Forskrift om renovasjon for husholdningsavfall, Gjøvik kommune, Oppland

DatoFOR-2014-12-18-1877
PublisertII 2014 hefte 5
Ikrafttredelse08.01.2015
Sist endret
Endrer
Gjelder forGjøvik kommune, Oppland
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§30, LOV-1981-03-13-6-§33, LOV-1981-03-13-6-§34, LOV-1981-03-13-6-§37, LOV-1981-03-13-6-§79, LOV-1981-03-13-6-§83, LOV-1981-03-13-6-§85
Kunngjort08.01.2015   kl. 15.00
KorttittelRenovasjonsforskrift, Gjøvik

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Gjøvik kommunestyre 18. desember 2014 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) § 30, § 33, § 34, § 37, § 79, § 83 og § 85.

Kap. 1. Generelle bestemmelser

§ 1.Formål

Forskriften skal sikre en miljømessig, økonomisk og helsemessig forsvarlig oppsamling, innsamling og behandling av husholdningsavfall. Den skal også sikre og ivareta kommunens forpliktelser i henhold til lovverket og de til en hver tid gjeldende planer for avfallsområdet.

§ 2.Virkeområde

Forskriften omfatter alle registrerte grunneiendommer hvor det oppstår husholdningsavfall i Gjøvik kommune, herunder også hver enkelt seksjonerte del av bygning og hver enkelte selvstendig boenhet i bygning. Husholdningsavfall som oppstår i hytter og bebygde fritidseiendommer omfattes også.

I tvilstilfeller avgjør kommunen hva som er avfallsgebyrpliktige boliger og hytter med videre.

Forskriften gjelder også avfallsgebyr, og gir bestemmelser om virkeområde og prinsipper for gebyrfastsettelse. Se kapittel 4 i denne forskrift.

§ 3.Definisjoner
-Abonnent: eier eller fester av eiendom som omfattes av den kommunale renovasjonsordningen.
-Avfall: forstås (jf. forurensningslovens § 27) i denne forskrift som kasserte løsøregjenstander eller stoffer. Som avfall regnes også overflødige løsøregjenstander og stoffer fra tjenesteyting, produksjon og renseanlegg med mer. Avløpsvann og avgasser regnes ikke som avfall. Forurensningsloven deler videre avfallet inn i kategoriene husholdningsavfall, næringsavfall og spesialavfall (farlig avfall og større gjenstander).
-Bringeordning: innsamling hvor abonnenten bringer det kildesorterte husholdningsavfallet til et mottaks-/behandlingssted.
-Eiendom: grunneiendom med eget gårds- og bruksnummer som er bebygd.
-Farlig avfall: avfall som ikke hensiktsmessig kan behandles sammen med annet husholdningsavfall eller næringsavfall fordi det kan medføre alvorlig forurensning eller fare for skade på mennesker eller dyr.
-Fritidsbygg/Hytte: med fritidsbygg eller hytte menes boenhet som ikke tjener som fast bopel, men som kun nyttes i fritidssammenheng.

Campingvogner er i utgangspunktet ikke definert som fritidsbygg.

