Forskrift om tilsyn med bygninger, områder m.m., Vågsøy kommune, Sogn og Fjordane

DatoFOR-2015-05-07-777
PublisertII 2015 hefte 3
Ikrafttredelse07.05.2015
Sist endret
Endrer
Gjelder forVågsøy kommune, Sogn og Fjordane
HjemmelLOV-2002-06-14-20-§13
Kunngjort02.07.2015   kl. 13.00
KorttittelForskrift om tilsyn med bygninger mv. Vågsøy

Hjemmel: Fastsatt av Vågsøy kommunestyre 7. mai 2015 med hjemmel i lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 13 fjerde ledd.

§ 1.Formål

Den lokale forskriften skal gjennom bestemmelser om tilsyn bidra til å forebygge brann i nærmere bestemte bygninger eller områder, som ikke omfattes av brann- og eksplosjonsvernlovens bestemmelser, om særskilte brannobjekt. (§ 13, 1. ledd).

§ 2.Virkeområde

Den lokale forskriften gjelder følgende bygninger, driftsformer, eller områder i Vågsøy kommune.

-Bolighus.
-Hytter.
-Omsorgsboliger.
-Asylmottak.
-Forsamlingslokaler som ikke er registrert som særskilt brannobjekt i henhold til brann- og eksplosjonsvernloven § 13.
-Marinaer.
§ 3.Gjennomføring av tilsyn

Tilsyn med bygninger, driftsformer eller områder som følge av § 2, skal gjennomføres hvert 4. år.

§ 4.Myndighet

Myndighet er tillagt brannsjefen.

§ 5.Pålegg

Brannsjefen kan gi pålegg om retting av avvik i henhold til gjeldende lovgivning eller gjennomføring av nødvendige sikringstiltak i medhold av brann og eksplosjonsvernloven § 14.

§ 6.Klage

Vedtak truffet av kommunen etter delegert myndighet kan påklages i henhold til brann- og eksplosjonsvernloven § 41.

§ 7.Ikrafttredelse

Den lokale forskrift trer i kraft straks.