Forskrift for vann- og avløpsgebyr, Kragerø kommune, Telemark

DatoFOR-2014-12-18-1952
PublisertII 2015 hefte 2
Ikrafttredelse01.05.2015
Sist endret
Endrer
Gjelder forKragerø kommune, Telemark
HjemmelLOV-2012-03-16-12-§5
Kunngjort16.04.2015   kl. 15.00
KorttittelForskrift for vann- og avløpsgebyr, Kragerø

Hjemmel: Fastsatt av Kragerø kommunestyre 18. desember 2014 med hjemmel i lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg § 5.

§ 1.Plikt til å betale gebyr
1.1 Plikten til å betale vann- og/eller avløpsgebyr gjelder:
-Fast eiendom som er tilknyttet vann- og/eller avløpsledning, direkte eller gjennom privat samleledning.
-Eiendom som kommunen i medhold av plan- og bygningsloven kap. 27 har krevd tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning.
-Ubebygd eiendom som kommunen kunne ha krevd tilknyttet kommunal vann- og avløpsledning dersom eiendommen var bebygd. Avgiftsplikten gjelder også eiendom som ikke inngår i stadfestet reguleringsplan. For ubebygd eiendom gjelder avgiftsplikten likevel ikke så lenge årsaken til at eiendommen ligger ubebygd er byggeforbud i følge lov eller vedtak av offentlig myndighet eller annen særlig grunn som eieren ikke har ansvar for.
1.2 Ansvarlig for avgiftene.

Når ikke annet er avtalt skal gebyr for bortfestet grunn rettes mot festeren og ikke eieren, når festeren har arvefeste eller festerett for så lang tid at det er igjen minst 30 år av festetiden. En fester kan bli abonnent for kortere festeforhold enn 30 år dersom partene fremlegger avtale der dette fremgår for Kragerø kommune. Tilsvarende at en grunneier fremdeles er å anse som abonnent for festeforhold ut over 30 år, dersom det er inngått avtale om dette. Jf. § 3, 3. ledd.

1.3 Blokker, rekkehus etc. organisert som borettslag eller lignende former for rettssubjekter kan etter avtale betale gebyret samlet.
§ 2.Definisjoner
-Med avløpsledning forstås i disse forskriftene separate ledninger for avløp fra sanitærutstyr og industriproduksjon (spillvannsledning) og ledninger for tak-, drens-, og overvann (overvannsledning) eller fellesledninger for disse avløpstypene.
-Med boenhet forstås bolig med ett eller flere rom og med separat inngang, samt bad/WC og kjøkkendel. Som boenhet regnes i denne forbindelse også eiendom med fritidsbebyggelse. For eiendom med næringsbygg i kombinasjon med bolig, beregnes gebyrene også for hele eiendommen under ett eller separat for den enkelte enhet.
-En næringsenhet er selvstendige lokaler/avgrenset areal som er eid/leid eller utleid til næringsvirksomhet, eller offentlig virksomhet drevet av stat, fylkeskommune eller kommune.
§ 3.Gebyrform

Gebyrplikten omfatter:

-Tilknytningsgebyr for vann
-Tilknytningsgebyr for avløp
-Årsgebyr for vann
-Årsgebyr for avløp
-Gebyr for stenging og/eller åpning av vann og avløp
-Avlesningsgebyr/Kontrollgebyr.
§ 4.Gebyrsatser

Gebyrsatsene fastsettes av kommunestyret og trer i kraft fra det tidspunktet kommunestyret bestemmer.

§ 5.Restriksjoner på vannleveranser med mer

Restriksjoner på forbruket av vann, avbrudd i vannleveransen eller mottak av avløpsvann gir ikke grunnlag for reduksjon i gebyrene, med mindre annet skulle følge av forbrukerkjøpslovens regler.