-Gjenvinningsstasjon: et spesielt tilrettelagt område hvor abonnenten kan levere sortert husholdningsavfall som på grunn av sin type, størrelse og tyngde ikke kan leveres i oppsamlingsenhetene ved hjemmet. Gjenvinningsstasjonen er betjent.
-Henteordning: innsamling der det kildesorterte husholdningsavfallet hentes hos abonnenten, transporteres og leveres til et mottaks-/behandlingsanlegg.
-Hentested: sted hvor beholder stilles i påvente av innsamling.
-Husholdningsavfall regnes som avfall fra private husholdninger, herunder større gjenstander som inventar og lignende.
-Hybel: boenhet inkl. kjøkken og bad, totalt boareal under 30 m² . Gjøvik kommune avgjør i tvilstilfeller hva som skal regnes som selvstendig boenhet i bygning som ikke er seksjonert.
-Kildesortering: sortering av avfall etter avfallstype utført av abonnenten der avfallet oppstår. De kildesorterte fraksjonene skal enten behandles videre hos abonnenten ved hjemmekompostering, plasseres i egen beholder for henting, eller leveres til returpunkt eller gjenvinningsstasjoner.
-Kompostering: biologisk nedbryting og stabilisering av organisk avfall med lufttilgang.
-Næringsavfall: avfall fra offentlig og private virksomheter og institusjoner.
-Oppsamlingsenhet: container eller beholder til oppsamling av husholdningsavfall. Kommunen bestemmer valg av type og utforming ut fra hva kommunen finner forsvarlig, rasjonelt og estetisk akseptabelt.
-Renovasjonsteknisk plan: dokument som viser hvordan oppsamling og henting av husholdningsavfall planlegges utført i et reguleringsområde eller for en grunneiendom.
-Renovatør: person som betjener renovasjonsbil og som foretar tømming av abonnentens oppsamlingsenhet.
-Restavfall: regnes som den delen av husholdningsavfallet det ikke er opprettet gjenvinningsordninger for, samt det avfallet som blir igjen fra gjenvinningsbedrifter etter sortering/gjenvinning.
-Returpunkt: lokalt ubetjent oppsamlingssted hvor publikum kan levere/sortere en eller flere avfallsfraksjoner, for eksempel glass, metall osv.
-Selvstendig boenhet: Med selvstendig boenhet menes boenhet som gir mulighet for hvile og matstell innenfor boenheten.
-Selvstendig boenhet i bygning som ikke er seksjonert: hver enkelt bolig med eget kjøkken og bad/wc og med egen inngang uten å måtte gå gjennom annen bolig. Likt med selvstendig boenhet regnes inntil tre hybler med felles kjøkken. Utover tre hybler som deler felles kjøkken, regnes en boenhet pr. tre hybler.
-Smittefarlig avfall : f.eks. sprøytespisser skal emballeres slik at det egner seg for lagring og transport uten at det medfører smittefare og/eller fare for avrenning.
-Tømmefrekvens: antall tømminger av avfallsbeholdere eller sekker med kildesortert avfall, innenfor et gitt tidsrom.
-Våtorganisk avfall: lett nedbrytbart organisk avfall som matavfall, tørkepapir, teposer, kaffefilter med kaffegrut, og bleier fra små barn.
§ 4.Avfall som ikke omfattes av kommunal innsamling

Næringsavfall omfattes ikke av lovpålagt kommunal avfallsordning. Virksomheter med annet avfall enn husholdningsavfall skal selv sørge for og bekoste oppsamling og transport av dette avfall til offentlig godkjent avfallsbehandlingsanlegg eller til sortering-/gjenvinningsanlegg.

Avfallsbesitter må selv sørge for å bringe farlig avfall til godkjent behandlingsanlegg eller til annen godkjent sluttbehandling.

§ 5.Kommunal renovasjonsordning 

§ 5.1 Generelt

Kommunens renovasjonsordning består av en henteordning og en bringeordning. Kommunen bestemmer til enhver tid hvilke avfallsfraksjoner som skal samles inn av kommunen og hvilke som abonnentene skal bringe selv til en annen godkjent løsning

Kommunen skal sørge for oppsamling, innsamling og transport av avfallet som omfattes av disse forskriftene, men kan gi adgang til at andre står for selve gjennomføringen eller deler av denne.

Alle bebygde og/eller bebodde eiendommer plikter i henhold til forurensingsloven å delta i den kommunale renovasjonsordningen. 

§ 5.2 Henteordning

Kommunen har en lovpålagt plikt til å sørge for innsamling av husholdningsavfall. Innsamlingen skal gjennomføres slik at belastningen for omgivelsene hva angår støy, støv og lukt blir så liten som mulig. Husholdningsavfall som er omfattet av henteordningen skal være kildesortert etter kommunens retningslinjer.

Kommunen skal fastsette tømmefrekvenser for de ulike fraksjoner og utarbeide tømmeplaner for kommunens innbyggere.

De fraksjonene som ikke samles inn av kommunen skal abonnenten selv besørge borttransport av og levering til godkjent løsning. 

