Vedtak om sammenslåing av Stokke, Andebu og Sandefjord kommuner, Vestfold

DatoFOR-2015-04-24-413
PublisertII 2015 hefte 2
Ikrafttredelse24.04.2015
Sist endret
Endrer
Gjelder forSandefjord kommune, Vestfold
HjemmelLOV-2001-06-15-70
Kunngjort30.04.2015   kl. 12.45
KorttittelVedtak om sammenslåing av Stokke, Andebu og Sandefjord

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 24. april 2015 med hjemmel i lov 15. juni 2001 nr. 70 om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser (inndelingslova) § 4 og § 27. Fremmet av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 

Med hjemmel i lov om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser av 15. juni 2001 nr. 70 (inndelingslova), vedtar Kongen sammenslåing av Stokke kommune, Andebu kommune og Sandefjord kommune i Vestfold fylke med virkning fra 1. januar 2017. Navnet på den nye kommunen skal være Sandefjord kommune. Det fastsettes bestemmelser og gjøres unntak fra valgloven, kommuneloven og enkelte særlover i samsvar med vedlagte forslag.

Vedlegg

Sammenslåing av Stokke, Andebu og Sandefjord kommuner i Vestfold fylke. Iverksetting og unntak fra kommuneloven, valgloven og enkelte særlover.

Fastsatt ved Kongelig resolusjon 24. april 2015 med hjemmel i lov om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser (inndelingslova) § 4 og § 17. Fastsetting av bestemmelser for unntak fra valglov, kommunelov og enkelte særlover vedrørende iverksetting av sammenslåingen av Stokke, Andebu og Sandefjord kommuner.

1.Stokke kommune, Andebu kommune og Sandefjord kommune skal med virkning fra 1. januar 2017 slås sammen til én kommune. Navnet på den nye kommunen fastsettes til Sandefjord kommune.
2.Kommunestyret i den nye kommunen skal ha 57 medlemmer. Fram til konstitueringen etter ordinært kommunestyrevalg i 2019, skal kommunestyret i nye Sandefjord kommune bestå av 39 representanter fra Sandefjord, 11 representanter fra Stokke og 7 representanter fra Andebu. Disse utpekes av og blant de enkelte kommunestyrene med utgangspunkt i valgresultatet i 2015. Representantene som velges til kommunestyrene i september 2015, og ikke blir medlemmer av det nye kommunestyret, vil få en forkortet funksjonstid som kommunestyrerepresentanter. Det gjøres unntak fra valgloven § 9-1 (2) for å ivareta dette.
3.Det avholdes ikke ekstraordinært valg for den nye kommunen forut for sammenslåingen. Det nye kommunestyret kalles sammen til konstituerende møte innen utgangen av oktober 2016. Lederen av fellesnemnda kaller sammen og leder møtet inntil ny ordfører er valgt. Ellers gjelder reglene i kommuneloven § 17 nr. 1 til 3. Funksjonsperioden for kommunestyrene i Stokke, Andebu og Sandefjord varer inntil tidspunktet for iverksetting av sammenslåingen. I perioden fra konstituering av nytt kommunestyre til sammenslåingen trer i kraft, er deres ansvar og fullmakter likevel avgrenset til det som er nødvendig for å avslutte virksomheten i de eksisterende kommunene.
4.Vedtekter og forskrifter som er gjeldende i Stokke, Andebu og Sandefjord kommuner skal fortsatt gjelde for vedkommende områder i den nye Sandefjord kommune inntil nye lokale vedtekter og forskrifter er gitt av kommunestyret. Frist for fastsetting av nye vedtekter og forskrifter settes til 30. juni 2017. Kommuneplanene etter plan- og bygningsloven kapittel 11, inkludert arealdelen, gjelder inntil det nye kommunestyret har vedtatt nye planer for den nye kommunen. Det samme gjelder reguleringsplaner etter lovens kapittel 12.
5.Sandefjord, Andebu og Stokke får unntak fra kravet i plan- og bygningsloven § 10-1 om å vedta kommunal planstrategi innen ett år etter konstituering av kommunestyrene høsten 2015. Senest innen ett år etter konstituering av det nye kommunestyret høsten 2016 skal det foreligge en samlet kommunal planstrategi, jf. plan- og bygningsloven § 10-1.
6.Fellesnemnda skal sørge for at sammensetningen av kommunens forliksråd er i tråd med domstolloven § 27 og § 57, i perioden fra sammenslåingstidspunktet 1. januar 2017 til nytt forliksråd i den nye kommunen trer i kraft 1. januar 2020. Fellesnemnda kan fastslå at det skal være tre forliksråd i denne perioden.
7.Representantene i de kirkelige fellesrådene i Stokke, Andebu og Sandefjord kommuner skal være representanter i fellesrådet for den nye kommunen, jf. kirkeloven § 5.
8.Kommunestyret skal oppnevne to medlemmer til kommunal heimevernsnemnd i perioden fra sammenslåingstidspunktet 1. januar 2017, jf. forskrift til lov om Heimevernet pkt. 22 og 23.
9.Kommunal- og moderniseringsdepartementet gis fullmakt til å gjøre mindre endringer i bestemmelser knyttet til unntak fra lov for å sikre gjennomføringen av sammenslåingen.
10.Denne resolusjonen trer i kraft straks.