Forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning, Evje og Hornnes kommune, Aust-Agder

DatoFOR-2015-03-26-299
PublisertII 2015 hefte 1
Ikrafttredelse31.03.2015
Sist endret
Endrer
Gjelder forEvje og Hornnes kommune, Aust-Agder
HjemmelFOR-2009-06-26-864-§18, LOV-2005-06-17-101
Kunngjort31.03.2015   kl. 13.30
KorttittelForskrift om unntak fra oppmålingsfrister, Evje og Hornnes

Hjemmel: Fastsatt av Evje og Hornnes kommunestyre 26. mars 2015 med hjemmel i forskrift 26. juni 2009 nr. 864 om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften) § 18 tredje ledd, jf. lov 17. juni 2005 nr. 101 om eiendomsregistrering (matrikkellova).

§ 1.Formål

Hensikten med forskriften er å utsette fristen for gjennomføring av oppmålingsforretning i vinterhalvåret.

§ 2.Utsatt tidsfrist for gjennomføring av oppmålingsforretning

Tidsfristen som er fastsatt i matrikkelforskriften § 18 første ledd løper ikke i perioden 1. oktober til 1. mai.

§ 3.Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft samme dato som den blir kunngjort i Norsk Lovtidend.