Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Gran kommune, Oppland

DatoFOR-2014-12-11-1868
PublisertII 2014 hefte 5
Ikrafttredelse01.01.2015
Sist endret
Endrer
Gjelder forGran kommune, Oppland
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§9, FOR-2001-07-19-1706
Kunngjort08.01.2015   kl. 15.00
KorttittelForskrift om brenning av avfall, Gran

Hjemmel: Fastsatt av Gran kommunestyre 11. desember 2014 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) § 9, jf. delegeringsvedtak 19. juli 2001 nr. 1706.

§ 1.Formål

Formålet med denne forskriften er å forhindre forurensning og helseproblemer i kommunen som følge av åpen brenning og brenning av avfall i småovner.

§ 2.Virkeområde

Denne forskriften gjelder åpen brenning og brenning av avfall i småovner.

§ 3.Definisjoner

I denne forskrift menes med:

a)Åpen brenning: all brenning som skjer utendørs.
b)Småovner: forbrenningsovner som ikke har tillatelse fra Statens forurensningstilsyn.
§ 4.Forbud mot åpen brenning og brenning av avfall i småovner

Åpen brenning og brenning av avfall i småovner er forbudt, med mindre annet følger av forskriftens § 5.

§ 5.Unntak fra forbudet

Følgende brenning skal likevel være tillatt:

a)åpen brenning på grillinnretninger, utepeiser og kaffebål
b)brenning av avfallstrevirke i vedovn, med unntak av impregnert og malt trevirke
c)brenning av avispapir og liknende i vedovn
d)bråtebrenning og brenning av tørt hageavfall utenfor tettbygd strøk om våren og der avstanden mellom boliger er større enn 100 meter. Unntaket er begrenset til mandag til fredag i perioden 15. april til 31. mai. Åpen varme skal være slukket før mørkets frembrudd. Begrensningen på 100 m gjelder ikke hvis annet er avtalt. Slik avtale skal gjøres for hvert enkelt tilfelle.
e)Sankthansbål under forutsetning av at det benyttes rent trevirke.
f)halmbrenning i jordbruket ved våronn og brenning av rydningsvirke fra åkerkanter og beiter i jordbruket begrenset til mandag til fredag i perioden 1. april til 15. mai. All brenning skal foregå i tidsrommet 0900–1800. Det skal ikke brennes på offentlige fridager. Halmbrenning skal kun skje dersom det anses forsvarlig ift. § 1 og etter en konkret vurdering av bebyggelse og nivå av menneskelig aktivitet i området, av områdets topografi, værforhold og halmens/rydningsvirkets tørrhetsgrad.

Følgende spesielle vilkår gjelder:

-halmbrenning skal begrenses til et minimum
-nødvendige sikringstiltak skal foreligge
-halmen skal være spredt utover jordet. Oppsamlet halm regnes som produksjonsavfall og dette skal ikke brennes.
g)Nedbrenning av bygning i forbindelse med øvelser i regi av brannvesenet og sivilforsvaret. Bygning skal være miljøsanert.

Brenning skal i alle tilfelle ikke være i strid med lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann eller forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn § 8-2. Forøvrig er all brenning i eller i nærhet av skogsmark forbudt uten brannsjefens tillatelse i tiden 15. april til 15. september. Unntatt er Fjorda som har egne vedtekter vedtatt av kommunestyret i møte 22. juni 2000.

§ 6.Dispensasjon

Rådmannen kan i særlige tilfeller dispensere fra forbudet i § 4 etter søknad.

Med særlige tilfelle menes grunner som ikke er i strid med de formål som denne forskrift er ment å ivareta. Forhold vedrørende søkers person anses bare å være særlige tilfelle i helt spesielle saker. Sykdom, sosiale og økonomiske forhold vil således bare unntaksvis kunne anses som særlige tilfeller.

§ 7.Tilsyn

Kommunen fører tilsyn med at bestemmelsene i denne forskrift overholdes.

§ 8.Klage

Vedtak truffet av rådmannen i medhold av denne forskrift kan påklages til Kommunens klagenemnd.

§ 9.Straff

Overtredelse av denne forskrift kan medføre straffeansvar jf. forurensningslovens bestemmelser.

§ 10.Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft fra 1. januar 2015.