Forskrift om midlertidige trafikkregulerende tiltak for kommunal veg og riks- og fylkesveg ved fare for dårlig luftkvalitet, Trondheim kommune, Sør-Trøndelag

DatoFOR-2015-04-15-392
PublisertII 2015 hefte 2
Ikrafttredelse15.04.2015
Sist endret
Endrer
Gjelder forTrondheim kommune, Sør-Trøndelag
HjemmelLOV-1965-06-18-4-§6, LOV-1965-06-18-4-§7, FOR-2005-10-07-1219-§26, FOR-2005-10-07-1219-§28
Kunngjort23.04.2015   kl. 15.30
KorttittelForskrift om midlertidige trafikkregulering, Trondheim

Hjemmel: Fastsatt av Trondheim kommune 26. mars 2015. Stadfestet av Statens Vegvesen Region Midt 15. april 2015 med hjemmel i lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk (vegtrafikkloven) § 6 og § 7 og forskrift 7. oktober 2005 nr. 1219 om offentlige trafikkskilt, vegoppmerking, trafikklyssignaler og anvisninger (skiltforskriften) § 26 og § 28.

§ 1.Formål

Forskriftens formål er å redusere luftforurensningen fra trafikk med motorvogn i Trondheim kommune.

§ 2.Virkeområde

De ulike tiltakene for å redusere luftforurensning, kjøreforbud og nedsatt fartsgrense, har følgende virkeområde: 

Kjøreforbud gjelder offentlig veg i området merket rødt i kart:

-Vest for E6 - Omkjøringsvegen mellom avkjøring til Lade og Sluppen.
-Øst for Nidelva fra Sluppen til Nidareid bru og videre nordover til Skansen.
-Langs sjøen fra Skansen til Leangbukta. Korteste vei fra Leangbukta øst for Haakon VIIs gate sørover til E6 - Omkjøringsvegen.

Unntak fra forbud: RV 706 innenfor beskrevet forbudsområde via Strindheimtunnelen (merket blått i kartet).

Nedsatt fartsgrense gjelder Langs E6 fra Sandmoen til Grillstadtunnelen via Omkjøringsvegen. 

lf-20150415-0392-01-01.png

§ 3.Tiltak mot luftforurensning

Følgende tiltak mot luftforurensning inntrer etter varsel:

I perioder med svevestøvkonsentrasjoner (PM10 ) som overskrider grenseverdien som følger av forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning kapittel 7 om lokal luftkvalitet, eller i perioder når det foreligger fare for overskridelse, gjelder:

-forbud mot all bruk av motorvogn med piggdekk
-nedsatt fartsgrense.
§ 4.Unntak

Forbudet i § 3 gjelder ikke traktorer og to- og trehjulede motorvogner, samt motorvogner som benyttes til kollektivtransport, taxi, politiets tjeneste, transport av funksjonshemmede, utrykningskjøretøy, pasienttransport, kjøring knyttet til liv og helse og kjøretøy med tillatt totalvekt over 7,5 tonn.

Ved eventuell kontroll må motorvognfører kunne dokumentere at kriteriene i første ledd er oppfylt.

§ 5.Varighet

Forskriften gjelder i perioder hvor forurensningen overskrider grenseverdiene i forurensningsforskriften eller det er fare for slik overskridelse.

Kommunen og regionvegkontoret varsler når forskriften tar til å gjelde, og når den skal slutte å gjelde.

§ 6.Sanksjoner

Overtredelse av kjøreforbudet kan sanksjoneres etter de til enhver tid gjeldende forskrifter.

§ 7.Ikrafttreden

Forskriften trer i kraft straks.