Forskrift om tvungen slamtømming, Tjøme kommune, Vestfold

DatoFOR-2014-12-17-1925
PublisertII 2015 hefte 1
Ikrafttredelse01.01.2015
Sist endret
Endrer
Gjelder forTjøme kommune, Vestfold
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§26, LOV-1981-03-13-6-§30, LOV-1981-03-13-6-§79
Kunngjort15.01.2015   kl. 15.30
KorttittelForskrift om tvungen slamtømming, Tjøme

Hjemmel: Fastsatt av Tjøme kommunestyre 17. desember med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) § 26 tredje ledd, § 30 andre og tredje ledd og § 79.

§ 1.Formål

Forskriften har som formål å sikre miljømessig, økonomisk og helsemessig forsvarlig innsamling, transport og behandling av slam i kommunen.

§ 2.Hjemmel

Forskriften er gitt med hjemmel i lov om vern mot forurensning (forurensningsloven) § 26 tredje ledd, § 30 andre og tredje ledd og § 79.

§ 3.Virkeområde

Forskriften gjelder alle eiendommer i Tjøme kommune som har privat sanitæranlegg, og ikke leder avløpet til renseanlegg. Som renseanlegg menes her Bekkevika Renseanlegg, større private renseanlegg (pe > 50) og minirenseanlegg (pe < 50) der det foreligger serviceavtale.

Forskriften gjelder for eiendommer der kommunen krever slamavskiller selv om sanitært avløpsvann går til Bekkevika Renseanlegg.

Forskriften gjelder også gebyrplikt.

§ 4.Definisjoner 

Abonnent

Eier/fester av eiendom/festetomt, eller eier av seksjon eller ideell sameiepart, med privat avløpsanlegg som ikke er tilknyttet offentlig avløpsanlegg, eller der kommunen krever slamavskiller selv om sanitært avløpsvann føres til Bekkevika Renseanlegg. 

Abonnement

Avtale mellom abonnent og kommunen om slamtømmetjenester for privat avløpsanlegg. Det er ikke en betingelse at avtalen er skriftlig. 

Avløpsanlegg

Med avløpsanlegg menes ledninger og øvrige anlegg både for sanitært avløpsvann (spillvann), industrielt avløpsvann og overvann. 

Separat avløpsanlegg

Privat avløpsanlegg hvor avløpet ikke føres til kommunalt renseanlegg. 

Kommunal tømming

Tømming en gang hvert annet år. Tømmingen er inkludert i årsgebyret for slam og blir utført av kommunens renovatør. 

Privat tømming

Tømming utover tømming en gang hvert annet år. 

Nødtømming

Tømming pga. tette rør, driftsproblemer mv. som må utføres raskt for å unngå forurensning, tilbakeslag etc. 

Tvungen tømming

Tømming av tette tanker hvor tømming ikke er bestilt innen 30. september i tømmeåret. 

Slam

De forurensningene som tas ut av avløpsvannet ved de ulike renseprosessene. 

Eiendom

Fast eiendom definert med et eget gårds- og bruksnummer, festenummer eller seksjonsnummer. 

Boenhet

Enhver godkjent selvstendig enhet med ett eller flere rom og med separat inngang, samt eget bad/WC og kjøkkendel. 

Bolig/Fritidsbolig

Bygningstype som er kodet innen hovedgruppen «Bolig» (111-199) i henhold til Matrikkelen. 

Næringsbygg

Bygningstype som er kodet i hovedgruppen «Annet» (211-840) i henhold til Matrikkelen. Næringsbygg kan også inneholde boenheter. 

Gebyr

Gebyr skal gjenspeile kommunens kostnad knyttet til betjening av den enkelte eiendom. 

Selvkost

Et lovfestet prinsipp om at gebyrene ikke skal overstige kommunens nødvendige kostnader til sitt vann- og avløpsverk.

§ 5.Innsamling av slam

Kommunen skal sørge for innsamling av slam fra alle tanker som omfattes av denne forskriften.

Kommunal tømming utføres i tidsrommet 1. april–31. oktober.

§ 6.Abonnentens plikter

Abonnenten skal sørge for at anleggene som skal tømmes er lett tilgjengelig for tømming. Kumlokk bør fortrinnsvis ligge i høyde med terrenget. Der kumlokk er nedgravd eller på annen måte skjult, må abonnenten avdekke lokket etter at varsel om tømming er gitt.

Dersom vei/adkomst eller tank ikke er klargjort til varslet tidspunkt, er abonnenten selv ansvarlig for å melde fra når vei/adkomst blir klargjort for tømming.

Ved kommunal tømming plikter abonnenten å bruke det tømmefirmaet som til enhver tid har avtale med kommunen.

Abonnenten er pliktig til å melde fra om endring av tekniske installasjoner, jf. plan- og bygningslovens bestemmelser. Plikten til å melde gjelder også feil og mangler ved anlegget.

Abonnenten skal sørge for at anlegget er i forskriftsmessig stand.

Abonnenter med tett tank har selv ansvar for å bestille tømming.

