Forskrift om kommunalt gebyrregulativ, Melhus kommune, Sør-Trøndelag

DatoFOR-2014-12-16-1871
PublisertII 2014 hefte 5
Ikrafttredelse01.01.2015
Sist endret
Endrer
Gjelder forMelhus kommune, Sør-Trøndelag
HjemmelLOV-2008-06-27-71-§33-1, LOV-2005-06-17-101-§32, LOV-2003-11-28-98-§1, FOR-2004-06-01-931-§2-12, FOR-2014-11-11-1382, LOV-1997-05-23-31-§7
Kunngjort08.01.2015   kl. 15.00
KorttittelForskrift om kommunalt gebyrregulativ, Melhus

Hjemmel: Fastsatt av Melhus kommunestyre 16. desember 2014 med hjemmel i lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) § 33-1, lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering (matrikkellova) § 32, lov 28. november 2003 nr. 98 om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) mv. § 1. forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 2-12, forskrift 11. november 2014 nr. 1382 om gebyrer for saksbehandling og tilsyn av utslipp av oljeholdig avløpsvann, Melhus kommune, Sør-Trøndelag og lov 23. mai 1997 nr. 31 om eierseksjoner (eierseksjonsloven) § 7. 

Melhus kommunestyre har vedtatt gebyrregulativ, byggesak, kart og oppmåling, planbehandling, miljø og landbruk. Regulativet kan leses i sin helhet på kommunens hjemmeside www.melhus.kommune.no.

Gebyrregulativet trer i kraft fra 1. januar 2015.