Forskrift om vann- og avløpsgebyr, Nøtterøy kommune, Vestfold

DatoFOR-2014-12-10-1740
PublisertII 2014 hefte 5
Ikrafttredelse01.01.2015
Sist endret
EndrerFOR-2011-12-07-1229
Gjelder forNøtterøy kommune, Vestfold
HjemmelLOV-2012-03-16-12-§3, FOR-2004-06-01-931-§16-1
Kunngjort23.12.2014   kl. 13.30
KorttittelForskrift om VA-gebyr, Nøtterøy

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Nøtterøy kommunestyre 10. desember 2014 med hjemmel i lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg § 3 og forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 16-1 annet ledd.

1. Generelle bestemmelser

Kommunens abonnenter betaler gebyrer for vann- og avløpstjenester levert av kommunen. Forholdet mellom abonnenten og kommunen er regulert av statlige lover og forskrifter samt av kommunale forskrifter og abonnementsvilkår. Sentrale bestemmelser når det gjelder vann- og avløpsgebyrer, er følgende:

-Lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg
-Forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning, kapittel 16 om kommunale vann- og avløpsgebyrer
-Forskrift 10. desember 2014 nr. 1740 om vann- og avløpsgebyr, Nøtterøy kommune, Vestfold (dette dokumentet)
-Gebyrregulativ for det enkelte år.

Øvrige dokumenter:

-Gjeldende abonnementsvilkår for vann og avløp i Nøtterøy kommune (tekniske og administrative bestemmelser) med vedlegg.
§ 1-1.Definisjoner

I denne forskriften menes med:

a)Abonnement: Avtale mellom abonnent og kommunen om vannforsynings- og/eller avløpstjenester gjennom tilknytning av sanitærinstallasjoner og private vann- og avløpsanlegg til kommunens vann- og avløpsanlegg. Det er ikke en betingelse at avtalen er skriftlig. Avtale om tilknytning via privat fellesledning regnes som abonnement.
b)Abonnent: Eier av grunneiendom, eller eier av seksjon eller ideell sameiepart (boenhet med egen adresse), som er tilknyttet kommunens vannforsynings- og/eller avløpsanlegg, eller som er godkjent eller krevd tilknyttet. Fester av eiendom skal stå som abonnent når gjenstående festetid da gebyrplikten inntrådte var 30 år eller mer, eller fester har rett til å få festeavtalen forlenget slik at samlet festetid fra gebyrplikten inntrådte vil kunne bli 30 år eller mer.
c)Avløpsvann: Både sanitært og industrielt avløpsvann og overvann.
d)Boenhet: Bolig eller fritidsbolig med ett eller flere rom, separat inngang og eget kjøkken.
e)Bruksareal (BRA): Bruksareal for en bygning eller bruksenhet som er registrert i Matrikkelen og beregnet med utgangspunkt i NS-3940.
f)Bygg: Konstruksjon/byggverk med eget bygningsnummer.
g)Eiendom: Fast eiendom registrert som selvstendig enhet i Matrikkelen. Seksjon etablert i henhold til lovgivningen om eierseksjoner regnes som selvstendig eiendom.
h)Fritidsbolig: Bygning som er registrert som fritidsbolig i Matrikkelen (bygningstype 161-163).
i)Overvann: Overvann er avløpsvann fra tak, annet utvendig areal, drenering med videre.
j)Privat vann- og avløpsanlegg: Abonnenteide private ledninger (stikkledninger) og utstyr utenfor husets yttervegg, som er tilknyttet offentlig vann- og/eller avløpsanlegg.
k)Sanitærinstallasjoner/innvendige vann- og avløpsinstallasjoner: Abonnenteide rør, installasjoner og utstyr innenfor husets yttervegg, som er tilknyttet vann- og/eller avløpsanlegg.
l)Sommervannledning: Sommervannledning er en vannledning som ikke ligger frostfritt og som blir tappet og avstengt om vinteren.
m)Spillvann: Spillvann er avløpsvann fra vannklosett, kjøkken, bad, vaskerom, sluk og lignende.
n)Vannpost: Vannpost er en felles tappekran plassert slik at den kan benyttes av flere eiendommer.
§ 1-2.Gebyrtyper

Gebyrtypene er:

a)Engangsgebyr for tilknytning for henholdsvis vann, spillvann og overvann
b)Årsgebyr for henholdsvis vann og avløp
c)Gebyr for leie av vannmåler
d)Oppmøtegebyr for avlesing av vannmåler
e)Gebyr for plombering, stenging og gjenåpning av vannforsyning.

