Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Nittedal kommune, Akershus

DatoFOR-2015-06-15-1921
PublisertII 2016 hefte 3
Ikrafttredelse01.07.2015
Sist endret
EndrerFOR-2011-12-12-1233
Gjelder forNittedal kommune, Akershus
HjemmelLOV-2012-03-16-12-§3, FOR-2004-06-01-931-§11-4, FOR-2004-06-01-931-§16-1
Kunngjort29.09.2016   kl. 15.30
KorttittelForskrift om VA-gebyrer, Nittedal

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Nittedal kommunestyre 15. juni 2015 med hjemmel i lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg § 3 og forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 11-4 og § 16-1.

I. Generelle bestemmelser

Kommunens abonnenter betaler for vann- og avløpstjenester levert av kommunen. Forholdet mellom abonnenten og kommunen er regulert av lover og forskrifter samt av lokale reglementer, bestemmelser, regulativer og deklarasjoner. De viktigste dokumentene er listet nedenfor:

1.Lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg.
2.Forskrift 1. juli 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften).
3.Forskrift 15. juni 2015 nr. 1921 om vann- og avløpsgebyrer. Nittedal kommune, Akershus (dette dokumentet)
4.Øvrige dokumenter:
-Betalingsregulativ
-Serviceerklæring
-Gjeldende Normalreglement for sanitæranlegg (Tekniske og administrative bestemmelser)
-Tekniske forskrifter til plan- og bygningsloven, med tilhørende veiledning
-NS-EN 1717 Beskyttelse mot forurensning av drikkevann.
§ 1.Forskriftens formål

Forskriften gir bestemmelser om beregning og innbetaling av de gebyrer abonnentene skal betale, for de vann- og avløpstjenester kommunen leverer.

§ 2.Forskriftens virkeområde

Forskriften gjelder alle kommunens abonnenter, se definisjon i § 3.

§ 3.Definisjoner
-Abonnent
-Eier/fester av eiendom som er registrert i grunnboken med eget gårds- og bruksnummer, eller eget festenummer eller seksjonsnummer (under felles gårds- og bruksnummer), som er tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning direkte eller gjennom felles stikkledning.

Samme gjelder fester av eiendom der festeavtalen ikke er registrert i grunnboken (tinglyst), men der festeren eier de på tomten plasserte bygninger, og utøver festerett slik som fremgår av lov om tomtefeste. For festeavtaler med kort festetid (feste til annet enn bolig og fritidsbolig), kan det være avtalt at annen enn fester skal være abonnent.

-Eier/fester av eiendom, som kommunen i medhold av plan- og bygningslovens § 27-1, § 27-2 og § 27-4 har krevd tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning.
-Eier av egen bo- eller næringsenhet.
-Abonnementsgebyr

Årsgebyrets faste del, som skal dekke kommunens faste kostnader for vann- og/eller avløpstjenester.

-Betalingsregulativ

Kommunens gjeldende prisoversikt for Enhet for tekniske tjenesters kommunale gebyrer. Satsene i Betalingsregulativet oppdateres årlig gjennom vedtak i kommunestyret.

-Boenhet

Boenhet etter denne forskrift er en bolig med ett eller flere rom og med separat inngang, samt eget bad/wc og kjøkkendel.

-Bruksareal (BRA) etter NS 3940 (forenklet)

Forenklet kan man si at bruksareal omfatter:

-Arealet innenfor boligens omsluttede vegger
-Andel av fellesareal som tilhører boligen, men som ligger utenfor boligens omsluttede vegger.

For detaljer se NS 3940.

-Bruksendring

Med endring i eiendommens bruk menes her endring mellom ulike kategorier, som for eksempel bolig, fritidsbolig/hytte og nærings-/offentlig virksomhet.

-Eiendom med flere boenheter

Eksempel på en slik eiendom er enebolig med hybel/sokkelleilighet, tomannsbolig, borettslag eller leilighetskompleks.

-Ekspansjonskar

Innretning for å fange opp termisk bevegelse (ekspansjon) i vann og andre væsker. Installasjon av vannmåler med tilbakeslagsventil kan i enkelte tilfeller medføre lekkasje fra varmtvannsberederen, og montering av et ekspansjonskar vil forhindre slike lekkasjer. Ekspansjonskaret må kontrolleres, og eventuelt etterfylles med luft, årlig.

-Engangsgebyr for tilknytning

Engangsgebyr for etablering av abonnement på vann- og/eller avløpstjenester.

