Forskrift om gebyr for dekning av utgifter med behandling av søknader om tillatelse til handel med fyrverkeri i klasse II, III og IV og gjennomføring av tilsyn, Nøtterøy kommune, Vestfold

DatoFOR-2014-12-10-1739
PublisertII 2014 hefte 5
Ikrafttredelse10.12.2014
Sist endret
Endrer
Gjelder forNøtterøy kommune, Vestfold
HjemmelFOR-2002-06-26-922-§9-2, LOV-2002-06-14-20
Kunngjort23.12.2014   kl. 13.30
KorttittelForskrift om fyrverkeritilsynsgebyr, Nøtterøy

Hjemmel: Fastsatt av Nøtterøy kommunestyre 10. desember 2014 med hjemmel i forskrift 26. juni 2002 nr. 922 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff § 9-2, jf. lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven).

§ 1.Hjemmel og formål

Denne forskrift er fastsatt av Nøtterøy kommunestyre i medhold av forskrift 26. juni 2002 nr. 922 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff § 9-2, jf. lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven).

Forskriften skal bidra til at kommunen får dekket sine utgifter forbundet med behandling av søknader om tillatelse til handel med fyrverkeri klasse II, III og IV og gjennomføring av tilsyn med slik handel.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder for Nøtterøy kommune.

Forskriften gjelder for all saksbehandling i forbindelse med søknader om tillatelse til handel med fyrverkeri klasse II, III og IV og for tilsyn med slik handel.

§ 3.Gebyrsatser

Gebyrsatsene vedtas av kommunestyret i forbindelse med den årlige budsjettbehandlingen.

Det kan fastsettes gebyr for:

-behandling av søknad om tillatelse (ordinært gebyr)
-gjennomført tilsyn/kontroll, og
-gebyr for egenmelding.
§ 4.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft straks.