Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Tjøme kommune, Vestfold

DatoFOR-2014-12-17-1926
PublisertII 2015 hefte 1
Ikrafttredelse01.01.2015
Sist endret
Endrer
Gjelder forTjøme kommune, Vestfold
HjemmelLOV-2012-03-16-12, LOV-1981-03-13-6, FOR-2004-06-01-931
Kunngjort15.01.2015   kl. 15.30
KorttittelForskrift om vann- og avløpsgebyrer, Tjøme

Hjemmel: Fastsatt av Tjøme kommunestyre 17. desember 2014 med hjemmel i lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg, lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) og forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) kapittel 16.

§ 1.Formål

Forskriften har som formål å sikre en finansieringsordning og beskrive hvilke prinsipper kommunen legger til grunn for beregning av gebyrene.

§ 2.Hjemmel

Forskriften er gitt med hjemmel i lov om vass- og avløpsanlegg og forskrift om begrensning av forurensning, kapittel 16 om kommunale vann- og avløpsgebyrer.

§ 3.Virkeområde

Enhver eiendom i Tjøme kommune omfattes av forskriften.

§ 4.Definisjoner 

Abonnent

Eier/fester av eiendom/festetomt, eller eier av seksjon eller ideell sameiepart, med vann- og/eller avløpsinstallasjoner som enten er tilknyttet offentlig vann- og avløpsanlegg, eller som har fått pålegg om tilknytning etter plan- og bygningslovens bestemmelser. 

Abonnement

Avtale mellom abonnent og kommunen om vannforsynings- og/eller avløpstjenester gjennom tilknytning av sanitærinstallasjoner og private vann- og avløpsanlegg til kommunens vannforsynings- eller avløpsanlegg. Det er ikke en betingelse at avtalen er skriftlig. Avtale om tilknytning via privat fellesledning regnes som abonnement. 

Sanitærinstallasjoner:

Abonnenteid teknisk innretning for tapping, transport, oppbevaring eller rensing av vann og avløp. Omfatter private utvendige og innvendige sanitæranlegg 

Utvendige sanitæranlegg

Alle sanitærinstallasjoner fra og med tilkoblingspunktet på kommunal ledning og fram til grunnmur. 

Innvendige sanitæranlegg

Alle sanitærinstallasjoner innenfor husets yttervegger. 

Avløpsanlegg

Med avløpsanlegg menes ledninger og øvrige anlegg både for sanitært avløpsvann (spillvann), industrielt avløpsvann og overvann. 

Avløpsvann

Fellesbetegnelse på spillvann og overvann. 

Stikkledning

Private ledninger og utstyr utenfor husets yttervegg som er tilknyttet offentlig vann- og/eller avløpsanlegg. Ledningen leder vann og/eller avløp til/fra en eller flere eiendommer. Stikkledningen eies, driftes og vedlikeholdes av eiendommenes hjemmelshaver(e) fra og med anboringsklammer/avgreining på den kommunale ledningen. 

Felles privat ledning

Stikkledning som betjener flere eiendommer. Eiendommene har felles ansvar for drift og vedlikehold av disse.

Abonnenter som har felles stikkledning og installasjoner (f.eks. kummer), er solidarisk ansvarlige i forhold til kommunen for abonnentens plikter etter abonnementsvilkårene, uansett om den enkelte abonnent er medeier i anlegget eller ikke, og uansett om det foreligger tinglyst erklæring om ansvarsforholdet eller ikke. 

Kommunalt vann- eller avløpsanlegg

Hovedanlegg for vann eller avløp som ivaretas av kommunen, direkte eller gjennom annet offentligrettslig organ, f.eks. interkommunalt selskap. Kommunen er også ansvarlig for drift av anleggene. Som kommunalt anlegg regnes anlegg som kommunen selv har anlagt som kommunalt hovedanlegg, overtatt ansvar for i medhold av lov eller uttrykkelig påtatt seg ansvar for, fortrinnsvis ved skriftlig erklæring. Øvrige anlegg regnes som abonnenteide. 

Spillvann

Avløpsvann fra vannklosett, kjøkken, bad, vaskerom e.l. og fra næringsvirksomhet. Vann fra svømmebasseng, akvarium o.l. regnes normalt som spillvann. 

Overvann

Vann fra tak, annet utvendig areal, drenering mv. Dette er i prinsippet rent vann som kan ledes ut i grunnen på egen eiendom eller til bekk eller sjø. 

Separatsystem

Avløpsanlegg med egen ledning for spillvann og egen ledning for overvann. 

Fellessystem

Betegnelse på avløpsanlegg som fører både spillvann og overvann i samme ledning. 

