Forskrift om avgiftsbelagt boligsoneparkering, Bergen kommune, Hordaland

DatoFOR-2015-04-29-475
PublisertII 2015 hefte 2
Ikrafttredelse14.06.2015
Sist endret
Endrer
Gjelder forBergen kommune, Hordaland
HjemmelLOV-1965-06-18-4-§8, FOR-2016-03-18-260.
Kunngjort13.05.2015   kl. 14.00
KorttittelForskrift om avgiftsbelagt boligsoneparkering, Bergen

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Bergen bystyre 29. april 2015 med hjemmel i lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk (vegtrafikkloven) § 8, jf. forskrift 18. mars 2016 nr. 260 om vilkårsparkering for allmennheten og håndheving av private parkeringsreguleringer (parkeringsforskriften) kapittel 6. Endret ved forskrift 14 des 2016 nr. 1693, hjemmelsforskrift, (i kraft 1 jan 2017).

Hjemmelsforskrift endret til forskrift 18. mars 2016 nr. 260 om vilkårsparkering for allmennheten og håndheving av private parkeringsreguleringer (parkeringsforskriften) kapittel 6.

I. Generelt

§ 1.Formål og virkeområde

Formålet med forskriften er å legge til rette for tilbud om offentlige parkeringsplasser for bosatte og andre med særlig behov for parkering i nærmere avgrenset område, og sikre enhetlig og korrekt saksbehandling.

Forskriften gjelder parkering i boligsonen.

§ 2.Definisjoner

I denne forskrift menes med:

a)Boligsone: et nærmere geografisk avgrenset område med definerte parkeringsbestemmelser
b)Boenhet: enhet som kan brukes som egen bolig, med eget baderom og kjøkken
c)Bildelering: organisasjoner/virksomheter som retter seg mot allmennheten og tilbyr en felles bilpark med det formål å tilrettelegge for sambruk av kjøretøy
d)Parkeringstillatelse: tillatelse som gir en rett til parkering i boligsone
e)Bosatt: søker som har folkeregistrert adresse i en boligsone, eller på annen måte dokumenterer fast bosted i en boligsone, eksempelvis ved husleieavtale.
§ 3.Etablering og endring av boligsoneparkering. Avgiftsfastsettelse

Opprettelse, endring og nedleggelse av boligsoneparkering, samt fastsettelse av avgift og avgiftssatser for ulike brukergrupper og boligsoner vedtas av bystyret.

§ 4.Tildeling av parkeringstillatelser

Parkeringstillatelser tildeles etter skriftlig søknad. Søknaden skal gi nødvendige opplysninger for at kommunen skal kunne ta stilling til om det er grunnlag for å utstede parkeringstillatelse. Aktuell dokumentasjon skal vedlegges søknad.

Parkeringstillatelser tildeles kun biler som er registrert i motorvognregisteret.

Det utstedes inntil to parkeringstillatelser per boenhet.

Det utstedes ikke parkeringstillatelser til campingvogner og tilhengere.

Tohjuls motorsykler og mopeder trenger ikke parkeringstillatelse.

Midlertidige parkeringstillatelser kan tildeles besøkende i boligsone. Midlertidige parkeringstillatelser kan også tildeles næringsutøvere og offentlig tjenesteutøvere, som har et midlertidig behov for parkeringstillatelse som følge av et tidsbegrenset transportbehov.

§ 5.Kontroll av opplysninger

Bergen kommune har rett til å kontrollere alle opplysninger som gis i søknaden.

§ 6.Parkeringstillatelsens gyldighet

Parkeringstillatelsen er kun gyldig for det kjøretøyet og den/de sonen(e) den er utstedt for, og for det tidsrommet som er oppgitt på tillatelsen.

§ 7.Innlevering og tap av parkeringstillatelse. Refusjon

Ved flytting ut av boligsone skal parkeringstillatelse innleveres senest innen 8 dager. Innbetalt avgift refunderes for hele gjenværende måneder. Det gis ikke refusjon for mindre enn én måned. Det gis ikke refusjon for ferier og lignende.

Parkeringstillatelse skal innleveres når kjøretøyet den er utstedt til avhendes. Ved bytte av kjøretøy godskrives innbetalt beløp ny parkeringstillatelse, mot dekning av administrasjonskostnader.

Ved tap av parkeringstillatelse utstedes ny parkeringstillatelse, mot dekning av administrasjonskostnader.

§ 8.Fornyelse. Melding om endringer og tap av kort

Innehaver av parkeringstillatelse er selv ansvarlig for å fornye parkeringstillatelsen og å melde fra om endringer.

Innehaver av parkeringstillatelsen skal innen 8 dager skriftlig melde fra til kommunen om adresseforandring eller andre endringer i opplysninger gitt på søknadsskjemaet.

Tap av parkeringstillatelse skal omgående meldes til kommunen.

§ 9.Lagring av opplysninger

Alle nødvendige opplysninger vedrørende tildeling, fornyelse, endringer mv. av parkeringstillatelse registreres og lagres innenfor rammen av de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter.

§ 10.Unntak

Det kan i særlige tilfeller dispenseres fra tildelingskriteriene i forskriften.

II. Spesielle vilkår for tildeling av parkeringstillatelse

§ 11.Vilkår for tildeling av parkeringstillatelse til bosatte

Tildeling av parkeringstillatelse forutsetter at søker er bosatt i en boligsone.

Kjøretøyet må være registrert på søker i motorvognregisteret. Det kan også tildeles parkeringstillatelse dersom søker dokumenterer at kjøretøyet disponeres til privat bruk gjennom

a)erklæring fra arbeidsgiver
b)leie- eller leasingavtale undertegnet av søker
c)at kjøretøyet faktisk eies eller fullt ut disponeres av søker. Kommunen kan kreve fremlagt dokumentasjon på bruk av kjøretøyet.
§ 12.Vilkår for tildeling av parkeringstillatelse til næringsdrivende

Næringsdrivende med forretningsadresse i boligsone kan tildeles parkeringstillatelse når det foreligger særlige forhold. Det utstedes ikke parkeringstillatelser til næringsdrivende i sone 1.

§ 13.Vilkår for tildeling av parkeringstillatelse i forbindelse med offentlig tjenesteutøvelse

Kjøretøy som benyttes til gjennomføring av offentlig tjenesteutøvelse i boligsone kan tildeles parkeringstillatelse når det foreligger særlige forhold.

§ 14.Vilkår for tildeling av parkeringstillatelse til bildelering

Bildelering med tilbud om kjøretøy i boligsone tildeles parkeringstillatelse.

III. Sanksjoner. Klage

§ 15.Sanksjoner ved uriktige opplysninger og/eller misbruk av parkeringstillatelse

Dersom uriktige opplysninger ligger til grunn for utstedt parkeringstillatelse, og/eller parkeringstillatelsen misbrukes, kan tillatelsen inndras eller ugyldiggjøres ved skriftlig melding til innehaveren.

§ 16.Klage og klageinstans

Avslag på søknad om tildeling og inndragelse eller ugyldiggjøring av parkeringstillatelser er enkeltvedtak og kan påklages til den kommunale klagenemnden etter forvaltningslovens regler om klage. Klagefristen er tre uker fra underretning om vedtaket er kommet frem, jf. forvaltningsloven kap. VI.