Forskrift om åpen brenning, Nøtterøy kommune, Vestfold

DatoFOR-2015-05-27-570
PublisertII 2015 hefte 2
Ikrafttredelse01.06.2015
Sist endret
Endrer
Gjelder forNøtterøy kommune, Vestfold
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§9, FOR-2001-07-19-1706
Kunngjort04.06.2015   kl. 15.45
KorttittelForskrift om åpen brenning, Nøtterøy

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Nøtterøy kommunestyre 27. mai 2015 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall § 9 jf. delegeringsvedtak 19. juli 2001 nr. 1706.

§ 1.Formål

Formålet med denne forskriften er å forhindre forurensning og helseproblemer i kommunen som følge av åpen brenning.

§ 2.Virkeområde

Denne forskriften gjelder åpen brenning og brenning av avfall innenfor kommunens grenser, med unntak av Færder nasjonalpark som har egne bestemmelser.

Forskriften omfatter alt næringsavfall, husholdningsavfall og hageavfall.

Brannvesenets øvelsesbrenning av kondemnerte hus, samt kontrollerte slukningsøvelser omfattes ikke av denne forskriften.

§ 3.Definisjoner.

I denne forskriften menes med:

a.Åpen brenning: Åpen brenning omfatter alle former for utendørs brenning.
b.Avfall: Avfall er kasserte gjenstander, materialer eller stoffer som stammer fra husholdningene (husholdningsavfall) eller fra bedrifter (næringsavfall). Det vises for øvrig til forurensningslovens definisjoner.
§ 4.Forbud mot åpen brenning

Åpen brenning er forbudt, med mindre annet følger av forskriftens § 5 om unntaket fra forbudet.

§ 5.Unntak fra forbudet

Følgende brenning skal likevel være tillatt såfremt det ikke oppstår fare for brann, eller for øvrig er i strid med forskrift om brannforebygging eller annet regelverk.

a.Åpen brenning på grillinnretninger, utepeiser og kaffebål.

Brenningen må ikke skje så nær vegetasjon, svaberg eller annet fast fjell at det forårsaker skade. Grill må ikke settes direkte på underlaget.

a.Brenning av sankthansbål.

Brenning skal meldes på forhånd til brannvesenet.

§ 6.Dispensasjon

Kommunen kan i særlige tilfeller etter skriftlig søknad gi dispensasjon fra forbudet i § 4 om forbud mot åpen brenning.

§ 7.Tilsyn

Kommunen fører tilsyn med at bestemmelsene i denne forskriften overholdes.

§ 8.Klage

Enkeltvedtak fattet med hjemmel i denne forskriften, kan påklages til kommunens klagenemnd jf. forvaltningslovens § 28, 2. ledd. Klagen sendes til den instans som har fattet vedtaket.

§ 9.Straff

Overtredelse av denne forskriften kan medføre straffeansvar etter forurensningslovens § 78 om straffeansvar for forurensning.

§ 10.Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft 1. juni 2015.

Kommentarer til forskrift om åpen brenning i Nøtterøy kommune

Tilgrensende regelverk:

-Lov 24. juni 2011 nr. 29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven) kapittel 3, miljørettet helsevern.
-Lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 5 og § 6.
-Forskrift 26. juni 2002 nr. 847 om brannforebyggende tiltak og tilsyn § 8-2. 

Til § 1. Formål

Forskriftens formål er å fremme helse, trivsel og miljø for kommunens innbyggere gjennom å sikre en bedre avfallshåndtering. Kommunen er delegert myndighet til å fastsette lokal forskrift for åpen brenning. Årsaken til at dette bør forskriftsreguleres er at slik brenning medfører ufullstendig forbrenning. Karbonmonoksid (CO) utslippet er høyt. Det frigjøres forurensende partikler i røyk og aske, noe som ofte medfører helseplager. Spesielt allergiske personer og personer med kroniske hjerte- og/eller lungesykdommer er utsatt. Røyk, lukt og sot kan ellers være generelt sjenerende i betydelig grad. Kompostering er for øvrig en vesentlig bedre utnyttelse av ressursen. Kommunen har gjennom sin renovasjonsordning tilrettelagt for levering av slikt avfall på gjenvinningsstasjonen. 

Til § 2. Virkeområde

Forskriften gjelder for åpen brenning der slik virksomhet ikke er tilstrekkelig regulert av annen lov eller forskrift. Den gir et generelt forbud mot alle former for utendørs avfallsbrenning og åpen brenning innenfor kommunens grenser, herunder bråtebrenning, brenning av hageavfall og kvist, halmbrenning og ranke- og flatebrenning i skogbruket, med unntak av de som er nevnt i forskriftens § 5. 

