Forskrift om renovasjon, Rømskog kommune, Østfold

DatoFOR-2015-01-22-67
PublisertII 2015 hefte 1
Ikrafttredelse01.02.2015
Sist endret
EndrerFOR-2010-04-15-596
Gjelder forRømskog kommune, Østfold
HjemmelLOV-1981-03-13-6
Kunngjort29.01.2015   kl. 15.30
KorttittelForskrift om renovasjon, Rømskog

Hjemmel: Fastsatt av Rømskog kommune, Utvalg for utvikling, 22. januar 2015 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven).

§ 1.Formål

Forskriften har som formål å sikre miljømessig, økonomisk og helsemessig forsvarlig oppsamling, innsamling, transport, gjenvinning og sluttbehandling av avfall i kommunen i tråd med kommunens grunnleggende målsetting om redusert avfallsproduksjon, økt gjenvinning og bedre ressursutnyttelse av avfallet.

§ 2.Virkeområde
1.Forskriften gjelder for Rømskog kommune.
2.Forskriften gjelder for enhver håndtering, herunder levering, oppsamling, innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall.
3.Alle husstander plikter å være tilknyttet den kommunale renovasjonsordningen.
§ 3.Delegering

All praktisk håndtering av husholdningsavfall er delegert fra kommunene til Romerike Avfallsforedling IKS – ROAF.

Fastsettelse av renovasjonsgebyr og innkreving av pant er ikke delegert til ROAF. Dette må gjøres av den enkelte kommune.

§ 4.Definisjoner 

Med husholdningsavfall forstås avfall fra boliger, hytter, fritidshus og lignende definert som private husholdninger, dvs. boliger som i hovedsak bidrar til å gi beboerne rom for hvile og anledning til matstell. 

Med næringsavfall regnes avfall fra offentlige og private virksomheter og institusjoner. 

Med farlig avfall regnes avfall som ikke hensiktsmessig kan behandles sammen med annet husholdningsavfall eller næringsavfall, fordi det kan medføre alvorlig forurensning eller fare for skade på mennesker eller dyr. 

Med restavfall menes blandet avfall som blir igjen etter kildesortering. 

Med matavfall menes rester etter matlaging og måltider, også skrell, skrotter og bein. Organisk materiale som blomster, hageavfall og bleier er ikke matavfall. 

Med grovavfall menes f.eks. møbler og rester etter bygging og riving. 

Med kildesortering forståes i denne forskrift at abonnenten holder nærmere bestemte avfallstyper atskilt, og behandler eller leverer dette etter nærmere fastsatte regler. 

Som abonnement regnes eier av eiendom som omfattes av den kommunale renovasjonsordning. Dersom eiendommene er festet bort for 30 år eller mer, skal likevel festeren regnes som abonnent om ikke annet er avtalt. Det samme gjelder når festeren har rett til å få festet forlenget, slik at den samlede festetid blir mer enn 30 år. 

Med fellesabonnement menes at flere abonnenter går sammen om felles oppsamlingsenhet for en eller flere avfallstyper. Hver enkelt eiendom som inngår i fellesabonnementet står økonomisk ansvarlig for sin del. 

Avfallssug er anlegg for flere husholdninger med nedgravd rørsystem for å suge avfallet fra nedkast til sentrale innsamlingsenheter. 

Med avfallsbrønn menes helt eller delvis nedgravd oppsamlingsenhet, men hvor innkast skjer over bakken. 

Med oppsamlingsenhet menes beholder, container, avfallsbrønn, nedkast til avfallssug eller lignende som brukes til oppsamling av avfall før innsamling. 

Med standplass menes det stedet oppsamlingsenheten er plassert på tømmetidspunktet. 

Med returpunkt menes ubemannede oppsamlingsbeholdere for f.eks. glass- og metallemballasje. 

Med gjenvinningsstasjon menes betjente mottak for grovavfall, farlig avfall m.m..

§ 5.Kommunal innsamling

I Forurensningslovens § 30 står det bl.a.:

«Kommunen skal sørge for innsamling av husholdningsavfall».

«Kommunen kan gi forskrifter som er nødvendig for å få til en hensiktsmessig og hygienisk oppbevaring, innsamling og transport av husholdningsavfall. Uten kommunens samtykke må ingen samle inn husholdningsavfall».

§ 6.Kommunens plikter

Kommunen skal sørge for at abonnenten har et hygienisk og effektivt tilbud for å bli av med sitt husholdningsavfall, herunder mulighet for kildesortering av avfallet.