§ 6.Arealberegningsmetode

I den utstrekning gebyrberegningen gjøres avhengig av bebyggelsens størrelse, skal gebyrpliktig areal beregnes etter NS 3940 bruksareal (BRA), justert til beregnet areal (BA) etter Husbankens regler. Dette gjelder all bebygd areal på eiendommen. Beregnet areal fremkommer ved at bruksarealet i hver etasje multipliseres med en beregningsfaktor i forhold til bruksverdi. 

Beregningsfaktorer:Kjellerplan: 0,2
Underetasjeplan: 0,5
Etasjeplan: 0,6
Loftsplan: 0,3
Hovedareal: 1,0

Der hvor eldre bygningsmasse blir revet og erstattes med ny, vil tidligere bruksareal komme til fradrag ved utregning av arealet.

Bygningsareal som oppføres under bakkenivå, og som i reguleringsplan foreslås at ikke skal medtas i fastsettelse av bruksareal, skal likevel medtas i arealberegningen.

§ 7.Tilknytningsgebyr
7.1 Tilknytningsgebyr for vann og/eller avløp skal betales:
-Ved nybygg
-Ved utvidelse dersom utvidelsen er større enn 50 m² beregnet areal (BA).
-Der det fremgår av plan- og bygningsloven § 27-1 annet til fjerde ledd for vann og § 27-2 annet til fjerde ledd for avløp, at tilknytningsplikt til offentlig nett foreligger, og det er gitt pålegg om slik tilknytning, selv om fysisk tilknytning rent faktisk skjer på et senere tidspunkt.
-Når bebygd eiendom blir tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning, enten frivillig eller etter pålegg etter § 27-1 annet til fjerde ledd og § 27-2 annet til fjerde ledd, skal hver selvstendig bo- eller næringsenhet som tilknyttes betale tilknytningsgebyr.
-Ved tilknytning eller påbygging av bygg og anlegg (ikke bolighus), som har et meget sparsomt forbruk av vann- og avløp ved at det ikke brukes vann i produksjon og at antall ansatte og/eller betjente personer er meget lite i forhold til byggets størrelse (lagerbygg, garasjeanlegg eller lignende), kan man søke om tilknytningsgebyr kun for de faktiske arealene som benyttes til sanitærformål, garderober, kontorfasiliteter ol. men at det likevel skal betales et minstegebyr tilsvarende 70 m² BA.
7.2 Tilknytningsgebyret er differensiert i to satser. Lav sats gjelder tilknytning til ledninger på land. Høy sats gjelder tilknytning til sjøledninger lagt etter vedtak om utbygging i skjærgården i 2005. Se vedlagt kart.
7.2.1 Lav sats

Tilknytningsgebyret fastsettes i forhold til bebyggelsens areal og etter følgende grupper og faktorer:

Gruppe 1: For de første 300 m² BA antall m² x 1,00

Gruppe 2: over 300 m² inntil 2 700 m² BA antall m² x 0,50

Gruppe 3: over 2 700 m² BA antall m² x 0,15

For gruppe 1 gjelder imidlertid at gebyret utgjør minst gebyr tilsvarende som for 70 m² BA.

7.2.2 Høy sats

Tilknytningsgebyret er fastsatt etter en beregning av forventet kostnad på utbygging av vann- og avløpsanlegg i skjærgården, fordelt på forventet antall tilkoblinger.

7.3 Gebyrplikt for midlertidig tilknytning

Midlertidig bygg er bygg som skal stå maks 3 år.

Bygg som skal stå mer enn 3 år, blir definert som varig tilknytning hvor det må betales full tilknytningsavgift. Bygg som står ut over 3 års fristen faktureres vanlig engangsavgift med fratrekk for tidligere innbetalt tilknytningsgebyr.

