Vedtekter for gravplassene i Bergen kommune, Hordaland

DatoFOR-2015-06-13-735
PublisertII 2015 hefte 2
Ikrafttredelse01.07.2015
Sist endretFOR-2017-01-09-17 fra 01.01.2017
Endrer
Gjelder forBergen kommune, Hordaland
HjemmelLOV-1996-06-07-32-§21
Kunngjort25.06.2015   kl. 16.40
KorttittelVedtekter for gravplassene i Bergen

Hjemmel: Fastsatt av Bergen kirkelige fellesråd 29. april 2015 med hjemmel i lov 7. juni 1996 nr. 32 om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven) § 21 første ledd. Endret ved forskrift 9 jan 2017 nr. 17 (i kraft 1 jan 2017).

§ 1.Forvaltning

Gravplassene i Bergen er underlagt Bergen kirkelige fellesråd v/Gravplassmyndigheten i Bergens administrasjons- og myndighetsområde.

§ 2.Definisjoner 

Fri grav: Tildelt grav til kommunens innbyggere som kan rådes over uten avgift. 

Festegrav: Grav hvor det er inngått avtale om bruk mot betaling av avgift. 

Festegravsted (dobbelgrav): To enkle kistegraver som er festet sammen (9 m² ). 

Familiegravsted: Areal over 9 m² som er festet. Festeavgift per kvadratmeter. Kun historiske. 

Urnegrav: Grav til askeurne, med plass til fire urner. 

Kistegrav: Grav som er stor nok for kister. 

Fredningstid: Tidsrom fra siste gravlegging til graven kan gjenbrukes. 

Festetid: Den tid det inngås avtale om leie av en grav mot betaling av festeavgift. 

Ansvarlig: Den som står som ansvarlig for en fri grav. 

Fester: Den som står som part i festeavtale. 

Minnelund: Avsatt område på gravplassen for anonym gravlegging av urner. 

Navnet minnelund: Minnelund med navn på gravlagte på felles minnesmerke.

§ 3.Ferdsel på gravplassene

Det kan søkes om kjøretillatelse ved dokumentert sykdom/forflytningshemming.

§ 4.Tilvisning av grav
1. På Biskopshavn og Slettebakken kirkegårder kan det bare tilvises ny urnegrav til personer som var registrert i folkeregisteret som bosatt i soknet ved dødsfallet.
2. Gravplassmyndigheten i Bergen kan etter søknad tilvise grav til personer uten bopel i kommunen mot betaling av gjeldende avgifter og kostnader ved gravferden.
3. Frigraver tilvises av Gravplassmyndigheten i Bergen etter gjeldende belegningsplan.
§ 5.Navnet minnelund

Avdødes navn og fødsels-/dødsår påføres navneplate på felles minnesmerke. Navneplaten kan ha navn til to personer. Det kan reserveres urnegrav ved siden av tildelt grav mot betaling av festeavgift for 20 år. Navnet står på minnesmerket i 20 år og graven kan festes etter det. Ved gravlegging i navnet minnelund betales det for navneplate og andel av felles beplantning.

0Endret ved forskrift 9 jan 2017 nr. 17 (i kraft 1 jan 2017).
§ 6.Fredningstid og feste
1. Fredningstiden for urnegraver er 20 år og for kistegraver 25 år. Det kan vedtas lengre fredningstid for enkelte graver.
2. På egne gravfelt anlagt med festegravsteder (dobbelgraver) kan det avtales feste av en grav ved siden av frigraven. Gravene utgjør da ett gravsted, og kan ikke deles opp ved eventuell forlengelse av festet.
3. Rett til feste av ekstra grav gjelder bare ved gravlegging av person som ved dødsfallet var registrert i folkeregisteret som bosatt i Bergen.
4. Når det er gått 60 år etter siste gravlegging/urnenedsettelse, må det søkes skriftlig om forlengelse av festet.
§ 7.Grav og gravminne
1. Ved åpning av grav, kan jordmasser midlertidig legges på omkringliggende graver, og gravutstyr flyttes.
2. Montering av gravminne på kistegrav kan tidligst skje 6 måneder etter begravelsen. Gravminne på urnegrav kan settes opp umiddelbart etter urnenedsettelsen. Eksisterende liggende plater skal som hovedregel skråstilles etter ny gravlegging.
3. På nytt festet gravsted plasseres gravminnet i bakkant av den graven som er tatt i bruk. Etter at grav nummer to er tatt i bruk, midtstilles gravminnet. På et festegravsted er det kun tillatt å sette opp ett gravminne.
4. Gravminner, fastmonterte dekorgjenstander, navneplater og gravminnets fundament eller sokkel, regnes som del av gravminnet og skal godkjennes av Gravplassmyndigheten i Bergen før oppsetting.
5. Gravminner som har stått uten eier i 12 måneder eller mer, vil bli tatt bort og destruert.
§ 8.Særbestemmelser for gravminner

De alminnelige reglene om gravminner i gravferdslovens forskrifter kapittel III gjelder, med mindre graven er omfattet av særbestemmelsene i vedlegg til disse vedtektene.