-Felles privat stikkledning

Privat ledning eid i fellesskap av abonnenter som er tilknyttet det kommunale ledningsnettet via den felles private stikkledning.

-Forbruksgebyr

Årsgebyrets variable del som betales etter forbruk (målt eller stipulert).

-Kombinerte bygg

Bygg som inneholder både næringsenhet(-er) og boligenhet(-er). En næringsenhet er et selvstendig lokale (egen enhet som er utleid til næringsvirksomhet).

-Leveringsvilkår

Et dokument som beskriver abonnentenes og kommunens rettigheter og plikter, samt hva som skjer når disse ikke overholdes og hvilke klagemuligheter som finnes.

-Næringsvirksomhet

Ervervsmessig virksomhet.

-Offentlig virksomhet

Virksomhet drevet av stat, fylkeskommune eller kommune.

-Stipulert forbruk

Forventet forbruk hos en abonnent fastsatt på basis av bebyggelsens areal eller tidligere målt forbruk.

-Tilbakeslagsventil

Ventil som hindrer tilbakestrømming av væske. Monteres for eksempel i vannmåler for å hindre at vann strømmer tilbake til ledningsnettet.

-Vannmåler

Apparat som måler vannmengde.

-Årsgebyr

Det samlede gebyr som betales årlig av abonnenter for kommunens vann- og/eller avløpstjenester. Årsgebyret består av abonnementsgebyr og forbruksgebyr.

-Husholdningsavløp

Avløp fra ordinær husholdningsaktivitet, herunder avløp fra vannklosett.

Konsentrasjonsgrenser for enkelte parametere er definert som (kilde; SFTs publikasjon TA 679);

Organisk stoff (KOF)< 600 mg/l
Total fosfor (Tot-P)< 10 mg/l
Total nitrogen (Tot-N)< 60 mg/l
Suspendert stoff (SS)< 400 mg/l

II. Vann- og avløpsgebyrer

§ 4.Gebyrtyper

Følgende gebyrtyper gjelder for henholdsvis vann- og avløpstjenester:

-Engangsgebyr for tilknytning
-Årsgebyr (abonnementsgebyr og forbruksgebyr)
-Vannmålergebyr
-Gebyr for midlertidig tilknytning
-Avlesningsgebyr (ved manglende innrapportering av målerstand)
-Gebyr for avløpsvannets sammensetning
-Gebyr for påslipp av avløp fra næring og industri.
§ 5.Engangsgebyr for tilknytning

Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter krever at det betales engangsgebyr for tilknytning for vann- og/eller avløpstjenester.

Engangsgebyret for tilknytning skal for nybygg beregnes etter det regulativ som gjelder den dato kommunen mottar en fullstendig melding om tiltaket eller søknad om (igangsettings-) tillatelse til tiltaket etter plan- og bygningsloven. For eksisterende bygg som tilknyttes kommunens ledning og for eiendommer som får pålegg med frist om tilknytning til kommunal vann- og/eller avløpsledning, beregnes engangsgebyret etter det regulativ som gjelder henholdsvis ved tidspunktet for tilknytning og ved den dato som er satt som frist for tilknytningen.

For brukskategorien boliger skal engangsgebyret differensieres etter boligkategori, og gebyret skal beregnes separat for den enkelte boenhet. Ved tilbygg, påbygg eller ombygging skal det bare betales tillegg i tilknytningsgebyret dersom tiltaket fører til at det blir en/flere ny boenhet(er) i bygget.

For bygg som ikke brukes som bolig fastsettes tilknytningsgebyret i forhold til beregnet areal for bebyggelsen, og det skal betales ved første gangs tilknytning. Ved tilbygg eller påbygg skal det betales tilknytningsgebyr etter økt/nytt beregnet areal.

Gebyrets størrelse fastsettes årlig av kommunestyret og fremkommer av betalingsregulativet.

Det kan inngås særavtaler med næringsvirksomheter om avvikende gebyr for tilknytning, der etablering av tjenesten medfører ekstra høye eller lave kostnader.

§ 6.Årsgebyr

Årsgebyret for henholdsvis vann- og avløpstjenester betales av alle abonnenter og består av to deler:

-abonnementsgebyr
-forbruksgebyr.

Samlede abonnementsgebyrer fra kommunens vannabonnenter skal dekke kommunens forventede faste kostnader knyttet til vanntjenester. Resten dekkes inn gjennom forbruksgebyret.