Gebyrsatser vedtas av kommunestyret i eget regulativ.

§ 1-3.Klage og omgjøring

Det er ikke klageadgang på gebyrer som er fastsatt iht. kommunens gebyrregulativ, jf. forvaltningslovens bestemmelser.

Enkeltvedtak truffet i medhold av forskriften, kan påklages til Formannsskapet.

Kommunen kan frafalle påløpt gebyr helt eller delvis dersom særlige grunner tilsier det. Gebyr må betales innen forfallsdato selv om gebyrvedtaket er påklaget. Klager som fremstår som prinsippsaker, behandles av Kommunestyret.

§ 1-4.Fritidsboliger

For fritidsboliger gjelder tilsvarende regler som for bolig, der unntak ikke er nevnt i forskriften.

2. Engangsgebyr for tilknytning

§ 2-1.Gebyrplikt

Engangsgebyr for tilknytning skal betales i følgende tilfeller:

a)Nybygg
b)Tilbygg eller påbygg som fører til økning i antall boenheter, eller for næringseiendom som fører til at eksisterende blir delt i flere eiendommer
c)Annen permanent tilknytning til kommunalt vann- og/eller avløpsanlegg, f.eks. vanningsanlegg for landbruk, idrettsanlegg, bryggeanlegg, vannpost mv.
d)Eksisterende bygg/anlegg som tilknyttes eller som kommunen krever tilknyttet
e)Eksisterende bygg/anlegg med tilknytning som ikke er godkjent.

Engangsgebyret for tilknytning betales ikke i følgende tilfeller:

a)Bygg med midlertidig tilknytning, f.eks. arbeidsbrakker. Midlertidig tilknytning gjelder for inntil ett år, med mulighet for å søke om forlengelse.
b)Særskilt tilknytning av sprinkleranlegg.
§ 2-2.Utforming av gebyret

For bolig skal engangsgebyret for tilknytning for henholdsvis vannforsyning og avløp utgjøre et fast beløp pr. boenhet. For spesielle bygg hvor folk bor, (f.eks. sykehjem), betales engangsgebyr pr. kjøkken. For andre bygg (f.eks. næringsbygg) skal engangsgebyret utgjøre et fast beløp pr. bygg, men pr. eiendom dersom et bygg er oppdelt i flere eiendommer, f.eks. gjennom seksjonering.

For bygg som består av både bolig og annen type lokale, betales gebyr for hver av delene etter reglene i 1. ledd.

Dersom bygget erstatter et bygg som tidligere har vært lovlig tilknyttet, trekkes disse enhetene fra ved beregning av tilknytningsgebyret. Vilkåret er at ny igangsettingstillatelse gis innen 10 år etter at bebyggelsen er fjernet eller frakoplet. Ved tilbygg eller påbygg betales gebyr for økt antall enheter. At antall enheter er lavere enn tidligere, gir ikke abonnenten grunnlag for krav om refusjon.

Det gis ikke fradrag i tilknytningsgebyr selv om eiendommen har bidratt til finansiering av infrastruktur gjennom utbyggingsavtale e.l.

§ 2-3.Gebyrsats

Størrelsen på gebyrsatsene fastsettes årlig av kommunestyret og fremkommer av gebyrregulativet.

Gebyrsatsen skal være det som var gjeldende gebyrsats da kommunen mottok komplett byggesøknad eller søknad om tilknytning.

For eksisterende bygg med tilknytning som ikke er godkjent, betales tilknytningsgebyr etter gjeldende sats på det tidspunktet kravet framsettes.

§ 2-4.Ansvar og betalingsfrist

Abonnenten har ansvaret for betaling av engangsgebyret for tilknytning. Gebyret skal være betalt før tilknytning foretas.