Til § 3. Definisjoner

Definisjon av avfall er gitt i lov om forurensning § 27.

Forbruksavfall:

Som forbruksavfall regnes vanlig avfall, også større gjenstander som inventar og lignende fra husholdninger, mindre butikker, kontorer etc.

Produksjonsavfall:

Som produksjonsavfall regnes avfall fra næringsvirksomhet og tjenesteyting, som i art og mengde skiller seg vesentlig fra forbruksavfall. 

Til § 5. Unntak fra forbudet

I de tilfeller der åpen brenning tillates etter unntak i forskriften, må det generelt forutsettes at materialene som brennes ikke inneholder helse- og miljøfarlige stoffer. Unntakene gjelder ikke dersom det er nedlagt midlertidig forbud mot bruk av åpen ild av brannvesenet, eller hvis forholdene tilsier at det fare for at det kan oppstå brann.

a.Åpen brenning på grillinnretninger, utepeiser og kaffebål

Åpen brenning på grillinnretninger, utepeiser og kaffebål på andres eiendom er tillatt i den grad det er gitt tillatelse fra grunneier, eller det fremgår av allemannsretten. Anvendelse av allemannsretten forutsetter at brenningen ikke volder skade eller ulempe for eier, bruker eller andre, eller påfører miljøet skade. Oppgjort ild må ikke forlates før den er fullstendig slokt. Aske, sot og annet brannfarlig avfall må håndteres på en forsvarlig måte slik at brann ikke oppstår.

b.Sankthansbål

Sankthansbål tillates på kvelden 23. juni eller nærmeste helg før eller etter sankthans. Sankthansbål tillates under forutsetning av at det skjer på egnet sted (for eksempel ved fjorden), og at det gis melding til brannvesenet. For å unngå større forurensning fra sankthansbål er det ikke tillat å brenne avfall som bildekk, trykkimpregnert og malt trevirke, plast, isolasjonsmateriale osv. 

Til § 6. Dispensasjon

Nøtterøy kommune behandler søknad om dispensasjon fra denne forskriften. Søknaden skal være skriftlig. Kommunen har ikke hjemmel til å gi dispensasjon for brenning av næringsavfall.

Ved avgjørelsen av søknadene vil det bli lagt vekt på branntekniske, forurensningsmessige og helsemessige forhold. Det settes strenge vilkår om at det som skal brennes ikke inneholder miljøfarlige komponenter.

Dersom det kommer klage på gjennomføring av brenning utført etter dispensasjon, og tilsynet finner at vilkår for brenning ikke er tilstrekkelig overholdt, vil dette kunne få følger for senere søknader om åpen brenning. 

Til § 7. Tilsyn

For Nøtterøy kommune utøves tilsyn i disse saker av drifts- og anleggsseksjonen.

Ved overtredelse av bestemmelser i forskriften kan kommunen benytte følgende tilgjengelige virkemidler:

-Gi pålegg etter forurensningsloven § 7 fjerde ledd.
-Ilegge tvangsmulkt etter forurensningsloven § 73.
-Iverksette tiltak hvis pålegget ikke etterfølges (jf. forurensningsloven § 74).
-Kreve refusjon av utgifter i forbindelse med gjennomføring av tiltak etter forurensningsloven § 74.
-Anmelde forholdet (jf. forurensningsloven § 78 og § 79).
-Disse bestemmelsene er ytterligere omtalt i kap. 3 «Veiledning om kommunens oppgaver etter forurensningsloven» i Rundskriv T-5/98 fra Miljøverndepartementet.

En eventuell tvangsmulkt fastsettes ut fra overtredelsens alvorlighetsgrad i størrelsesorden fra kr 1 000 til kr 15 000. Ellers gjelder følgende:

-Ved første gangs overtredelse sendes skriftlig advarsel, med varsel om tvangsmulkt dersom ny overtredelse avdekkes.
-Ved andre gangs overtredelse ilegges tvangsmulkt.
-Ved ytterligere overtredelse vurderes saken anmeldt.
-Ved grove overtredelser kan strengere sanksjoner vurderes fra første overtredelse.

Dersom øvre grense på kr 15 000 ikke ansees å være tilstrekkelig i forhold til overtredelsens alvorlighetsgrad, fremmes saken for politisk behandling.

Dersom person med forsett eller uaktsomhet foretar brenning i strid med forskriften og dette fører til unødig utrykning fra brannvesenet vil ansvarlig for brenningen kunne bli pålagt å dekke brannvesenets utrykningskostnader. Dersom ansvarlig for brenning ikke retter seg etter pålegg om slokking, kan kommunen anmelde forholdet.

Overtredelse av vilkår for dispensasjon kan få følger for senere dispensasjonssøknad.