Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Bergen kommune, Hordaland

DatoFOR-2015-05-28-835
PublisertII 2015 hefte 3
Ikrafttredelse09.08.2015
Sist endret
EndrerFOR-2001-12-10
Gjelder forBergen kommune, Hordaland
HjemmelFOR-2004-06-01-931-§16-1, LOV-2012-03-16-12-§5, LOV-2012-03-16-12-§4
Kunngjort09.07.2015   kl. 14.00
KorttittelForskrift om vann- og avløpsgebyrer, Bergen

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Bergen bystyre 28. mai 2015 med hjemmel i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 16-1, jf. lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg § 5, jf. § 4.

Kapittel 1. Generelle bestemmelser

§ 1.(Formål og virkeområde)

Formålet med forskriften er å fastsette regler for beregning og innkreving av vann- og avløpsgebyrer, samt gebyrenes størrelse, jf. § 5. Denne forskrift gjelder for alle abonnenter i kommunen, jf. § 2 bokstav b.

§ 2.(Definisjoner)

I denne forskrift forstås med:

a)eiendom: fast eiendom som har eget gårds- og bruksnummer;
b)abonnent: eier av eiendom som er tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning, direkte eller gjennom privat samleledning. Som tilknyttet regnes også eiendom som kommunen med hjemmel i plan- og bygningsloven § 27-1 eller § 27-2 har krevd skal ha slik tilknytning. Ved bortfeste av eiendom regnes fester som abonnent, om ikke annet er avtalt;
c)engangsgebyr: gebyr for tilknytning til kommunal vann- eller avløpsledning;
d)årsgebyr: løpende årlig gebyr for å ha tilgang til kommunens vann- og/eller avløpsledning. Årsgebyret er todelt, og består av et abonnementsgebyr og et forbruksgebyr:
-abonnementsgebyr: årsgebyrets faste del
-forbruksgebyr: årsgebyrets variable del.
§ 3.(Gebyrplikt)

Plikt til å betale vann- og/eller avløpsgebyr gjelder for alle abonnenter i kommunen.

Eier av fast eiendom står ansvarlig for gebyrene. For eiendom som er bortfestet, betaler fester istedenfor grunneier, med mindre annet er avtalt og forutsatt at det er minst 30 år igjen av festetiden regnet fra det tidspunkt gebyrplikten inntrer. Det samme gjelder dersom fester etter avtale har rett til å kreve festet forlenget for så lang tid at den samlede gjenstående festetid i tilfelle avtale forlenges til 30 år.

§ 4.(Gebyrtyper)

Gebyrtypene er:

a)engangsgebyr for tilknytning til henholdsvis vann- og/eller avløpsledning;
b)årsgebyr for vann og/eller avløp, (sum av abonnements- og forbruksgebyr) og
c)gebyr for leie av vannmåler.
§ 5.(Gebyrsatser)

Størrelsen på gebyrene fastsettes årlig av bystyret gjennom eget regulativ og trer i kraft fra det tidspunkt bystyret bestemmer.

§ 6.(Gebyrgrunnlag og arealberegningsmetode)

Gebyrene beregnes for hele eiendommen under ett.

For bebygd eiendom gjøres gebyrberegningen avhengig av bygningens samlede areal. Arealet måles etter NS 3940 – Bruksareal. Tidligere registrerte arealdata kan benyttes inntil bruksareal etter NS 3940 foreligger.

Med bygning forstås byggverk som har måleverdig bruksareal etter Norsk Standard 3940 og som er ført i matrikkelen med eget bygningsnummer, jf. matrikkelloven § 25 og matrikkelforskriften § 3 første ledd.

Det beregnes gebyr for hver bygning som er tilknyttet vann- og/eller avløpsledning. Der det er innvendig tilkomst mellom bygninger, er disse gebyrpliktige etter samlet matrikkelført bruksareal, selv om det kun er den ene bygningen som er tilknyttet offentlig vann- og/eller avløp.

Det regnes ikke gebyr for ubebygget eiendom.

Kapittel 2. Engangsgebyr

§ 7.(Engangsgebyr for tilknytning til kommunal vann og/eller avløpsledning)

Engangsgebyr for vann og/eller avløp skal betales:

a)ved nybygg;
b)ved utvidelse av eksisterende bygning hvor arealutvidelsen er større enn 50m² ;
c)når bebygd eiendom blir tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning ;
d)når kommunen krever bebygd eiendom tilknyttet, jf. § 2 bokstav b.

Når eksisterende bygning blir revet i forbindelse med nybygg, skal det overskytende bruksareal legges til grunn ved beregning av engangsgebyret dersom eksisterende bygg var tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning.

