Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Etnedal kommune, Oppland

DatoFOR-2015-01-22-75
PublisertII 2015 hefte 1
Ikrafttredelse01.03.2015
Sist endret
Endrer
Gjelder forEtnedal kommune, Oppland
HjemmelLOV-2008-06-27-71, LOV-1981-03-13-6
Kunngjort05.02.2015   kl. 14.45
KorttittelForskrift om vann- og avløpsgebyrer, Etnedal

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Etnedal kommunestyre 22. januar 2015 med hjemmel i lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) og lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven).

I. Generelle bestemmelser

Kommunens abonnenter betaler for vann- og avløpstjenester levert av kommunen. Forholdet mellom abonnenten og kommunen er regulert av lover og forskrifter, samt av lokale reglement, bestemmelser, regulativer og deklarasjoner. Etnedal kommune kan vedta egne bestemmelser og retningslinjer for avgrensede områder der det er hensiktsmessig.

Aktuelle lover og forskrifter:

-Lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)
-Lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
-Lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven)
-Lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg
-Forskrift 4. desember 2001 nr. 1372 om vannforsyning og drikkevann (Drikkevannsforskriften)
-Forskrift av 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
-Forskrift 21. desember 2007 nr. 1745 om krav til vannmålere

Øvrige dokumenter:

a.Hovedplan for vann og avløp
b.Gebyrregulativet for vann og avløp
c.Leveringsvilkår - Kommunalt drikkevann/ kommunale avløpstjenester
d.Retningslinjer for bruk og montering av vannmålere.

Der det ikke er samsvar mellom forskrifter gjelder nye forskrifter foran eldre forskrifter.

§ 1.Forskriftens formål

Forskriften gir bestemmelser om beregning og innbetaling av de gebyrer abonnentene skal betale for de vann- og avløpstjenester kommunen leverer.

§ 2.Forskriftens virkemåte

Forskriften gjelder alle kommunens abonnenter, se definisjon i § 3.

§ 3.Definisjoner
a)Abonnent: Eier av eiendom som er tilknyttet kommunens vannforsynings- og/eller avløpsanlegg, eller som er godkjent eller krevd tilknyttet. Fester av eiendom skal stå som abonnent når gjenstående festetid da gebyrplikten inntrådte var 30 år eller mer, eller fester har rett til å få festeavtalen forlenget slik at samlet festetid fra gebyrplikten inntrådte vil kunne bli 30 år eller mer.
b)Abonnement: Avtale mellom abonnent og kommunen om vannforsynings- og/eller avløpstjenester gjennom tilknytning av sanitærinstallasjoner og private vann- og avløpsanlegg til kommunenes vann- og avløpsanlegg. Det er ikke en betingelse at avtalen er skriftlig. Avtale om tilknytning via private fellesledninger regnes som et abonnement.
c)Abonnementsgebyr: Årsgebyrets faste del, som skal dekke en del av kommunens faste kostnader for vann- og/eller avløpstjenester.
d)Avløpsvann: Både sanitært og industrielt avløpsvann og overvann.
e)Bolig: Enebolig, våningshus, kårbolig, leilighet(ikke hybel/hybelleilighet).
f)Bruksareal(BRA): Bruksareal for en bygning eller bruksenhet som er registrert i Matrikkelen og beregnet med utgangspunkt i NS-3949.
g)Bruksendring: Med endring i eiendommens bruk menes her endring mellom ulike kategorier, som for eksempel i bolig, fritidsbolig/hytte og nærings-/offentlig virksomhet.
h)Eiendom: Fast eiendom registrert som selvstendig enhet i Matrikkelen. Seksjon etablert i henhold til lovgivningen om eierseksjoner regnes som selvstendig eiendom.
i)Engangsgebyr for tilknytning: Engangsgebyr for etablering av abonnement på vann- og/eller avløpstjenester.
j)Felles privat stikkledning(private vann- og avløpsanlegg): Privat ledning eid i fellesskap av abonnenter som er tilknyttet det kommunale ledningsnettet via den private stikkledningen.
k)Forbruksgebyr: Årsgebyrets variable del som betales etter faktisk målt forbruk.
l)Fritidsbolig/hytte: Fast eiendom med bebyggelse regulert/godkjent til fritidsbolig/hytte(bygningstype 161–163 i matrikkelen).
m)Gebyrregulativet: Betegnelsen på kommunens gjeldende prisoversikt for vann- og avløpsgebyrer. Satsene i gebyrregulativet oppdateres årlig gjennom vedtak i kommunestyret.
n)Næringsvirksomhet: Ervervsmessig virksomhet, med unntak av utleie til boligformål.
o)Offentlig virksomhet: Virksomhet drevet av stat, fylkeskommune eller kommune.
p)Sanitærinstallasjoner/innvendige vann- og avløpsinstallasjoner: Abonnenteide rør, installasjoner, samt utstyr innenfor husets yttervegg, som er tilknyttet vann- og/eller avløpsanlegg.
q)Årsgebyr: Gebyr som betales årlig av abonnenter for kommunens vann- og/eller avløpstjenester. Årsgebyret består av abonnementsgebyr og forbruksgebyr.

