Grensejustering mellom Hamar og Ringsaker kommuner, Hedmark

DatoFOR-2015-05-18-516
PublisertII 2015 hefte 2
Ikrafttredelse21.06.2015
Sist endret
EndrerLOV-2001-06-15-70-§6
Gjelder forHamar og Ringsaker
HjemmelLOV-2001-06-15-70, FOR-2007-04-19-422-§6
Kunngjort21.05.2015   kl. 14.15
KorttittelGrensejustering mellom Hamar og Ringsaker

Hjemmel:: Fastsatt av Fylkesmannen i Hedmark 18. mai 2015 med hjemmel i lov 15. juni 2001 nr. 70 om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser (inndelingslova) § 6 og delegeringsvedtak 19. april 2007 nr. 422. 

Med hjemmel i inndelingslova § 6 og forskrift 19. april 2007 nr. 422 om delegering av myndighet til fylkesmannen fatter fylkesmannen vedtak om at kommunegrensen mellom Hamar kommune og Ringsaker kommune justeres i samsvar med den foretatte oppmåling i forbindelse med makeskiftet mellom gnr. 244 bnr. 1 i Hamar kommune og gnr. 788 og bnr. 5 i Ringsaker kommune. Ny grense fastsettes i samsvar med nye eiendomsgrenser som inntegnet på vedlagte kart innhentet i Hedmarken og Sør-Østerdal jordskifterett. 

pdf.gif