Engangsgebyret beregnes per m² bruksareal (BRA), jf. § 6.

Engangsgebyret forfaller til betaling:

a)for nybygg: når igangsettingstillatelse for hele eller deler av tiltaket er gitt;
b)for eksisterende bygg: etter gitt forhåndsuttalelse om tilknytning til kommunal vann- og/eller avløpsledning eller når frist for pålegg om tilknytning er utløpt.

Tilknytning kan ikke skje før engangsavgiften er betalt.

Engangsgebyr betales ikke for midlertidig brakkerigg for bygg og anlegg. Kommunen kan fastsette varighet på midlertidigheten.

Kapittel 3. Årsgebyr

§ 8.(Årsgebyr)
1.Årsgebyr for vann og/eller avløp skal betales for eiendom som er tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning eller når kommunen har krevd eiendommen tilknyttet, jf. § 2 bokstav b. Årsgebyr beregnes fra måneden etter at det er gitt brukstillatelse for hele eller deler av bygningen, fra det tidspunktet bygningen er tatt i bruk eller fra det tidspunkt fristen for å etterkomme krav om tilknytning er utløpt.
2.Abonnementsgebyr fastsettes per m² bruksareal (BRA) og pris per m² .
3.Forbruksgebyret skal være basert på målt eller stipulert vannforbruk:
-målt vannforbruk baseres på bruk av vannmåler som viser faktisk vannforbruk og som multipliseres med pris perm³ .
-stipulert vannforbruk legger byggets bruksareal til grunn og multipliseres med 1,3 m³ per m² bruksareal per år.

Både kommunen og den enkelte abonnent kan kreve at forbruksgebyret skal fastsettes ut fra målt forbruk, med de begrensninger som følger av denne forskrift, jf. punkt 4.

4.Kommunen kan kreve at vannforbruket måles for:
a)alle bygninger eller deler av bygning som ikke nyttes til boligformål;
b)midlertidige abonnenter;
c)vannuttak uten at vann er innlagt i bygning;
d)boliger med basseng, fontene m.m.

Kommunen kan unnlate å kreve måler der krav om vannmålerinstallasjon etter kommunens vurdering ikke er hensiktsmessig.

I særlige tilfeller der bruksareal ikke foreligger kan kommunen bestemme at abonnenten, for eksempel midlertidige abonnenter for bygg og anlegg, betaler for et fastsatt stipulert forbruk.

§ 9.(Fradrag, tillegg og skjønnsfastsettelse av årsgebyr)
1.Restriksjoner på vannleveranse, kvalitetsforringelse på vannet eller kortere avbrudd i vannleveranse eller mottak av avløp, kan gi grunnlag for reduksjon av gebyret, jf. Sanitærreglementet for Bergen kommune.
2.Dersom avløpsmengden fra næringsvirksomhet er vesentlig større eller mindre enn vannforbruket og dette kan dokumenteres, kan kommunen eller abonnenten kreve at forbruksgebyret for avløp baseres på dokumentert avløpsmengde.
3.Hvor avløpsvannets sammensetning avviker fra vanlig husholdningsavløp og påvirker kostnadene ved drift og vedlikehold av kommunens avløpsanlegg, kan det beregnes et tillegg eller fradrag til avløpsgebyret. Tilleggets størrelse fastsettes ved avtale, eller hvis avtale ikke kommer i stand, av kommunen.
4.Abonnent som unnlater å etterkomme kommunens krav om utbedring av vannlekkasjer kan få sitt vannuttak til eiendommen stipulert ved skjønn. Med vannuttak menes i tillegg til forbruket de vannmengder som måtte lekke ut av ledningen.

Det stipulerte forbruket løper fra 1.termin etter at pålegget er gitt og inntil det er etterkommet.

5.Abonnent som unnlater å etterkomme pålegg om å installere vannmåler kan få sitt forbruk stipulert ved skjønn.
6.Ved manglende innsending av registrert vannforbruk, kan forbruket stipuleres ved skjønn.
§ 10.(Særlige beregninger og avtaler)

For næringsvirksomhet der det foreligger helt særlige forhold, kan kommunen foreslå at årsgebyret fastsettes ved avtale. Hvis avtale ikke kommer i stand, fastsettes gebyrets størrelse av kommunen.

§ 11.(Innbetaling av årsgebyr)

Årsgebyret fordeles på 4 terminer. Ved målt forbruk innkreves forbruksgebyret a-konto de 3 første terminene og ved avregning i 4. termin.

