Forskrift om boligsoneparkering, Sarpsborg kommune, Østfold

DatoFOR-2015-02-12-127
PublisertII 2015 hefte 1
Ikrafttredelse12.02.2015
Sist endretFOR-2015-09-24-1111
Endrer
Gjelder forSarpsborg kommune, Østfold
HjemmelLOV-1965-06-18-4-§8, FOR-1993-10-01-921-§7
Kunngjort19.02.2015   kl. 13.50
KorttittelForskrift om boligsoneparkering, Sarpsborg

Hjemmel: Fastsatt av Sarpsborg bystyre 12. februar 2015 med hjemmel i lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk (vegtrafikkloven)§ 8, jf. forskrift 1. oktober 1993 nr. 921 om offentlig parkeringsregulering og parkeringsgebyr § 7. Endret ved forskrift 24 sep 2015 nr. 1111 (forskriften gjengitt i sin helhet).

§ 1.Formål

Formålet med boligsoneparkering er å sikre tilgjengelighet for beboere til offentlige parkeringsplasser innen et avgrenset område.

§ 2.Etablering av boligsoneparkering, tildeling av parkeringstillatelser, fastsetting av avgift

Opprettelse av boligsoneparkering samt fastsettelse av avgift for ulike brukergrupper vedtas av bystyret. Det kan fastsettes forskjellig avgift for ulike beboersoner og for ulike brukergrupper innenfor sonene. Justering av avgiftene fastsettes av Sarpsborg kommune.

Sarpsborg kommune definerer boligsonene, avgiftstidene, utarbeider søknadsrutiner, informasjonsmateriell, parkeringstillatelser og betalingsvilkår. Sarpsborg kommune tildeler parkeringstillatelser i samsvar med forskriften og innkrever avgift for parkeringstillatelser. Kommunens klagenemnd er klageinstans.

Sarpsborg kommune definerer i hvilken sone den enkelte boenhet eller næringsdrivende tilhører.

§ 3.Generelle bestemmelser om tildeling av parkeringstillatelser

Parkeringstillatelser tildeles etter skriftlig søknad. Søker må dokumentere at vilkårene for tildeling er oppfylt i samsvar med denne forskriften.

Parkeringstillatelse tildeles kun kjøretøy som er registrert og har gyldige kjennemerker.

Motorsykler og mopeder tildeles parkeringstillatelse på lik linje med andre kjøretøy.

Det tildeles ikke parkeringstillatelse til bobiler, campingvogner, tilhengere eller kjøretøy med totalvekt over 3,5 tonn.

Det tildeles ikke flere parkeringstillatelser enn det er parkeringskapasitet innenfor sonen. Når taket er nådd innenfor en sone, tildeles det ikke flere parkeringstillatelser for denne sonen.

§ 4.Vilkår for tildeling av parkeringstillatelse til bosatte

Det tildeles inntil to parkeringstillatelser per husstand.

Søker må være bosatt og folkeregistrert i sonen.

Studenter og pendlere som er fritatt fra kravet om å melde flytting til Folkeregisteret, må fremlegge dokumentasjon på boforhold i sonen. For andre grupper som ikke er folkeregistrert bosatt i sonen, kreves bekreftelse fra Folkeregisteret om fritak for flyttemelding.

Kjøretøyet må disponeres av søkeren. Dette må dokumenteres. Huseiere som ikke bor i sonen tildeles ikke parkeringstillatelse for bosatte.

§ 5.Vilkår for tildeling av parkeringstillatelse til næringsdrivende med firmaadresse i boligsonen

Næringsdrivende som har et særlig behov for biloppstillingsplasser for egne servicekjøretøy, og som er etablert i sonen hvor det er regulert boligsoneparkering, kan tildeles parkeringstillatelse. Det tildeles inntil to parkeringstillatelser per virksomhet. Det særlige behovet for parkering i sonen må begrunnes og dokumenteres.

Den næringsdrivendes firma skal være registrert i enhetsregisteret med adresse i sonen og drive virksomhet fra denne adressen. Kjøretøyet skal eies/leases/leies av firmaet.

Det innvilges ikke parkeringstillatelse til ansatte i virksomheter eller til kunder.

Kommunale virksomheter tildeles parkeringstillatelse på de samme kriteriene som andre næringsdrivende.

§ 6.Vilkår for tildeling til håndverkere og omsorgsarbeidere

Håndverkere og omsorgsarbeidere som utfører oppdrag i boligsoner kan tildeles en årlig parkeringstillatelse som gjelder for alle boligsoner.

§ 7.Parkeringsgebyr

Kunden er selv ansvarlig for at det foreligger gyldig parkeringstillatelse før kjøretøyet parkeres i områder regulert med boligsoneparkering. Ved manglende parkeringstillatelse kan parkeringsgebyr ilegges.

§ 8.Lagring og kontroll av opplysninger

Alle nødvendige opplysninger vedrørende tildeling, fornyelse, endringer mv. av parkeringstillatelsen skal registreres og lagres etter de til enhver tid gjeldende forskriftene.

Sarpsborg kommune har rett til å kontrollere alle opplysninger som gis i søknaden. Dette gjelder også ved fornyelse og i avtaleperioden.

§ 9.Parkeringstillatelsens gyldighet og refusjon

Boligsoneparkeringssonen er skiltet med soneskilt ved innkjøring til området. Parkeringsplassene for utenforstående er oppmerkede og skiltet. Tidsrommet boligsoneparkeringen gjelder står på skiltene.

Parkeringstillatelsen er kun gyldig for den sonen den er utstedt til.

Parkeringstillatelsen gir ikke adgang til å parkere på plasser reservert for spesielle brukergrupper eller regulert med avgiftsbetaling. Parkeringstillatelsen gir ikke rett til egen parkeringsplass i sonen. Utenom virketid gir parkeringstillatelsen ikke særskilt rett til parkering i forhold til kjøretøyer uten parkeringstillatelse. Parkering skal til enhver tid skje i samsvar med trafikkregler, skilt og oppmerking.

Parkeringstillatelsen er kun gyldig for det kjøretøyet den er utstedt til.

Ved salg/flytting kan avgift refunderes for hele gjenværende måneder mot skriftlig oppsigelse av parkeringstillatelsen. Adresseforandring skal meldes senest åtte dager etter flytting.

Det gis ikke refusjon for mindre enn én måned, for ferier og lignende.

Parkeringstillatelsen skal sies opp når kjøretøyet den er utstedt til selges/byttes/avhendes. Ved bytte av kjøretøy godskrives innbetalt beløp til ny parkeringstillatelse.

§ 10.Fornyelse

Innehaver av parkeringstillatelse er selv ansvarlig for fornyelse av tillatelsen.

Kunden er selv ansvarlig for at det foreligger gyldig parkeringstillatelse før kjøretøyet parkeres i områder regulert med boligsoneparkering.

§ 11.Misbruk av parkeringstillatelse, inndragelse og straffeansvar

Innehaver av parkeringstillatelsen skal senest innen åtte dager skriftlig melde fra til Sarpsborg kommune om endringer i opplysninger gitt på søknadsskjemaet.

Parkeringstillatelsen kan inndras eller gjøres ugyldig ved melding til innehaveren dersom parkeringstillatelsen viser seg å være tildelt på grunnlag av uriktige opplysninger eller ved misbruk av parkeringstillatelsen. Forholdet kan også politianmeldes.

Ved misbruk eller inndragning tilbakebetales ikke innbetalt avgift.

§ 12.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks.