Forskrift for vann- og avløpsgebyr, Klepp kommune, Rogaland

DatoFOR-2014-12-15-1951
PublisertII 2015 hefte 2
Ikrafttredelse01.01.2015
Sist endret
EndrerFOR-2010-03-22-990
Gjelder forKlepp kommune, Rogaland
HjemmelLOV-2012-03-16-12
Kunngjort16.04.2015   kl. 15.00
KorttittelForskrift for vann- og avløpsgebyr, Klepp

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Klepp kommunestyre 15. desember 2014 med hjemmel i lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg

§ 1.Formål

Forskriften skal legge til rette for å finansiere bygging og drift av kommunens vann- og avløpsanlegg, og gi en best mulig fordeling av kostnadene blant brukerene.

§ 2.Gebyrplikt
2.1 Plikten til å betale vann- og/eller avløpsgebyr gjelder:
-Fast eiendom som er tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning, direkte eller gjennom privat samleledning.
-Eiendom som er krevd tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning i medhold av plan- og bygningsloven § 27-1, § 27-2 eller § 27-4.
-Gebyrplikten gjelder også eiendom som ikke inngår i vedtatt reguleringsplan.
2.2 Grunneieren står ansvarlig for gebyrene. For eiendom som er bortfestet, betaler festeren i stedet for grunneieren. Forutsetningen for dette er at eiendommen er bortfestet ved arvefeste eller på så lang tid at det ennå er minst 30 år igjen av festetiden, regnet fra det tidspunkt da gebyrplikten første gang inntrådte. Det samme gjelder dersom festeren etter avtale har rett til å kreve festet forlenget for så lang tid at den samlede gjenstående festetid i tilfelle avtale forlenges blir 30 år.
§ 3.Definisjoner
3.1 Med avløpsledning forstås i denne forskrift separate ledninger for avløp fra sanitærutstyr og industriproduksjon (spillvannsledning) og ledninger for tak-, drens- og overvann (overvannsledninger) eller fellesledninger for disse avløpsvanntyper.
3.2 Med avløpsanlegg menes ethvert anlegg for håndtering av avløpsvann som består av en eller flere av følgende hovedkomponenter; avløpsnett, renseanlegg og utslippsanordning.
3.3 Med enhet menes i denne forskrift bolig, fritidsbolig, seksjonert del av bygning, næringsbygg, driftsbygning, offentlige bygg og andre bygg. Hvert gårds- og bruksnummer kan inneholde flere enheter av bolig, driftsbygning, seksjonerte deler av bygning, fritidsbolig, næringsbygg, offentlige bygg og andre bygg.
§ 4.Gebyrform

Gebyrene omfatter:

-Tilknytningsgebyr for vann
-Tilknytningsgebyr for avløp
-Årsgebyr for vann
-Årsgebyr for avløp
-Andre gebyr
§ 5.Gebyrsatser

Gebyrsatsene fastsettes av kommunestyret og trer i kraft fra det tidspunkt kommunestyret bestemmer.

§ 6.Restriksjoner på vannleveranser m.m.

Restriksjoner for vannforbruket eller kortere avbrudd i leveranse av vann eller mottak av avløpsvann, gir ikke grunnlag for reduksjon av gebyrene.

§ 7.Tilknytningsgebyr
7.1 Tilknytningsgebyr for vann- og/eller avløp skal betales:
-Ved nybygg av enheter som definert i § 3.
-Når bebygd eiendom blir tilknyttet kommunal vann- og/avløpsledning.
-Ved deling og seksjonering av bygg slik at det oppstår en ny, fritt omsettelig eiendom.
-Ved deling og seksjonering av eiendommer med bygg som er tilknyttet og som det ikke er betalt tilknytningsgebyr for.
-Dersom en bygning inneholder flere seksjonerte deler skal tilknytningsgebyr betales for hver seksjon (enhet).
7.2 Tilknytningsgebyret skal betales per enhet.
7.3 Tilknytningsgebyret er delt i to satser.
-Eiendom som knytter seg til eksisterende ledningsnett skal betale tilknytningsgebyr etter lav sats.
-Dersom eiendom som knytter seg til kommunalt ledningsnett har godkjent privat renseanlegg som er yngre enn 10 år, skal det betales lav sats.
-I de tilfeller hvor kommunen anlegger nytt kommunalt vann- og/avløpsnett i spredt bebyggelse, skal kommunen legge både vann og avløpsledning frem til omlag 10 meter fra nærmeste enhet som skal knyttes til, eller inn på grunneiers eiendom i de tilfeller der dette er nærmere enn 10 m fra nærmeste enhet som skal knyttes til. Det betales tilknytningsgebyr etter høy sats for nærmeste enhet. For øvrige enheter på eiendommen betales lav sats.

Dersom eiendommen ikke har selvfall skal kommunen bekoste pumpestasjonen. Pumpestasjonen skal deretter overtas av grunneier for drift og vedlikehold. Innehaver av pumpestasjon skal inngå vedlikehold/serviceavtale med pumpeleverandør.