3. Årsgebyr

§ 3-1.Gebyrplikt og ikrafttreden

Årsgebyr skal betales for alle eiendommer og boenheter som:

a)er tilknyttet kommunalt vann- og/eller avløpsanlegg.
b)er pålagt tilknytning i medhold av lov og fristen for tilknytning er utløpt.

Gebyrplikten inntrer:

a)for enhet med stipulert forbruk: ved tilknytning
b)for øvrige enheter: når vannmåler er eller skal være installert.

Fritak av årsgebyr.

Etter søknad kan kommunen gi fritak for årsgebyret når gebyrpliktig eiendom fysisk frakoples kommunens ledningsnett. Ved innvilget søknad om fritak opphører abonnementet når melding om at anboringspunktet er frakoblet er mottatt. Kostnader ved frakopling og ny tilknytning dekkes fullt ut av abonnenten. Arbeid skal utføres etter kommunens anvisning.

§ 3-2.Eiendom uten godkjent tilknytning eller frakobling

Er tilknytning ikke godkjent av kommunen, skal abonnenten betale gebyr fra og med det tidspunkt tilknytningen er foretatt, men likevel ikke for mer enn 3 år bakover i tid. Har kommunen ikke annet beregningsgrunnlag, utmåles gebyret etter skjønn. Slik beregning innebærer ikke at kommunen har godkjent tilknytningen.

Er frakobling ikke godkjent av kommunen, skal abonnenten betale gebyr inntil frakoblingen er godkjent.

§ 3-3.Ansvar for gebyrene

Abonnenten har ansvar for betaling av gebyr, uansett om gebyrkravet er rettet mot abonnenten eller annen regningsmottaker.

Abonnenter som samarbeider om felles vannmåler, er solidarisk ansvarlige for gebyrene. Gjelder slikt samarbeid et sameie etter lov om eierseksjoner, er hver abonnent ansvarlig for mengdevariabel del av gebyret i forhold til sin eierandel, dersom ikke annen fordeling er fastsatt i sameiets vedtekter eller bindende vedtak i sameiet.

For midlertidig tilknytning av anleggsbrakker som står på andres grunn enn utbygger, er entreprenør ansvarlig for gebyret.

§ 3-4.Utforming av gebyrene

Det beregnes årsgebyr for henholdsvis vannforsyning og avløp med: 

Todelt gebyrmodell:

-En fast del (fastledd)
-En mengdevariabel del (forbruksledd)

Hvor stor andel av årsgebyret som skal være hhv. fast og variabel del, fastsettes hvert år i gebyrregulativet. Det samme gjelder gebyrsatsene.

Fastleddet betales for hver boenhet/eiendom. For abonnenter med vannmåler betales fastleddet pr. vannmålerpunkt.

Størrelsen på fastleddet for hvert vannmålerpunkt bestemmes slik det går fram av tabellen under:

VannmålerpunktGebyrstørrelse N X fastledd for bolig
En enkeltmåler max 3\4»N = 1
Alle andre målereN = 2

Mengdevariabel del beregnes etter målt eller stipulert forbruk, som vannforbruk i m³ .

Det gis ikke nedsatt gebyr pr. m³ for storforbrukere av vann.

§ 3-5.Ansvar for opplysninger om abonnement

Abonnenten skal skriftlig melde endringer i abonnementsforholdet til kommunen.

Inntil kommunen har mottatt melding og inntil kommunen har oppdatert abonnentdata fra Matrikkelen, skal abonnenten betale årsgebyr som tidligere.

Endring av gebyrkategori skjer fra 1. kvartal etter at endringen er godkjent eller etter at endringer er meldt til kommunen.

Endringer i gebyrene for gebyrkategorier averteres en gang i lokal avis. Endringer i gebyrene for en bestemt eiendom underrettes i henhold til forvaltningslovens § 27.

§ 3-6.Beregning av gebyr

Samme forbruk i m³ legges til grunn for beregning av både vanngebyr og avløpsgebyr.

Vannforbruk til sprinkleranlegg er ikke gebyrpliktig.