II. Vann- og avløpsgebyrer

§ 4.Oversikt

Følgende gebyrtyper gjelder for henholdsvis vann- og avløpstjenester:

a)(§ 5) Engangsgebyr for tilknytning
b)(§ 6) Årsgebyr
c)(§ 7) Øvrige gebyr
-Tilleggsgebyr for manglende installasjon av vannmåler
-Tilleggsgebyr for avlesning av vannmåler
-Tilleggsgebyr for manglende avlesning av vannmåler
-Tilleggsgebyr for erstatning av vannmåler
-Tilleggsgebyr for plombering av vanninntak og påkoblingspunkt for avløp
d)(§ 10) Midlertidig tilknytning
e)(§ 11) Pålegg om utbedring.
§ 5.Engangsgebyr for tilknytning

Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg krever at det betales engangsgebyr for tilknytning til offentlige vann- og/eller avløpsledninger.

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 27-1 og § 27-2, kan kommunen pålegge alle eiendommer å knytte seg til offentlig vann- og avløpsnett, der dette er tilgjengelig i akseptabel avstand. Pålegget omfatter alle bygg. Unntak fra dette kan innvilges for hytter, fritidsboliger og næringseiendommer under forutsetning av at disse ikke har innlagt vann og/eller avløp.

Eiendommer som ikke har offentlig ledningsnett innenfor akseptabel avstand, eller der hvor kostnadene ved tilknytning er uforholdsmessig store, kan få pålegg om oppgradering av det private avløpsanlegget for eiendommen.

Engangsgebyret betales for bebygd eiendom eller ved førstegangsoppføring av bygg på eiendom, som blir tilknyttet offentlig vann- og/eller avløpsnett. Engangsgebyret skal være likt for alle abonnenter og skal betales ved første gangs tilknytning.

Kommunen kan fastsette avvikende engangsgebyr for tilknytning når tilknytningen medfører ekstra høye kostnader.

Størrelsen på gebyret fastsettes årlig av kommunestyret og fremkommer av gebyrregulativet.

§ 6.Årsgebyr

Årsgebyr betales av alle abonnenter og består av to deler:

-Abonnementsgebyr
-Forbruksgebyr

Årsgebyr skal betales for alle eiendommer som er tilknyttet kommunalt vann- og/eller avløpsanlegg og for eiendommer som er pålagt tilknytning i medhold av lov og fristen for tilknytning er utløpt.

Gebyrplikten inntrer når vannmåler er eller skal være installert.

Samlede abonnementsgebyr for kommunale vann- og/eller avløpstjenester skal i hovedsak dekke kommunens forventede faste kostnader knyttet til produksjon og levering av rent vann, samt mottak og behandling av avløpsvann. Forbruksgebyret skal i hovedsak dekke kommunens variable kostnader knyttet til drift og vedlikehold av vann- og avløpsanleggene.

Årsgebyret skal beregnes fra og med måneden etter at eiendommen er tilknyttet kommunalt ledningsnett.