Godkjent foretak

Foretak som har sentral godkjenning eller kan gis lokal godkjenning i henhold til forskrift om godkjenning av foretak for ansvarsrett (godkjenningsforskriften) innenfor relevant fagområde. Foretaket skal i tillegg dokumentere at det utførende personellet har følgende minimumskvalifikasjoner for det relevante arbeidsområdet:

-Innvendige sanitæranlegg: Svennebrev som rørlegger
-Utvendige sanitæranlegg:
-Svennebrev som rørlegger, samt S-ADK1- eller ADK1-sertifikat
-Fagbrev innen veg- og anleggsfaget eller anleggsmaskinførerfaget, samt ADK1-sertifikat. 

Eiendom

Fast eiendom definert med et eget gårds- og bruks-, feste- eller seksjonsnummer. 

Boenhet

Godkjent bolig med ett eller flere rom og med separat inngang, samt eget bad/WC og kjøkkendel. 

Bolig/Fritidsbolig

Bygningstype som er kodet innen hovedgruppen «Bolig» (111-199) i henhold til Matrikkelen. 

Næringsbygg

Bygningstype som er kodet i hovedgruppen «Annet» (211-840) i henhold til Matrikkelen. Næringsbygg kan også inneholde boenheter. 

Bruksendring

Med bruksendring menes endring mellom ulike bygningstyper, som for eksempel endring fra tomannsbolig til enebolig eller endring fra fritidsbolig til bolig. 

Midlertidig tilknytning

Med midlertidig tilknytning menes tilknytning av vann og/eller avløp til bygg/anlegg hvor bygget/anlegget ikke er i permanent bruk, og/eller kun skal brukes i en begrenset periode. Et eksempel på slikt bygg/anlegg er anleggsbrakker. 

Gebyr

Gebyr skal gjenspeile kommunens kostnad knyttet til betjening av den enkelte eiendom avhengig av dens forbruk, enten stipulert eller målt. Gebyrene innkreves i form av tilknytningsgebyr og årsgebyr. 

Tilknytningsgebyr

Gebyr som betales når en boenhet og/eller et næringsbygg blir tilknyttet kommunale vann- og/eller avløpsledninger. 

Årsgebyr

Gebyr som betales årlig når en boenhet og/eller et næringsbygg er tilknyttet kommunale vann- og/eller avløpsledninger. 

Selvkost

Et lovfestet prinsipp om at gebyrene ikke skal overstige kommunens nødvendige kostnader til anskaffelse og drift av kommunens vann- og avløpsanlegg. 

Svømmebasseng tilknyttet kommunalt vann- og/eller avløpsnett

Svømmebassenget regnes som tilknyttet kommunalt vann- og/eller avløpsnett dersom det er fast tilknyttet eiendommens vann- og/eller avløpsnett.

§ 5.Gebyrsatser

Gebyrsatsene fastsettes av kommunestyret og trer i kraft fra det tidspunktet kommunestyret bestemmer.

§ 6.Plikt til å betale gebyr

Plikten til å betale gebyr gjelder bebygd eller ubebygd eiendom som er/blir tilknyttet kommunalt vann- og/eller avløpsnett. Tilknytningen kan være enten direkte til kommunal ledning eller via felles privat ledning.

§ 7.Gebyrgrunnlaget

Gebyrgrunnlaget for henholdsvis vann og avløp beregnes etter selvkostprinsippet.

Til grunn for beregningen legges de til enhver tid gjeldene nasjonale retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester. Gebyrgrunnlaget skal oppgi hva som er faste kostnader og hva som er variable kostnader. Som hovedregel defineres de faste kostnadene som kommunens kapitalkostnader innenfor tjenestene vann og avløp. Resterende kostnader defineres som variable kostnader. En beslutning om annen fordeling kan gjøres i forbindelse med vedtak av de årlige gebyrsatsene.

§ 8.Tilknytningsgebyr

Tilknytningsgebyr for vann og/eller spillvann og/eller overvann skal betales:

-for bebygd og ubebygd eiendom som blir tilknyttet kommunalt vann- og/eller avløpsledninger direkte, eller indirekte via felles privat ledning. På eiendom med flere bygninger eller der flere bygninger skal oppføres, regnes den enkelte bygning som egen eiendom dersom bygningen senere kan identifiseres med et eget gårds-, bruks- feste- og/eller seksjonsnummer.
-for hver boenhet i bygning med flere boenheter
-for nye boenheter ved bruksendring
-for næringsbygg som blir tilknyttet kommunalt vann- og/eller avløpsnett direkte, eller indirekte via felles privat ledning.

Det skal ikke betales tilknytningsgebyr for:

-ikke-kommersielle bryggeanlegg
-midlertidige tilknytninger (gjelder for opp til ett år med mulighet for å søke om forlengelse), eks. brakkerigg. 