§ 9.Stenging av felt
1. Gravfelt FA.G10 på Fana kirkegård er bevart og nye graver tilvises ikke. Gravminner skal bestå slik de er i dag. Ved gravlegging i eksisterende graver må navn på ny gravlagt påføres stående navneplate i bed.
2. Gravfelt FA.G20, FA.B10 og FA.A10 på Fana kirkegård er bevart og nye graver tilvises ikke. Eksisterende graver kan kun benyttes til urner. Gravminner skal bestå slik de er i dag. Ved nedsettelse av urne i eksisterende grav må navn på ny gravlagt påføres stående navneplate i bed.
3. Gravfelt ÅS.H00 på Åsane kirkegård er bevart og nye graver tilvises ikke. Eksisterende graver kan kun benyttes til urner. Gravminner skal bestå slik de er i dag. Ved nedsettelse av urne i eksisterende grav må navn på ny gravlagt påføres stående navneplate i bed.
4. Gravfelt ÅS.G00 er stengt for tilvising av nye graver og gravlegging av kister. Eksisterende graver kan kun benyttes til urnenedsettelser på grunn av gravstørrelser og jordforhold.
§ 10.Beplantning og utstyr på graven
1. Planter, kranser o.l. som brukes ved gravferd eller til pynting av grav, skal i sin helhet være komposterbare.
2. Beplantning skal samles på et felt foran gravminnet. Bredden på bedet kan maksimalt tilsvare bredden på gravminnet, med unntak av gravminner mindre enn 60 cm der bredden kan være opptil 60 cm. Lengden på bedet kan være maksimum 60 cm målt fra bakkant av gravminnet.
3. Løse dekorgjenstander, gravutstyr og planter er den ansvarliges/festerens ansvar og må ikke kunne virke støtende overfor andre besøkende på gravplassen. Dekorgjenstander og planter kan ikke være høyere eller bredere enn gravminnet og bedet. Disse må ikke være til hinder eller fare for driften av gravplassene.
4. Det er kun tillatt å ramme inn bed med flat stein som flukter med terrenget omkring.
5. Det er ikke anledning til å opparbeide eget plantefelt for grav i minnelund. Det kan legges ned blomster og tennes gravlys på sted anvist av gravplassmyndigheten.
§ 11.Avtale om forhåndsbetalt gravstell

Gravplassmyndighetens ordning med avtaler om forhåndsbetalt gravstell er avsluttet fra 1. januar 2015.

Vedtekter for gravplassene i Bergen med endringer i kraft fra 1. juli 2013 gjelder for avtaler inngått før 1. januar 2015 og som forvaltes av Gravplassmyndigheten.

§ 12.Bårerom/kapell
1. Bårerom skal bare brukes til oppbevaring av døde i tiden frem til gravferden. Ingen har adgang til bårerom uten tillatelse fra Gravplassmyndigheten i Bergen.
2. Kapell og tilhørende fasiliteter kan kun brukes etter tillatelse og i tråd med gjeldende retningslinjer gitt av Gravplassmyndigheten i Bergen.
§ 13.Næringsvirksomhet

Gravplassmyndigheten i Bergen kan gi private næringsdrivende tillatelse til å drive ervervsmessig virksomhet på gravplassene i Bergen. De må rette seg etter gjeldende lov, forskrift og vedtekter for gravplassene og må selv fjerne alt avfall og overskuddsmasse i forbindelse med det arbeid de utfører. Brudd på avtale skal rettes etter varsel, og ved gjentatte eller grove brudd kan avtalen sies opp med umiddelbar virkning.

§ 14.Arbeid på gravplassene

Anleggs- og vedlikeholdsarbeid skal skje hverdager i arbeidstiden (kl. 07:00–17:00) og må ikke utføres på søndager, helligdager eller offentlige høytidsdager.

§ 15.Brudd på vedtektene

Dersom vedtektene ikke overholdes, kan Gravplassmyndigheten i Bergen iverksette nødvendige tiltak for ansvarliges/festers regning.

§ 16.Dispensasjon fra vedtektene

I særlige tilfeller kan Gravplassmyndigheten i Bergen fravike vedtektenes § 4 – § 9 og § 14.

§ 17.Ikrafttredelse og opphevelse av andre vedtekter

Vedtektene trer i kraft fra 1. juli 2015 og fra samme dato oppheves vedtekter for gravplassene i Bergen vedtatt av Bergen kirkelige fellesråd 3. november 20101, endret ved vedtak av Bergen kirkelige fellesråd 13. mars 2013, endring godkjent av Bjørgvin bispedømmeråd 26. april 2013.

1Ikke kunngjort i Norsk Lovtidend.