Forskrift for likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager 2015, Verdal kommune, Nord-Trøndelag

DatoFOR-2015-03-23-318
PublisertII 2015 hefte 2
Ikrafttredelse23.03.2015
Sist endret
Endrer
Gjelder forVerdal kommune, Nord-Trøndelag
HjemmelLOV-2005-06-17-64-§14, FOR-2010-10-29-1379
Kunngjort09.04.2015   kl. 15.15
KorttittelForskrift for likebehandling av barnehager, Verdal

Hjemmel: Fastsatt av Verdal kommunestyre 23. mars 2015 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) § 14 tredje ledd, jf. forskrift 29. oktober 2010 nr. 1379 om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager.

§ 1.Formål

Rammefinansiering av barnehager innebærer en likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager. Kommunen forutsetter at likebehandlingen omfatter lik finansiering for barnehagene, lik oppfølging av barnehagene og like kvalitetskrav til barnehagene. For å klargjøre hva dette betyr, har kommunen utformet en egen forskrift.

Formålet med denne forskriften er å legge grunnlag for barnehagemyndighetens oppgaver:

1.Sørge for at godkjente ikke-kommunale barnehager behandles likeverdig med kommunale barnehager ved tildeling av offentlig tilskudd.
2.Klargjøre relevante vilkår for kommunalt tilskudd som gjelder både ikke-kommunale og kommunale barnehager i forhold til kvalitet.
§ 2.Tilskudd

Forskriften skal sørge for at godkjente ikke-kommunale barnehager skal behandles likeverdig med kommunale barnehager ved tildeling av offentlig tilskudd, jf. lov om barnehager § 14. Verdal kommune beregner tilskudd ved bruk av KS sin beregningsmodell.

Midler avsatt til barnehageformål fordeles slik:

Del 1 Fellespott

Del 2 Driftskostnader etter antall barnehageplasser

Del 3 Kapitalkostnader etter antall barnehageplasser

Del 4 Statlige midler. 

Del 1 Fellespott

I fellespotten ligger de midlene som skal brukes felles til barnehagene på ordinær barnehagedrift.

Sortert etter KOSTRA funksjon: 

Pkt. 1. Ordinær barnehagedrift funksjon 2010:

a)Felles kompetansehevingstiltak.

Det er kun satt av midler til kommunens satsning på De utrolige årene, jf. Kommunedelplan. Midler til kompetanseheving utover dette kan det søkes om, se del 4.

b)Tilskudd etter rapportering av barnetall ved fire telledatoer i løpet av året. Jf. pkt. under del 2 Driftskostnader.
c)Søskenmoderasjon (telledatoer 31. januar og 31. august).

Beregning foretas av barnehagefaglig rådgiver.

d)Kostnader knyttet til barn som går i barnehage i andre kommuner.
e)Drift av internt kontrollsystem og opptakssystem (kvalitetslosen og IST).

Drift av systemene belastes etter likebehandlingsprinsippet, dvs. at regningen som sendes på drift av systemene fordeles etter antall kommunale og ikke-kommunale barnehager. Drift av kommunale barnehagers faktureringssystemer belastes ikke de ikke-kommunale barnehagene. 

Pkt. 2. Spesialtiltak funksjon 2110:

a)Tildeling av spesialpedagogressurs etter enkeltvedtak. Vedtaket gjøres av Verdal kommune i samarbeid med den enkelte barnehage etter tilråding fra PPT eller andre faginstanser.
b)Styrkingsressurs til barn med nedsatt funksjonsevne og til barnehager med stor andel av barn/familier med bistand fra barnevernet. Ressursen tildeles barnehagene etter søknad. Søknad behandles av barnehagefaglig rådgiver i samråd med den enkelte barnehage. 

Del 2 Driftskostnader

Fra 1. januar 2015 skal kommunene bruke to år gamle regnskap for å beregne tilskudd til ikke-kommunale barnehager. Rundskriv Udir-7-2014 Forskrift om likeverdig behandling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager, beskriver denne endringen, og erstatter rundskriv Udir-6-2013 fra 1. januar 2015.

Kommunen underretter de ikke-kommunale barnehagene om midlertidige tilskuddssatser når regnskapet er ferdig (våren). Kapitalsatser og deflator kunngjøres på høsten.

Tilskuddssatser til drift av barnehager Verdal 2015Ikke-kommunale Inkl. adm.Kommunale
Sats drift pr. småbarn172 309157 400
Kapitaltilskudd9 5000
Sum småbarn181 809157 400
Sats drift pr. storbarn84 30377 000
Kapitaltilskudd9 5000
Sum storbarn93 80377 000

Verdal kommune gir tilskudd etter en sats pr. plass for barn over 3 år og en sats pr. plass for barn under 3 år. Barn under 3 år gis et tilskudd som er 1,8 ganger større enn barn over 3 år. Barn regnes som 0–3 år fra januar t.o.m. september det året de fyller 3 år og det utbetales småbarnssats. Barn regnes som 3–6 år fra oktober og ut desember det året de fyller 3 år og skal ha tilskudd som store barn i denne perioden.

For drift fastsettes det én sats for små barn med heltidsplass og én sats for store barn med heltidsplass. Kommunen fastsetter separate satser for ordinær barnehage, familiebarnehage og åpen barnehage.

Kommunen skal dessuten gi et påslag for administrasjon på fire prosent av det beregnede tilskuddet for drift til ikke-kommunale barnehager.