Kommunen plikter å stille til rådighet oppsamlingsenheter med tilstrekkelig kapasitet og med god hygienisk standard. Estetikk skal også hensynstas.

Grønne poser for matavfall skal være lett tilgjengelig for abonnentene.

Kommunen skal tømme oppsamlingsenhetene på faste dager og intervaller. Ved endring av tømmedag ved helligdager e.l. legges endringene ut på www.roaf.no.

Kommunen skal sørge for at det eksisterer et godt tilbud for mottak av grovavfall, farlig avfall og elektrisk-/elektronisk avfall på gjenvinningsstasjonene.

Mottaksplikten gjelder også fra bedrifter med mindre mengder farlig avfall, men da mot betaling.

Informasjon om gjenvinningsstasjonenes åpningstider, priser og andre leveringsbetingelser finnes på www.roaf.no.

Kommunen skal fastsette avfallsgebyr til dekning av kostnader for all håndtering av husholdningsavfall og farlig avfall fra husholdningene.

Kommunen/ROAF overtar eierskapet og ansvaret for håndteringen når avfallet er innsamlet, eller mottatt på returpunkt og gjenvinningsstasjon.

§ 7.Abonnentens plikter

Abonnentene skal sortere sitt avfall i henhold til ROAFs retningslinjer (se www.roaf.no).

Matavfall skal legges i ROAFs grønne matavfallsposer som skal knytes med dobbel knute før posene legges i oppsamlingsenhet for restavfall. Grønne poser skal kun brukes til matavfall. Restavfall sorteres i vanlige poser, og legges i oppsamlingsenhet for restavfall.

Papp og papir skal legges i oppsamlingsenhet for papp og papir, som er tilgjengelig hos alle abonnenter.

Det er ikke tillatt å legge varm aske, metallgjenstander, eksplosiver, selvantennelige stoffer eller annet farlig avfall i oppsamlingsenhetene.

Oppsamlingsenheter på hjul skal stå framme ved kjørbar vei senest kl. 06.00 på tømmedag.

På gjenvinningsstasjonene skal det sorteres i henhold til ROAFs retningslinjer.

I uker hvor det er helligdag(er) plikter abonnenter, som må trille fram beholder, å holde seg orientert om eventuelle endringer av tømmedag (se www.roaf.no).

Av hensyn til renovatørenes arbeidsmiljø skal oppsamlingsenhetene ikke fylles mer enn at lokket kan lukkes helt, og de må ikke pakkes fastere enn at de lett kan tømmes.

Abonnentene plikter å betale vedtatt renovasjonsgebyr.

§ 8.Atkomst til oppsamlingsenhet

Trillebanen mellom standplass og renovasjonsbil skal være kortest mulig, og ikke overstige 5 meter fra fortau, veikant, gang-/sykkelvei o.l. Avstanden fra renovasjonsbilen til nærmeste beholder er gjeldende.

Trillebanen og standplass skal ha fast dekke, og være fri for hindringer som parkerte biler, sykler, barnevogner og trapper.

For beholdere fra og med 340 ltr. og større, skal trillebanen være plan eller svakt hellende mot bilen. Trillebane for 660 ltr. beholdere skal være så kort som overhodet mulig. Containere må ha 15 m fritt foran, og minimum 1 m fritt på de øvrige 3 sider.

Ved vinterforhold skal standplass og trillebane være ryddet for snø og om nødvendig strødd.

Det stilles spesielle krav til oppstillingsplass for renovasjonsbil ved tømming av avfallsbrønner og avfallssug. Dette må godkjennes av ROAF før etablering.

Oppsamlingsenheter som ikke tilfredsstiller ovenstående krav til atkomst kan ikke påregnes å bli tømt.

§ 9.Atkomstvei for renovasjonskjøretøy

Krav til atkomstvei for renovasjonskjøretøy er gjennomgående vei eller blindvei med tilfredsstillende snumulighet som snuplass eller vendehammer. Rygging med renovasjonskjøretøy i boområder skal i størst mulig grad unngås. Veien skal ha styrke (bruksklasse 8), og bredde, til å tåle et renovasjonskjøretøy. Veibredde skal være minimum 3 meter, økende til 3,5 m i kurver. Fri høyde må være min 4 m. Største stigning for privat vei er 1: 12,5 (8 %).

Ved vinterføreforhold må veien være brøytet og om nødvendig strødd.

Hvis abonnenter ønsker oppsamlingsenhetene tømt i privat vei må ovenstående krav tilfredsstilles.

Dersom krav til atkomstvei ikke imøtekommes kan kommunen kreve at abonnenter bringer beholderne fram til annen godkjent atkomstvei.

