Forskrift om tilrettelagt transportordning (TT) for forflytningshemmede, Hedmark

DatoFOR-2015-06-15-937
PublisertII 2015 hefte 3
Ikrafttredelse01.09.2015
Sist endretFOR-2016-04-21-513 fra 27.06.2016
EndrerFOR-2012-04-23-434
Gjelder forHedmark
HjemmelStortingsvedtak
Kunngjort06.08.2015   kl. 14.30
KorttittelForskrift om TT-ordning, Hedmark

Hjemmel: Fastsatt av Hedmark fylkesting 15. juni 2015 med hjemmel i Stortingsbehandling 10. april 1986 og privat autonomi. Endret ved forskrift 21 april 2016 nr. 513 (i kraft 27 juni 2016).

§ 1.Formål

Transportordningen for forflytningshemmede er et dør-til-dør tilbud til personer som på grunn av varig forflytningshemming, av fysiske eller psykiske årsaker, ikke uten vesentlige vanskeligheter vil kunne bruke ordinært kollektivtilbud.

Hedmark fylkeskommune legger til grunn at intensjonen med ordningen er at personer med betydelige forflytningshemminger skal kunne få et særskilt transporttilbud.

§ 2.Definisjon

Begrepet «forflytningshemming» kan i denne sammenheng kategoriseres som:

Bevegelseshemmede - eksempelvis personer med fysiske handikap, samt hjerte- og lungesyke.

Orienteringshemmede - eksempelvis syns- og hørselshemmede, demente, utviklingshemmede.

Miljøhemmede - eksempelvis astmatikere og allergikere.

Med «varig» forstås forflytningshemming, som etter leges vurdering høyst sannsynlig vil vare i 2 år eller mer, jamfør legeerklæring/søknadsskjema. En forflytningshemming kan være varig, selv om den bare gjelder deler av året.

§ 3.Vilkår for brukergodkjenning

Tildeling av rettigheter som TT-bruker skjer etter godkjenning i den fylkeskommunale TT-nemnda.

Følgende grunnvilkår må være oppfylt for å omfattes av TT-ordningen:

1.Søkeren må være folkeregistrert som bosatt i fylket og
2.Søkeren må, på grunn av varig forflytningshemming, av fysisk eller psykisk årsak, ha vesentlige vanskeligheter med å bruke ordinære kollektivtilbud.

Varig forflytningshemming dokumenteres ved legeerklæring. Legeerklæring utgjør ett av flere grunnlag for vurderingen, og er alene ikke tilstrekkelig grunnlag for å bli godkjent som bruker.

De som er varig forflytningshemmet, men kun i perioder har vesentlig vanskeligheter med å benytte det ordinære kollektivtilbudet, omfattes likevel av ordningen, men tilkjennes redusert beløp. Dette vil gjerne gjelde hjerte- og lungesyke, allergikere, astmatikere, og revmatikere.

Barn under skolepliktig alder faller utenfor ordningen. Tildeling for øvrig skjer uavhengig av alder.

Retten til TT-transport opphører når en bruker flytter ut av fylket, eller av andre årsaker ikke lenger har behov for, eller rett til, transport etter denne forskriften.

Administrator for ordningen skal varsles av bruker ved flytting og andre endringer i forutsetninger for godkjenning som TT-bruker.

Vesentlige endringer i kollektivtilbudet i kommunen kan gi grunnlag for ny vurdering av TT-rettigheter.

§ 4.Organisering av TT-tjenesten 

§ 4.1. TT-nemnd

Den fylkeskommunale TT-nemnda skal ha fire representanter som er faglig kvalifiserte for oppgaven: en fra den organisasjon som skal administrere ordningen, to brukerrepresentanter og en lege.

Representanten fra den organisasjon som skal administrere ordningen er nemndas leder og har dobbeltstemme ved stemmelikhet. Brukerrepresentantene foreslås av Rådet for likestilling for funksjonshemmede i Hedmark (RLF). Fylkesrådet oppnevner disse tre representantene til TT-nemnda. TT-nemndas representanter oppnevnes for fire år (en valgperiode) og kan oppnevnes flere ganger. Det skal oppnevnes vararepresentanter for TT-nemndas medlemmer.

Det er ansvaret til den organisasjon som skal administrere ordningen å sørge for at lege er representert som sakkyndig i TT-nemnda. Hvor lenge hver enkelt lege skal sitte som representant i TT-nemnda, er uavhengig av valgperioden.

Møtegodtgjørelse og skyss- og kostgodtgjørelse til TT-nemndas representanter utbetales i samsvar med fylkeskommunens reglement om møtegodtgjørelse mv. Den medisinsk-faglige funksjonen som tilføres nemnda gjennom at lege er representert, godtgjøres slik at det står i et rimelig forhold til normaltariffen for fastleger ved sakkyndigarbeid. Administrator godkjenner legens godtgjørelse. 

§ 4.2. Søknad

Søknad om TT-kort består av fastsatt skjema hvor en del fylles ut av søker og en del fylles ut av lege. Søknad sendes til den fylkeskommunale TT-nemnda.

Servicekontoret i kommunen skal sørge for tilgang til, og informasjon om, TT-søknad og regler for TT-ordningen i Hedmark. 

