Forskrift om gebyr for teknisk forvaltningsteneste (gebyrregulativ), Meland kommune, Hordaland

DatoFOR-2014-12-17-1934
PublisertII 2015 hefte 1
Ikrafttredelse01.01.2015
Sist endret
EndrerFOR-2013-12-11-1703
Gjelder forMeland kommune, Hordaland
HjemmelLOV-2008-06-27-71-§33-1, LOV-2005-06-17-101-§32, FOR-2009-06-26-864-§16, LOV-1997-05-23-31-§7, LOV-1981-03-13-6-§52a, FOR-2004-06-01-931-§11-4, LOV-1967-02-10-§27a, FOR-1988-12-23-1073, LOV-2009-04-17-19-§6
Kunngjort29.01.2015   kl. 15.30
KorttittelGebyrregulativ, Meland

Hjemmel: Fastsatt av Meland kommunestyre 11. desember 2013 med hjemmel i lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) § 33-1, lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering (matrikkellova) § 32, forskrift 26. juni 2009 nr. 864 om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften) § 16, lov 23. mai 1997 nr. 31 om eierseksjoner (eierseksjonsloven) § 7, lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) § 52a, forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 11-4, lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 27a, forskrift 23. desember 1988 nr. 1073 om gebyr for behandling av konsesjonssaker m.v., lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann (havne- og farvannsloven) § 6. 

Meland kommune har fastsatt gebyrregulativ etter plan- og bygningsloven, med flere. Regulativet kan fås i sin helhet ved henvendelse til Meland kommune, Besøksadresse: Havnevegen 41, 5918 Frekhaug Postadresse: Postboks 79, 5906 Frekhaug. Forskriften kan også leses på kommunens hjemmesider www.meland.kommune.no.

Gebyrregulativet trer i kraft 1. januar 2015. Samtidig oppheves forskrift 11. desember 2013 nr. 1703 om gebyr for teknisk forvaltningsteneste (gebyrregulativ), Meland kommune, Hordaland.