Forskrift om videreføring av husleietilskudd etter opphør av husleiereguleringen, Oslo kommune, Oslo

DatoFOR-2014-12-17-1875
PublisertII 2014 hefte 5
Ikrafttredelse01.01.2015
Sist endret
Endrer
Gjelder forOslo kommune, Oslo
HjemmelLOV-1992-09-25-107-§6
Kunngjort08.01.2015   kl. 15.00
KorttittelForskrift om videreføring av husleietilskudd, Oslo

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Oslo bystyre 17. desember 2014 med hjemmel i lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) § 6.

Kapittel 1. Formål og vilkår for rett til husleietilskudd

§ 1.Formål og virkeområde

Ved denne forskrift videreføres overgangsordningen inntatt i midlertidig forskrift 16. desember 2009 nr. 1675 om husleietilskudd etter opphør av husleiereguleringen i Oslo kommune. Tilskuddsordningen skal bidra til at leietakere med lang botid og svak økonomi i husleieregulerte leieforhold i Oslo, klarer sine boutgifter etter opphør av husleiereguleringen.

§ 2.Hvem kan få husleietilskudd

Det er et vilkår for husleietilskudd at søker:

a)leier en husleieregulert bolig, omfattet av bestemmelsene i den nå opphevede lov om husleieregulering mv. for boliger i lov 7. juli 1967 nr. 13, kapittel II, og
b)var folkeregistrert bosatt i boligen pr. 31. desember 2009, og
c)fortsatt mottar husleietilskudd gjeldende pr. 31. desember 2014 etter forskrift om husleietilskudd etter opphør av husleiereguleringen i Oslo og er født før 1. januar 1950, og
d)ikke har en netto ligningsformue som overstiger kr 250 000. Der netto ligningsformue er vesentlig høyere enn søkers faktiske formue på søknadstidspunktet, og det vil virke åpenbart urimelig å legge netto ligningsformue til grunn, kan husstandens faktiske dokumenterte formue legges til grunn for beregningen.
§ 3.Husstanden

De som er folkeregistrert bosatt i boligen blir regnet med i husstanden.

§ 4.Bytte av bolig

For søker som har byttet bolig og har bodd sammenhengende i bolig med husleieregulert leieavtale, regnes samlet botid for nåværende og forrige bolig.

§ 5.Flytting

Rett til husleietilskudd opphører når leietaker flytter fra boligen det er søkt husleietilskudd for.

Kapittel 2. Utregning av husleietilskudd

§ 6.Hva husleietilskuddet omfatter

Ved utregning av husleietilskudd tas det hensyn til husstandens husleie, jf. § 7, inntekt jf. § 8 og alminnelige levekostnader, jf. § 9.

Husleietilskuddet beregnes av differansen mellom husstandens inntekter fratrukket boutgifter, sammenstilt med fastsatt beløp for alminnelige levekostnader fratrukket differansen mellom inntekter og boutgifter.

§ 7.Husstandens husleie

Det gis ikke tilskudd til den delen av husleien som overstiger kr 14 500 pr. måned.

§ 8.Husstandens inntekt

Trygdeavgiftsgrunnlaget fra siste tilgjengelige skatteligning blir brukt ved utregning av husleietilskudd. Statlig bostøtte og kommunalt boligtilskudd regnes også med som inntekt ved beregning av husleietilskudd.

Der trygdeavgiftsgrunnlaget gir åpenbart misvisende inntekt, og søkers inntektsnedgang er ufrivillig, kan løpende, dokumenterte inntekter legges til grunn.

§ 9.Dekning av alminnelige levekostnader

Husleietilskuddet skal sikre at tilskuddsmottaker har tilstrekkelige midler til å dekke alminnelige levekostnader etter at husleie er betalt.

Alminnelige levekostnader tilsvarer:

a)kr 7 000 for husstander med en person
b)kr 11 000 for husstander med to personer
c)For husstander med tre eller flere personer legges det til kr 2 500 pr. person, utover to.
§ 10.Fremleieinntekter

Dersom leietaker fremleier rom i boligen, regnes 50 % av fremleieinntekten med som inntekt.

§ 11.Forholdet til andre bostøtteordninger

Det stilles vilkår om at søker må søke statlig bostøtte og kommunalt boligtilskudd.

§ 12.Utgifter til strøm og oppvarming

Det gis dekning til energiutgifter med kr 500 pr. måned.

Kapittel 3. Regler om saksbehandling

§ 13.Saksbehandling

Husleietilskudd gis etter søknad. Søknaden sendes den bydelen der søkeren bor. Ordningen administreres av den administrative enhet som er tildelt myndighet av byrådet.

§ 14.Situasjonsdato

Alle opplysninger om husstanden og boliger vurderes ut fra registrerte opplysninger fra den 1. i hver måned.

§ 15.Årlig omregning

Husleietilskuddet omregnes hvert år og oppdaterte ligningsopplysninger innhentes til denne beregningen.

§ 16.Plikt til å opplyse om endrede forhold

Mottaker av husleietilskudd plikter å melde fra om endringer av husleie, inntekt, formue eller husstandsmedlemmer som kan ha betydning for tilskuddets størrelse.

§ 17.Følgen av at det er gitt uriktige opplysninger

Har noen fått utbetalt husleietilskudd fordi vedkommende, eller noen som har handlet på vedkommendes vegne, har gitt uriktige opplysninger eller har fortiet opplysninger, skal husleietilskuddet betales tilbake.

§ 18.Klage

Vedtak etter denne forskriften kan påklages til Oslo kommunes sentrale klagenemnd. Klagen sendes den instans som har fattet vedtaket. Klagefrist er tre uker fra det tidspunkt vedtaket er mottatt av søker.

Kapittel 4. Utbetaling og ikrafttredelse

§ 19.Minste utbetaling

Husleietilskuddet bortfaller i sin helhet hvis beregnet tilskudd utgjør mindre enn 300 kr pr. måned.

§ 20.Utbetaling

Husleietilskuddet utbetales fra den første i søknadsmåneden, og stopper ved utgangen av den måneden rettigheten opphører.

§ 21.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft fra 1. januar 2015.