Kapittel 4. Nærmere om installasjon og bruk av vannmåler m.m.

§ 12.(Installasjon og bruk av vannmåler)

Kommunen bestemmer type, plassering og størrelse på målepunkt. Med målepunkt forstås en vannmåler, eller flere vannmålere parallellkoblet.

For installasjon og bruk av vannmåler gjelder kommunens Norm for vannmålerinstallasjoner.

§ 13.(Eierforhold og kostnader)

Kommunen bekoster og eier vannmåleren. Abonnenten bærer utgiftene med installering og betaler leie for vannmåleren. Målerleie fastsettes av bystyret jf. § 5.

Utskifting av måler bekostes av kommunen. Dersom behovet for utskifting skyldes forhold abonnenten har ansvar for, bekoster abonnenten utskiftningen.

Kommunen kan kreve flytting av måler som er plassert i strid med kommunens krav til plassering. Abonnenten bekoster slik flytting.

§ 14.(Målepunkt)

Til enhver eiendom eller bygning bekoster kommunen maksimum ett målepunkt per hovedinntak. Hvis abonnenten ønsker flere målere etter hovedinntaket, må abonnenten selv betale for ekstra målere.

Dersom tekniske løsninger ligger til rette for det, kan kommunen bestemme annet målepunkt, jf. § 12.

§ 15.(Avlesning)

Abonnenten skal foreta vannmåleravlesning i henhold til fastsatte frister og er ansvarlig for å sende avlest målerstand til kommunen. Ved feil eller manglende avlesning kan kommunen stipulere vannmengden ved skjønn.

§ 16.(Inspeksjon og kontroll)

Kommunen skal ha uhindret adgang til vannmåleren for inspeksjon og kontroll.

Montert vannmåler skal ikke fjernes uten at kommunen har gitt samtykke.

§ 17.(Nøyaktighetskontroll)

Både kommunen og abonnenten kan kreve kontroll av vannmåler. Kontrollen skal foretas med måleutstyr og prosedyrer for måling som er akseptert av Justervesenet.

§ 18.(Avregning ved målefeil m.m.)

Ved målefeil større eller lik fem prosent, utføres kontroll uten kostnad for abonnenten. Ved feil mindre enn fem prosent, betaler abonnenten utgiftene, dersom kontrollen er krevd av abonnenten.

Dersom måleren ved kontroll viser mer enn fem prosent for høyt forbruk, har abonnent krav på tilbakebetaling for feilmålingen.

Viser måleren mer enn fem prosent for lavt forbruk, har kommunen krav på tilleggsbetaling for feilmålingen.

Er plomberingen av måleren brutt, har abonnenten ikke krav på tilbakebetaling.

Tilbakebetalingen regnes fra det tidspunkt feilen må antas å ha oppstått. Dersom det ikke lar seg gjøre å beregne feilmålte mengder nøyaktig beregnes forbruket skjønnsmessig ut fra tilgjengelig datagrunnlag.

Krav som er foreldet etter reglene om foreldelse av fordringer, dekkes ikke.

§ 19.(Andre forhold)

Blir måler som er i bruk borte eller skadet skal dette straks meldes til kommunen som kan stipulere vannmengden ved skjønn. Skyldes skaden uaktsomhet eller andre forhold som abonnenten kan holdes ansvarlig for, skal måleren erstattes av abonnenten.

Plombert måler kan bare åpnes av personell fra kommunen eller den som kommunen bemyndiger. Er plombert måler brutt vil kommunen stipulere vannmengden for hele perioden ved skjønn.

Kapitel 5. Avsluttende bestemmelser

§ 20.(Opphør av abonnement)

Abonnementet opphører når anboringspunktet er plugget og rørleggermelding godkjent av kommunen.

§ 21.(Informasjonsplikt)

Kommunen skal uoppfordret informere abonnentene om vesentlige endringer i vannkvaliteten.

Kommunen skal bekjentgjøre regulativ for vann- og avløpstjenester for abonnentene.

§ 22.(Klageadgang)

Enkeltvedtak kan påklages i samsvar med reglene i forvaltningsloven.

Klageinstans er kommunens klagenemnd.

Ilagt gebyr må betales fullt ut innen fastsatt frist, selv om beregningen er påklaget.

Kapittel 6. Ikrafttredelse mv.

§ 23.(Ikrafttredelse, oppheving av forskrift)

Denne forskrift trer i kraft en måned etter kunngjøring i Norsk Lovtidend.

Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 10. desember 20011 om vann- og avløpsgebyrer, Bergen kommune, Hordaland.

1Ikke kunngjort i Norsk Lovtidend.