-Samlede abonnementsgebyrer fra kommunens avløpsabonnenter skal dekke kommunens forventede faste kostnader knyttet til avløpstjenester. Resten dekkes inn gjennom forbruksgebyret.

Årsgebyret betales fra og med den dagen vannmåler er montert. For eiendommer som beregner forbruksgebyr etter areal, belastes årsgebyret fra og med den dagen brukstillatelse er gitt. Dette gjelder også ved tilbygg/påbygg.

-Størrelsen av abonnementsgebyr og forbruksgebyr fastsettes årlig av kommunestyret og fremkommer av betalingsregulativet. 

Abonnementsgebyr

Abonnementsgebyret differensieres etter brukerkategori. Alle abonnenter i én brukerkategori betaler et like stort fast beløp. Brukerkategorier og satsene fremkommer av betalingsregulativet. Det svares et abonnementsgebyr per boenhet. 

Forbruksgebyr

Iht. vedtak i Kommunestyret (19. juni 2000) skal det installeres vannmålere i alle boliger eller på alle eiendommer i kommunen. Alle abonnenter skal betale gebyr etter faktisk (målt) forbruk. Dette gjelder uansett plassering av vannmåleren. Satsene fremkommer av betalingsregulativet.

For alle abonnenter gjelder at avløpsmengde regnes lik vannmengde, se dog § 8. 

Unntak fra kravet om vannmåler

Eiendommer hvor det er praktisk vanskelig å installere vannmåler uten store investeringskostnader, kan søke om midlertidig eller permanent fritak fra kravet om vannmåler. Eiendommer/abonnenter med fritak betaler gebyr etter stipulert forbruk basert på beregning av bruksareal i henhold til NS 3940, og pris per m³ , samt omregningsfaktor for stipulert forbruk (m³ /m² ). Satsene fremkommer av betalingsregulativet. 

Gebyr ved lekkasjer

Der vannmåler plasseres i kum vil alt registrert vannforbruk, inkludert lekkasje på stikkledning eller innendørs installasjon, faktureres abonnenten.

Ved registrert lekkasje på stikkledning eller innendørs installasjon kan abonnenten søke om at avløpsgebyret beregnes på bakgrunn av stipulert avløpsmengde.

§ 7.Bestemmelser for bruk av vannmålere

For eiendommer med installert vannmåler gjelder følgende:

-Vannmålere er kommunens eiendom. Kommunen bestemmer type, plassering og størrelse på måleren. Ekspansjonskar er abonnentens eiendom, og abonnenten svarer for alle installasjons- og vedlikeholdskostnader.
-Det skal være tilbakeslagsventil i alle vannmålere som monteres i eiendommer tilknyttet offentlig nett.
-Vannmåleren skal plasseres innendørs. Borettslag, huseierlag, sameie eller tilsvarende juridiske enheter kan søke om frostfri plassering av vannmåler i kum. Ved plassering i kum skal det settes opp fjernavlesning for måleren. Det er abonnentens ansvar å sørge for at fjernavleseren og vannmåleren viser det samme forbruket.
-Abonnenten betaler et årlig vannmålergebyr for leie av vannmåler. Leien inkluderer anskaffelse, kontroll, vedlikehold, utskifting og administrasjon. Gebyrets størrelse er avhengig av målerens størrelse, og fremkommer av betalingsregulativet.
-Abonnenten må selv bekoste installasjon av vannmåler, utskiftning etter eventuell skade og evt. flytting av måleren. Installasjon av måler skal utføres av en godkjent rørlegger i samsvar med det til enhver tid gjeldende reglement. Rørleggerne har ansvar for plombering og må låne godkjent plomberingsutstyr fra teknisk seksjon, når utstyret er disponibelt. Når vannmåler er montert, kan denne ikke fjernes uten kommunens samtykke.
-Hver eiendom skal normalt kun ha én tilknytning. I de tilfeller en eiendom har flere tilknytninger, skal det installeres en måler for hver tilknytning. Det betales vannmålerleie for hver vannmåler. Alle vannmålerne skal avleses ved årsskiftet. Installasjon og bruk av interne målere på eiendommen er kommunen uvedkommende.
-Kommunen skal ha adgang til vannmåleren for inspeksjon og kontrollavlesning til varslet dato og tid. Abonnenten skal holde måleren lett tilgjengelig for kontroll, avlesning, vedlikehold og plombering.
-Blir en måler borte eller skadet, skal abonnenten omgående melde dette til kommunen. Kommunen forbeholder seg rett til å kreve full erstatning for tap eller skade ved uaktsom bruk. Plomberte målere kan kun åpnes av kommunens personell eller under oppsyn av kommunens personell. Er en plombe brutt, stipuleres vannforbruket for vedkommende termin.
-Kommunen kan, etter skriftlig søknad fra abonnenten, utføre kontroll av vannmåleren. Viser kontrollen en målefeil på 10 % eller mer utføres justering, eventuell utskiftning, av måleren uten utgifter for abonnenten. I motsatt fall betaler abonnenten alle kostnader forbundet med kontroll og utskifting.
-Dersom det ikke lar seg gjøre å beregne feilmålte mengder nøyaktig, uten at dette medfører store kostnader, justeres gebyret for den perioden det er tvil om etter gjennomsnittet av nærmeste avlesningsperiode før feilen ble påvist, og/eller etter at den er utbedret.
-Abonnenten er ansvarlig for at måleren blir avlest og at tilsendte avlesningskort returneres til fastsatt tid. Dersom avlesning av vannmåler ikke utføres til bestemt tid eller dersom data ikke innmeldes til kommunen stipuleres årsforbruket. Kommunen kan eventuelt selv velge å foreta avlesning av forbruket for abonnentens regning (avlesningsgebyr). Avlesningsgebyret fastsettes av kommunen og fremgår av Betalingsregulativet.