Størrelsen av abonnementsgebyret og forbruksgebyr fastsettes årlig av kommunestyret og fremkommer av gebyrregulativet. 

Abonnementsgebyr:

Abonnementsgebyret kan differensieres etter brukerkategori, hhv. næring og bolig. Alle abonnenter i en brukerkategori betaler et like stort fastbeløp som framkommer av gebyrregulativet.

-Abonnementsgebyr for næring:

Betales av næringseiendommer, offentlig virksomheter og borettslag.

-Abonnementsgebyr for abonnenter

Betales av øvrige abonnenter. 

Forbruksgebyr:

Alle abonnenter betaler forbruksgebyr basert på målt vannforbruk og pris per m³ . Avløpsmengden regnes lik vannmengde. Forbruket måles med installert vannmåler.

Alle nye abonnenter må installere vannmåler. 

Vannmålergebyr

Skal dekke alle kostnader knyttet til anskaffelse, kontroll, vedlikehold, utskiftning og administrasjon. Gebyret fastsettes av kommunen og fremgår av gebyrregulativet.

§ 7.Øvrige gebyr
a)Tilleggsgebyr for manglende installering av vannmåler: Ved manglende oppfyllelse av krav om installasjon av vannmåler kan kommunen kreve et tilleggsgebyr til årsgebyr etter stipulert forbruk inntil vannmåler er installert. Tilleggsgebyret for manglende installering av vannmåler fastsettes av kommunen og fremgår av gebyrregulativet.
b)Tilleggsgebyr for avlesning av vannmåler: Ved mistanke om feil avlesning kan kommunen kreve et tilleggsgebyr når kontrollør må utføre kontroll. Tilleggsgebyr for avlesning av vannmåler fastsettes av kommunen og fremgår av gebyrregulativet.
c)Tilleggsgebyr for manglende avlesning av vannmåler: Ved manglende avlesning av vannmåler til bestemt tid kan kommunen selv velge å foreta avlesning av forbruket for abonnentens regning. Tilleggsgebyr for manglende avlesning av vannmåler fastsettes av kommunen og fremgår av gebyrregulativet.
d)Tilleggsgebyr for erstatning av vannmåler: Blir en måler borte, frostskadet eller skadet på annen måte, samt ved brutt plombering, skal abonnenten omgående meddele dette til kommunen. Kommunen kan kreve tilleggsgebyr for erstatning av vannmåleren i tillegg til full erstatning for tap eller skade. Tilleggsgebyret for erstatning av vannmåler fastsettes av kommunen og fremgår av gebyrregulativet.
e)Gebyr for plombering av vanninntak og påkoblingspunkt for avløp: Dersom en bebyggelse skal rives og/eller abonnementsforhold avvikles, skal vanninntaket og avløpspåkoblingen plomberes i anboringspunktet av godkjent rørlegger. Blir ikke dette gjort vil kommunen utføre plombering på abonnentens regning. I tillegg kan kommunen kreve gebyr for tapt vann og innlekking av overvann til avløpssystemet.

Tilleggsgebyr kan ilegges der abonnenten unnlater å etterkomme kommunens krav og retningslinjer for bruk av offentlige vann- og avløpstjenester, der dette medfører merkostnader for kommunen.

§ 8.Bruk av vannmåler

Kommunen stiller krav til at alle nye og eksisterende abonnenter installerer vannmåler innen 1. januar 2016.

Selve vannmåleren anskaffes, bekostes og eies av kommunen. Kommunen bestemmer type, plassering og størrelse på måleren, tilpasset forbruket. Rørlegger plikter å plombere vannmåler etter montering.

For installasjon, bruk og leie av vannmåler gjelder kommunens retningslinjer for bruk og montering av vannmålere.

Kostnader for installasjon, drift, avlesning m.m. dekkes av abonnenten. Pris for årlig leie av vannmåler fremkommer av gebyrregulativet.