Beregningsprinsipp for tilknytningsgebyr

-Helårsboliger og fritidsboliger betaler et standardgebyr pr. boenhet.
-For næringsbygg, offentlige bygg og bygg for forsvaret beregnes tilknytningsgebyr pr. m² BRA for næringsbyggets personaldel. Areal som inngår i næringsbyggets personaldel regnes kjøkken, sanitærrom, garderober, spiserom, overnattingsrom, kontor etc, samt tilhørende gangareal. Lager, butikklokale, vestibyle, verksted og produksjonshaller uten vannforbruk skal ikke regnes med i arealet for beregning av tilknytningsgebyret.
-For campingplasser beregnes tilknytningsgebyr pr. m² BRA for arealet av servicebygg/vaktstue etc. samt pr. boenhet for campinghytter/vogner/ferieleiligheter etc. som tilknyttes.
-Landbruksbygg betaler et standardgebyr som helårsboliger og fritidsboliger.
§ 9.Årsgebyr

Årsgebyr for vann- og/eller avløp skal betales:

-for eiendom som er tilknyttet kommunal vann- og//eller avløpsledning direkte, eller indirekte via felles privat ledning
-for hver bygning på eiendom med flere bygninger dersom bygningen senere kan identifiseres med eget gårds-, bruks-, feste- og/eller seksjonsnummer
-for hver boenhet i bygning med flere boenheter
-for bryggeanlegg. 

Beregningsprinsipp for årsgebyr

-Helårsboliger og fritidsboliger: Både kommunen og abonnenten kan kreve årsgebyr basert på målt forbruk. Der vannmåler ikke er installert beregnes årsgebyret etter stipulert forbruk.
-Alle næringsbygg, offentlige bygg og bygg for forsvaret skal avregnes etter målt forbruk.
-Landbruksbygg skal avregnes etter målt forbruk.
-Bryggeanlegg, herunder båthavner, båtforeninger, gjestehavner og marinaer, skal avregnes etter målt forbruk.
-For midlertidige tilknytninger skal eier/fester av eiendommen betale gebyr etter gjeldende regler for næringsvirksomhet, med avregning etter målt forbruk. Anleggsbrakker og lignende som står på andres grunn faktureres entreprenør/anleggsutfører.

Årsgebyret fordeles på et fastgebyr til dekning av de faste kostnadene, og et forbruksgebyr til dekning av de variable kostnadene. 

Fastgebyr

Helårsboliger og fritidsboliger betaler 1 fastgebyr pr. boenhet.

Næringsabonnenter betaler:

-1 fastgebyr for forbruk = < 200 m³
-2 fastgebyr for forbruk > 200 m³ og = < 1000 m³
-5 fastgebyr for forbruk > 1000 m³
-10 fastgebyr for forbruk > 5000 m³ 

Forbruksgebyr etter stipulert forbruk

Stipulert forbruk pr. boenhet der vannmåler ikke er installert:

-Fritid: 200 m³
-Helår = < 60 m² : 125 m³
-Helår > 60 m² : 200 m³

Forbruksgebyr etter målt vannforbruk

Etter godkjent sanitærsøknad kan målt vannforbruk benyttes som grunnlag for årsgebyrene. Eiendom som har godkjent vannmåler betaler årsgebyr for vann og/eller avløp i henhold til målt vannforbruk og gjeldene m³ pris.

Abonnenten må selv skaffe og eie vannmåler som skal benyttes ved målt forbruk. Installasjonen skal utføres av godkjent rørlegger, og kostnadene dekkes av abonnenten. Abonnenten er ansvarlig for:

-avlesning av måleren pkt. 9
-avlest forbruk
-kalibrering av vannmåleren etter leverandørens spesifikasjoner (dvs. at vannmåleren måler riktig mengde). 

Svømmebasseng

For svømmebasseng tilknyttet kommunal vann og/eller avløpsledning beregnes årsgebyret etter målt eller stipulert forbruk.

Der vannmåler ikke er installert betales det årsgebyr etter areal:

-Areal = < 40 m² : belastes for 50 m³
-Areal > 40 m² : belastes for 100 m³ 

Videresalg av vann

Uttak av vann for videresalg er kun tillatt fra kommunens tappestasjon etter særskilt avtale og betales etter målt forbruk. Sats fastsettes av kommunestyret. 

Avvik i årsgebyret

Restriksjoner for vannforbruk eller kortere avbrudd i leveranse eller mottak av avløp, gir ikke grunnlag for reduksjon i gebyrene.

§ 10.Avlesning av vannmålere

Abonnenter med vannmåler har selv ansvar for å lese av vannmålere og sende inn målerstanden til kommunen innen 31. desember hvert år.

Kommunen kan foreta kontroll av målerstand, og skal til enhver tid gis tilgang ved varslede og ikke varslede kontroller. 