Fraflytting eller fravær gir ikke grunnlag for fradrag i gebyr. Er bebyggelsen på eiendommen fjernet, eller ødelagt slik at den ikke kan brukes, betales fastledd inntil stikkledning er frakoblet (plugget) ved hovedledningen.

For næringsvirksomhet der forbruket av vann til produksjon medfører at mengden av avløpsvann avviker vesentlig fra målt vannforbruk, kan kommunen basere avløpsgebyret på egen måling av tilført avløpsvann til kommunalt nett, eller på særskilt avtale.

For avløpsvann som avviker fra vanlig husholdningsavløp og virker fordyrende på drift og vedlikehold av kommunens avløpsanlegg, kan kommunen fastsette et tillegg til avløpsgebyret til dekning av merkostnadene. I slike tilfeller inngås det en separat avtale mellom kommunen og abonnenten.

Foravløpsvann fra produksjonsprosess e.l. som etter egen tillatelse fra kommunen er tillatt ført i grunnen, i privat ledning direkte til vassdrag eller sjøen, eller i separat kommunal overvannsledning, betales ikke avløpsgebyr. Slikt vann skal måles separat.
§ 3-7.Betaling etter stipulert forbruk

Boliger skal betale gebyr etter stipulert forbruk, dersom abonnenten eller kommunen ikke krever at det skal betales etter målt forbruk.

Stipulert forbruk beregnes ut fra boligenes størrelse (bruksareal), der det i gebyrregulativet fastsettes et forholdstall mellom bruksareal og vannvolum.

Har eiendommen utvendig eller innvendig basseng som er tilknyttet eiendommens vann- og /eller avløpsanlegg, skal den betale gebyr etter målt forbruk.

For fritidsboliger med sommervannledning, eller vannpost kan det i gebyrvedtekten stipuleres et lavere forbruk.

Boliger definert i kategorien enebolig i matrikkelen, og som har flere boenheter, kan søke midlertidig fritak for årsgebyret til boenheter som ikke benyttes til utleie, Eneboligens gebyrgrunnlag skal da inkludere byggets totale areal. Midlertidig fritak kan gis for inntil ett år om gangen.

§ 3-8.Betaling etter målt forbruk

Gebyr etter målt forbruk skal betales ved:

-Bygg for næringsformål, offentlige formål o.l.
-Boliger med svømmebasseng.
-Annet anlegg med varig eller midlertidig tilknytning i henhold til § 2-1.

Boligabonnent har rett til å få montert vannmåler og betale gebyr etter målt forbruk.

Kommunen kan pålegge abonnent med stipulert forbruk etter § 3-7 å installere vannmåler og betale gebyr etter målt forbruk.

Boligabonnent som har installert måler frivillig, kan kreve abonnementet endret til betaling etter stipulert forbruk.

For eiendom som består av næringsdel og boligdel skal næringsdelen betale gebyr etter målt forbruk, mens for boligdelen kan det enten betales etter stipulert forbruk i henhold til bruksareal (BRA) eller etter målt forbruk.

§ 3-9.Retting av feil gebyrberegning

Har mangelfulle eller feil opplysninger ført til feilaktig gebyrberegning, skal beregningen rettes og differansen gjøres opp. Krav som er foreldet etter reglene om foreldelse av fordringer, dekkes normalt ikke.

§ 3-10.Gebyrreduksjon i medhold av forbrukerkjøpslovens regler om prisavslag

Restriksjoner for vannforbruk eller kortere avbrudd i leveranse eller mottak av avløp, gir ikke grunnlag for reduksjon i gebyrene.

4. Vannmåler

§ 4-1.Installasjon

Kommunen bestemmer:

-hvor mange vannmålere den enkelte abonnent skal ha
-type, størrelse og plassering
-når måler skal installeres.

Vannmålere skal leveres ut fra kommunen. Installasjonen skal utføres av godkjent rørlegger bestilt og bekostet av abonnenten.

Ved oppdeling av eksisterende eiendom med vannmåler, i nye eiendommer, skal hver av de nye eiendommene ha egen vannmåler.

Abonnenter kan samarbeide om felles vannmåler der det vil være uforholdsmessig kostbart å installere egen måler for hver enhet. Årsgebyr fordeles på abonnentene etter reglene i § 3-3, 2. ledd.