For installasjon og bruk av vannmåler gjelder for øvrig Normalreglement for sanitæranlegg.

§ 8.Avvik i årsgebyret

Dersom avløpsmengden fra en abonnent avviker vesentlig fra det målte vannforbruket, kan abonnenten søke om at forbruksgebyret for avløp baseres på stipulert/beregnet avløpsmengde (utslipp). Dette gjelder likevel ikke for eiendommer med uteområder som krever vanning.

Restriksjoner på for eksempel hagevanning gir ikke grunnlag for reduksjon i gebyrene.

§ 9.Gebyr for avløpsvannet sammensetning

Hvor avløpsvannets sammensetning avviker fra vanlig husholdningsavløp og virker fordyrende på drift og vedlikehold av kommunens avløpsanlegg, kan det beregnes et tillegg til avløpsgebyret. Tilleggets størrelse fastsettes ved avtale, eller hvis avtale ikke kommer i stand, av kommunen.

§ 10.Gebyr for påslipp fra næring og industri
1.Saksbehandlingsgebyr

Det skal betales gebyr for søknad om påslipp av næringsavløp til kommunalt nett eller økning i næringspåslipp på over 30 %. Gebyret skal dekke kommunens kostnad vedrørende søknaden så som for innhenting av bakgrunnsmateriale, forurensningsmessig vurdering, utarbeidelse av vedtak og eventuell befaring.

Nødvendig dokumentasjonsgrunnlag til søknaden skal fremskaffes og bekostes av søkeren.

Saksbehandlingsgebyr for søknad om avtale om påslipp til kommunalt nett er organisert som et grunngebyr med tilleggsgebyr for medgått tid utover normal arbeidsmengde.

2.Kontrollgebyr næring og offentlige og/eller allmennyttige virksomheter

Virksomheter med avløp med annen sammensetning enn husholdningsavløp skal årlig rapportere sitt påslipp til kommunens avløpsnett. Kommunens kostnad for oppfølging av kontroll av bedriftens egen rapportering kan belastes bedriften i form av kontrollgebyr.

Kommunens kostnader med tilsyn/kontroll av fett og oljeavskillere kan belastes tankeiere.

§ 11.Midlertidig tilknytning

Midlertidig tilknytning gjelder for bygg/anlegg som ikke er i permanent bruk, men med innlagt vann og/eller avløp, og som kun skal brukes i en begrenset periode.

For en midlertidig tilknytning på maksimalt ett -1- år betales et fast tilknytningsgebyr. Gebyret fastsettes årlig i Betalingsregulativet. Alle kostnader vedrørende tilknytning og frakobling belastes eier/fester av eiendommen.

For en midlertidig tilknytning for mer enn ett -1- år betales et gebyr tilsvarende et tilknytningsgebyr for 1 boenhet. Gebyret fremkommer av Betalingsregulativet. Alle kostnader vedrørende tilknytning og frakobling belastes eier/fester av eiendommen. Bygget/anlegget kan ikke flyttes for å unngå tilknytningsgebyret som gjelder for mer enn ett -1- år. Blir det først søkt om en begrenset tilknytningsperiode opp til ett -1- år, men deretter foretatt en forlengelse faktureres mellomlegget opp til tilknytningsgebyr for 1 boenhet.