§ 4.3. Behandling

Den fylkeskommunale TT-nemnda behandler og fatter vedtak i søknader om TT-transport. Nemnda skal behandle søknader fortløpende og avholder møter minst annenhver måned.

Nemnda avgjør om brukeren skal godkjennes for en bestemt periode (minst 2 år) eller om godkjenningen skal gjelde inntil videre.

§ 5.Utfyllende retningslinjer

Administrator for TT-ordningen skal utarbeide eventuelle utfyllende retningslinjer for den fylkeskommunale TT-nemnda. Retningslinjene skal sikre at bare de som reelt har behov for tilbudet skal bli tilgodesett av ordningen.

I retningslinjene fastsettes detaljer og presiseringer for TT-ordningen, ut over det som er beskrevet i forskriften.

§ 6.Øvrige bestemmelser 

§ 6.1 TT-rammen og fastsettelse av T

Den årlige TT-rammen vedtas av fylkestinget.

Tildeling til hver enkelt TT-bruker baseres på et beløp som defineres som T.

Med bakgrunn i TT-rammen fastsettes T av administrator. T fastsettes ut fra en vurdering på grunnlag av følgende kriterier:

-antall godkjente brukere ved inngangen til et nytt år
-sannsynlig totalforbruk basert på erfaringstall.

Administrasjonskostnader dekkes innenfor TT-rammen og trekkes fra i beregningen av T.

§ 6.2. TT-tildeling

-Brukere med mindre enn 10 kilometer til kommunesenteret har rett på tilrettelagt transport tilsvarende 0,5 T. (Med kommunesenteret regnes rådhus/kommunehus).
-Brukere med mer enn 10 og mindre enn 50 kilometer til kommunesenteret har rett til tilrettelagt transport tilsvarende 0,75 T.
-Brukere med mer enn 50 kilometer til kommunesenteret har rett til tilrettelagt transport tilsvarende 1 T.
-Tildeling skjer ved starten på året og gjelder i et kalenderår. Nye tildelinger som skjer i løpet av kalenderåret, beregnes forholdsvis, fra starten på tildelingsmåned. 

§ 6.3. Utvidet stønad

Varig rullestolbrukere, som må transporteres i rullestol, tilstås et årlig tillegg tilsvarende 0,2 T. Rullestolbrukere som kan gå/sjøl sette seg i drosjen/transportmiddelet, tildeles ikke rullestoltillegg. 

§ 6.4. Institusjonsbeboere

Beboere på institusjoner omfattes av ordningen. 

§ 6.5. Reiseformål

-Tildelte midler kan benyttes til de reiseformål brukeren sjøl ønsker.
-TT-kortet kan benyttes i hele Norge der hvor transportør godtar kortet som betalingsmiddel. 

§ 6.6. Bestilling og betaling

-TT-brukeren bestiller selv sine reiser hos godkjent transportør.
-Avregning skjer via transportørens taksameter eller billettsystem.
-Det gjøres nedtrekk i vedkommendes TT-konto, ved hver avsluttet tur, tilsvarende turens kostende.
0Endret ved forskrift 21 april 2016 nr. 513 (i kraft 27 juni 2016).
§ 7.Misbruk

Brukerretten er personlig og kan ikke overføres til andre. Overtredelse av denne forskriftens bestemmelser kan medføre tap av TT-godkjenningen.

§ 8.Klage og klagenemnd

Vedtak om TT er enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Klageinstans er fylkeskommunens klagenemnd for TT-saker. Klage fremsettes overfor fylkeskommunens klagenemnd, innen 3 uker fra underretning om vedtaket er mottatt.

Den fylkeskommunale klagenemnda for TT-saker skal ha fire representanter: en leder, to brukerrepresentanter og en lege. Klagenemnda skal ikke ha representant fra den organisasjon som administrerer ordningen.

Klagenemndas leder har dobbeltstemme ved stemmelikhet. Brukerrepresentantene foreslås av Rådet for likestilling for funksjonshemmede i Hedmark (RLF). Fylkestinget oppnevner disse tre representantene til klagenemnda for TT-saker. Klagenemndas representanter oppnevnes for fire år (en valgperiode) og kan oppnevnes flere ganger. Det skal oppnevnes vararepresentanter for klagenemndas medlemmer.

Det er ansvaret til den organisasjon som skal administrere ordningen å sørge for at lege er representert i klagenemnda for TT-saker. Hvor lenge hver enkelt lege skal sitte som representant i klagenemnda, er uavhengig av valgperioden.

Klagenemnda møtes etter behov.

Møtegodtgjørelse og skyss- og kostgodtgjørelse til klagenemndas representanter utbetales i samsvar med fylkeskommunens reglement om møtegodtgjørelse mv. Den medisinsk-faglige funksjonen som tilføres nemnda gjennom at lege er representert, godtgjøres slik at det står i et rimelig forhold til normaltariffen for fastleger ved sakkyndigarbeid. Administrator godkjenner legens godtgjørelse.

§ 9.Ikrafttreden

Forskriften trer i kraft fra og med 1. september 2015. Samtidig oppheves forskrift 23. april 2012 nr. 434 om tilrettelagt transportordning (TT) for forflytningshemmede, Hedmark.