§ 5.3 Bringeordning (Levering til gjenvinningsstasjoner og returpunkt)

Sorterte gjenvinnbare fraksjoner av husholdningsavfallet vil abonnentene i utgangspunktet kunne levere gratis til kommunens gjenvinningsstasjoner og til ubemannede returpunkt. Ved levering av usortert avfall eller restavfall til gjenvinningsstasjoner eller avfallsdeponi, må avgift betales.

Avgift for levering av usortert avfall og restavfall til gjenvinningsstasjoner, fastsettes av GLT-Avfall.

Ved levering til kommunalt mottaks/behandlingsanlegg plikter abonnenten å overholde de til enhver tid gjeldende leveringsbetingelser.

§ 6.Avfall fra fritidsbebyggelse

Fritidsbebyggelse omfattes av den kommunale renovasjonsordningen.

Kommunen kan eventuelt bestemme at i visse områder skal fritidsbebyggelse ha felles oppsamlingsenheter.

§ 7.Renovasjonsteknisk plan

Renovasjonsteknisk plan kan kreves ved reguleringssaker og byggesaker som innbefatter avfallsbesittere og offentlig eller privat renovasjon. En renovasjonsteknisk plan skal vise hvordan oppsamling, innsamling av avfall skal løses fysisk for det området eller den grunneiendommen planen omfatter, samt hvordan andre eiendommer eventuelt berøres av den foreslåtte løsningen.

Renovasjonsteknisk plan skal behandles/godkjennes av kommunen.

Kap. 2. Innsamling av husholdningsavfall

§ 8.Kildesortering av husholdningsavfall

Kommunen skal legge til rette for kildesortering av husholdningsavfall i henhold til nasjonale retningslinjer.

Abonnentene plikter å sortere sitt avfall i gjenvinnbare fraksjoner i henhold til det system kommunen til en hver tid legger opp til.

§ 9.Oppsamlingsenheter
-Kommunen holder oppsamlingsenheter for de fraksjonene kommunen besørger oppsamling og innsamling av.
-Oppsamlingsenhetene eies av Gjøvik kommune, som også har ansvaret for anskaffelse og utlevering. Unntatt er andre typer oppsamlingsenheter som nedgravde avfallsbrønner etc.
-Kommunen bestemmer hvilke typer oppsamlingsenheter som skal benyttes. Enhetene skal være av en slik type og tilstand at avfallet sikres mot rotter og andre skadedyr.
-Kommunen avgjør når en beholder må repareres eller fornyes, og foretar reparasjon og utskifting etter behov. Hver enkelt beholder er registrert på den enkelte eiendom og skal ikke flyttes ved endring i eier- eller festeforhold.
-Hver boenhet skal i utgangspunktet ha et sett oppsamlingsenheter, men kommunen kan bestemme at flere abonnenter skal benytte felles beholdere.
-Kommunen fastsetter en standard størrelse for de forskjellige enhetene.
-Abonnentene kan velge størrelser utover standardstørrelsene mot et gebyrtillegg. Abonnenter som produserer lite avfall kan velge en minimumsstørrelse på enhetene og gis en reduksjon i avfallsgebyret.
-Flere abonnenter kan samarbeide om felles avfallsbeholdere. Samarbeidsløsning utløser et fradrag i renovasjonsgebyret.
-Eierskap til avfallet går fra abonnent til kommunen i det kommunens representant henter avfallet på hentested.
-Etablering av nedgravde avfallsløsninger, se § 12.
§ 10.Plassering av oppsamlingsenheter

Oppsamlingsenhetene skal normalt plasseres på egen eiendom, maksimum 10 meter fra vegkant langs den veg som renovasjonsbilen trafikkerer. Eventuelt skal oppsamlingsenheten settes fram dagen før tømmedag, eller senest kl. 0600 på tømmedag for å ha krav på tømming.

Plasseringen skal være slik at oppsamlingsenhetene er lett tilgjengelige og ikke hindrer renovatøren unødig i hans arbeid.