7.4 For nye abonnenter forfaller tilknytningsgebyret til betaling senest ved tilknytning. Ellers forfaller det ved gitt igangsettingstillatelse.
7.5 Størrelsen på tilknytningsgebyr justeres årlig i forhold til pris- og lønnsvekst.
7.6 For innkreving av tilknytningsgebyr gjelder bestemmelsene i § 12.
§ 8.Årsgebyr
8.1 Årsgebyr for vann og/eller avløp skal betales der det fremgår av plan- og bygningsloven § 27-1 annet til fjerde ledd for vann og § 27-2 annet til fjerde ledd for avløp, at tilknytningsplikt til offentlig nett foreligger, og det er gitt pålegg om slik tilknytning for alle bo- og næringsenheter som er tilknyttet kommunal vann- eller avløpsledning og består av abonnementsgebyr og forbruksgebyr.
8.2 Abonnementsgebyret er et fast beløp som betales av alle bo- og næringsenheter, som definert i § 2, og beregnes per enhet. Gebyret står i forhold til kommunens faste kostnader med vann- og avløpstjenesten og antall abonnenter.

For næringsenheter, inkludert landbrukseiendommer og gartnerier, skal den enkelte enhet betale et abonnementsgebyr i forhold til følgende inndeling: 

Kapasitetsgruppe:Gebyr:
Gruppe 1: 0–200 m³1 x abonnementsgebyret
Gruppe 2: 201–1 000 m³3 x abonnementsgebyret
Gruppe 3: 1 001–10 000 m³10 x abonnementsgebyret
Gruppe 4: 10 001–20 000 m³100 x abonnementsgebyret
Gruppe 5: 20 001–50 000 m³200 x abonnementsgebyret
Gruppe 6: 50 001 m³ –400 x abonnementsgebyret

Kommunen fastsetter hvilken kapasitetsgruppe den enkelte næringsenhet skal tilhøre på basis av antatt andel av kommunens faste kostnader.

8.3 Forbruksgebyr er et variabelt gebyr som beregnes ut fra forbruk, målt eller stipulert. For rene boenheter har abonnentene adgang til å velge om forbruksgebyret skal baseres på stipulert eller målt forbruk. Enheter som har godkjent vannmåler betaler forbruksgebyr basert på målt vannforbruk og pris pr. m³.

Utleieenheter i private hus, som oppfyller kravene til selvstendig boenhet, avgiftsberegnes på lik linje med enhver annet selvstendig boenhet.

Alle næringsenheter, inkludert landbrukseiendommer og gartnerier, skal ha installert vannmåler og betale forbruksgebyr etter målt forbruk. Kommunen kan likevel i det enkelte tilfelle tillate betaling etter stipulert forbruk.

Alle vannmålerabonnenter skal levere selvavlesingskort som grunnlag for avregning av gebyrene. Det mengdeavhengige gebyret skal være basert på faktisk målte mengder. For alle abonnenter gjelder at avløpsmengde regnes lik vannmengde dersom ikke annet er avtalt.

8.4 Boenhet som ikke har vannforsyning gjennom måler, skal betale forbruksgebyr for vann og/eller avløp i henhold til stipulert vannforbruk basert på bebyggelsens areal, jf § 6, og pris pr. m³. Stipulert vannforbruk fastsettes til 1,0 m³ / m² BA og i forhold til følgende grupper og tilordnede areal:
BA:Tilordnet areal:Faktor:Stipulert forbruk:
1–70 m² =50 m²1,0 m³ / m²50 m³
71–125 m² =100 m²1,0 m³ / m²100 m³
126–170 m² =150 m²1,0 m³ / m²150 m³
171 m² og over =200 m²1,0 m³ /m²200 m³
8.5 Dersom kommunen finner at det i forbindelse med oppføring av bygg og anlegg medgår eller vil medgå relativt store vannmengder, kan det for levering av vann kreves installert vannmåler.
8.6 Årsgebyr kan tidligst innkreves fra og med måneden etter lovlig innflytting skjer eller etter at brukstillatelse kan gis, dette kan også innkreves fra det tidspunkt det ev. har blitt gitt pålegg om slik tilknytning til offentlig nett etter pbl. § 27-1 og 27-2.
§ 9.Fradrag i årsgebyr
9.1 Dersom avløpsmengden er vesentlig mindre enn det målte eller stipulerte vannforbruket, skal det forbruksavhengige avløpsgebyret baseres på avløpsmengdemåling.
9.2 Boenhet som er ubebodd i mer enn ett år kan etter søknad fritas for forbruksgebyr.