§ 7.Renovatørens rettigheter og plikter

Renovatøren har rett til å plassere nødvendig utstyr på eiendommen for å få utført tømmingen. Tømmingen skal utføres slik at beboerne ikke unødig sjeneres av støy og lukt. Det skal heller ikke foregå på en slik måte at det oppstår unødig skade på vei eller eiendom. Anlegget skal forlates i lukket stand og grinder, porter og dører skal lukkes og eventuelt låses.

Tømming skal foretas innenfor tidsrommet kl. 06.00–22.00 mandag til fredag, unntaksvis lørdag til kl. 18.00.

Renovatøren skal varsle når tømming skal finne sted. Normalt skal dette skje 1–2 uker før planlagt tømming. Gjelder ikke tette tanker, ref. § 6.

Renovatøren skal gi informasjon til abonnenten om at anlegget er tømt, og om eventuelle feil og mangler ved anlegget.

§ 8.Krav til adkomstvei

Adkomstveien skal gi slamtømmebilen en grei og rimelig fremkommelighet. Som et minimum må veien ha en fri bredde på 3 meter og fri høyde på 3,5 meter. Kurvatur og stigningsforhold skal være egnet for kjøring med slamtømmebil. Bilen må kunne snu forsvarlig eller rygge inn uten problemer. Ved tømming om vinteren må veien eventuelt være brøytet og strødd.

Dersom veien ikke oppfyller de nevnte kvalitetskrav plikter abonnenten å ta kontakt med renovatøren for å avtale tømming med annen type redskap.

Dersom veien har midlertidig forringet kvalitet, for eksempel etter uvær, plikter abonnenten å varsle renovatøren.

Avstand fra tank til oppstillingsplass for tankbilen må være mindre enn 50 meter, og med høydeforskjell på mindre enn 8 meter.

§ 9.Tømmefrekvens mv.

Alle separate avløpsanlegg skal tømmes en gang hvert annet år. Dersom tømming ikke skjer med foreskrevet hyppighet skal abonnenten selv ta initiativ til at dette blir gjort.

For anlegg som krever tømming utover en tømming hvert annet år må abonnenten selv ta kontakt med en renovatør og bestille en privat tømming.

Sluttømming av godkjente anlegg i forbindelse med tilknytning til kommunal avløpsledning bekostes av kommunen.

Tømming av anlegget som følge av driftsproblemer i det aktuelle tømmeåret kort tid (inntil 6 md.) før ordinær tømming, kan erstatte denne. Det forutsettes at kommunens renovatør benyttes. Fremtidige tømminger vil likevel følge opprinnelig tømmeplan.

Tømming som krever kort responstid fra renovatøren betegnes som nødtømming og blir betraktet som privat tømming.

Der det separate avløpsanlegget består av flere typer tanker (for eksempel både slamavskiller og tett tank), skal alle tankene tømmes samtidig ved kommunal tømming.

Tette tanker hvor tømming ikke er bestilt innen 30. september i tømmeåret, vil bli tømt uten varsel i løpet av oktober/november i inneværende år.

§ 10.Gebyr

Alle gebyrene nevnt i § 10 reguleres årlig i henhold til prinsippet om selvkost. 

Årsgebyr

Abonnenten skal betale et årlig gebyr for tømming og tilsyn. Gebyret betales sammen med de andre kommunale eiendomsgebyrene og reguleres årlig i henhold til prinsippet om selvkost. Hver boenhet skal betale gebyr uavhengig av om den er tilknyttet et felles separat avløpsanlegg eller har eget separat avløpsanlegg. Tankens volum er bestemmende for gebyrets størrelse. 

Fremmøtegebyr

Dersom vei/adkomst eller tank ikke er klargjort når tømming skal finne sted, og eier ikke har gjort renovatøren oppmerksom på dette, vil det bli utstedt et gebyr for renovatørens fremmøte. 

Tilleggsgebyr ved bruk av liten tankbil

Dersom adkomstveien til det separate avløpsanlegget ikke tilfredsstiller kravene i § 8 vil det påløpe et tilleggsgebyr for bruk av liten tankbil. 

Tilleggsgebyr ved tidkrevende tømming

Dersom tømming av et anlegg medfører uforholdsmessig langt tidsforbruk (mer enn 1 time) vil det påløpe et tilleggsgebyr som er basert på antall timer.

§ 11.Fritak

Boenhet som står ubebodd i mer enn 12 md. kan innvilges fritak for tvungen slamtømming. Fritak gis først etter skriftlig søknad og kun for en tømmeperiode. Det kan søkes om ytterligere fritak for nye tømmeperioder.

Dersom avløpsanlegget er tømt før kommunen mottar søknad om fritak, skal det betales fullt gebyr for dette året uavhengig av om anlegget har vært i bruk eller ikke.

§ 12.Innkreving, renter mv.

Gebyr for slamtømming med påløpte renter og kostnader er sikret med lovbestemt pant etter panteloven § 6-1. Om renteplikt ved for sen betaling og inndrivelse av slamgebyr gjelder reglene i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eiendomsskatt til kommunene § 26 og § 27 tilsvarende.

Ved eierskifte er eier av eiendommen, ved tidspunktet for utstedelsen av gebyret, ansvarlig for at dette blir betalt.

§ 13.Ikrafttreden

Forskriften gjøres gjeldende fra 1. januar 2015.