Plassering av oppsamlingsenhetene langs privat veg kan aksepteres dersom følgende forutsetninger oppfylles:

-Vegen må ha kurvatur, stigningsforhold, bredde og bæreevne til å tåle den aktuelle renovasjonsbil. Den skal tåle et akseltrykk på 8 tonn, ha veibredde på minimum 3,0 meter og fri høyde på minimum 4,0 meter.
-Det må være tilfredsstillende snuplass i nærheten av siste abonnent på vegen.
-Vegen skal være brøytet og eventuelt strødd på tømmedag.

Abonnenter som bor langs private adkomstveger som ikke er av tilfredsstillende standard, vil etter pålegg fra kommunen, måtte flytte oppsamlingsenheter til nærmeste adkomstveg med godkjent standard.

Oppsamlingsenhetene bør plasseres med en god avstand fra fasaden slik at en eventuell brann i enheten ikke vil spre seg til tilstøtende bygninger. 

§ 10.1 Utforming av hus for avfallsbeholdere

Det gis mulighet å bygge inn avfallsbeholderne. Bygget må være av en slik karakter at det ikke er til ulempe for renovatøren ved tømming. Beregn minimum 15 cm avstand mellom og rundt beholderne, slik at de lett kan trilles ut og inn. Oppstillingsplassen bør tilpasses den øvrige bebyggelsen og miljøet for å få en estetisk fin innbygging. Beholderne bør også stå mest mulig skjermet for vær og vind.

Ønsker du å bygge inn beholderne dine, kontakt kommunen for å få nødvendig informasjon.

Det henvises også til gjeldende byggeforskrifter.

§ 11.Bruk av oppsamlingsenheter
-Oppsamlingsenheter må kun brukes til oppsamling av avfall som enheten er beregnet for, og skal ikke inneholde gjenstander som kan utsette renovatøren for fare eller ulempe under håndtering.
-Oppsamlingsenhetene skal ikke inneholde flytende avfall, større metallgjenstander, stein og jord, større mengder hageavfall, bygge og rivingsavfall, varm aske, etsende, eksplosiv eller selvantennelig avfall.
-Oppsamlingsenheter skal ikke fylles mer enn at lokket lett kan lukkes slik at hygieniske ulemper ikke kan oppstå.
-På vinterstid er abonnenten ansvarlig for at avfallet ikke er frosset fast og dermed ikke lar seg tømme.
-Skade på oppsamlingsenhetene forvoldt ved uforstand, erstattes av abonnenten.
-Det skal ikke hensettes avfall utenfor beholdere. Unntaket er merkede sekker for restavfall, se § 19, og merkede sekker for hytterenovasjon.
§ 12.Etablering av nedgravde avfallsløsninger

For større borettslag og andre større bosammenslutninger gis det tilgang til å etablere nedgravde avfallsløsninger. Dette forutsetter skriftlig søknad med tegninger som må godkjennes av kommunens byggesaksavdeling, samt at det må inngås egen kontrakt med renovasjonsansvarlige i kommunen.

Kommunen skal godkjenne systemet før løsningen tas i bruk.

Forutsetning for en slik etablering er at søker bekoster etablering og fremtidig vedlikehold i sin helhet.

§ 13.Avfallssjakter

Avfallssjakter er ikke tillat benyttet i kommunen. Sjakter som er etablert skal avstenges av ansvarlige for bygget.

§ 14.Hjemmekompostering

Abonnenter som ønsker å drive hjemmekompostering av organisk husholdningsavfall, skal inngå en skriftlig avtale med kommunen.

Det forutsettes benyttet en godkjent kompostbeholder som sikrer at komposteringsprosessen fungerer på en tilfredsstillende måte gjennom hele året. Enheten bør tilfredsstille miljøkravene i henhold til stiftelsen for miljømerking. Abonnenten må selv bekoste anskaffelse av godkjent kompostbeholder.

Abonnenter som hjemmekomposterer hele året gis et redusert renovasjonsgebyr.

Kap. 3. Kommunens og abonnentens plikter

§ 15.Kommunens plikter

Kommunen plikter å gi innbyggere i kommunen et godt renovasjonstilbud i henhold til krav i forurensingsloven. Vilkårene for dette er at abonnenten retter seg etter gjeldende forskrift og at abonnenten betaler rettidige gebyrer for tjenesten.

