søkt.

Fylkesutdanningssjefen avgjør om det foreligger tungtveiende grunner for å innvilge søknad om inntak på en bestemt skole.

§ 21.Inntak av søkere som av andre særlige grunner må behandles individuelt jf. § 6-25 og § 6-38

Søker med ungdomsrett som blir plassert i institusjon godkjent av statlig barnevern, kan ha behov for inntak på en skole i nærheten av bostedet. Ved inntak vil slike søkere bli prioritert så langt dette er mulig selv om søknad kommer etter frist.

IV. Inntak av voksne

§ 22.Inntak av ungdom etter oppl. § 4A-3

Fylkesutdanningssjefen fatter vedtak når ungdom søker tilbud etter oppl. § 4A-3.

§ 23.Enkeltvedtak om rett, og inntak av voksne etter oppl. § 4A-3

Fylkesutdanningssjefen fastsetter retten til videregående opplæring for voksne. Fylkesutdanningssjefen vurderer kompetanse, fatter vedtak om realkompetanse og gir tilbud om opplæring.

§ 24.Tilbud til voksne uten rett til videregående opplæring

Voksne søkere uten rett til videregående opplæring vil i den grad det er mulig få tilbud om videregående opplæring etter oppl. § 4A-3. Voksne søkere uten rett til videregående opplæring har ikke de samme rettigheter som voksne søkere med rett. Voksne søkere uten rett har ikke krav på ønsket sluttkompetanse.

§ 25.Inntaksrekkefølgen for tilbud etter oppl. § 4A-3

Dersom det er knapt om plasser på et tilbud, vil rangering av plasser gå etter datoen søknaden ble registrert hos fylkeskommunen.

V. Formidling

§ 26.Vilkår for formidling til læreplass som lærling eller lærekandidat

Alle søkere fra Troms formidles etter søknadsfristens utløp. Søkere fra andre fylker formidles ikke.

Rektor vurderer om søker fyller vilkårene for formidling jf. forskrift til oppl. § 6A-1.

§ 27.Behandling av søknad som kommer etter frist

Søknad som mottas etter fastsatt frist, vil bare bli behandlet i den grad det er mulig, jf. forskrift til oppl. § 6A-4.

Fristoverskridelse må begrunnes skriftlig.

§ 28.Prioritering ved godkjenning av lærekontrakter

Ved godkjenning av lærekontrakter prioriteres søkere med rett foran søkere uten rett.

Fylkesutdanningssjefen fastsetter retningslinjer.

VI. Felles bestemmelser

§ 29.Mindre endringer i den lokale forskriften

Fylkesutdanningssjefen har rett til å gjøre mindre endringer i den lokale forskriften.

Dersom endringene er av en slik art at de påvirker søkeren sin mulighet for inntak til bestemte tilbud, skal endringen behandles politisk.

§ 30.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2015.