Næringsabonnent:

Ved manglende innlevering av måleravlesning vil kommunen avregne etter forrige års forbruk + 50 %. Det gis ingen refusjon ved senere innlevering av korrekt målerstand. Dersom forbruket er høyere enn +50 %, avregnes dette ved neste avregning. 

Boligabonnent (helår og fritid):

Ved manglende innlevering av måleravlesning to påfølgende år vil forbruket avregnes etter stipulert forbruk fra og med første år uten registrert måleravlesning, og vannmåleren registreres som demontert.

§ 11.Unntak – dispensasjoner – sanksjoner

For eiendom der avløpsvannets sammensetning avviker fra vanlig husholdningsavløp og virker fordyrende på drift og vedlikehold av kommunens avløpsledning og/eller renseanlegg, kan det beregnes et tillegg til avløpsgebyret. Tilleggets størrelse fastsettes etter avtale. 

Hagevanning

Abonnenter som unnlater å etterkomme vanningsforbud vil, dersom det etter skriftlig advarsel gjentar seg, bli ilagt et overtredelsesgebyr for hver overtredelse etter at advarsel er gitt. Overtredelsesgebyret fastsettes av kommunestyret. 

Ulovlig tilknytning

Er tilknytningen ikke godkjent av kommunen, skal det søkes om tilknytning. Innvilges søknaden skal det betales tilknytningsgebyr etter satsen for tilknytningstidspunktet samt et tilleggsgebyr. Tilleggsgebyret utgjør 25 % av tilknytningsgebyret, dog minimum 25 % av standardsatsen. Årsgebyr betales fra og med tidspunktet tilknytningen ble foretatt. Innvilges ikke søknaden kan kommunen kreve at abonnenten kobler fra vann og avløp.

§ 12.Innkreving av gebyr 

Tilknytningsgebyr

-For nye abonnenter forfaller tilknytningsgebyret til betaling ved gitt igangsettingstillatelse.
-Tilknytningsgebyr skal være betalt før arbeidet igangsettes. Kommunen kan dispensere fra dette.
-Ny tilknytning for eiendommen innen 10 år etter godkjent frakobling krever ikke ny betaling av tilknytningsgebyr. 

Årsgebyr

-Gebyrene fordeles over 4 terminer pr. år. For eiendom som betaler etter målt forbruk foretas a konto innbetalinger i hver termin. Avregning skjer i 1. termin året etter.
-Årsgebyr kreves fra og med måneden etter at eiendommen er tilknyttet kommunalt ledningsnett. Årsgebyret løper til og med måneden eiendommen er frakoblet.
-Etter søknad kan kommunen gi fritak for årsgebyret når gebyrpliktig eiendom fysisk frakoples kommunens ledningsnett. Arbeidene skal utføres av autorisert rørlegger. Tiltaket er søknadspliktig. Årsgebyrene avsluttes i henhold til ferdigmelding fra rørlegger. Kostnader ved frakopling og ny tilknytning dekkes fullt ut av abonnenten. Arbeidet skal utføres etter kommunens anvisning. 

Rettslig myndighet for innkreving

Forfalt krav på årsgebyr er sikret med lovpant i eiendommen etter panteloven § 6-1. Både årsgebyr og tilknytningsgebyr er tvangsgrunnlag for utlegg. Gebyrene innkreves etter reglene for innkreving av skatt jf. § 6 i lov om kommunale vass- og avløpsanlegg 16. mars 2012 nr. 12.

§ 13.Endring av gebyr

Endringer i gebyrsatsene kunngjøres på kommunens internettside. Endringer i gebyrene for en bestemt eiendom underrettes i henhold til forvaltningslovens § 27.

§ 14.Dispensasjon

Kommunens administrasjon kan i enkeltsaker og etter skriftlig søknad gjøre unntak eller gi dispensasjoner fra denne forskriften dersom rimelig grunn tilsier dette.

§ 15.Forvaltning av klage

Enkeltvedtak i medhold av denne forskriften kan påklages etter reglene i forvaltningsloven av 10. februar 1967 med senere endringer. Klageinstans er kommunens klageorgan opprettet i henhold til kommuneloven. Følgende er ikke gjenstand for klage:

-Arealberegninger i henhold til dette reglementet
-Gebyrberegning i henhold til gebyrsatsene for vann og avløp.

Ilagt gebyr må betales i sin helhet inntil klagen er behandlet.

§ 16.Ikrafttreden

Forskriften gjøres gjeldende fra 1. januar 2015.

Fra samme dato oppheves forskrift 14. september 19921 for vann og kloakkavgifter, Tjøme kommune, Vestfold.

1Ikke kunngjort i Norsk Lovtidend.