Kommunen plikter dessuten å sørge for at:

-Innsamling skal foregå slik at det medfører minst mulig ulempe med hensyn på støv, støy, lukt og lignende.
-Transport av avfallet skal foregå på en slik måte at avfallet ikke faller av og tilsøler plass eller veg. Eventuelt søl fra tømming skal fjernes av renovatør.
-Oppsamlingsenheter skal forlates på det stedet de var plassert før tømming, lokket skal være lukket, dører, grinder og porter skal lukkes.
-Avfallet skal hentes i henhold til gjeldende tømmeplaner fastsatt av kommunen. Det skal årlig utarbeides tømmeplaner som kunngjøres for alle abonnenter. Tømming av oppsamlingsenhetene skal normalt foregå i tidsrommet mandag–fredag mellom kl. 06.00–21.00.
-Kommunen plikter å ha oppdatert informasjonsmateriell vedrørende renovasjonsordningen i kommunen, som kan sendes ut til nye abonnenter, og ved forespørsel etter dette fra abonnenter.
-Ved endring av tømmerutiner og andre forhold som har vesentlig betydning for abonnenten, skal abonnenten varsles i god tid og på en hensiktsmessig måte.
-Kommunen plikter å veilede abonnenten i spørsmål vedrørende renovasjonsordningen og denne forskrift. Videre plikter kommunen å opplyse abonnenten om klageadgang på enkeltvedtak som er gjort med hjemmel i denne forskrift, og skal bistå etter reglene i forvaltningsloven.
§ 16.Abonnentens plikter
-Det er abonnenten sin plikt å sørge for at boenheten er tilknyttet den kommunale renovasjonsordningen.
-Abonnenten er ansvarlig for at plassering og bruk av oppsamlingsenheter skjer i samsvar med denne forskrift.
-Abonnenten skal sørge for å benytte de oppsamlingsenheter som kommunen bestemmer. Avfallsfraksjonene skal sorteres ut og legges i den enhet som er bestemt for fraksjonen.
-Om en beholder blir ødelagt eller utslitt av slitasje skal abonnenten varsle kommunen om dette slik at beholderen blir skiftet ut.
-Abonnenten plikter å sørge for tilfredsstillende standard på privat veg/plass, så som brøyting og strøing om vinteren, og eventuelt grusing om sommeren. Brøyting og strøing må skje slik at vegen/plassen er fremkommelig når renovasjonsbilen kommer.
-Det er abonnentens ansvar å sørge for nødvendig renhold av oppsamlingsenhetene og hentested. Oppsamlingsenheter som er bortkomne eller ødelagt utover normal slitasje skal erstattes økonomisk av abonnent.
-Det er abonnentens ansvar og etablere sikringsordninger som hindrer at oppsamlingsenheter ikke flytter seg eller velter av vind eller lignende. Sikringsordningen skal likevel ikke være til hinder for renovatørens arbeide.
-Abonnenten plikter uten opphold å melde fra til kommunen vedrørende eventuelle endringer i abonnementsforholdet.
-Eier eller fester av eiendommer som omfattes av § 2 plikter å innrette seg slik at forskriftenes krav kan oppfylles. På eiendommer hvor det er en eller flere eiere, og en eller flere leietagere, skal eier etablere de nødvendige tilsyns og samarbeidsordninger for å sikre forskriftenes krav. Leietager av eiendommen som omfattes av forskriften plikter å etterleve de ordninger som er etablert for gjennomføring av forskriftenes bestemmelser.

Kap. 4. Avfallsgebyrer

§ 17.Renovasjonsgebyr

Abonnenter som omfattes av bestemmelsene i denne forskrift skal betale renovasjonsgebyr. Det skal knyttes et eget abonnement til hver selvstendig boenhet som faller inn under § 2, og det skal betales eget gebyr for dette abonnementet i henhold til gjeldende gebyrregulativ.

Ved registrering av ny abonnent blir nytt gebyr regnet ut fra den dato oppsamlingsenhetene ble utplassert, eller hentet av abonnent.

Ved endringer av eksisterende abonnement, vil endringer bli regnet fra dato endringen ble utført.