Driftskostnader beregnes ut fra en timesats. En 100 % plass er i gjennomsnitt 45 timer i uka (ifølge SSB's nøkkel for oppholdstid). Kommunen gir tilskudd ut fra dette. Det gis tilskudd for maks 45 timer pr. barn pr. uke.

Vi legger SSBs nøkkel for gjennomsnittlig oppholdstid til grunn for beregningene av tilskudd.

Oppholdstid på 0–8 timer pr. uke gir tilskudd for 6 timer.

Oppholdstid på 9–16 timer pr. uke gir tilskudd for 13 timer.

Oppholdstid på 17–24 timer pr. uke gir tilskudd for 21 timer.

Oppholdstid på 25–32 timer pr. uke gir tilskudd for 29 timer.

Oppholdstid på 33–40 timer pr. uke gir tilskudd for 37 timer.

Oppholdstid på mer enn 41 timer pr. uke gir tilskudd for 45 timer. 

Tilskudd etter rapportering

Telledatoer er 15. mars (3/11 av tilskuddet ), 15. juni (2/11 av tilskuddet ), 15. september (3/11 av tilskuddet) og 15. desember (3/11 av tilskuddet).

15. desember rapporteres barn som er plassert 1. januar.

Barn som tildeles plass etter 15. desember med oppstart i januar skal ikke regnes med.

15. mars rapporteres barn som har plass pr. 1. april

15. juni rapporteres barn som starter i løpet av august.

Barn som tildeles plass etter 15. juni med oppstart i august skal ikke telles med. Skolestartere skal ikke telles med.

15. september rapporteres barn som har plass pr. 1. oktober. 3-åringene regnes fra 1. oktober som store barn.

I årsmelding til staten (BASIL) skal det rapporteres pr. 15. desember og har ingenting med tilskudds utbetalinger til drift å gjøre.

I den kommunale rapporteringa med frist 15. desember skal det rapporteres barn som har plass i barnehagen pr. 1. januar. Denne rapporteringa er utgangspunkt for utregning av kommunalt tilskudd i 1. kvartal.

Barnetallet disse datoene er utgangspunktet for den påfølgende kvartalsutbetalingen.

Barn som skifter barnehage i løpet av en telleperiode kan ikke rapporteres to ganger. Den barnehagen som har barnet på telledatoen har også krav på tilskuddet for inneværende kvartal. Hvis barn slutter i barnehagen mellom to telledatoer og ikke benytter barnehageplass i Verdal kommune, skal barnehagen gi beskjed om dette til barnehagemyndighet.

For åpen barnehage gis det tilskudd etter nasjonal sats. Vi velger å ha bare en sats for åpen barnehage som har åpningstid fra 6-15 timer.

Årssats i kr
Åpne barnehager
 

Del 3 Kapitalkostnader etter antall barnehageplasser.

Antall plasser regnes ut etter rapporteringsdatoene. Det gis den samme summen pr. plass, uavhengig av alder.

Kommunen kan velge å benytte nasjonale gjennomsnittssatser for kapital som departementet fastsetter.

Verdal kommune benytter i 2015 nasjonal sats for kapitaltilskudd. 

Del 4 Statlige tilskudd 

Kompetansemidler

Verdal kommune tildeles, etter søknad, midler til kompetanseheving fra Fylkesmannen. Jf. Strategi for kompetanse og rekruttering 2014–2020.

Midlene tildeles barnehagene etter søknad. Søknaden må være i tråd med føringene/kriteriene gitt av Kunnskapsdepartementet. Tildeling av kompetansehevingsmidlene blir gjort gjennom likebehandlingsprinsippet. Barnehagefaglig rådgiver informerer om søknadsfrist. 

Tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder

Verdal kommune tildeles statlige midler til språkstimulerende tiltak for minoritetsspråklige etter antall barn med minoritetsbakgrunn i kommunen. Barnehagene kan søke om støtte fra «Tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder». Søknaden behandles av barnehagefaglig rådgiver. Ordningen gjelder der begge foreldrene er minoritetsspråklige. Barnehagefaglig rådgiver informerer barnehagene om søknadsfrist.

§ 3.Kvalitet

Forskriften skal sikre likeverdig behandling når det gjelder kvalitet for kommunale og ikke-kommunale barnehager. Følgende kvalitetsnormer legges til grunn for de kommunale tilskuddene til både ikke-kommunale og kommunale barnehager og innebærer at barnehagene:

1.Skal oppfylle sentrale krav i forhold til lov og forskrifter.
2.Skal jobbe i forhold til lokalt fastsatte planverk, som Kommunedelplan, samfunnsdel og retningslinjer/satsninger.
3.Skal delta i kommunens fellessatsning om forebygging og tidligst mulig innsats.
4.Rett til å delta i de ulike felles kompetansehevende tiltak som kommunen setter i gang.
5.Rett til å delta på fellesstyrermøter, ressursteam og andre aktuelle fellesmøter.
6.Skal jevnlig oppdatere IST-systemet.
7.Skal følge gjeldende opptaksprosedyrer.
8.Skal følge vedtatte prosedyrer for overgang barnehage–skole.
9.Skal følge kommunens prosedyre for henvisning og melding om behov for spesialpedagogisk hjelp.
10.Skal følge opp og holde frister som blir satt av kommunen. For eksempel ved krav om søskenmoderasjon, andre refusjoner og søknader om ulike tilskudd, og ved rapporteringer og levering av årsplaner/virksomhetsplaner.
11.Ikke-kommunale og kommunale barnehager skal ha tilsvarende lønns- og arbeidsforhold.