Ved mistanke om feil avlesning eller feil på vannmåler kan kommunen utføre kontroll på vannmåler. Kostnadene ved kontrollen bæres av kommunen dersom kontrollen avdekker feil på måler som ikke er forårsaket av abonnent. Avdekker kontrollen feil avlesning av vannmåler vil det medføre et tilleggsgebyr for avlesning av vannmåler, jf. § 7b.

Abonnenter som unnlater å lese av vannmåler vil få besøk av kommunens kontrollør som avleser vannmåler, og abonnenten vil bli belastet et gebyr for manglende avlesning av vannmåler, jf. § 7 c.

Ved manglende/ødelagt plombering av vannmåler medfører det et gebyr for erstatning av vannmåler.

Ny vannmåler erstattes av kommunen ved feil som ikke er forårsaket av abonnent, eller når vannmålerens levetid er utgått.

§ 9.Avvik i årsgebyr

Dersom avløpsmengden fra en abonnent er vesentlig større eller mindre enn det målte vannforbruk kan forbruksgebyret for avløp baseres på målt eller stipulert/beregnet avløpsmengde (utslipp).

For næringsvirksomhet og offentlig virksomhet, hvor avløpsvannets sammensetning avviker fra vanlig husholdningsavløp og virker hhv. fordyrende/besparende på drift og vedlikehold av kommunens avløpsanlegg, kan kommunen beregne påslag/fradrag til forbruksgebyret for avløp basert på de forventede ekstrautgiftene/besparelsene.

Restriksjoner for vannforbruk eller kortere avbrudd i leveranse eller mottak av avløp, gir ikke grunnlag for reduksjon i gebyrene. Forhold som gir grunnlag for reduksjon av gebyrene fremkommer av kommunens Leveransevilkår - Kommunalt drikkevann/Kommunale avløpstjenester.

§ 10.Midlertidig tilknytning

Med midlertidig tilknytning menes bygg/anlegg som har innlagt vann, men hvor bygget/anlegget ikke er i permanent bruk, og/eller kun skal brukes i en begrenset periode. Et eksempel på slikt anlegg er anleggsbrakker.

Eier/fester av eiendommen skal betale abonnementsgebyr og forbruksgebyr etter gjeldende regler for næringsvirksomhet, med avregning i forhold til den tid tilknytningen er operativ. Størrelsen av gebyr for næringsvirksomhet fremkommer av gebyrregulativet.

Det betales ikke engangsgebyr for tilknytningen, men alle kostnader vedrørende tilknytning og frakopling belastes eier/fester av eiendommen.

Midlertidig tilknytning gjelder for opp til ett år, med mulighet for å søke om forlengelse. For øvrig gjelder kommunens Retningslinjer for bruk og montering av vannmålere.

§ 11.Pålegg om utbedring

Kommunen kan gi abonnenten et pålegg om å utbedre egne avløpsanlegg innen angitt frist jf. forurensningsloven § 7. Iht. forurensningsloven § 73 kan det gis et forurensningsgebyr dersom forholdet ikke er utbedret når fristen er utgått. Dersom den ansvarlige ikke etterkommer pålegget kan kommunen sørge for iverksetting av tiltakene, jf. forurensningsloven § 74.

Kommunen kan gi abonnenten et pålegg om å utbedre egne drikkevannsanlegg innen angitt frist som grunnlag for å kunne fastsette vannforbruket. Påvist lekkasje på privat ledningsanlegg tilkoblet kommunalt nett skal utbedres umiddelbart, dersom lekkasjen er mellom kommunal ledning og før eiendommens vannmåler. Dersom forholdet ikke er utbedret når fristen i pålegget utgår, faktureres eiendommen iht. stipulert størrelse og tidsrom på lekkasjen.

Tilleggsgebyr kan ilegges der abonnenten unnlater å etterkomme kommunens krav om utbedring av egne vann- og/eller avløpsanlegg innen gitt frist, og der dette medfører merkostnader for kommunen.

Gebyrets størrelse fremgår av gebyrregulativet eller fastsettes administrativt i hvert enkelt tilfelle. Størrelsen på gebyret skal være i samsvar med kommunens kostnader knyttet til forholdet.