Ved utmelding av abonnement vil gebyr bli regnet frem til dato meldingen ble mottatt kommunen såfremt betingelser i denne forskrift er overholdt, se § 21.

Kommunen fastsetter reglene for beregning av gebyrene og vedtar hvert år gebyrenes størrelse.

Kommunen kan kreve tilleggsgebyrer for abonnement som ønsker eller krever volumer på oppsamlingsenheter utover det som er normalt.

§ 18.Gebyrdifferensiering

For å fremme avfallsreduksjon, kildesortering og gjenvinning, kan kommunen innføre differensierte gebyrsatser. Differensiering kan skje på grunnlag av avfallsmengder, avfallstyper materialgjenvinning med mer.

§ 19.Kjøp av tilleggstjenester

«Ekstra sekk, avgift betalt» er en løsning der abonnenter kan kjøpe plastsekker for restavfall. Sekkene kan kjøpes i kommunens servicetorg, eller GLT-Avfall.

Sekkene skal settes ved siden av restavfallsbeholder og blir hentet av renovatør på tømmedag for restavfall.

§ 20.Innkreving, renter, mv.

Avfallsgebyrer med påløpte renter og eventuelle kostnader er sikret med lovbestemt pant etter panteloven § 6-1 annet ledd bokstav a.

Om renteplikt ved for sen betaling og inndrivelse av avfallsgebyr gjelder reglene 6. juni 1975 nr. 29 om eiendomsskatt til kommunen, § 26 og § 27 tilsvarende.

Kap. 5. Avsluttende bestemmelser

§ 21.Søknad om fritak

Fritak fra den kommunale renovasjonsordningen for bebodde boenheter og fritidsboliger som er i bruk, og i en beboelig stand, innvilges normalt ikke.

Når en boenheter ikke er bebodd i en lengre periode, minimum 3 md, kan det søkes skriftlig om fritak for den perioden boenheten ikke er i bruk.

Ved spesielle forhold kan imidlertid søknad om fritak behandles av kommunen.

Vedrørende eventuell klage på vedtak, se § 21.

§ 22.Klage

Enkeltvedtak truffet med hjemmel i denne forskrift kan påklages, jf. forvaltningslovens § 2b og forurensningslovens § 85. Klagen blir behandlet av renovasjonsmyndigheten. Dersom den ikke blir tatt til følge vil klagen bli avgjort av den kommunale klagenemnden som er opprettet med hjemmel i kommunelovens § 10, jf. forvaltningslovens § 28, 2. ledd.

§ 23.Sanksjoner og straff

Ved manglende eller feilaktig sortering av avfallet i henhold til bestemmelsene i denne forskrift, vil det bli gitt avviksmelding fra renovatøren til både abonnent og kommunen. Ved graverende eller gjentatte overskridelser av sorteringsbestemmelsene kan kommunen sørge for separat innkjøring og sortering av avfallet for abonnentens regning.

Tilsvarende tiltak som beskrevet i foregående ledd kan også tas i bruk for situasjoner med oppsamlingsenheter som er overfylte, for tunge, feilaktig plassert, eller på annen måte i strid med bestemmelsene i denne forskrift.

Overtredelse av disse forskriftene kan medføre straffeansvar i medhold av forurensningslovens § 79, annet ledd.

§ 24.Forhold til helseforskrifter

De lokale helsemyndigheter har ansvaret for å se til at håndtering av avfall skjer i samsvar med lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven), og forskrift om miljørettet helsevern, og kan på selvstendig grunnlag fastsette vilkår som sikrer hygienisk oppbevaring og disponering av avfallet. All håndtering av avfall etter denne forskrift skal skje i samsvar med sentrale og lokale helsemyndigheters retningslinjer og vilkår.

§ 25.Brenning av avfall

All brenning av husholdnings- og næringsavfall er forbudt, med mindre det foreligger særskilt tillatelse fra forurensingsmyndighet.

§ 26.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft ved kunngjøring. Samtidig oppheves Renovasjonsforskrift 17. september 19971 for Gjøvik.

1Ikke kunngjort i Norsk Lovtidend.