Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Oslo kommune, Oslo

DatoFOR-2015-05-20-936
PublisertII 2015 hefte 3
Ikrafttredelse06.08.2015
Sist endret
Endrer
Gjelder forOslo kommune, Oslo
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§9, FOR-2001-07-19-1706
Kunngjort06.08.2015   kl. 14.30
KorttittelForskrift om brenning av avfall, Oslo

Hjemmel: Fastsatt av Oslo bystyre 20. mai 2015 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) § 9, jf. delegeringsvedtak 19. juli 2001 nr. 1706.

§ 1.Formål

Formålet med denne forskriften er å forhindre forurensning og helseproblemer, samt redusere faren for brann i kommunen som følge av åpen brenning og brenning av avfall i småovner.

§ 2.Virkeområde

Denne forskriften gjelder åpen brenning og brenning av avfall i småovner innenfor kommunens grenser.

§ 3.Definisjoner

I denne forskrift menes med:

a)åpen brenning: all brenning som skjer utendørs,
b)småovner: forbrenningsovner som ikke har tillatelse fra Miljødirektoratet eller Fylkesmannen, eller er tillatt etter statlige forskrifter etter forurensningsloven.
§ 4.Forbud mot åpen brenning og brenning av avfall i småovner

Åpen brenning og brenning av avfall i småovner er forbudt, med mindre annet følger av forskriftens § 5.

§ 5.Unntak fra forbudet

Følgende brenning skal likevel være tillatt:

a)åpen brenning på grillinnretninger og utepeiser med rent trevirke eller kull og uten at dette er til plage for naboer eller andre som oppholder seg i nærheten,
b)brenning av avfallstrevirke i vedovn, med unntak av impregnert, overflatebehandlet og malt trevirke,
c)kaffebål med rent trevirke i eller i nærheten av skogmark, minimum 150 meter fra bebyggelse, i perioden 16. september til 14. april,
d)brenning av mindre mengder skogsavfall foretatt av Bymiljøetaten ved behov.
§ 6.Dispensasjon

Kommunen kan i særlige tilfeller dispensere fra forbudet i § 4 etter søknad.

§ 7.Tilsyn

Kommunen fører tilsyn med at bestemmelsene i denne forskrift overholdes.

Ved brudd på forskriften kan kommunen:

a)gi pålegg etter forurensningsloven § 7 fjerde ledd,
b)ilegge tvangsmulkt etter forurensningsloven § 73,
c)iverksette tiltak hvis pålegget ikke etterfølges etter forurensningsloven § 74,
d)kreve refusjon av utgifter i forbindelse med gjennomføring av tiltak etter forurensningsloven § 74,
e)anmelde forholdet etter forurensningsloven § 78 om straffeansvar for forurensning og § 79 om straffeansvar for ulovlig håndtering av avfall.
§ 8.Klage

Enkeltvedtak fattet i medhold av denne forskriften kan påklages til Oslo kommunes klagenemnd. Klagen skal fremsettes for den instans som fattet vedtaket.

§ 9.Straff

Overtredelse av denne forskrift kan medføre straffeansvar, jf. forurensningsloven § 78.

§ 10.Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft når den er kunngjort.