Forskrift om feiing og tilsyn og om gebyr for gjennomføring av lovbestemt feiing og tilsyn med fyringsanlegg, Spydeberg kommune, Østfold

DatoFOR-2014-12-18-1956
PublisertII 2015 hefte 2
Ikrafttredelse18.12.2014
Sist endret
Endrer
Gjelder forSpydeberg kommune, Østfold
HjemmelLOV-2002-06-14-20-§28, FOR-2002-06-26-847-§7-3, FOR-2002-06-26-847-§7-5
Kunngjort13.05.2015   kl. 14.00
KorttittelForskrift om feiing og tilsyn, Spydeberg

Hjemmel: Fastsatt av Spydeberg kommunestyre 18. desember 2014 med hjemmel i lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlige stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 28, samt forskrift 26. juni 2002 nr. 847 om brannforebyggende tiltak og tilsyn § 7-3 og § 7-5.

§ 1.Formål

Formålet med denne forskriften er å regulere gjennomføring av feiing og tilsyn med fyringsanlegg i Spydeberg kommune.

Forskriften skal videre regulere kommunens gebyrordning for feiing og tilsyn.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder feiing og tilsyn av alle fyringsanlegg i Spydeberg kommune hvor lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) og forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn pålegger dette. Tilsyn i § 13-objekter styres av forskrift 27. februar 2006 nr. 384 om tilsyn i byggverk, områder, virksomheter m.m.

§ 3.Hyppighet for feiing
-For bolig utføres feiing så ofte som feier anser det nødvendig, men minst en gang hvert 2. år, for å begrense muligheten for at brann eller andre skader oppstår.
-For fritidsboliger og hytter er det eiers ansvar å tilkalle feiertjenesten, for å få utført feiing etter behov.
§ 4.Hyppighet for tilsyn
-Tilsyn med fyringsanlegg i boliger skal utføres minst en gang per fjerde år.
-For fritidsboliger eller hytter er det eiers ansvar å tilkalle feiertjenesten for tilsyn etter behov.
§ 5.Varsling

Eier eller representant for eier av fyringsanlegg skal varsles skriftlig med dato for gjennomføring av feiing og tilsyn, og kan pålegges å varsle andre brukere av vedkommende bygning.

§ 6.Gebyr for feiing og tilsyn

Årsavgift for feiing og tilsyn fastsettes av kommunestyret.

Tjenesten skal innbefatte tjenester beskrevet i forskriftens § 3 og § 4

Avgiften beregnes etter følgende:

-avgift for feiing enkel pipe
-avgift for feiing dobbel pipe
-avgift for tilsyn av fyringsanlegg.

For boliger/bygninger som har gassfyrte fyringsanlegg svares et gebyr for tilsyn.

§ 7.Gebyrfritak

Avgiftsplikten er normalt ikke knyttet til tidspunktet for når den enkelte feiing, eller det enkelte tilsynet er gjennomført, men gjelder for feierperioden uansett når i perioden tjenesten finner sted.

Fritak for avgift kan gis for boliger og/eller piper som ikke er i bruk over tid. Brannsjefen er bemyndiget til å gi fritak etter søknad.

§ 8.Andre tjenester

Eiere og brukere av fyringsanlegg som ønsker frivillig feiing eller tilsyn utenom lovpålagt feiing eller tilsyn, fjerning av beksot, filming av skorsteinsløp og lignende, må selv ta kontakt med kommunens feiervesen og avtale dette. Feieren fastsetter selv gebyrer og foretar fakturering direkte med kunden.

§ 9.Huseiers/brukers plikter

Det er eieres ansvar å holde fyringsanlegget i orden til en hver tid.

Eier skal, etter varsel om feiing, sørge for at hele fyringsanlegget er tilgjengelig for feiing, samt utstyrt og innrettet slik at feiing kan utføres på tilfredsstillende måte.

§ 10.Feierens plikter

Feieren skal under feiing og tilsyn vurdere forhold ved fyringsanlegget som har betydning for brannsikkerheten eller adkomsten. Ved avvik som ikke kan rettes på stedet, skal feieren gi skriftlig tilbakemelding til eieren, eller representant for eieren om disse forhold med frist for retting eller tilbakemelding om når retting blir gjennomført. Dersom retting ikke blir gjennomført, skal tilsynsmyndigheten gi nødvendige pålegg. Dersom noen nekter eller legger hindringer i veien for feiing og tilsyn, skal brannsjefen varsles.

§ 11.Håndheving og sanksjoner

Lokalt tilsyn, håndheving og sanksjoner skal finne sted i samsvar med kapittel 7 i brann- og eksplosjonsvernlovens bestemmelser.

§ 12.Klage

Klage på vedtak gjort i medhold av denne forskrift fremsettes skriftlig til Spydeberg kommune v/brannsjefen.

Saksbehandlingen ved klager følger bestemmelsene gitt i eller i medhold av brann- og eksplosjonsvernloven, samt lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven).

§ 13.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft fra omgående.