§ 8.Årsgebyr
8.1 Årsgebyr for vann- og avløp skal betales for eiendom som er tilknyttet kommunal vann- og avløpsledning.
8.2 Årsgebyret skal være basert på en fast og en variabel del. Den variable delen skal basere seg på målt forbruk.
8.3 Eiendom som har godkjent vannmåler betaler årsgebyr for både vann og avløp i henhold til målt vannforbruk og gjeldende m³ pris. Minste målemengde er 0 m³ . Dersom avløpsmengden er vesentlig større eller mindre enn det målte vannforbruket, kan avløpsgebyret etter søknad baseres på målt eller stipulert avløpsmengde. Utgiftene til måling dekkes av den gebyrpliktige. Det kan fastsettes ulike minstegebyrsatser for forskjellige kategorier av gebyrpliktige. For installasjon og bruk av vannmålere gjelder bestemmelsen i § 11.
8.4 For eiendom som ikke installerer vannmåler, kan det fastsettes ulike stipulerte volumsatser for forskjellige kategorier av gebyrpliktige.
§ 9.Andre gebyr

Dersom gebyrpliktig ikke leser av vannmåler, kan det påløpe et ekstra gebyr til dekking av kommunens utgifter med avlesing.

§ 10.Fradrag i årsgebyret

Eiendommer som har pumpestasjon får refusjon fastsatt av kommunestyret for utgiftene til drift og vedlikehold av pumpestasjon for avløp.

§ 11.Tillegg i årsgebyret

Hvor avløpsvannets sammensetning avviker fra vanlig husholdningsavløp og virker fordyrende på drift og vedlikehold av kommunale og interkommunale avløpsanlegg, kan det beregnes et tillegg til avløpsgebyret. Tilleggets størrelse fastsettes av Hovedutvalg for lokal utvikling.

§ 12.Bestemmelser for installasjon og bruk av vannmålere
12.1 All leveranse av vann skal skje gjennom måler.
12.2 For installert vannmåler gjelder følgende:
-Måleren er kommunens eiendom.
-Kommunen bestemmer type, plassering og størrelsen av måleren.
-Leieren skal holde måleren lett tilgjengelig for avlesing og vedlikehold. Blir en måler borte eller skadet skal leieren omgående meddele dette til kommunen. Kommunen forbeholder seg rett til å kreve full erstatning for tap eller skade.
-Kommunen skal godkjenne installasjon og vedlikehold, samt eventuell flytting, bytting eller fjerning av måleren.
-Utgifter til installasjon eller eventuell flytting av måleren betales av leieren.
-Kommunen kan etter skriftlig søknad fra leieren gå med på kontroll av vannmåleren.

Viser kontrollen en feilavlesing på minst 5 %, utføres justeringen, eventuelt utskifting av måleren uten utgifter for leieren. I motsatt fall bestemmer Hovedutvalg for lokal utvikling hvem som skal betale omkostningene. Dersom eventuelle feilmålte mengder ikke kan beregnes tilstrekkelig nøyaktig, justeres gebyret for den periode det er tvil om etter gjennomsnittet av nærmeste avlesningsperiode før feilen er oppstått, og etter at den er utbedret.

Rådmannen får fullmakt til å godkjenne annen løsning for måling av vann etter § 12.

For installasjon og bruk av vannmålere gjelder for øvrig kommunens tekniske bestemmelser.

§ 13.Innbetaling av årsgebyrer
13.1 Gebyrene fordeles over 2 terminer pr. år. For eiendom som betaler etter målt forbruk og/eller avløpsmengde, foretas avregning for en av terminene etter måleravlesning.
13.2 Årsgebyret med påløpte renter og kostnader er sikret med lovbestemt pant etter pantelovens § 6-1. Om renteplikt ved sen betaling og inndrivelse av årsgebyr gjelder reglene i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eiendomsskatt til kommunene § 26 og § 27 tilsvarende.
§ 14.Unntak

Dersom det ved lekkasje på eget vannledningsnett kan sannsynliggjøres at vannet ikke har gått inn på kommunalt avløpsnett, kan det søkes om å slippe å betale avløpsgebyr etter målt forbruk. Det blir da fastsatt et normalforbruk som et gjennomsnitt av tre (normale) år.

Dersom det medfører store kostnader og/det kreves større ombygginger for å installere vannmåler, kan det gis unntak etter skriftlig søknad.

§ 15.Delegering

Myndighet som i eller i medhold av vedtektene er gitt til Hovedutvalg for lokalutvikling kan delegeres til kommunalsjefen.

§ 16.Klage

Vedtak som er fattet av kommunalsjefen eller andre som er delegert myndighet i medhold av disse forskriftene, kan påklages til Hovedutvalg for lokal utvikling.

§ 17.Ikrafttreden

Forskriften trer i kraft 1. januar 2015. Samtidig oppheves forskrift 22. mars 2010 nr. 990 for vann og avløpsgebyrer, Klepp kommune, Rogaland. 

Forklaring 

§ 4. Gebyrform

Andre gebyr kan for eksempel være dersom kommunens ansatte må lese av vannmåleren hjemme hos abonnent. 

§ 7. Tilknytningsgebyr

Alle som knytter seg til eksisterende kommunalt nett betaler i utgangspunktet lav sats.

I de tilfellene der det blir anlagt nytt kommunalt vann- og/avløpsnett i spredtbygd strøk, betales det høg sats. Dette fordi kommunen ved slike anlegg graver til 10 m fra nærmeste enhet og må få dekket inn disse kostnadene. 

§ 14. Unntak

Sannsynliggjøring av lekkasje skjer oftest ved at rørlegger har vært på stedet og utført reparasjoner.

Abonnement vann og avløp må betales, og ev. forbruk etter vannmåler. Dersom det ikke er installert vannmåler må stipulert forbruk for husabonnent uten måler betales.

Unntak fra kravet om vannmåler gis etter skriftlig søknad og vurdering av den enkelte søknad.