Pålagt vannmåler for ny eiendom skal være installert senest når det gis brukstillatelse eller eiendommen tas i bruk, og for eksisterende eiendom når den tilknyttes. Unnlates dette, skal abonnenten for boligeiendom betale stipulert årsgebyr etter § 3-7.

For annen eiendom beregnes gebyr etter skjønn.

§ 4-2.Eierforhold

Vannmåleren er kommunens eiendom dersom ikke annen ordning er avtalt med abonnenten.

§ 4-3.Kostnader

Vannmåler som overfor kommunen skal nyttes som grunnlag for beregning av årsgebyr, bekostes av kommunen. Vannmålere ut over dette bekostes av abonnenten.

For vannmålere som kommunen eier, betales vannmålerleie iht. satser fastsatt i gebyrregulativet.

§ 4-4.Avlesing av vannmåler

Abonnenten skal lese av vannmåler så nær fastsatt tidspunkt for avregning som mulig og sende resultatet til kommunen innen fastsatt frist.

Unnlater abonnenten å foreta avlesing, kan kommunen fastsette årsgebyret skjønnsmessig etter purring. Kommunen kan også selv foreta avlesing uten ytterligere varsel til abonnenten og kan kreve særskilt gebyr for dette.

§ 4-5.Tilsyn og vedlikehold

Abonnenten skal holde måler lett tilgjengelig for avlesing og tilsyn.

Abonnenten skal føre tilsyn med måler. Blir en måler skadd eller går tapt, skal abonnenten straks melde fra til kommunen. Som skade regnes også at plombering av måler er brutt. Kommunen kan kreve erstatning for tap eller skade.

Kommunen kan føre tilsyn med måler. Kontrollør fra kommunen skal legitimere seg uoppfordret.

§ 4-6.Nøyaktighetskontroll

Enkel kontroll:

-Både kommunen og abonnenten kan kreve ytterligere nøyaktighetskontroll av måler. Kommunen avgjør om kontrollen skal foretas av kommunen eller av ekstern kontrollinstans.
-Kontrollen skal foretas med måleutstyr og prosedyrer for måling som er akseptert av Justervesenet. Kontrollen skal gjelde hele det aktuelle måleområdet.

Utvidet kontroll:

-Krever abonnenten ytterligere nøyaktighetskontroll av måler, skal abonnenten bære kostnadene ved slik kontroll dersom kontrollresultatet ligger innenfor feilmarginen etter § 4-7. I motsatt fall dekker kommunen kostnadene.

Justering eller utskifting av måleren:

-Dersom målenøyaktigheten ikke er tilfredsstillende, skal måleren justeres eller skiftes ut. Krav om endret måleområde for ny måler skal vurderes.
§ 4-7.Avregning ved feilmåling

Dersom måleren ved kontroll viser mer enn 5 % for høyt forbruk, har abonnenten krav på tilbakebetaling for feilmålingen. Er plomberingen av måleren brutt, har abonnenten ikke krav på tilbakebetaling.

Tilbakebetalingen regnes fra det tidspunkt feilen må antas å ha oppstått.

Krav som er foreldet etter reglene om foreldelse av fordringer, dekkes ikke.

Viser måleren mer enn 5 % for lavt forbruk, har kommunen krav på tilleggsbetaling etter tilsvarende regler.

§ 4-8.Utskifting og flytting

Er målenøyaktigheten for dårlig, bestemmer kommunen om måleren skal justeres eller skiftes ut. Når vanlig levetid for en måler er nådd, kan kommunen bestemme at måleren skal skiftes ut helt eller delvis.

Kommunen kan kreve flytting av måler som er plassert i strid med kommunens krav til plassering. Abonnenten bekoster slik flytting.

5. Ikrafttreden mv.

§ 5-1.Ikrafttreden og oppheving av tidligere forskrift

Forskriften trer i kraft 1. januar 2015.

Fra samme tid oppheves forskrift 7. desember 2011 nr. 1229 for vann- og avløpsgebyrer, Nøtterøy kommune, Vestfold.