Kommunen kan kreve ledning frakoblet fra felles ledningsanlegg.

9.3 For industribedrifter, jordbruksvirksomhet og virksomhet som har avløpsvann som i sammensetning avviker vesentlig fra vanlig husholdningsavløp i gunstig retning, kan det beregnes et fradrag i årsavgiften for avløp. Fradragets størrelse fastsettes ved avtale, eller hvis avtale ikke kommer i stand, av kommunen.
§ 10.Tillegg i årsgebyret
10.1 Der hvor avløpsvannets sammensetning avviker fra vanlig husholdningsavløp og virker fordyrende på kommunens drift og vedlikehold av kommunens avløpsanlegg eller gir negative konsekvenser for kommunens renseprosesser eller den biologiske slambehandlingen og/eller negativ påvirkning for arbeidsatmosfæren i anleggene kan det kreves:
-Tillegg i årsgebyret
-At bedriften inngår påslippsavtale med kommunen.
-Installeres mengdemåler avløp.

Tilleggets størrelse fastsettes av kommunen.

10.2 Kommunen kan kreve dekket alle kostnader direkte forbundet med tiltak som følge av at gebyrpliktig har unnlatt å etterkomme pålegg om å utbedre lekkasjer på eiendommens vannledning eller mangler ved avløpsanlegg eller sanitærutstyr.
10.3 Når gebyrpliktige eiendommer unnlater å levere inn selvavlesingskort for vannmålere, kan eiendommen bli ilagt et tilleggsgebyr. Tilleggsgebyret vil utgjøre kommunens faktiske kostnader med å få avlest vannmåleren.
10.4 For svømmebasseng på eiendom som ikke betaler etter målt forbruk, betales et tilleggsgebyr for vann og/eller avløp tilsvarende et årlig forbruk på: 

40 m³ for bassengvolum inntil 20 m³

80 m³ for bassengvolum inntil 40 m³

120 m³ for bassengvolum over 40 m³

Basseng under 3 m³ er fritatt for gebyr. Bestemmelsen gjelder så vel fastmonterte som demonterbare bassenger.