§ 12.Innbetaling av gebyrer

Abonnenten står ansvarlig for betaling av gebyrene. Dersom det er flere abonnenter på eiendommen står hjemmelshaver ansvarlig for betaling av gebyrene.

Kommunen sender faktura for engangsgebyr for tilknytning til abonnenten samtidig som byggetillatelse gis eller når eksisterende bygg kobles til kommunens ledning. Engangsgebyr for tilknytning forfaller til betaling senest ved tilknytning.

Abonnementsgebyr og forbruksgebyr innkreves på felles faktura og fordeles over 2 terminer pr. år.

Gebyr for midlertidig tilknytning faktureres særskilt.

Avlesning av målt vannforbruk foretas en gang pr. år Forbruksgebyret betales a konto fordelt over 2 terminer basert på fjorårets forbruk. Avregning skjer fortrinnsvis på 1. termin (faktura) året etter.

Dersom abonnentens vannforbruk har endret seg vesentlig fra siste måleravlesning, kan kommunen endre a konto beløpet.

§ 13.Redusert gebyr/Fritak for gebyr

Etter søknad kan kommunen gi fritak for årsgebyret når gebyrpliktig eiendom fysisk frakobles kommunens ledningsnett. Ved innvilget søknad om fritak opphører abonnementet når melding er mottatt om at anboringspunktet er plombert. Ny tilknytning av eiendommen krever ikke ny betaling av engangsgebyr for tilknytning dersom dette skjer innen 2 år fra frakopling. Kostnader ved frakopling og ny tilknytning dekkes fullt ut av abonnenten. Arbeidet skal utføres etter kommunens anvisning.

III. Særskilte bestemmelser for Nordre Lenningen kommunale rensedistrikt

Nordre Lenningen hytteområde skal avkloakkeres først til tette tanker, så til eget renseanlegg som skal eies av kommunen. For området gjelder egen ordning og priser for slambehandling, uavhengig av det kommunale vann- og avløpssystemet for øvrig.

§ 14.Vannmålere

For Nordre Lenningen kreves det installert vannmåler og kloakkavgift skal beregnes etter vannmåler på privat vannledning. For bruk og montering av vannmåler gjelder for øvrig Retningslinjer for bruk og montering av vannmåler i Etnedal kommune.

Vannmåler skal være installert senest når det gis brukstillatelse ved nybygg, og for eksisterende eiendom når denne tilknyttes. Unnlates dette, beregnes gebyr etter skjønn inntil måler er installert. Det skal monteres egen måler for hver enkelt eiendom eller bruksenhet.

Vannmåleren er kommunal eiendom og leies ut av kommunen, selve montering v/rørlegger koster den enkelte abonnent selv. Abonnenten leser selv av måleren én gang per år.

§ 15.Gebyr

Forbruksgebyr skal betales etter målt forbruk. Utover dette gjelder de samme gebyrtyper som er satt i § 4 i denne forskriften med like vilkår som for kommunen ellers.

Abonnenter som omfattes av bestemmelsene for Nordre Lenningen skal betale gebyr for slamtømmingen etter egne satser. Størrelsen på gebyret fremkommer av gebyrregulativet. Kommunen kan fastsette gebyr som dekker alle kostnader kommunen har med slamtømmingen.

IV. Avsluttende bestemmelser

§ 16.Innkreving av gebyr

Forfalt krav på årsgebyr er sikret med pant i eiendommen etter panteloven § 6-1. Gebyrene kan kreves inn av kommunen etter regler for innkreving av skatt.

§ 17.Vedtaksmyndighet

Vedtak etter denne forskrift fattes av Rådmannen.

§ 18.Klage

Når det fattes enkeltvedtak etter denne forskrift kan den/de vedtaket gjelder informeres om den klageadgang som er bestemt i forvaltningsloven. Klage sendes til den som har fattet vedtaket.

Vedtak om gebyrenes størrelse, som fremkommer av gebyrregulativet for vann og avløp, regnes ikke som enkeltvedtak, men som forskrift jf. forvaltningslovens § 2, første ledd og kan derfor ikke påklages.

§ 19.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. mars 2015.