Forskrift om betalingsregulativ for plan, næring og kultur, Sørum kommune, Akershus

DatoFOR-2014-12-17-1873
PublisertII 2014 hefte 5
Ikrafttredelse01.01.2015
Sist endret
EndrerFOR-2014-01-17-33
Gjelder forSørum kommune, Akershus
HjemmelLOV-2008-06-27-71-§33-1, LOV-2005-06-17-101-§32, FOR-2009-06-26-864-§16, LOV-1997-05-23-31-§7, FOR-2011-12-14-1336, LOV-1981-03-13-6, LOV-2004-06-01-931
Kunngjort08.01.2015   kl. 15.00
KorttittelForskrift om betalingsregulativ, Sørum

Hjemmel: Fastsatt av Sørum kommunestyre 17. desember 2014 med hjemmel i lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) § 33-1, lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering (matrikkellova) § 32, forskrift 26. juni 2009 nr. 864 om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften) § 16, lov 23. mai 1997 nr. 31 om eierseksjoner (eierseksjonsloven) § 7, forskrift 14. desember 2011 nr. 1336 om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker, lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) og forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften). 

Sørum kommune har fastsatt forskrift med betalingsregulativ for plan, næring og kultur.

Fullstendige forskrifter finnes på Sørum kommune sin hjemmeside: www.sorum.kommune.no.

Forskriften trer i kraft 1. januar 2015. Samtidig oppheves forskrift 17. januar 2014 nr. 33 om betalingsregulativ for plan, næring og kultur, Sørum kommune, Akershus.