§ 10.Felles oppsamlingsenheter

Kommunen kan gi tillatelse til, eller påby, felles oppsamlingsutstyr for flere abonnenter.

§ 11.Anskaffelse og bytte av oppsamlingsenheter

Alle avfallsbeholdere i plast (unntatt hjemmekompostbeholderne) og stålcontainere er ROAFs eiendom.

ROAF besørger normalt utkjøring og vedlikehold av avfallsbeholdere og stålcontainere uten ekstra kostnad for abonnenten. Ved skjødesløs håndtering eller hærverk kan ROAF fakturere abonnenten for dekning av sine kostnader.

Investering i avfallsbrønner og avfallssug-systemer vil normalt måtte bekostes av utbygger/eier. Drift, vedlikehold og eventuell investeringstilskudd for slike systemer avklares med kommunen/ROAF før etablering.

Abonnenten er selv ansvarlig for renhold av oppsamlingsenheten.

§ 12.Renovasjonsløsninger

Forslag til renovasjonsløsning skal foreligge ved alle reguleringssaker for boliger. Dette gjelder både ved nybygg og rehabilitering av boområder.

Med renovasjonsløsning menes en helhetlig plan for hvordan praktisk renovasjon skal iverksettes og gjennomføres.

Forslag til renovasjonsløsning skal utarbeides av tiltakshaver/planeier.

Renovasjonsløsningene skal tilfredsstille krav i denne forskrift, og lov om universell utforming.

Renovasjonsløsningen skal godkjennes av ROAF før kommunen gir igangsettingstillatelse.

§ 13.Renovasjonsgebyrer

Forurensningslovens § 34 pålegger kommunene å fastsette gebyrer til dekning av kostnader forbundet med kommunens håndtering av husholdningsavfall.

Renovasjonsgebyr fastsettes årlig av det enkelte kommunestyre, og abonnentene plikter å betale dette.

Gebyrets størrelse følger disponibelt volum på oppsamlingsenheten for restavfall.

Abonnenten plikter å melde endringer som kan ha betydning for abonnementet på eiendommen, herunder eventuelle bruksendringer.

Abonnement kan ikke sies opp med mindre bolig er revet eller permanent ubebodd. Abonnementet løper inntil det lovlig blir sagt opp av abonnent og det er sendt bekreftelse på oppsigelsen fra kommunen.

Leier av en eiendom kan unntaksvis stå som abonnent dersom dette avtales skriftlig mellom kommunen og eieren. Eieren kan uansett gjøres økonomisk ansvarlig for leierens forpliktelser overfor kommunen.

Kommunen kan fastsette differensierte gebyrer, der dette vil kunne bidra til avfallsreduksjon og økt gjenvinning.

§ 14.Innkreving av renovasjonsgebyr, renter

Renovasjonsgebyr med påløpte renter og kostnader er sikret med lovbestemt pant etter pantelovens § 6-1. Om renteplikt ved for sen betaling, tilbakebetaling og inndrivelse av renovasjonsgebyr gjelder reglene i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eiendomsskatt til kommunene § 26 og § 27 tilsvarende.

§ 15.Unntak, dispensasjon og klage

Kommunen kan i enkeltsaker, etter skriftlig søknad, gi unntak eller dispensasjon fra bestemmelsene i forskriften hvis særlige grunner tilsier dette.

Klager på vedtak fattet av kommunen med hjemmel i denne forskrift avgjøres av kommunens klagenemnd.

§ 16.Sanksjoner

Kommunen kan pålegge abonnenten å øke volum på oppsamlingsenhet for å sikre riktig sortering av avfallet, og for å unngå hygieniske problemer.

Ved vedvarende feilsortering kan kommunen pålegge ekstra beholder/volum for restavfall, mot tilsvarende gebyrøkning.

Overtredelse av forskriften kan straffes med hjemmel i Forurensningslovens § 79.

§ 17.Forhold til helseforskrifter

Kommunens helsemyndigheter har ansvar for å se til at håndtering av avfall skjer i samsvar med kommunehelsetjenesteloven og forskrift om miljørettet helsevern, og kan på selvstendig grunnlag fastsette vilkår som sikrer hygienisk oppbevaring og disponering av avfallet, samt føre tilsyn med dette.

§ 18.Ikrafttredelse mv.

Forskriften trer i kraft 1. februar 2015. Fra samme tid oppheves forskrift 15. april 2010 nr. 596 for innsamling mv. av husholdningsavfall, tømming av slamavskillere privat, tette tanker mv. og for avfallsgebyr, Rømskog kommune, Østfold.