Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Vågsøy kommune, Sogn og Fjordane

DatoFOR-2015-05-07-775
PublisertII 2015 hefte 3
Ikrafttredelse07.05.2015
Sist endret
Endrer
Gjelder forVågsøy kommune, Sogn og Fjordane
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§9, FOR-2001-07-19-1706
Kunngjort02.07.2015   kl. 13.00
KorttittelForskrift om brenning av avfall, Vågsøy

Hjemmel: Fastsatt av Vågsøy kommunestyre 7. mai 2015 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven ) § 9, jf. delegeringsvedtak 19. juli 2001 nr. 1706.

§ 1.Formål

Formål med denne forskriften er å hindre forurensing og helseproblem i kommunen, som følge av åpen brenning og brenning av avfall i småovner.

§ 2.Virkeområde

Denne forskriften gjelder åpen brenning, og brenning av avfall i småovner innenfor kommunens grenser.

§ 3.Definisjoner

I denne forskrift menes med:

a)Åpen brenning: all brenning som skjer utendørs.
b)Småovner: forbrenningsovner som ikke har løyve fra Miljødirektoratet/Fylkesmannen, eller er lovlige etter statlige forskrifter etter forurensningsloven.
§ 4.Forbudt mot åpen brenning og brenning av avfall i småovner

Åpen brenning og brenning av avfall i småovner er forbudt, med mindre annet følger av forskriftens § 5.

§ 5.Unntak fra forbudet

Følgende brenning skal likevel være lov:

a)Åpen brenning på grillinnretninger, utepeiser, kaffebål.
b)Brenning av avfallstrevirke i vedovn, med unntak av impregnert og malt trevirke.
c)Kulturarrangement med vardebrenning eller liknende.
d)Brenning av tørt hageavfall, der det ikke er til sjenanse for andre.
e)Jonsokbål
f)Olsokbål.
§ 6.Dispensasjon

Brannsjefen eller hans stedfortreder kan i særlige tilfeller dispensere i fra forbudet i § 4 etter skriftlig søknad.

§ 7.Tilsyn

Kommunen fører tilsyn med at reglene i denne forskrift overholdes.

§ 8.Klage

Vedtak truffet av brannsjef i medhold av denne forskrift kan påklages til den kommunale klagenemda.

§ 9.Straff

Brudd på denne forskrift kan medføre straffeansvar jf. forurensningsloven § 78.

§ 10.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft straks.