Eier/fester av eiendommen skal betale abonnementsgebyr og forbruksgebyr etter gjeldende regler for næringsvirksomhet, med avregning i forhold til den tid tilknytningen er operativ. Størrelsen av gebyr for næringsvirksomhet fremkommer av betalingsregulativet.

For øvrig henvises til Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven med tilhørende veiledning.

§ 12.Pålegg om utbedring

Kommunen kan gi abonnenten et pålegg om å utbedre egne private avløpsanlegg innen angitt frist, jf. forurensningsloven § 7, § 22 og § 23.

I henhold til forurensningsloven § 73 kan forurensningsmyndigheten fastsette tvangsmulkt for overtredelse av loven. Tvangsmulkten begynner å løpe dersom den ansvarlige oversitter den frist for retting av forholdet forurensningsmyndigheten har fastsatt.

Har forurensningsmyndigheten gitt pålegg i medhold av Forurensningslovens § 7 fjerde ledd, og pålegget ikke etterkommes av den ansvarlige, kan forurensningsmyndigheten sørge for iverksetting av tiltakene, jf. forurensningsloven § 74.

Kommunen kan pålegge abonnenten å utbedre egen private stikkledning/installasjon for vann ved større lekkasjer og sette frist for utbedring. Dersom forholdet ikke er utbedret når fristen er gått ut, kan kommunen stenge fra stikkledningen inntil lekkasje er utbedret.

§ 13.Innbetaling av gebyrer

Abonnenten står ansvarlig for betaling av gebyrene.

Kommunen sender faktura for engangsgebyr for tilknytning til abonnenten samtidig som igangsettingstillatelse (byggetillatelse) gis eller når eksisterende bygg kobles til kommunens ledning. Engangsgebyr for tilknytning skal være innbetalt senest ved tilknytning.

Abonnementsgebyr og forbruksgebyr innkreves på felles faktura og fordeles over 2 terminer per år.

Gebyr for midlertidig tilknytning faktureres særskilt.

Avlesning av målt vannforbruk foretas én gang pr. år. Forbruksgebyret betales à konto fordelt over 2 terminer basert på fjorårets forbruk. Avregning skjer fortrinnsvis på 1. termin (faktura) året etter.

Dersom abonnentens vannforbruk har endret seg vesentlig fra siste måleravlesning, kan kommunen endre à konto beløpet. Abonnenten skal varsles før slik endring finner sted.

Etter søknad kan kommunen gi fritak for årsgebyret når gebyrpliktig eiendom fysisk frakobles kommunens ledningsnett. Abonnementet opphører når mottatt melding om at huset er frakoblet, er bekreftet av kommunen. Ny tilknytning av eiendommen krever ikke ny betaling av engangsgebyr for tilknytning, dersom arealet (BRA) eller antall boenheter ikke er endret. Kostnader ved frakobling og ny tilknytning dekkes fullt ut av abonnenten. Arbeidet skal utføres etter kommunens anvisning.

III. Avsluttende bestemmelser

§ 14.Innkreving av gebyrer

Forfalt krav på årsgebyr er sikret med pant i eiendommen etter lov om pant (panteloven) § 6-1. Både årsgebyrer og engangsgebyrer for tilknytning er tvangsgrunnlag for utlegg. Gebyrene kan kreves inn av kommunen etter regler for innkreving av skatt.

§ 15.Vedtaksmyndighet

Vedtak etter denne forskrift fattes av kommunestyret.

Kommunestyret kan delegere denne myndighet til annet organ.

§ 16.Klage

Når det fattes enkeltvedtak etter denne forskrift skal den/de vedtaket gjelder informeres om den klageadgang som er bestemt i forvaltningsloven. Klagen blir behandlet av kommunens klagenemnd.

Vedtak om gebyrenes størrelse, som fremkommer av betalingsregulativet, regnes som forskrift jf. forvaltningslovens § 2 første ledd c). Dette er ikke enkeltvedtak og kan derfor ikke påklages.

§ 17.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. juli 2015. Samtidig oppheves forskrift 12. desember 2011 nr. 1233 om vann- og avløpsgebyrer, Nittedal kommune, Akershus.