§ 11.Bestemmelser for installasjon og bruk av vannmåler
11.1 For eiendommer med installert vannmåler gjelder følgende:
-Kommunen bestemmer kvalitet i form av type, samt plassering og størrelse på måleren.
-Eieren skal holde måleren lett tilgjengelig for avlesing og vedlikehold. Fjernes eller skades måleren så skal eieren omgående meddele dette til kommunen.
-Utgifter til installasjon eller eventuell flytting av måleren betales av eieren.
-Kommunen kan etter skriftlig søknad fra eieren gå med på kontroll av vannmåleren. Viser kontrollen et avvik på minst 5 % utføres justering og eventuell utskifting av måleren.
-Dersom eventuelle feilmålte mengder ikke beregnes tilstrekkelig nøyaktig, justeres gebyret for den periode det er tvil om etter gjennomsnittet av nærmeste periode før feilen er oppstått, og etter at den er utbedret.
-Eieren er ansvarlig for å følge med på forbruksutviklingen slik at lekkasjer eller målefeil oppdages snarest mulig.
-For installasjon og bruk av vannmåler gjelder for øvrig kommunens tekniske bestemmelser med bruk av autoriserte rørleggere.
§ 12.Innbetaling av gebyrer
12.1 Kommunen sender faktura for tilknytningsgebyr til abonnenten etter at søknad om tilknytning er mottatt, dersom ikke annet er avtalt.
12.2 Årsgebyret fordeles over 3 terminer pr år. Avregningen sendes til eier/fester av bo- eller næringsenhet, dersom annet ikke er avtalt.
12.3 For enheter som betaler etter målt forbruk og/eller avløpsmengde, kan kommunen kreve á konto betaling pr. termin og foreta avregning for en av terminene etter måleravlesning.
12.4 Dersom årsgebyret ikke er betalt innen én måned etter at den gebyrpliktige har mottatt annen gangs varsel om innbetaling, kan kommunen, når kommuneoverlegen ikke motsetter seg det, stenge den kommunale vannforsyningen til eiendommen. For oppmøte i forbindelse med avstengingen og påsetting av vannforsyningen skal den gebyrpliktige betale i henhold til kommunens gebyrsatser.
12.5 Forfalt krav på årsgebyr er sikret med lovpant i eiendommen etter lov om pant 8. februar 1980 nr. 2 § 6-1. Både årsgebyr og tilknytningsgebyr er ellers tvangsgrunnlag for utlegg, jf. tvangsfullbyrdelsesloven kap. 7 og § 6 i lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg. Gebyrene kreves inn av kommunen etter reglene for innkreving av skatt.
12.6 Om renteplikt ved for sen betaling eller tilbakebetaling av vann- og avløpsgebyr gjelder tilsvarende regler som for eigedomsskatt til kommunane i lov 6. juni 1975 nr. 29, § 26 samt forskrift av 18. desember 1987 nr. 977 § 1.
§ 13.Særlige regler og avtaler
13.1 Kommunen har rett til for egen regning å sette inn måler hvor som helst, for kortere eller lengre tid, for kontroll av vann- eller avløpsforbruket.
13.2 Det er innført vanningsrestriksjoner hele året. For skjærgården gjelder vanningsforbud. Kun vanning med kanne er tillatt. Vanningsrestriksjoner gir ikke grunnlag for å kreve gebyrnedsettelse, med mindre vilkårene for dette etter forbruksloven er til stede.
§ 14.Ulovlig tilknytning

Dersom det oppdages tilkobling til kommunalt vann og/eller avløp som er utført uten kommunal godkjennelse vil det bli ilagt tilknytningsavgift. Slik avgift innebærer ikke at kommunen har godkjent tilknytningen. Årsgebyret kan etter foreldelsesloven etterkreves, normalt for 3 år jf. foreldelsesloven § 2. Når fordringshaver (kommunen) har manglet nødvendig kunnskap om fordringen kan foreldelsesfristen forlenges med inntil 10 år, jf. foreldelsesloven § 10. Forhold av graverende art vil bli politianmeldt.

§ 15.Dispensasjoner

Når særlige grunner taler for det, kan kommunen dispensere fra disse forskriftene, såfremt dette ikke ellers strider mot lover og forskrifter.

§ 16.Klage

Enkeltvedtak i medhold av denne forskriften kan påklages etter reglene i forvaltningsloven 10. februar 1967 med senere endringer. Der klage på et avgiftsvedtak har kommet inn, skal rådmannen, eller den han delegerer myndighet til, som underinstans behandle klagen. Først dersom denne besluttes ikke tas til følge, må den oversendes til det organ eller den person, som skal tilrettelegge saken for særskilt klagenemd som følge av bestemmelsen i kommuneloven § 40 tredje ledd bokstav c.

Følgende er ikke gjenstand for klage:

-Arealberegninger i henhold til dette reglement
-Utskrivning av gebyrer i henhold til gebyrsatsene for vann og avløp.

Ilagt gebyr må betales i sin helhet inntil klagen er behandlet.

§ 17.Ikrafttredelse

Forskriften gjøres gjeldende fra 1. mai 2015. Samtidig oppheves forskrift 13. desember 20071 (sak 90/07) for vann- og avløpsgebyr, Kragerø kommune, Telemark.

1Ikke kunngjort i Norsk Lovtidend.