Forskrift om forsøk med foretaksmøte i kommunale foretak, Oslo kommune, Oslo

DatoFOR-2015-01-12-25
PublisertII 2015 hefte 1
Ikrafttredelse12.01.2015 - 01.01.2017
Sist endret
Endrer
Gjelder forOslo
HjemmelLOV-1992-06-26-87-§5
Kunngjort15.01.2015   kl. 15.30
KorttittelForskrift om forsøk med foretaksmøte, Oslo

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Oslo bystyre 17. desember 2014 med hjemmel i lov 26. juni 1992 nr. 87 om forsøk i offentlig forvaltning § 5. Stadfestet av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 12. januar 2015.

Kap. 1. Virkeområde og formål

§ 1-1.Virkeområde

Reglene her gjelder forsøk med foretaksmøter for kommunale foretak i Oslo kommune. Reglene gjelder ikke Oslo Havn KF.

§ 1-2.Formål

Formålet med forsøket er å videreutvikle styringsmodellen for kommunale foretak i en parlamentarisk styrt kommune.

Kap. 2. Forholdet til kommuneloven

§ 2-1.Forholdet til kommuneloven

Ved forsøk med foretaksmøter, instruksjonsmyndighet og endringer i vedtektene skal bestemmelsene i kommuneloven 25. september 1992 nr. 107 gjelde, med de unntak, presiseringer, tilføyelser og/eller endringer som følger av disse vedtekter.

Kap. 3. Innholdet i forsøket

§ 3-1.Innholdet i forsøket
1.Kommuneloven § 62 nr. 2 gjelder med følgende tillegg: Byrådet kan delegere til byråden som foretaksmøte å velge styre.
2.Kommuneloven § 63 nr. 2 gjelder med følgende tillegg: Bystyret kan delegere til byrådet å gjøre endringer i vedtektene innenfor rammen av lov, forskrift, kommunens økonomiplan, årsbudsjett og vedtak fattet av bystyret. Byrådet kan videredelegere denne myndigheten til byråden som foretaksmøte.
3.Kommuneloven § 66 nr. 3 gjelder med følgende tillegg: Bystyret kan delegere til byrådet å når som helst foreta nyvalg. Byrådet kan videredelegere denne myndigheten til byråden som foretaksmøte.
4.Når byråden som foretaksmøte er delegert myndighet i henhold til denne paragraf nr. 1-3, har byråden som foretaksmøte beslutningsmyndighet som binder styret innenfor rammen av dets myndighet, jf. kommuneloven § 67.
5.Byråden som foretaksmøte gis beslutningsmyndighet i henhold til punkt 1-4. Byråden som foretaksmøtets beslutningsmyndighet er gitt av bystyret på byrådets vegne.
6.Byråden som foretaksmøte gis myndighet til å fastsette godtgjørelse for verv i foretaksstyret i henhold til reglement for godtgjøring av folkevalgte verv i Oslo kommune innenfor de nærmere rammer i nr. 10 E. Byråden som foretaksmøtets beslutningsmyndighet er gitt av bystyret på byrådets vegne.

Kap. 4. Andre bestemmelser

§ 4-1.Nærmere om organiseringen av forsøket med foretaksmøter

Myndighet etter § 3-1 nr. 1-3, 4 og 6 utøves i foretaksmøtet.

§ 4-2.Sammensetning

Rett til å være til stede i foretaksmøtet og til å uttale seg har foruten byråden, foretakets styre og daglig leder av foretaket. Daglig leder og styreleder har plikt til å være til stede med mindre dette er åpenbart unødvendig eller det foreligger gyldig forfall. I sistnevnte tilfelle utpekes en stedfortreder.

§ 4-3.Ordinære foretaksmøter

Ordinære foretaksmøter avholdes årlig.

§ 4-4.Ekstraordinære foretaksmøter

Ved behov kan byråden eller styret innkalle til ekstraordinære møter.

§ 4-5.Innkalling til foretaksmøte

Byråden innkaller til foretaksmøte. Innkalling til ordinært møte skal foretas skriftlig senest to uker før møtet. Innkallingen til ekstraordinært foretaksmøte skal foretas senest en uke før møtet, om ikke kortere varsel er påtrengende nødvendig.

Til møtet innkalles de som etter § 4-2 har rett til å være til stede på møtet. Innkallingen skal bestemt angi de saker som skal behandles på møtet. Relevante saksdokumenter skal følge vedlagt.

§ 4-6.Møteledelse og protokollering mv.

Foretaksmøtet ledes av byråden hvis ikke denne bestemmer annet.

Møteleder skal sørge for at det føres protokoll fra møtet. Protokollen skal underskrives av møtelederen og annen person som velges blant de tilstedeværende. Er noen av de som etter § 4-2 har rett til å være tilstede på møtet, uenig i byrådens beslutning, skal deres oppfatning føres inn i protokollen.

Foretaksmøtet er lukket, i likhet med foretakenes styremøter, jf. kommuneloven § 68 nr. 5.

Protokollen er offentlig med mindre den eller deler av den bør unntas etter de alminnelige bestemmelser om offentlighet.

Protokollene skal legges ved årsmeldingen.

§ 4-7.Ikrafttredelse og varighet

Denne forskriften trer i kraft straks og varer til 1. januar 2017.